Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FØRERKORTFORSKRIFTEN TOVE SIGRUNN ELLEFSEN RÅDGIVER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FØRERKORTFORSKRIFTEN TOVE SIGRUNN ELLEFSEN RÅDGIVER"— Utskrift av presentasjonen:

1 FØRERKORTFORSKRIFTEN TOVE SIGRUNN ELLEFSEN RÅDGIVER fmoatel@fylkesmannen.no
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

2 INNHOLD Samarbeidspartnere Førerkortgrupper Meldeplikten Helsekrav
Fylkesmannens rolle Dispensasjon Kognitiv svikt Midler som kan påvirke kjøreevnen Diabetes Førlighetssvekkelse Epilepsi og epilepsi lignende anfall Bevissthetstap- og forstyrrelser Søvnsykdommer Syn Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

3 Ny førerkortforskrift gjelder fra 01.10.16
Forskriftens veileder er endret flere ganger, sist Forskriften er ment å erstatte dispensasjonssaker hos fylkesmennene Det er nå behandlende lege(r) som skal vurdere om helsekravene til førerkort/kjøreseddel m.m. er oppfylt i tråd med det nye regelverket Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

4 SAMARBEIDSPARTNERE LEGER, PSYKOLOGER OG OPTIKERE POLITI
TRAFIKKSTASJONER Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

5 FØRERKORTGRUPPER GRUPPE 1: Motorvogn inntil 3500 kg
GRUPPE 2: Klasse C1(E) lett lastebil inntil 7500 kg Klasse C(E) tung lastebil/vogntog GRUPPE 3: Klasse D1(E) minibuss Klasse D(E) buss Kjøreseddel for persontransport mot vederlag Kompetansebevis for utrykningskjøretøy Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

6 HELSEPERSONELLOVEN § 34 Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet eller sertifikatet. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

7 FØRERKORTFORSKRIFTENS HELSEKRAV
FØRERKORTFORSKRIFTENS VEDLEGG 1 Helsekravene gjelder for føring av motorvogn på offentlig vei. Kjøring på avgrenset område kommer ikke inn under regelverket, eks. traktor på egen gård og flytting av kjøretøy på verkstedområde o.l. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

8 FYLKESMANNENS ROLLE Sende anmodning til politiet om inndragning av førerrett, etter melding om ikke oppfylte helsekrav fra lege, psykolog eller optiker Sende anmodning til trafikkstasjonen om praktisk kjørevurdering etter henvisning fra lege/psykolog, ved tvil om helsekravene er oppfylt Behandle søknader om dispensasjon jf. forskriftens vedlegg 1 § 7 eller §§ 45 og 46 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

9 Søknad om dispensasjon
Vedlegg 1 § 7: …Åpenbart urimelig å avslå… Vedlegg 1 §§ 45 og 46: Overgangsregler ved fornyelse av dispensasjon gitt etter gamle regler. Dispensasjon kan kun gis til Eks. enøyde som kjører motorvogn i gruppe 2 og 3. Det kan ikke gis dispensasjon etter overgangsbestemmelsene for bruk av legemidler. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

10 KOGNITIV SVIKT § 15 Apraksi, agnosi og neglekt er uforenlig med førerrett MMS ≤ 18 svikt, tvil, ≥ 26 godkjent Klokketest 0-1 svikt, 2-3 tvil, 4-5 godkjent TMT A ≥ 111 sek svikt, sek tvil, ≤ 6 sek godkjent TMT B ≥301 sek svikt, sek tvil, ≤ 170 sek godkjent Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

11 KOGNITIV SVIKT Ved tvil om helsekravene er oppfylt, kan henvisning til praktisk kjørevurdering ved trafikkstasjon sendes Fylkesmannen Det har ingen hensikt å sende slik henvisning hvis tester viser at helsekravene ikke er oppfylt, eller er oppfylt. Dersom tester viser at helsekravene ikke er oppfylt, vil Fylkesmannen sende anmodning om inndragning av førerretten til politiet Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

