Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innskuddsovergang 1. juli 2008 Kompensasjonsordningen for de som hadde ytelsespensjon i Aker Solutions.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innskuddsovergang 1. juli 2008 Kompensasjonsordningen for de som hadde ytelsespensjon i Aker Solutions."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innskuddsovergang 1. juli Kompensasjonsordningen for de som hadde ytelsespensjon i Aker Solutions

2 Overgang fra ytelse til innskudd i Norge fra 1. juli 2008
Innskuddsordningen og uførepensjon i Vital Forsikring – første innbetaling i august 2008 5% av lønn G og 8 % av lønn G (maks.) Premie for uførhet og premiefritak Alle kostnader dekkes av bedriften Ansatte fra 58 år og opp pr beholder ytelsespensjon Disse blir ivaretatt av Aker Pensjonskasse Overgang til innskudd pr Alle får fripoliser/IPS for opptjente rettigheter Individuell kompensasjon for å matche ytelsespensjonsløftet En del ansatte har et beregnet tap ved overgangen - Individuelle beregninger basert på visse forutsetninger er utført som gir en de ansatte en kompensasjon. 10-Jan-19 Slide 2

3 Forutsetningene for beregning av tap – kompensasjonsbeløp
Pensjonsutvalget med representanter fra de ansatte og bedriften ble enige om forutsetninger som skulle legges til grunn for å beregne kompensasjon for det beregnede tapet for hver enkelt ansatt som følger: Innskuddsmodell: Maksimumssatsene i loven, dvs. 5 % av lønn mellom 1 og 6 G og 8 % av lønn mellom 6 og 12 G Fremtidig avkastning: 6,0 % frem til 57 og gradvis nedtrapping til 5,8 % fra 57 til 67 år (20 % i aksjer) Fremtidig lønnsvekst (økning i pensjonsgrunnlaget) basert på faktiske data fra pensjonskassen fra : Alder Årlig vekst <30 = 8,00 % 30 – 40 = 6,78 % 40 – 50 = 5,48 % 50 – 60 = 4,28 % 60 – 67 = 3,30% Ny leveralderstariff (K-2005) hvor leveralder for kvinner er 87,2 år og menn er 84,7 år. Årlig G-regulering: 4,0 %

4 Reglene for kompensasjon:
Kompensasjon gis til ansatte som etter prognosen taper alderspensjon Kompensasjonen skal gjøre at samlet verdi av pensjonen fra 67 år beregningsmessig tilsvarer dagens ytelsesordning Kompensasjonen beregnes kun én gang ved omdanningstidspunktet Reguleres deretter årlig i takt med pensjonsgrunnlaget Gjøres som årlige avsetninger i regnskapet og utbetales over 10 år fra fylte 67 år, som driftspensjon Opptjent kompensasjon sikres Avkastningen på kompensasjonsavsetningen settes tilsvarende NIBOR rente Dersom den ansatte dør før fylte 67 år, utbetales opptjent kompensasjon til etterlatte Dersom den ansatte slutter etter eget ønske vil opptjent kompensasjonssaldo bli avkortet etter en egen tabell som gjenspeiler opptjent behov i forhold til pensjon ved 67 Avkortet saldo under kr utbetales ikke Det gis ikke kompensasjoner når årlig beløp blir under kr 1 000

5 Nærmere om avkortning ved frivillig fratreden:
Ansatte som slutter før fylte 67 år får saldo på kompensasjonskonto, med fradrag av skatt som gjelder på tidspunkt for utbetaling, utbetalt etter følgende regler: Ansatte som er over 50 år ved fratreden får utbetalt innestående kompensasjonssaldo uten avkortning Ansatte som er under 50 år ved fratreden får en avkortning i opptjent kompensasjonssaldo etter en egen tabell Ansatte som er under 35 år ved fratreden får ikke utbetalt noe av opptjent kompensasjonssaldo Øvrig: Saldobeløp etter eventuell avkorting som er under kr 1000, utbetales ikke. Ansatte som går over på AFP fortsetter opptjening av kompensasjonsordningen frem til 67 år. Ansatte som sies opp/slutter som følge av organisasjonsendringer/ nedbemanning omfattes ikke av avkortingsordningen. Uføre ansatte som får avsluttet eller avslutter sitt arbeidsforhold i AS får utbetalt kompensasjonsbeløpet ved fratredelse etter gjeldende regler og uten avkorting.

6 Avkorting av kompensasjonssaldo ved fratreden etter eget ønske før pensjonsalder

7 Garantiordningen I tilknytning til kompensasjonsordningen er det opprettet en garantiordning som garanterer for utbetaling av ytelsene under kompensasjonsordningen i tilfelle Aker Solutions skulle gå konkurs eller blitt tatt under offentlig gjeldsforhandling. Norsk Tillitsmann Pensjon AS er representant for de ansatte og har fått myndighet til å opprette stiftelsen (være administrator), samt ved forfall under garantien å kreve utbetaling av garantibeløpet til en stiftelse som opprettes i tilfelle garantibeløpet skal utbetales. Stiftelsen skal være opprettet senest samtidig med at garantibeløpet under garantien forfaller til utbetaling. Stiftelsens grunnkapital er 2 mill. kr ved opprettelsen. De konserntillitsvalgte har vært med på å utarbeide avtalene.

8 Kontaktinformasjon Webkurs
eNet: ServiceCentre/ / HR_People Service / Pensions : Innskuddsordning – Today’s Defined Contribution Plan established 1st July 2008 in Vital epost: Kontakt info: Berit Mørck, Aker Pensjonskasse Tlf internt: Tlf eksternt:


Laste ned ppt "Innskuddsovergang 1. juli 2008 Kompensasjonsordningen for de som hadde ytelsespensjon i Aker Solutions."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google