Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Per Harald Pettersen, Helseavdelingen, Fylkesmannen i Nordland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Per Harald Pettersen, Helseavdelingen, Fylkesmannen i Nordland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Per Harald Pettersen, Helseavdelingen, Fylkesmannen i Nordland
Endringer i pasientrettighetsloven – konsekvenser for oss hjelpere til personer med demens? Per Harald Pettersen, Helseavdelingen, Fylkesmannen i Nordland Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver.

2 Endringer i pasientrettighetsloven
Lovendring – NB: ikke i kraft Viktige endringer om myndige pasienter som ikke har samtykkekompetanse (§ 4-6) Nytt kapittel 4A - helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Skal etter proposisjonen tre i kraft 1. januar 2008, SHDir antyder i løpet av første halvår 2008 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver.

3 Gjeldende rett – sentrale punkter
Utgangspunkt – all behandling må skje frivillig (bygd på samtykke) Unntak: Nødsituasjoner (nødrett/nødverge) Undersøkelse og behandling med tvang i psykiatrien Smittevern Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver.

4 Kort om sentrale problemstillinger
Undersøkelser viser at det i sykehjem brukes tvang, skjer tvangsmedisinering, innleggelse eller tilbakeholdelse mot pasientens vilje I bare 1/3 til ¼ av tilfellene blir dette formalisert (gjort vedtak eller journalført) Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver.

5 Pasientrettighetsloven § 4-6 – slik loven er nå
Myndig pasient uten samtykkekompetanse – helsepersonell kan ta avgjørelse om helsehjelp - av lite inngripende karakter - omfang og varighet. Nærmeste pårørende kan samtykke til helsehjelp som ikke er omfattet av første ledd. Annen helsehjelp kan gis – om den anses å være i pasientens interesser, og det er sannsynlig at pasienten ville ha gitt tillatelse. Kan innhentes informasjon fra pasientens pårørende Kan ikke gi helsehjelp om pasienten motsetter seg dette – krever særlig rettsgrunnlag Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver.

6 Lovendringer – ikke i kraft – regler om samtykke
Pasientrettighetsloven § 4-6 – endring i andre ledd (avsnitt) Kan gi inngripende helsehjelp anses å være i pasientens interesse sannsynlig at pasienten ville ha gitt tillatelse Om mulig skal det innhentes informasjon fra pasientens nærmeste pårørende pasientens ønsker helsehjelp kan besluttes ansvarlig for helsehjelpen, etter samråd med annet kvalifisert helsepersonell Det skal journalføres hva pasientens nærmeste pårørende har opplyst, og hva annet helsepersonell har ment Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver.

7 Lovendringer – ikke i kraft – nytt kapittel 4A
Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp – kapittel 4A § 4A-1 – Formål – begrense vesentlig helseskade – begrense bruk av tvang - Respekt for fysisk og psykisk integritet – ta hensyn til selvbestemmelsesrett Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver.

8 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no
§4A-2 - virkeområde § 4A-2 – anvendelsesområde Pasienter over 16 år uten samtykkekompetanse – som motsetter seg helsehjelp NB: Gjelder ikke ved undersøkelse og behandling av psykisk lidelse (psykose og andre alvorlige sinnslidelser) kan brukes i forbindelse med annen behandling der pasienten har psykisk lidelse Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver.

9 Lovendringer – ikke i kraft
§ 4A-3 Adgangen til å gi helsehjelp pasienten motsetter seg Tillitsskapende tiltak skal være prøvd eller formålsløst å prøve Kan i så fall fatte vedtak om helsehjelp dersom a) unnlatelse kan føre till vesntlig helseskade b) helsehjelpen anses som nødvendig c) tiltaket står i forhold til behovet (forholdsmessighet) Må være ”den klart beste løsningen” Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver.

10 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no
§ 4A-4 - gjennomføring Om vilkårene er oppfylt kan helsehjelp gjennomføres med tvang Pasienten kan innlegges eller holdes tilbake i institusjon Varsling med teknisk utstyr kan gjennomføres, bevegelseshindrende utstyr kan brukes Skal vurderes fortløpende og avbrytes om vilkårene ikke lenger er tilstede – eller det forekommer alvorlige negative virkninger Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver.

11 §4A-5 - vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg
- fattes formelt vedtak Inntil 1 års varighet Ved ”alvorlig inngrep for pasienten” – vedtak etter samråd med annet helsepersonell Hva er alvorlig: vurdere om tiltaket innebærer inngrep i kroppen, bruk av reseptbelagte legemidler, graden av motstand innleggelse eller tilbakeholdelse i helseinstitusjon, eller bruk av bevegelseshindrende tiltak regnes som alvorlig inngrep. Vedtak om undersøkelse og behandling omfatter nødvendig pleie og omsorg for gjennomføringen Eget vedtak om pleie og omsorg er hovedformålet Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver.

12 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no
§4A-6 - Underretning Pasienten og nærmeste pårørende skal snarest mulig underrettes om vedtak truffet Etterfølgende underretning til pasienten er likevel tilstrekkelig dersom underretningen vil medføre fare for at helsehjelpen ikke kan gjennomføres. Underretningen skal opplyse om adgangen til å klage og til å uttale seg i saken. Kopi av underretningen skal sendes den som har det overordnede faglige ansvaret for helsehjelpen. Videre skal kopi av vedtak etter §4 A-5 sendes til helsetilsynet i fylket. Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver.

13 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no
§4A-7. Klage Vedtak kan påklages til helsetilsynet i fylket av pasienten eller nærmeste pårørende. Klagen må være underskrevet av pasient/representant Fristen for å klage til helsetilsynet i fylket er tre uker fra vedkommende fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver.

14 §4A-8. Overprøving og etterfølgende kontroll
Helsetilsynet i fylket kan av eget tiltak overprøve vedtak som er truffet etter §4 A-5. Dersom et vedtak om helsehjelp etter dette kapitlet ikke er påklaget og helsehjelpen vedvarer, skal helsetilsynet i fylket, når det har gått tre måneder fra vedtaket ble truffet, av eget tiltak vurdere om det fortsatt er behov for helsehjelpen. Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver.

15 §4A-9, Forvaltningslovens anvendelse og § 4A-10, Domstolsprøving
Forvaltningsloven gjelder så langt den passer (§ 4A-9) Vedtak i klagesak om innleggelse og tilbakeholdelse i institusjon eller helsehjelp som strekker seg ut over tre måneder kan av pasienten eller pasientens nærmeste pårørende bringes inn for retten Tilsvarende gjelder for helsetilsynets vedtak om helsehjelp som innebærer innleggelse og tilbakeholdelse, eller som strekker seg ut over tre måneder, jf. §4 A-8. Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver.

16 Konsekvenser av lovendringen
Reglene er generelle – gjelder alle typer situasjoner unntatt de som er særskilt lovregulert Gjelder både ulike prosedyrer eller undersøkelser og Pleie og omsorg Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver.

17 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no
Konsekvenser Krenkelse av selvbestemmelsesretten er et alvorlig inngrep Menneskerettigheter Forholdsmessighet Vanskelige avveinger Formaliserer bruk av tvang på sentrale områder Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver.

18 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no
Konsekvenser Økte krav til helsepersonell og helseinstitusjoner Økte krav til tilsynsmyndighetene Vanskelige avgrensninger Aktuelt med forskrifter som regulerer dette mer detaljert Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver.


Laste ned ppt "Per Harald Pettersen, Helseavdelingen, Fylkesmannen i Nordland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google