12 KOGNITIV SVIKT Førerkortsøkere i gruppe 2 og 3 skal ved mistanke om kognitiv svikt henvises til nevropsykologisk vurdering Ved skåring i kolonnen «svikt» vil helsekrav sjelden være oppfylt. Der samtale og komparentopplysninger likevel tyder på tilfredsstillende kjøreatferd hos søker, bør søker henvises til nevropsykologisk testing Tilstander som kan gi kognitiv svikt er f.eks. søvnsykdommer, nevrologiske lidelser, psykiske lidelser, midler som kan påvirke kjøreevnen og respirasjonssvikt Ved alder over 75 år og tegn til sviktende kognitiv funksjon, kan helseattesten sjelden gi anbefaling om førerrett > 1 år Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

13 MIDLER SOM KAN PÅVIRKE KJØREEVNEN §§ 35-37
Alkohol Avhengighet, langvarig høyt inntak eller skadelig bruk, der alkoholbruken kan føre til forstyrrelse i atferd og gi helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko. Avhengighet: Atferdsmessige, kognitive og fysiologiske endringer etter langvarig høyt inntak av alkohol, der vansker med kontrollert inntak gir økt toleranse og skadelige virkninger neglisjeres. Meldeplikten til Fylkesmannen inntrer. Ved overforbruk ≥ 6 mnd inntrer meldeplikten. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

14 ALKOHOL Klar meldeplikt der alkoholbruk har ledet til bevissthetstap med kramper. Ved all oppfølging vil komparentopplysninger, rusmiddelanamnese, jobbsituasjon, skadehistorikk, kliniske undersøkelser og biomarkører være viktige momenter i vurderingen. Ved misbruk og avhengighet er helsekravet bare oppfylt dersom månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver. Med oppfølging menes fysisk konsultasjon hos behandlende lege, psykolog eller rusmiddelpoliklinikk. Ved periodisk overforbruk over flere dager skal legen gi kjøreforbud så lenge perioden varer. Legen kan inngå avtale om tett oppfølging for å bistå til et kontrollert bruk som er forenlig med sikker føring av motorvogn. I slike tilfeller kan legen avvente melding til Fylkesmannen dersom legen vurderer at søker ikke er varig helsesvekket som følge av alkoholbruken og situasjonen kan bringes under kontroll. Inngåelse av slik avtale bør journalføres. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

15 ALKOHOL Prøvetaking PEth er et fosfolipid som normalt ikke forekommer i kroppen, og som kan spores ved bruk av etanol. Et enkelt alkoholinntak gir ingen økning i B-PEth, men ved regelmessig alkoholbruk vil verdien stige med økende alkoholforbruk. Et engangsinntak som gir en promille på 1-1,5 vil ikke kunne gi en PEth konsentrasjon på over 0, 30 µmol/L, verken akutt eller de påfølgende døgn. Halveringstiden er 3-5 døgn etter avsluttet drikking. PEth gir derfor et godt bilde av alkoholkonsumet siste 2-3 uker. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

16 ALKOHOL PEth-verdier < 0,03 µmol/L: Intet eller svært lavt alkoholkonsum 0,03-0,30 µmol/L: Moderat alkoholkonsum > 0,30 µmol/L: Omfattende, regelmessig konsum Der man skal påvise avholdenhet kan det også være fornuftig å måle EtG og EtS i urin 2 ggr ukentlig i 4 uker, for å få en tilnærmet nullverdi av PEth. Dette med tanke på at videre oppfølging med PEth da blir lettere å vurdere ettersom stigning i PEth-verdi vil gi en sterk indikasjon på økt alkoholinntak. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

17 ALKOHOL Avholdenhet: Tilnærmet nullforbruk dokumentert med biologiske prøver. I perioden det kreves avholdenhet bør PEth-verdien være lavere enn 0,03 Kontrollert bruk: Forbruk som ikke gir atferdsforstyrrelser eller helseskade som øker trafikksikkerhetsrisikoen Ved mistanke om sprekk eller bruk av mengder ut over det som faller innenfor definisjonen av kontrollert bruk, skal det gjøres nærmere undersøkelser og evt. tas biologiske prøver for å verifisere eller avkrefte mistanken. I slike tilfeller skal saken meldes Fylkesmannen, og oppfølgingsregimet starter forfra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

