Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet"— Utskrift av presentasjonen:

1 HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet
Hva er HMS? Hvordan er HMS-regulert? Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven Internkontrollforskriften HMS-aktørene: Arbeidsgiver, verneombud og arbeidstaker HMS-arbeid ved NTNU

2 Hva er HMS? Helse Fravær av sykdom samt fysisk, psykisk og sosial velvære. Miljø  Ytre miljøet og arbeidsmiljø. Sikkerhet  Sikkerhet for mennesker og materiell.

3 I’m working on my Nobel prize!
HMS – venn eller fiende? Leave me alone!! I’m working on my Nobel prize!

4 Arbeidsmiljøloven AML § 1-1. Lovens formål Lovens formål er:
å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet. ….. AML § 1-2. Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. …… AML § 1-8. Arbeidstaker og arbeidsgiver Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste. (2) Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten. AML § 1-9. Ufravikelighet Loven kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt.

5 Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere.
§ 1. Elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål        Elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål skal når de utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring, og arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for deres liv og helse, anses som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 18 og 19, med unntak av § 19-2. …… § 5. Personer som uten å være arbeidstakere utplasseres i virksomheter i opplærings- eller attføringsøyemed eller som deltar i arbeidsmarkedstiltak        Personer som uten å være arbeidstakere utplasseres i virksomheter i opplærings- eller attføringsøyemed eller som deltar i arbeidsmarkedstiltak, skal anses som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 og 19, med unntak av § 19-2.

6 Krav til arbeidsmiljøet
AML § 4-1. Generelle krav til arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.…………….. (2) Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. ……… (3) Det skal vurderes om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten. Tiltak som er nødvendig for å forebygge og redusere eventuell risiko ved alenearbeid skal iverksettes, slik at lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas

7 AML § 4-5. Særlig om kjemisk og biologisk helsefare
Ved håndtering av kjemikalier eller biologisk materiale skal arbeidsmiljøet være tilrettelagt slik at arbeidstaker er sikret mot ulykker, helseskader og særlig ubehag….. Kjemikalier og biologisk materiale som kan innebære helsefare, skal ikke brukes dersom de kan erstattes med andre eller med en annen prosess som er mindre farlig for arbeidstakerne. (3) Virksomheten skal ha nødvendige rutiner og utstyr for å hindre eller motvirke helseskader på grunn av kjemikalier eller biologisk materiale. (4) Virksomheten skal føre kartotek over farlige kjemikalier og biologisk materiale. …………... (5) Arbeidstilsynet kan i det enkelte tilfelle helt eller delvis gjøre unntak fra reglene i denne paragraf i forbindelse med forsknings- og analysearbeid e.l. …………….

8 Eksempler på forskrifter med hjemmel i arbeidsmiljøloven
(forskrift = rettslig bindende regulering med hjemmel i lov ) nr 1425: (AD) Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen. nr 1568: (AD) Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere. nr 1157: (AD) Forskrift om arbeid med ioniserende stråling. nr 1127: (AD) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) nr 1322: (AD) Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen nr 0608: (AD) Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. nr 0412: (AD) Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften). nr 0443: (AD) Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften). nr 1139: (MD) Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.

9 Bedriftshelsetjeneste
HMS-AKTØRENE Arbeidsmiljøutvalg Verneombud* Tillitsvalgt Arbeidsgiver* Arbeidstaker* Bedriftshelsetjeneste 9

10 Verneombudets oppgaver
(1) Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov. (2) Verneombudet skal særlig påse: a) at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare, b) at verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand, c) at arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring, …………………….. (3) Blir et verneombud kjent med forhold som kan medføre ulykkes- og helsefare, skal verneombudet straks varsle arbeidstakerne på stedet, og arbeidsgiveren eller dennes representant skal gjøres oppmerksom på forholdet dersom verneombudet selv ikke kan avverge faren. ………….. 10

11 Verneombudets oppgaver
§ 6-3. Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid Dersom verneombudet mener at det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette. Arbeidet må bare stanses i det omfang verneombudet anser det nødvendig for å avverge fare. ……………….. (3) Verneombudet er ikke erstatningsansvarlig for skade som påføres virksomheten som følge av at arbeidet stanses i henhold til bestemmelsen i første ledd.

12 Arbeidgiver- Ansvar Ledere på alle nivå ved NTNU har ansvar for at bestemmelsene gitt i AML(§2-1,§3-1, §3-2, §2-3 (3)) og øvrig lovgivning innen HMS, blir overholdt. Ansvaret kan ikke overføres til andre (HMS-håndboka, NTNU). AML § 2-1. Arbeidsgivers plikter Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt. AML § 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt …… (3) Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører under eget ansvarsområde.

13 Internkontrollforskriften
Arbeidsgiver- HMS-Ansvar AML § 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. (2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal: a) fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, b) ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt, c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen, d) under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak, e) iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov, f) sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær, g) sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c, h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt. (3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf, herunder om krav til dokumentasjon av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Internkontrollforskriften

14 Internkontrollforskriften
Internkontroll  Styring av en virksomhet med bruk av systematiske tiltak som skal sikre at aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av HMS-lovgivningen. (”egenkontroll”: virksomheten skal selv skal påse at den følger aktuelt regelverk).

