Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jeg er verneombud i HFK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jeg er verneombud i HFK."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jeg er verneombud i HFK

2 Arbeidsmiljøloven er utgangspunktet for verneombudets arbeid
AML §1: : ”Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet..”

3 Krav til arbeidsmiljøet
Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig, og innrettet slik at arbeidstakerene ikke får uheldige psykiske eller fysiske belastninger (AML Kap.4) Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøloven blir overholdt (AML §2-1). Arbeidstakerene plikter å medvirke i det systematiske helse, miljø og tryggleiksarbeidet. (AML §2-3)

4 Krav om tilrettelegging, medvirkning og utvikling (AML §4-2)
Arbeidstakerer og deres tillitsvalgte (inkl. verneombud) skal bli løpende orienterte om system som blir brukt ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. Se til at arbeidsgiver sørger for informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling under omstillingsprosesser som medfører endringer som er viktige for de ansatte

5 Verneombudrollen ”En overvåkende rolle”
Skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at det ikke er fare for de ansatte sin helse, trygghet og velferd i samsvar med bestemmelsene i AML Skal ivareta alle arbeidstakerne på verneområdet Skal se til at leder overholder sine plikter i samsvar med arbeidsmiljølova Arbeidsgiver har hovedansvaret for arbeidsmiljøet og for å utføre nødvendige tiltak – verneombudet er ”vaktbikkjen” Ledere med personalansvar (seksjonsledere, avdelingsledere, klinikksjefer m.m) er stedlige arbeidsgiverrepresentanter. De skal ivaretas av verneombudet på neste nivå. Eksempel: Rektor er i verneområdet til fylkeshovedverneombudet, klinikksjefen i verneområde til HVO-DOT.

6 Verneombudene sine oppgaver (AML § 6-2)
Generelt: Skal ivareta arbeidstakerene sine interesser i saker som vedrører arbeidsmiljøet Være en pådriver i HMT-arbeidet

7 Eksempler på oppgaver:
Se til at maskiner, teknisk utstyr, kjemiske stoff og arbeidsprosesser ikke medfører fare for arbeidstakeren Se til at det er verneinnretninger og personlig verneutstyr på arbeidsplassen Se til at de ansatte får den nødvendige instruksjon, opplæring og øving Gjøre seg kjent med gjeldende regler og forskrifter på arbeidsfeltet og se til at de blir følgt

8 Delta på vernerunde/kartlegging av arbeidsmiljøet
Delta under planlegging og gjennomføring av tiltak som er viktige i arbeidsmiljøet innenfor verneombudet sitt verneområde Delta ved Arbeidstilsynet sine inspeksjoner Varsle leder om avvik og be om tilbakemelding innen rimelig tid.

9 Rett til å stanse farlig arbeid (AML §6-3)
Dersom en mener det er fare for liv eller helse, har verneombudene rett til å stanse arbeidet. Stansingen må omgående meldes til leder/ledelsen Arbeidet kan ikke gjenopptas uten verneombudet eller Arbeidstilsynets samtykke

10 Informasjon og taushetsplikt
Verneombudet har rett til å få informasjon om forhold som er av betydning for arbeidsmiljøet Verneombud har taushetsplikt Det er viktig å ha tillit blant kollegaer og ledelse skal en kunne utføre vervet sitt på en god måte

11 Viktige samarbeidspartnere
Fagforeninger på arbeidsplassen Leder(e) Arbeidsmiljøutvalg HMT-seksjonen i fylkeskommunen Arbeidstilsynet Saker bør løysast på lågest mogeleg nivå. Sentralt nivå i fylkeskommunen bør bli førelagt ei sak før ein eventuelt ber om tilsyn frå Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet kan også bli brukt som rådgjevarar i vanskelige saker.

12 Hvordan løser en arbeidsmiljøproblem?
Overordnet prinsipp: Saker skal løses på lavest mulig nivå Saker kan løses Tjenestevei Vernevei Tillitsvalgtvei

13 Tjenestevei Saken blir lagt fram for nærmeste leder. Leder har ansvar for å finne løsning, eventuelt bringe saken opp på et høyere nivå Alle saker skal i prinsippet først bli fremmet tjenestevei Vanlig tjestevei i fylkeskommunen går frå ansatt til nærmeste leder til leder på nivået over. Eks. lærer – avdelingsleder – rektor- opplæringsdirektør – rådmann.

14 Vernevei – tillitsvalgtvei
Saken blir tatt opp med verneombud eller tillitsvalgt som bringer saken inn for leder på same nivå Eventuelt: Verneombud eller tillitsvalgt tar saken til neste nivå i sin linje (fra avdelings- eller regionsverneombud til hovedverneombud, fra plasstillitsvalgt til hovedtillitsvalgt) Viktig å avklare med tillitsvalgte hva som er vernesaker, hva som er tillitsvalgtsaker og hva en må samarbeide om

15 Verneombud vs tillitsvalgt Generelt:
Mandat i Arbeidsmiljøloven Skal ivareta arbeidsmiljøet. Skal bli informert og få anledning til å uttale seg i saker som er av betydning for arbeidsmiljøet Tillitsvalgt Mandat fra Hovedavtalen og kap. 8 i AML Skal ivareta medlemmenes interesser, f.eks i lønns- og arbeidsvilkår. Har også informasjon- og drøftingsrett i saker av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold

16 Hovedaktører i arbeidsmiljøarbeidet på arbeidsplassen
Leder AMU Verneombud Tillitsvalgt

17 Vernetjenesten i HFK er organisert på flere nivå
Fylkeshovedverneombud Hovedverneombud Avdelingsverneombud/ regionsverneombud Det er i alt 51 HVO i fylkeskommunen. FHVO samordner hovedverneombudene. HVO samordner avdelings-/regionsverneombuda 46 HVO på de videregående skolene, HVO Manger folkehøgskule, HVO OT/PPT, HVO DOT (Den offentlige tannhelsen), HVO Fylkeshuset og HVO Driftspersonell. De minste skolene og OT/PPT har ikke avdelings-/regionsverneombud.


Laste ned ppt "Jeg er verneombud i HFK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google