18 ALKOHOL Ved positiv prøve på EtG/EtS i urin, må oppfølgingsregimet starte forfra og bruke nye 4 uker Ved manglende oppmøte forlenges prøveperioden tilsvarende Hvis det ikke lar seg gjøre å fremskaffe nullverdi i løpet av 8 uker, skal meldeplikten vurderes Den kvartalsvise oppfølgingen etter gjennomført karenstid skal skje ved fysisk oppmøte der både kliniske og biologiske undersøkelser inngår Ved blandingsmisbruk gjelder krav til oppfølging slik de fremgår av de respektive bestemmelsene Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

19 RUSMIDLER Helseskadelig bruk som gir økt trafikksikkerhetsrisiko, eller avhengighet av illegale, rusgivende stoffer Gjentatt eller vedvarende bruk av legemidler til rusformål For at rusbruken skal være omfattet av bestemmelsen, må bruken være helseskadelig og gi økt trafikksikkerhetsrisiko Det er ikke noen klar grense for når rusbruk er av slik art at det får konsekvenser for førerkortet. Her vil komparentopplysninger, rusmiddelanamnese, jobbsituasjon, skadehistorikk, kliniske undersøkelser og biomarkører måtte tas med i vurderingen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

20 RUSMIDLER Der bruk av rusmidler/legemidler omfattes av helsekravene skal søker dokumentere rusfrihet i seks måneder for førerkortgruppe 1, og tre år for førerkortgruppe 2 og 3 Med rusfrihet menes totalavhold fra illegale stoffer og/eller bruk av vanedannende legemidler ut over legemiddelbruk som evt. måtte være etter avtale med legen Ved brudd på oppfølgingsregimet eller dokumentert sprekk sendes melding til Fylkesmannen, og observasjonstiden starter på nytt Urinprøve 3 ganger ukentlig til bred rusmiddelscreening vil utelukke inntak av de fleste rusmidler med stor grad av sikkerhet Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

21 LEGEMIDLER §§ 35, 36 og 37 Bruk av anabole androgene steroider vurderes etter § 35. Der bruken vurderes å utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko er helsekravet ikke oppfylt. Registrerte cannabinoid-legemidler kan være forenlig med føring av motorvogn førerkortgruppe 1 forutsatt at: - behandlingen er innenfor indikasjon og instituert av nevrolog - pasienten følger legens anbefaling om tidsintervall inntak/kjøring - behandlingen følger retningslinjene i veilederen - sykdommen i seg selv ikke gjør fører uskikket til å føre motorvogn - det ikke benyttes cannabinoider i tillegg til behandlingen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

22 LEGEMIDLER Ved samtidig bruk av et cannabinoid-legemiddel og et legemiddel opplistet i § 36 nr. 4-7, bør angitt maksimal døgndose for sistnevnte legemiddel reduseres med 50%. Det bør ikke brukes mer enn ett legemiddel opplistet i § 36 nr. 4-7 sammen med cannabinoid-legemidler. All annen bruk av cannabinoid-legemidler er uforenlig med føring av motorvogn. Dette gjelder uavhengig av hvordan legemiddelet er anskaffet. Derfor er cannabinoid-legemidler kjøpt eller forskrevet av lege i utlandet eller tatt inn i Norge på registreringsfritak, uforenlig med føring av motorvogn. Bruk av cannabinoider er ikke forenlig med førerrett i gruppe 2 og 3. Sativex (munnspray) har markedsføringstillatelse i Norge. Godkjent indikasjon er symptomforbedring hos voksne pasienter med moderat til alvorlig spastisitet grunnet MS. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

23 LEGEMIDLER LAR: Helsekrav oppfylt for førerkortgruppe 1 etter ett år med stabil behandling, forutsatt fortsatt oppfølging og kontroll av forskrivende lege, og ingen bruk av andre midler som påvirker kjøreevnen. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om inntil ett års varighet i tre år, deretter inntil fem års varighet. Ved avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis for inntil ett år om gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattest kan deretter gis for inntil fem år. Førerrett med vanlig gyldighet kan gis etter 8 års dokumentert rusfrihet fra avsluttet behandling. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

