Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenestepensjonsordninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenestepensjonsordninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenestepensjonsordninger
Sissel Rødevand, direktør livsforsikrings- og pensjonsavdelingen, Pensjonsforum

2 Innhold Hvilke tjenestepensjonsordninger finnes Fondering m.m.
Overskudd Avtaler m.m. Ytelser Hva skjer ved dødsfall Konkurranse Fripoliser etc. Alt klart for fremtiden? Hva er gode ordninger Hva er kostnadseffektive ordninger Kjønns- og aldersnøytralitet Samfunnsmessige perspektiver Håndtering av et pensjonssystem med mange pensjonsrettigheter, mange tilbydere etc.

3 Hvilke tjenestepensjonsordninger finnes
når en har sluttet å jobbe ?

4 Tjenestepensjonsordningene
Statens Pensjonskasse Fristilte og lovbestemte Kommunale ordninger Private ordninger Ytelsesbasert Innskuddsbasert (engangsbetalt og innskuddspensjon) Innenfor og utenfor skattereglene (pensjonslovene og kollektive livrenter) OTP

5 Fondering m.m.

6 SPK Kom YTP Eng ITP Koll livrente Fondert Nei Ja, men Ja Tildeling av overskudd Nei Ja, men Ja Premieutjevning kjønn og alder Ja Ja, ikke kasser Nei, men Nøytral (men) * I oversiktene i dette foilsettet er det litt forskjell i om det er markert hva som er lovlig, hva som er vanlig etc. Dette må tas muntlig.

7 Litt om overskudd/avkastning og kjønns- og aldersnøytralitet
Overskudd/avkastning fordeles etter størrelsen på premiereserven Premiereserven er avhengig av kjønn og alder i ytelsesbaserte ordninger Overskudd/avkastning er avhengig av kjønn og alder i ytelsesbaserte ordninger Overskudd/avkastning går til å dekke neste års premie Neste års premie er kjønns- og aldersnøytral i kommunale ordninger Dvs. en kryssubsidiering som forsterkes pga. overskuddet Hva er kjønns- og aldersnøytralitet ?

8 Beregningseksempel Premier og overskudd ved kjønns- og aldersnøytral premie: Bedrift A Bedrift B Premie ett år: Nøytral premie: Reserve : Overskudd 4 %: 160 Pr. bedrift: Faktisk premie neste år: = =80

9 SPK Kom YTP Eng ITP Koll livrente Fondert Nei Ja, men Ja Tildeling av overskudd Nei Ja, men Ja Premieutjevning kjønn og alder Ja Ja, ikke kasser Nei, men Nøytral (men) Lik utbetaling kjønn Ja Regnskapsføring NRSP Noen Ja (kom) Ja Nei

10 SPK Kom YTP Eng ITP Koll livrente Parallelle ordninger Nei Nei, men tillatt Kombinerte ordninger Nei Nei, men tillatt Kan tilknytte IPS Nei Ja

11 Avtaler m.m. Gode avtaler?

12 SPK Kom YTP Eng ITP Koll livrente Tariffavtale Ja Nei, men
Styringsgruppe Nei Ja Betaler bedriften alt Nei Stort sett Ja Arbeidstakertilskudd Ja Sjelden Nei Størrelse arbeids-takertilskudd 2 % av lønn Evt. maks 4 % av lønn og 50 % av premie Evt. maks 4 % av lønn og 50 % av innskudd Får igjen tilskudd som pensjon Ikke alltid Ja Avhengig av avkast-ning Får noe fra OTP Avh. av lønn Ja

13 SPK Kom YTP Eng ITP Koll livrente Teller all lønn <12G Ja > 1 G Uavh. Administrasjons-kostnader – bedriften betaler Ja Stordriftsfordeler kostnader Ja Ja, men Ja og nei lite Årlige forsikrings-bevis eller lignende Nei Ja Uavh. Nettløsning for ansatte Ja Ja (ikke alle kasser) Risiko for ytelse/kostnader SPK/ bedrift Inst/ bedrift Inst/ ansatte

14 Ytelser Fylles bruttogarantien opp?

15 SPK Kom YTP Eng ITP Koll livrente Bruttogaranti Ja Nei
Samordning av ytelser Med folketrygd og kommu- ner Med folketrygd og stat Nei Garantert ytelse Ja Ja, men Nei Livsvarig utbetaling Ja Valgfritt Sjelden Valgfrittt Avtrappende ytelse Nei Valgfritt Sjelden Opphørende Nei Valgfritt Ja

