Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AFP-kravene Når du går av med AFP skal du få beregna et AFP-tillegg som gir deg samme livsvarige pensjon fra ordinær pensjonsalder (67) som om du hadde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AFP-kravene Når du går av med AFP skal du få beregna et AFP-tillegg som gir deg samme livsvarige pensjon fra ordinær pensjonsalder (67) som om du hadde."— Utskrift av presentasjonen:

1 AFP-kravene Når du går av med AFP skal du få beregna et AFP-tillegg som gir deg samme livsvarige pensjon fra ordinær pensjonsalder (67) som om du hadde fortsatt i jobb til 67 år. Dersom yrkesaktive må jobbe lenger for å kompensere for levealderjusteringa, skal beregningsgrunnlaget for AFP-tillegget heves tilsvarende AFP-pensjonister skal fortsatt skattes om pensjonister AFP’ere skal fortsatt motta kr.950 skattefritt i mnd. Vi krever at den systematiske underreguleringa av utbetalt pensjon, som ligger i pensjonsforliket, kun skal omfatte den del av pensjonen som er over mistepensjon og at reguleringa ikke skal begynne før etter ordinær pensjonsalder, i dag 67 år. Deltidsarbeidende og andre med gjennomsnittlig årslønn under 4,3 G i 40 år må sikres minst like gode muligheter til å benytte AFP som i dagens ordninger. forsvarAFP.no

2 Dagens AFP ordning er unik og skal forsvares (45 års opptjening)‏ 62 år67år AFP 174.000 Pensjon 163.000 Pensjon 163.000 300.000 Uføretrygd = alderspensjon 163.000 300.000 ufør 3% 30% 67% forsvarAFP.no

3 Pensjonskuttere For å være minst like god som idag, må AFP-tillegget kompensere for de nye pensjonskutterne : –Tidligpensjon med livsvarig avkorting –Alleårsregel –Levealderjustering –Indeksering forsvarAFP.no

4 Tidligpensjon uten fortsatt opptjening av rettigheter Tidligpensjon bryter med AFP- avtalen. Slutter i arbeid som 62 åring, mister 5 års opptjening (62 – 67år),pensjons- ”formue” skal vare i 21 år + diskontering (- 22%)‏ Straffes med livsvarig avkorting av pensjon: Pensjon x 17 21 -rente = - 22% forsvarAFP.no

5 Alleårsregel erstatter besteårsregel forsvarAFP.no

6 Levealderjustering er heving av pensjonsalder fra 67 til ca.70 år (2050) for å redusere framtidig pensjonsforpliktelse Iverksettes fra 2010 -4,1%-9,1%-13,6%-17,9% Reduksjon i dine opptjente pensjonsrettigheter dersom du ikke jobber etter 67 år og gjennomsnittelig levealder stiger forsvarAFP.no

7 Indeksering Systematisk underregulering av utbetalt pensjon i forhold til lønns- utviklingen i samfunnet. Iverksettes fra 2010 Antall år etter pensjon forsvarAFP.no

8 Avgangsalder bestemmer pensjon resten av livet (lønn 300 000 i 43 år ved 67)‏ forsvarAFP.no Livsvarig redusert pensjon Kr.54150

9 Individuelt beregna livsvarig AFP-tillegg som om du sto i jobb til 67. forsvarAFP.no Individuelt beregna AFP-tillegg

10 Flatt AFP-tillegg eller ”nøytral ”løsning, eller du kan jobbe så mye du vil uten avkorting. forsvarAFP.no Livsvarig årlig tap 34150

11 Fjerning av solidaritetsprinsippet i AFP-ordninga: størst livsvarig AFP-tillegg til dem som jobber fullt til aldersgrensa (67år) (årsinntekt 300.000 i 43 år ved 67)‏ forsvarAFP.no Økende AFP- tillegg

12 Stortingets pensjonsforliket oppfyller ikke LO-kongressens pensjonsvedtak LO-kongressen avviste en automatisk heving av pensjonsalderen med 8 måneder for hvert år levealderen for den aktuelle generasjon registreres. –1 Vi må få et inkluderende arbeidsliv, som gjør at folk både kan og vil jobbe lenger enn i dag –2 Absolutt forutsetning at AFP opprettholdes. –3 Heving av normal pensjonsalder må innebære at AFP-perioden forlenges tilsvarende –4 Levealderjusteringens avkortingseffekt må ikke komme til anvendelse før ordinær pensjonsalder på 67 år er nådd. –5 En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høytlønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn. –6 Ny Stortingsbehandling –vurdere oljefondet, økte skatter og avgifter forsvarAFP.no

13 AFP-kravet AFP-tillegget skal gi hver enkelt full pensjonsopptjening fram til nåværende og framtidig pensjonsalder. AFP-tillegget skal økes for å kompensere for heving av pensjonsalderen for full opptjening AFP-tillegget skal lønnsjusteres fram til aldersgrensa i pensjonssystemet. forsvarAFP.no


Laste ned ppt "AFP-kravene Når du går av med AFP skal du få beregna et AFP-tillegg som gir deg samme livsvarige pensjon fra ordinær pensjonsalder (67) som om du hadde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google