24 LEGEMIDLER Ved samtidig bruk av sentralstimulerende legemiddel er helsekravene ikke oppfylt. Helsekrav for førerrett i gruppe 2 og 3 er ikke oppfylt. Etter 10 års dokumentert rusfrihet etter avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis med vanlig varighet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

25 LEGEMIDLER Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler
Førerkortgruppe 1: Helsekrav oppfylt ved bruk av inntil 30 mg oksazepam pr døgn, og inntil 10 mg diazepam pr døgn. Bruk av inntil 7,5 mg zopiklon, 10 mg zolpidem og 10 mg nitrazepam pr døgn dersom legemiddelet er inntatt minst 8 timer før kjøring. Døgndosene gjelder i monoterapi. Ved bruk av to av disse legemidlene eller ved kombinasjon av andre legemidler, skal maksimaldosene halveres. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

26 LEGEMIDLER Førerkortgruppe 2 og 3:
Helsekrav ikke oppfylt ved bruk av oksazepam og diazepam. Helsekrav oppfylt ved sporadisk bruk (maks 5 døgn pr måned) av zopiklon, zolpidem og nitrazepam. Samme døgndosering og vilkår som for førerkortgruppe 1. Helsekravet er ikke oppfylt for noen grupper ved bruk av andre benzodiazepiner/-lignende legemidler enn de som er angitt over. Ved behandling i en begrenset periode med andre benzodiazepiner er helsekravet ikke oppfylt ved bruk og i en periode etter siste inntak. Legen må i sin vurdering ta hensyn til halveringstiden for legemiddelet, muligheten for akkumulering i løpet av behandlingen og andre individuelle forhold. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

27 LEGEMIDLER Opioider ved kronisk (langvarig) smertebehandling:
Førerkortgruppe 1: Helsekrav oppfylt ved døgndosering i monoterapi tilsvarende 300 mg morfin per os. Ved samtidig bruk av et legemiddel i § 36 nr 4, skal maks døgndose halveres, både for opioider og det andre legemiddelet. Førerkortgruppe 2 og 3: Helsekrav ikke oppfylt. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

28 LEGEMIDLER Opioider – kortvarig smertebehandling:
Førerkortgruppe 1, 2 og 3: Helsekrav ikke oppfylt ved kontinuerlig legemiddelbehandling gjennom døgnet, selv om dette er innenfor rammen av anbefalte døgndoser (behandling som varer i 7 døgn eller kortere). Der det ved kortvarig smertebehandling ikke gis kontinuerlig behandling gjennom døgnet, men som enkeltdose opioid (inntil ett inntak pr døgn), er helsekravet oppfylt 8 timer etter inntak. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

29 LEGEMIDLER Antihistaminer :
Førerkortgruppe 1: Helsekrav oppfylt ved maks døgndose alimemazin(Vallergan) 30 mg, prometazin(Phenergan) 25 mg eller hydroksyzin(Atarax) 30 mg. Siste dose inntatt minst 8 timer før kjøring. Førerkortgruppe 2 og 3: Helsekrav ikke oppfylt. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

30 LEGEMIDLER Antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva:
Alle førerkortgrupper: Ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i § 36, er helsekravene etter § 37 annet ledd ikke oppfylt. Helsedirektoratet vil legge frem forslag om endring slik at helsekravene kan være oppfylt ved samtidig bruk av flere antipsykotika, antiepileptika og/eller antidepressiva. En forskriftsendring vil kunne tre i kraft høsten 2017. Fylkesmannen kan i mellomtiden gi dispensasjon etter søknad. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

31 LEGEMIDLER Nulltoleranse ved bruk av Rivotril, Xanor og Rohypnol i forbindelse med føring av motorvogn fra november 2014. Unntak: Bruk av Rivotril ved sjeldne tilfeller av epilepsi der nevrolog er involvert. Liten åpning for bruk av Rivotril ved MS. Ved bruk av mer enn to legemidler opplistet i § 36 er helsekrav til førerkort ikke oppfylt. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

