Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagens pensjonsordninger - eks tjenestepensjoner (45 års opptjening)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagens pensjonsordninger - eks tjenestepensjoner (45 års opptjening)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagens pensjonsordninger - eks tjenestepensjoner (45 års opptjening)
Pensjon 3% AFP 30% Pensjon Hentet fra fellesforbundets avdeling ved Aker Verdal. De har startet en kampanje for å forsvare AFP ordningen- 67% Uføretrygd = alderspensjon ufør Kilde: forsvarafp.no

2 Den nye folketrygden: Hvordan verdsette seniorenes arbeid?
Full fleksibilitet for den enkelte: ingen avkorting, heltid/deltid, Naturlig: trapp gradvis ned og fyll på med pensjon Allårsregel, alle år opp til 75 år teller Opptjening fra første krone – minstepensjonsfella en saga blott Årlig uttak øker kraftig hvis jobb etter 62 Men: Levealdersjustering nødvendig motpost for å sikre bærekraft/trygghet Dette får stå for regjeringens regning.. Kilde: AID 2

3 Ny alderspensjon Årlig opptjening: 18.1% av all pensjonsgivende inntekt opp til en øvre grense på 7,1 G. Alle år regnes med (13 år – 75 år) Ny opptjeningsmodell innføres gradvis (1954 – 1962) Fleksibelt uttak fra 62 år Opptjente pensjonsrettigheter med dagens opptjeningsmodell omregnes til en årlig pensjon via forholdstall, mens opptjente pensjonsrettigheter med ny opptjeningsmodell omregnes til en årlig pensjon via delings­tall. Hvert årskull får fastsatt egne forholdstall/delingstall. Indeksering av opptjente pensjonsrettigheter med lønnsveksten, pensjoner under utbetaling årlig skal reguleres med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent. Statistisk Sentrakbyrå (SSB) har vist at kvinners andel av menns pensjon vil synke fra 90,3% i dagens system til 86,6% med det nye. Mange kvinner vil dessuten tjene så lite at de ikke får lov til å gå av med tidligpensjon i den nye ordninga, kravet er at man har tjent mer enn ca i 40 år for å kunne gå av. Mer om dette seinere

4 Pensjonsbeholdning og årlig pensjon - eksempel
Lønnsregulering Opptjente rettigheter Pensjonsbeholdning v/ 67 år Delingstall ved 67 år 17,02 Årlig pensjon: /17,02 = Kilde: AID 4

5 Alle år regnes med En pensjon hvor alle år regnes med
Delvis til hel effekt fra LOs krav til alleårsregelen: Kompensasjon for: omsorg for små barn (innfridd) Avtjener verneplikt (delvis innfridd) Arbeidsledig/tvungen deltid(delvis innfridd) omsorg for pleietrengende (delvis innfridd?) Sykdom over ett år studerer eller tar etter- og videreutdanning Opptjening av omsorgspoeng: før 92: 4G(i realiteten 3) til 7 år Dagopengegrunnlaget gir opptjening, ikke dagpenger som i dag. Maks grense på 7,1 G Innføres fra Dvs at det vil få virkning for de grupper som er over år i 2010 dvs født etter 1993 og 62-pensjonister i 2055. Må min være 50% ledig for å få dagpenger – dep utreder muligheten til å gi alle som er tilmeldt NAV, også de som ikke mottar dagpenger 4 g = 4,5 g 5 5

6 Bakgrunn for framtidas offentlige tjenestepensjon
Forutsetning i figur: 40 år ved 62 år Forholdstall for kullet Inntekt ikke over 7,1 G AFP i tillegg Ny FT og AFP: Fra 62 år Allårsregel Nøytral – ikke avkorting Levealdersjustering Kilde: AID

7 Privat sektor AFP fra 2011 Tjenes opp med 0,314 pst. av årlig inntekt fram til fylte 62 år, opp til 7,1 G Utbetales som livsvarig påslag til alderspensjonen Øker ved senere uttak, men ikke etter 70 år kroner mindre pr år etter fylte 67 år Du kan jobbe så mye du vil ved siden av AFP Indekseres lik ny alderspensjon Fra 1949-kullet ny AFP - tidligere årskull dagens AFP 62 i 2009 = 1947 62 i 2010 = 1948 62 i 2011 = 1949 7