16 Ytelser ved død SPK Kom YTP Eng ITP Koll livrente Etter pensjonsalder
Før pensjonsalder Etterlatte-pensjoner Etterlatte-pensjoner, uføre-kapital eller ingenting Kapitalen til etterlatte # arvelov-en, evt. ekstra etterlatte-dekning Etter pensjonsalder Kan være som Eng

17 SPK Kom YTP Eng ITP Koll livrente Alderspensjon 66 % av lønn Opp til 70 % av lønn Usikkert Egne avtaler Uførepensjon = Ap % av lønn Evt.= Ap Uføregrad 0 % 20 % Evt. Utbetaling ved att-føring m.m. Ut over attføring Nei Ektefellepensjon 60 % av Ap Ofte 60 % av Ap Evt. Samboerpensjon Nei Ja

18 SPK Kom YTP Eng ITP Koll livrente Barnepensjon 15 % av lønn pr. barn % av lønn pr. barn Risikodekninger med fripoliserett/ opptjent pensjon Opptj Fripolise Nei

19 Totale ytelser Folketrygd Offentlige ordninger – Samordning
Ytelsespensjon eller innskuddspensjon Fripoliser fra ytelsespensjon Pensjonskapitalbevis fra innskuddspensjon Pensjonskapitalbevis fra IPS IPA Individuelle livrenter Kollektive livrenter + evt. over drift

20

21

22

23 Konkurranse Hvor stor må konkurransen være?

24 SPK Kom YTP Eng ITP Koll livrente Aktører SPK KLP, Vital, Storebr., kasser Livsel-skap, kasser Livsel-skap, kasser, verdipa-pirfond, banker På produkt Nei Ja På adm. kostnader Nei Ja På premietariff Nei Ja På service Nei Ja På HMS Nei Ja ?

25 SPK Kom YTP Eng ITP Koll livrente På avkastning Nei Ja På investeringsvalg for bedrift Nei Ja På investeringsvalg for den ansatte Nei Ja Risiko Ja, mot privat Ja Konkurranse om arbeidstakere Ja, mot privat Ja

26 Fripoliser etc Lite eller ingenting?

27 SPK Kom YTP Eng ITP Koll livrente År for krav på rettighet 3 1 1 som regel Fondert krav Nei Ja ? Ja Ja, men Flytterett Nei Ja Årlig informasjon Ved utmeld. Ja Egen avkastning Nei Ja Regulering før PA G Etter avkastn. over rentegar. Etter avkastn. Regulering etter PA G Etter avkastn. Hvem betaler regulering Felles-skapet Inst.

28 SPK Kom YTP Eng ITP Koll livrente Samordning Ja, med komm Ja, med off Kan slås sammen + IPS Kan slås sammen Nei

29 Alt klart for fremtiden?
Er ikke alt klart?

30 Fremtiden Skal det være konkurranse om å tilby tjenestepensjon?
Skal alle ordninger være like? (NB offentlig/privat uansett ikke like) Livsvarige/opphørende ytelser? Kjønns- og aldersnøytralitet Hvem skal ha alderspensjonskapitalen ved død? Risikodekninger? Forutsigbar alderspensjon? Hva er mest kostnadseffektivt? Forenklinger i lov om innskuddspensjon for å spare kostnader Håndtering av fripoliser m.m. (Norsk Pensjon og NAV)

31 Nye produkter? Alderspensjon i % av sluttlønn, uavhengig av folketrygd
Alderspensjon i % av lønn til enhver tid + egen avkastning Innskuddsbasert (engangsbetalt), evt. tilpasset ytelsesordninger, dvs. aldersavhengige innskudd Livsvarig OG opphørende Alle ansatte med uansett Klar definisjon av lønn Kostnadseffektive løsninger

32 Må uansett vurderes ved ny folketrygd
Ny beregning av folketrygden Fleksibel pensjonsalder (seleksjonsrisiko, uførepensjon) Ikke lenger sluttlønn ? Delingstall også i private ordninger? ALLE private kontrakter må reforhandles, regnes prognoser på m.m.

33 - En naturlig følelse?


Laste ned ppt "Tjenestepensjonsordninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google