Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan økt arealutnyttelse kombineres med gode bokvaliteter?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan økt arealutnyttelse kombineres med gode bokvaliteter?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan økt arealutnyttelse kombineres med gode bokvaliteter?
Plan- og bygningsetaten Gunnar Stavrum, plan - og bygningssjef Hva vi kan lære av prosessen kalt fra plan til virkelighet. Bidrar vi til den flotte intensjonen om gode boområder og flotte nærmiljø. Gjennom denne sekvens setter vi blikk på om virkeligheten samsvarer med de vi har tenkt og ment. Prosessen vil synliggjøre hvor vi står og peke på hva vi må bli bedre til. Det vil forhåpentligvis føre til nettopp bedre boområder og flotte nærmiljø. Fremføringen vil foregå i form av noen bilder av området med skråblikk på hva reguleringsplanen med bestemmelser har lagt opp til og hva som har blitt resultatet.

2 Kommuneplanen – Randesund

3 Trafikkforhold, overordnet

4 Bergtoras vei, fortetting på Gimlekollen

5 Bergtoras vei, reg.plan forslag
6 2 manns bolig ut til fordel for sandlek 2 alt. turstier for å skille trafikken 5 Svalganger ut, heis til hvert bygg Bebyggelse trekt østover og nordover, mer lys og luft 1 4 Forlengelse av fortau i kryss 3 Forlengelse av grøntdrag 2 P –kjeller flyttet, unngå trafikk inn i feltet 7

6 Endringer av reg.plan etter offentlig ettersyn
2 mannsbolig erstattet av sandlekeplass 2 alt. turstier for å skille trafikken Svalganger kuttet ut til fordel for heis i hvert bygg Bebyggelse trekt østover + nordover for å få mer sol og luft Fortau ved kryss Forlengelse av grøntdrag Nedkjøring til p-kjeller flyttet, mindre trafikk inn i feltet

7 Bergtoras vei, reg.plan vedtatt

8 Bergtoras vei, illustrasjon

9 Bergtoras vei, illustrasjon 3D

10 Plan- og bygningsetatens vurdering
Området som ønskes utbygd, ligger midt i mellom eksisterende bebyggelse i Bergtorasvei og Sigridsvei. Planforslaget kan sees på som en fortetting av allerede utbygd område. Området er relativt bynært, og det har en flott beliggenhet med nærhet til turområder. Likevel er det nok mange grunner til at dette området ikke er foreslått til boligbebyggelse før nå: Det er utfordrende og krevende å få til gode løsninger som ivaretar interessene til allerede etablert bebyggelse i Sigridsvei og Bergtorasvei.7 Solforholdene er dårlige fordi området er nordvendt med en 15 meter høy fjellskjæring mot sør. Mange funksjoner må løses innenfor et relativt begrenset areal, både snuplass for buss, 55 parkeringsplasser i tilknytning til Gimlekollen mediesenter, turveier mot Tretjønn, samt de funksjonene som er en selvfølge ved ny boligbebyggelse; gjesteparkeringsplasser, gode uteareal og lekeplasser.

11 Kvalitetssystemet for Plan- og bygningsetaten

12 Planbeskrivelse Forslag til reguleringsplan skal beskrive følgende punkter: Bakgrunn (Hvem fremmer forslaget, hensikt, evt. politiske vedtak) Dagens situasjon (beliggenhet, naturkvaliteter, infrastruktur, barns bruk, sol/skygge, eksisterende bebyggelse, trafikkforhold, grunneiere, supplerende analyser) Planstatus (gjeldende kommuneplan, kommuneplanens fire satsinger, kommunedelplan, reguleringsmessig status, pågående planarbeid i nærheten, andre styrende/overordnede planer) Planforslaget (Hovedgrep, arealbruk, bebyggelse, friområder, trafikk, veinavn, universell utforming, barn og unges interesser, ROS, miljøkonsekvenser Gjennomføring (utbyggingsavtalen, nødvendige kommunale investeringer) Prosess og medvirkning ( oppstartsmøte, varsel om oppstart, medvirkning) Forslagsstillers vurdering (begrunne løsningsvalg, spesielt ved manglende samsvar med gjeldende planer eller hvor plan- og bygningsetaten har signalisert planfaglige innvendinger


Laste ned ppt "Hvordan kan økt arealutnyttelse kombineres med gode bokvaliteter?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google