15 Arbeidsgiver -ansvar . AML- § 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for: at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig, …….. (2) Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller helse, skal arbeidsgiver sørge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr stilles til arbeidstakers rådighet, at arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og at det tas ibruk. (3) Hvis det skal utføres arbeid som kan innebære særlig fare for liv eller helse, skal det utarbeides en skriftlig instruks om hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes. …..

16 Arbeidstaker - medvirkningsplikt
AML § 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. (2) Arbeidstaker skal: a) bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader, …………… c) avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse, …….. Dersom en arbeidstaker ikke følger instruksene - for eksempel ved å la være å bruke pålagt verneutstyr - kan det være saklig grunn for oppsigelse (

17 Organisering av HMS ved NTNU
Ansvarslinja Gjennomføring av systematisk HMS - et lederansvar på alle nivå Appell-linja Skal påse at arbeidsgiver ivaretar sitt HMS-ansvar Ansatt Har medvirknigsplikt

18 HMS ved NTNU

19 IBT: ”Labregler” og opplæring

20 ”Labregler” og opplæring

21 Risikovurderinger Kartlegging Utarbeide risikovurderinger
Lett tilgjengelig arkiv Internkontrollforskriften pålegger alle virksomheter å utføre risikovurderinger Risikovurderinger skal forebygge skader på person og miljø Enkel modell for risokovurderinger 1: Finn farekildene 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det? 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?

22 Melding om avvik Formål
Å identifisere avvik (ulykker eller tilløp til ulykker; brann, branntilløp, personskader, skade på miljø, materiell skade på gjenstander eller bygninger), slik at NTNU kan forebygge at lignende eller nye avvik skjer senere. Definisjon – avvik Ulykker eller tilløp til ulykker: - Personskader med og uten fravær, - Branner og branntilløp, - Materielle eller bygningsmessige skader, - Miljøskadelige utslipp til jord, luft eller vann - Avvik i forhold til praktisering av retningslinjer og HMS-krav Linjeleder Linjeleder er ansvarlig for at meldingen registreres og at forebyggende og korrigerende tiltak gjennomføres.

23 Melding om avvik

24 Melding om avvik

25 Systematisk HMS: Avviksmeldinger gir færre skader
Skadefrekvens Antall innrapporterte hendelser som er lukket ila. neste måned (pr. ansatt)

26 HMS ved NTNU HMS-håndbok for NTNU
NTNUs håndbok for helse, miljø og sikkerhet beskriver hvilke mål og prinsipper som legges til grunn for arbeidet med HMS i NTNU. Håndboka beskriver i detalj hvordan det systematiske HMS-arbeid er organisert, og utdyper HMS-modellen for hvordan gjennomføre systematisk og kontinuerlig HMS-arbeid.

27 NTNU-film: Sikkerhet på laboratoriet
HMS ved NTNU NTNU-film: Sikkerhet på laboratoriet

28 Romansvarlig Ordensmannsordning Ved Institutt for Bioteknologi, NTNU
Alle spesialrom har en romansvarlig. Under er det listet opp en del arbeidsoppgaver som faller inn under ansvaret som ordensmann/romansvarlig. Generelt: Vedkommende skal påse at: - Instrukser og verneregler for rommet overholdes - Verneutstyr er tilgjengelig - Utstyr for rydding og renhold er tilstede - Instrumenter og utstyr brukes forsvarlig og rengjøres ordentlig - Rommet generelt holdes ryddig Loggbøker brukes for de instrumentene der slikt finnes Vaske selv: Ettersom romansvarlig har ansvar for at rommet er rent og ryddig, medfører dette at vedkommende selv må utføre rydding/vasking dersom andre ikke har ryddet opp etter seg. Kontroll: For at systemet skal fungere effektivt må romansvarlig foreta en grundig kontroll på sine respektive rom den 1. og 15. i hver måned. Løst småutstyr og kjemikalier ryddes da bort, og alle ”glass-saker” som ikke bærer navn, fjernes og settes til vask. Eventuelle feil ved instrumenter meldes umiddelbart til Øyvind/Anita. For at instrumentet skal fungere på tilfredsstillende måte, er vi avhengig av at alle romansvarlige gjør sin del av jobben. Medisinskap: Romansvarlig har også som oppgave å sjekke medisinskap. Hvis noe mangler i følge listen, gi beskjed til Kristin B.Antonsen. Romkort: Det er viktig at romkortene er ajourført og skal rettes opp raskt ved endringer. Instrumentansvarlige De ansvarlige må sørge for at deres navn og telefonnummer er lett synlig på instrumentet. Brukerne vet da hvem som skal kontaktes ved bruk eller lån. Sjekk liste over instrumentansvarlige for å se hvilke instrumenter du er ansvarlig for. Dersom instrumentet styres av en PC, er det viktig at instrumentansvarlig sørger for at PC’en blir slått på med jevne mellomrom slik at denne får de nødvendige oppdateringer. Instrumentkort På grunn av sikkerhetshensyn skal instrumentkort benyttes når instrumentet er i bruk uten tilsyn, for å vite hvem man skal få tak i. Det er brukeren som fyller ut kortet for den tiden det er i bruk, så fremt instrumentansvarlig ikke har bestemt at det skal stå på hele tiden. Instrumentkort, som skal være gult, deles ut på instituttkontoret ved henvendelse eller hos Kristin B. Antonsen.


Laste ned ppt "HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google