32 DIABETES Personer med diabetes som ikke bruker insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, oppfyller helsekravet dersom det ikke er fare for bevissthetspåvirkning under føring av motorvogn sykdommen ikke har ført til funksjonssvikt i andre organer som medfører trafikksikkerhetsrisiko. Helseattest kan gis med anbefaling om førerrett med inntil fem års varighet for førerkortgruppe 1, og inntil tre års varighet for førerkortgruppe 2 og 3. Ved bruk av legemidler som kan gi hypoglykemi er helsekrav til førerrett for kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss ikke oppfylt. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

33 DIABETES Helseattest skal fremlegges ved søknad om førerrett i alle grupper, og (for gruppe 2 og 3)ved oppstart av behandling med insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi. Legemidler som kan gi hypoglykemi: Insulin og insulinanaloger, sulfonylureapreparater, herunder glibenclamid, glipizid og glimeperid. Alvorlig hypoglykemi er anfall der vedkommende er avhengig av bistand fra andre, der vedkommende selv ikke er i stand til å komme over i en situasjon med normalt blodsukker. Dersom hypoglykemi oppstår under føring av motorvogn, kan ikke kjøringen fortsette før blodsukkeret er over 5 mmol/L. Førerkortgruppe 2 og 3: Etter et anfall med alvorlig hypoglykemi er kontinuerlig vevsglukosemåling over 5 dager nødvendig, alternativt måling av blodsukker 9 ganger daglig i 10 påfølgende døgn. Relevant spesialist (endokrinolog/indremedisiner) skal attestere at den nødvendige behandling er gjennomført og tilfredsstillende oppfølging og kontroll av søkers diabetessykdom er gjenoppnådd. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

34 FØRLIGHETSSVEKKELSE § 41 vil bli endret. I påvente av forskriftsendring kan legen gi helseattest for inntil ett år dersom søker med antatt progressiv førlighetssvekkelse har tilstrekkelig førlighet til trafikksikker kjøring ved bruk av skinne og/eller protese. Ved tvil om helsekravet er oppfylt ved progressiv førlighetssvekkelse, kan praktisk kjørevurdering ved trafikkstasjonen bestilles via Fylkesmannen. Ved stabil førlighetssvekkelse skal henvendelse skje direkte til trafikkstasjonen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

35 FØRLIGHETSSVEKKELSE Momenter ved legens vurdering:
- Foreligger det tilstander som kan påvirke førligheten? - Hvordan påvirker førlighetssvekkelsen personen i daglige aktiviteter? - Er tilstanden stasjonær eller progressiv? - Er det andre helsemessige forhold som kan svekke personens evne til å kompensere for førlighet- nedsettelsen? Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

36 FØRLIGHETSSVEKKELSE For at vegmyndigheten skal kunne gjennomføre en adekvat og målrettet kjørevurdering, er det viktig å gi informasjon om: - hvordan førlighetssvekkelsen gir seg utslag - hvordan denne vil kunne forventes å påvirke kjøre- evnen - om tilstanden er stabil Det er avgjørende at vegmyndigheten mottar denne informasjonen fra legen før kjørevurdering gjennomføres. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

37 EPILEPSI OG EPILEPSILIGNENDE ANFALL
§§ 18, 19 og 21. Jf. § 19 kreves det uttalelse fra spesialist i nevrologi etter første gangs anfall og ved tilbakelevering av inndratt førerkort. Epilepsi er i denne sammenhengen definert som en tilstand der en person har hatt to eller flere epileptiske anfall innenfor en periode på fem år. Nevrolog skal vurdere årlig risiko for nytt anfall. Gruppe 1: Helsekrav er ikke oppfylt ved diagnostisert epilepsi med anfall innenfor de siste fem år. - selv om helsekravet ikke er oppfylt, kan helseattest likevel gis etter ett års anfallsfrihet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

