Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag til kommuneplan 2011 – 2023, arealdelen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag til kommuneplan 2011 – 2023, arealdelen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag til kommuneplan 2011 – 2023, arealdelen
Alternative title slide Forslag til kommuneplan 2011 – 2023, arealdelen Alternative title slide. Image size: 7,97 cm x 25,4 cm or 301 x 960 pixels

2 Hva er en kommuneplan? Kommunens viktigste langsiktige styringsredskap
12-års plan med arealdel og samfunnsdel (vedtatt i november 2010) Arealdelen er juridisk bindende Arealkart Bestemmelser Beskrivelse, konsekvens- utredning og risiko- og sårbarhetsanalyse

3 Bakgrunn for forslaget til ny kommuneplan
Arealdelen styrer kommunens langsiktige arealbruk Gjeldene plan er fra 2003 og er ikke tilpasset kommunens behov i dag Kommunen må også tilpasse seg nye krav fra staten og Østfold fylkeskommune

4 Kommuneplanprosessen
Oppstart i juni 2008, og ny oppstart i 2010 Planprogram på høring oktober og fastsatt januar 2011 Planforslag vedtatt utlagt til høring og offentlig ettersyn i Formannskapet 3. mars Frist for uttalelser er 28. april Revisjoner etter høring og offentlig ettersyn Endelig vedtak 23. juni

5 Fylkesplanens rammer for Halden
Vedtatt av Fylkestinget og godkjent av Regjeringen Langsiktig grense for tettstedsutvikling og begrenset arealreserve Styring av handel og større næringsområder Content slide, with top bar image Content slide, with top bar image. Image size: 7,97 cm x 25,4 cm or 301 x 960 pixels

6 LaNGSIKTIG AREALSTRATEGI mot 2050
Befolkningsøkning: 400/år 6 km2 nytt tettstedsareal Utviklingsretning vestover Byområdet tar den største veksten Byutvikling på havnearealene Sikring av bygningsmiljøer, grønnstruktur, bymarka og strandsonen Styrket transportsystem

7 Langsiktig arealstrategi - 2050

8 Hovedgrep Store boligområder i sør tas ut av gjeldende plan og byttes i næringsarealer i vest Opprydding i strandsone og områder med spredt bebyggelse Markering av framtidig transportsystem Utvikling av ett nytt pukkverk Nøkkeltall 790 dekar utbyggingsområder tas ut av gjeldende plan – erstattes med nye 2917 dekar framtidige utbyggingsområder til bolig og næring Av dette – 1045 dekar helt nye utbyggingsområder

9 Sentrum Ingen nye utbyggingsområder, men synliggjøring av vedtatte reguleringsplaner Det er satt en sentrumsavsgrensning Det er markert område for ny småbåthavn Framtidig havn, vei og jernbane er vist

10 Byområdet – nord og vest
Rom for utvidelse av Fresenius Kabi Markering av ny veiforbindelse Ett nytt boligområde på Brekkerød Ellers videreføring av framtidige utbyggingsområder fra gjeldende kommuneplan

11 Byområdet - sør To nye boligområder på Brønnhøyden
Ellers videreføring av framtidige utbyggingsområder fra gjeldende kommuneplan Utbyggingsområdene fra gjeldende kommuneplan langs Hovsveien tas ut

12 Byområdet øst og sør To nye boligområder i tilknytning til Tistedalen
Nye boligområder på Harekas III, Løkkebergveien og utvidelse av Brattås Idrettsplass og barnehage på Veden Markering av grønnstrukturen i Tistedalen Ellers videreføring av framtidige utbyggingsområder fra gjeldende kommuneplan

13 Isebakke/Sørli – Svingen
Forslag nytt stort næringsområde enten nord eller sør for Halden fengsel Rom for utvidelse av Nexans Handel med plasskrevende varer i Svinesundsparken

14 Sponvika (lokalsenter)
Sikring av strandsonen Ingen nye utbyggingsområder Framtidige utbyggingsområder fra gjeldende plan er videreført Markering av eksisterende småbåtanlegg

15 Leiren (lokalsenter) Ingen nye utbyggingsområder utover nylig vedtatt reguleringsplan

16 Aspedammen (lokalsenter)
Markering av område for spredt fritidsbebyggelse, men med krav om reguleringsplan Tydeliggjøring av stedets utstrekning

17 Prestebakke (lokalsenter)
Ett nytt boligområde Et nytt næringsområde for lagring av flis Markering av område for turistanlegg Tydeliggjøring av stedets utstrekning

18 Ystehede Sikring av strandsonen
To nye boligområder i tilknytning til bebyggelsen på Ystehede

19 Bakke Markering av eksisterende havn
Markering av eksisterende steinbrudd, men med krav om regulering

20 Bestemmelser til arealkartet
Generelle bestemmelser om blant annet: utbyggingsavtaler, rekkefølgekrav, miljøkvaliteter, innholdet i reguleringsplaner, leke- og uteoppholdsarealer, parkering Bestemmelser til arealformålene i arealkartet Tidligere vedtekter er innarbeidet som bestemmelser Vedtatte reguleringsplaner gjelder fortsatt

21 Konsekvensutredning Krav om konsekvensutredning for kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging Etterprøvbar metode – alle vurderingskriterier er beskrevet Vurdering av enkeltområder og planen som helhet Nøkkeltall 50 områder er vurdert 26 områder er foreslått i planen

22 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Vurdering av risiko og sårbarhet Forslag til risikoreduserende tiltak Behov for ytterligere kartlegging Krav til vurderinger i forbindelse med reguleringsplaner

23 Behandling av innspill
Utsiling av innspill som ikke hører hjemme i kommuneplanen Utsiling av innspill i strid med hovedstrategien, bla vekstretning vest (11 kriterier) Utsiling av områder som ikke er akseptable for utbygging Utsiling av områder som er aktuelle først senere

24 Åpent møte om planen onsdag 23. mars 2011, klokken 18
Åpent møte om planen onsdag 23. mars 2011, klokken i Brådlandbygget på Fredriksten Festning. Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Terje Lello, tlf: eller e-post: Planen er lagt ut på kommunens nettsider: Endslide. Endslide


Laste ned ppt "Forslag til kommuneplan 2011 – 2023, arealdelen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google