8 Regjeringens bidrag: kompensasjonstillegg
Gis til personer med ny AFP og gammel folketrygd kroner for 62-åringer i 2011 (født i 1949) Øker med 400 kroner for hvert årskull tom 1954-kullet Senere uttak gir høyere tillegg Skattefritt og betales av staten Fases ut i takt med dagens folketrygd Dekker differansen mellom nytt og dagens system de første årene fra 2011 8

9 Regjeringens bidrag: Gradvis innfasing av levealdersjusteringen
Gjelder alle: Levealdersjusteringen skal ikke øke mer enn 0,5 pst. fra ett årskull til det neste - virkning for opptjening i dagens folketrygd Regelen fases ut over 10 år: Erstattes gradvis med faktisk levealdersutvikling 9

10 Tjenestepensjon i dag 66% AFP tillegg AFP fra SPK
Tjenestepensjon m samordningsfradrag AFP tillegg AFP fra SPK Alderspensjon fra folketrygden AFP AFP tillegget er 62 år 65 år 67 år alder

11 Sum folketrygd og AFP 65 år
Forutsetning i figur: Tjent opp i 38 år ved 62 år – dvs 41 år ved 65 Høyere kompensasjon enn bruttogarantien til de laveste inntektene I det flate partiet: 58,8 % Kompensasjonen faller klart med inntekt over 7,1 G

12 Avklart om AFP i off sektor
AFP legges om etter mønster av omleggingen i privat sektor Beregnes som: 0,314% av årlig inntekt fram til 62 år, øvre grense 7,1 Livsvarig påslag, som er lavere etter 67 år AFP øker om du tar det ut senere opp til 70 år AFP sammen med folketrygden utgjør garantien fra 2005 Samme levealdersjustering som for alderspensjon fra folketrygden benyttes ved beregning av påslaget. Du kan jobbe uten avkorting av AFP Utforming av to nivåuttaket av AFP vurderes nærmere i lys av tilpassingen av offentlig tjenestepensjon, Statlig kompensjasjonstillegg avhengig av utforming av tjenestepensjon Indeksering løpende pensjoner lønnsvekst – 0,75% - opptjening regulere ved G ( § 1-4 andre tredje og fjerde ledd- G fastsettes av Kongen og regulere årlig 1. Mai, lønnsutvikling i reguleringsåret, justert for evt avvik mellom forventet og faktisk lønnsutvikling siste år. ) 62 i 2009 = 1947 62 i 2010= 1948 62 i 2011 = 1949 Partene har ikke utsatt AFP endringen til 2011 Like regler med privat sektor

13 Pensjonsforlik 26. mai 2005 Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres Etter at det er vedtatt en ny modell for folketrygdens alderspensjon, må de offentlige tjenestepensjonsordningene tilpasses den nye folketrygdmodellen, uten at dette svekker de off. tjenestepensjonene, men slik at de også omfattes av delingstall og ny indeksering.

14 Kan tjenestepensjoner endres?
SPK lovfestet i 1917 Grunnloven forbyr (Graver): ”Urettferdige inngrep i bestående rettsforhold” (§97) ”Urettferdig om staten tilegner seg private eiendeler uten erstatning, eller begunstiger den ene parten i et bestående rettsforhold” (§110) Hva kan endres med tilbakevirkende kraft: Uførepensjon – etterlatte pensjon

15 LOStats krav Alle må få AFP fra fylte 62 år
Samlet pensjonsnivå fra 65 år må minst ligge på sammen nivå som i dag for hovedtyngden av LOs medlemmer i Offentlig sektor Retten til alderspensjon fra 65 år videreføres Arbeidstakeren må ha en reel mulighet til å stå lenger i jobb for å øke sin pensjon. Ufrivillig deltid må fjernes Det gis muligheter til etter- og videreutdanning .

16 Offentlig tjenestepensjon fra 62?
Påslagsordning? Kompensasjonsgrad 62-67? Modifisere sluttlønn? Hva med særalders-grensene? Mulig arbeidsinntekt? Tjenestepensjon? AFP Alderspensjon Evt. garantipensjon

17 AFP og tilpassning av tjenestepensjon i offentlig sektor
Løses i lønnsoppgjøret 2009, med konfliktrett på pensjonsspørsmålet


Laste ned ppt "Dagens pensjonsordninger - eks tjenestepensjoner (45 års opptjening)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google