38 EPILEPSI OG EPILEPSILIGNENDE ANFALL
Gruppe 2 og 3: Helsekrav er ikke oppfylt ved diagnostisert epilepsi med anfall innenfor de siste ti år, eller ved bruk av legemidler mot epilepsi i samme periode. Legens vurdering: - generelle kramper - bevissthetstap eller bevissthetspåvirkning - amnesi - tungebitt - inkontinens - bevisst, men konfus atferd - hodepine etter anfall Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

39 BEVISSTHETSTAP OG BEVISSTHETSFORSTYRRELSER
§§ 21 og 22. Helsekrav er ikke oppfylt der bevissthetsforstyrrelse kan medføre en trafikksikkerhetsrisiko. De fleste anfall av denne type blir vurdert i primærhelsetjenesten eller ved legevakt. Ved alle slike anfall er anamnesen viktig for å få frem eventuelle varslingssymptomer og utløsende faktorer. Definisjon: Synkope er et forbigående tap av bevissthet og muskeltonus på grunn av sirkulasjonssvikt til hjernen med plutselig start, kort varighet og fullstendig restitusjon. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

40 BEVISSTHETSTAP OG BEVISSTHETSFORSTYRRELSER
Momenter ved legens vurdering: - utelukke spesifikke sykdommer som kan gi bevissthetsforstyrrelse - utløsende forhold - klarest mulig anfallsbeskrivelse - uklar årsak kan bety risiko for nye anfall - anfall under utøvelse av risikoaktivitet som f.eks. bilkjøring Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

41 SØVNSYKDOMMER §§ 23 og 24. Ukontrollerbar søvnighet og søvn er en hyppig forekommende årsak til trafikkuhell og er uforenlig med føring av motorvogn. Momenter ved legens vurdering: - Kartlegging av søvnighet - Apné/hypopné-indeks (AHI) ved obstruktiv søvnapné - Kjøreuhell Legens vurdering skal først og fremst avdekke om søvnighet eller ukontrollerbar søvn hos søker kan opptre under kjøring. Helsekravet er ikke oppfylt når bevisstheten kan svekkes av påtrengende søvnighet eller ukontrollerbar søvn. Pasienten må da informeres om at han eller hun ikke har førerrett før tilstanden er utredet, og det er oppnådd tilfredsstillende symptomkontroll. Helsekrav til førerrett i gruppe 2 og 3 er ikke oppfylt ved narkolepsi/katapleksi Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

42 SYN §§ 9-13 I helt spesielle tilfeller, og etter uttalelse fra øyelege, kan det gis førerrett i gruppe 1 selv om kravene til synsstyrke eller synsfelt ikke er oppfylt. Før øyelege gir en slik uttalelse, må det gjøres en samlet vurdering i tråd med § 11. Før § 11 kommer til anvendelse, skal kriterier som omtalt i «Synsfelt» være oppfylt. § 11: «I helt spesielle tilfeller, og etter uttalelse fra øyelege, kan det gis førerrett i gruppe 1 selv om kravene til synsstyrke eller synsfelt ikke er oppfylt. Synsfunksjonen må ikke være ytterligere svekket på grunn av andre forhold. Kjørevurdering må være gjennomført etter anmodning fra Fylkesmannen, og førerrett må være anbefalt av regionvegkontoret.» Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

43 SYN Før § 11 kan komme til anvendelse, skal følgende kriterier være oppfylt: - Synsfeltutfallene skal være permanente. Det skal ikke være utfall innenfor eller på linjen til en sirkel med radius på 20 grader fra sentrum - Det skal ikke være noen annen tilstand eller forhold som vurderes som progressive og som kan påvirke synsfeltet. - Det skal ikke være diplopi eller annen svekkelse av synsfunksjonen(f.eks. svekket kontrastfølsomhet, nedsatt mørkesyn eller økt blendingsfølsomhet) som utgjør en risiko for trafikksikkerheten. - Kjørevurdering må være gjennomført med resultat som anbefaler førerrett. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø

44 Takk for oppmerksomheten
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bodø


Laste ned ppt "FØRERKORTFORSKRIFTEN TOVE SIGRUNN ELLEFSEN RÅDGIVER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google