Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan blir den nye HR-hverdagen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan blir den nye HR-hverdagen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan blir den nye HR-hverdagen?
Karina H. Messel Fagansvarlig pensjon og personalforsikring DnB NOR

2 HR Fleksibel pensjoneringsalder Uførepensjon? AFP? Tilpasninger HR
Kollektiv tjenestepensjon HR

3 HR HOVEDPROSESSER 3 Ressurs Planlegging og styring
Tiltrekke og rekruttere Motta nye medarbeidere Utvikle og beholde Belønning Avslutte arbeidsforhold 3

4 Fleksibel pensjoneringsalder
I dag AFP 62 år 67 år 70 år Fra 2011 62 år 67 år 70 år 75 år

5 Pensjons-system i dag og i morgen
Private pensjoner Tjenestepensjon Evt. Priv. pensjoner AFP I dag Folketrygden 62 år 67 år Alder Folketrygden AFP ??  Tjenestepensjon 67 år 62 år Alder Pensjon 2011 Evt. Private pensjoner

6 Utfordringer pensjoneringsalder
Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Ny § 15-7 (4) Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller (70/73/75 år) Lavere aldersgrense må være begrunnet i hensynet til helse eller sikkerhet/Aldersgrenser under 70/73/75 år, som ikke er begrunnet i hensynet til helse eller sikkerhet, må fastsettes i tariffavtale og kan ikke settes lavere enn 70/67 år Ved opphør skal arbeidstaker gis minimum seks måneders skriftlig varsel før avgang. Varslingsfristen løper fra og med første dag i måneden etter at varselet er gitt Høringsfrist 30. januar 2009.

7 Tilpasning kollektiv tjenestepensjonsordning
Lov om tjenestepensjon og innskuddspensjon må tilpasses Fremtidig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor. Frist: 27. Februar 2009 "Brede pensjonsordninger i privat sektor" (Hippe-utvalget) Frist: 31. Mars 2009 Vurdere bl.a. Bedre innflytelse fra arbeidslivets parter Kjønns- og aldersnøytrale premier Større mobilitet i arbeidslivet Lavere driftskostnader Sikkerhet for pensjonsmidlene

8 Tilpasning kollektiv ordning
Mange ubesvarte spørsmål Beholde 67 års aldersgrense? Hvordan tilpasse fleksibel pensjoneringsalder? Skal arbeidsgiver dekke reduksjonen i folketrygden? Hva skjer med AFP-ordningen? Arbeidsgivers endringsadgang? Hovedregel: Arbeidsgiver har styringsrett, men styringsretten kan være begrenset av: Tariffavtale Individuelle avtaler

9 Statoildommen Avsnitt 64:
"på det rene at Statoil har benyttet den attraktive pensjonsordningen aktivt ved rekruttering av nye medarbeidere. Pensjonsordningen er i denne sammenheng av Statoil trukket inn som en del av den samlede lønnspakke. Det er neppe tvilsomt at ansettelsesavtalene må forstås på denne bakgrunn, og at Statoil ved dette har avskåret seg fra å avvikle tjenestepensjonsordningen. Som ankemotpartene særskilt har fremhevet, følger det da også at det må gjelde begrensninger med hensyn til hvilke endringer Statoil vil kunne foreta. Statoil har erkjent at det blant annet i rekrutteringssammenheng er fremhevet at de ansatte får en særlig god pensjonsordning, og jeg kan vanskelig se at Statoil ville kunne gjøre endringer som undergraver en slik karakteristikk, i hvert fall hvis en slik endring ikke tilsies av sterke hensyn, som ikke er aktuelle i nærværende sak.

10 Fokus Bank-saken Fokus Bank endret pensjonsordningen fra ytelsespensjon til innskuddspensjonsordning i 2003. Alle nyansatte på innskudd, allerede ansatte fikk velge. 2/3 valgte å bli i ytelse Økte kostnader på ytelse – banken besluttet å avvikle ytelse og overføre alle på innskudd fra Fokus vant i Trondheim tingrett. Valgskjemaet ikke ansett som avtale om å bevare ordningen – kun avtale om å velge ytelse. For øvrig har arbeidsgiver styringsrett på avvikling, endring i samsvar med lov og vedtekter for ordningen. Ankefrist

11 Personalforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke Annen sykdom
Gruppelivsforsikring Uførekapital Kritisk sykdom Reiseforsikring Helseforsikring Hva med arbeidstakere over 67 år? Endret risikobilde – forhøyet Premie? Hvordan beregne fremtidig Økonomisk tap. Til 70 år?

12 Hvilke pensjonsordninger administerer jeg om 10 år?
Lukket ytelsesordning Tilpasset ny folketrygd Lukket ytelsesordning Tilpasset ny/gml. folketrygd Lukket ytelsesordning Tilpasset gml. folketrygd Lukket ordning SPK ny og gml. folketrygd Innskuddsordning Alder Uføre Lukket driftspensjon ytelse - topplønn Lukket ordning SPK gml. folketrygd Driftspensjon innskudd Førtidspensjon Driftspensjon innskudd Topplønn Lukket ordning SPK ny folketrygd Lukket driftspensjon Ytelse – førtidspensjon Mange varianter

13 Hvordan blir den nye HR-hverdagen?
Det blir øket behov for pensjonskompetanse i HR miljøene i årene som kommer! Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "Hvordan blir den nye HR-hverdagen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google