Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljø 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljø 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmiljø 2008

2 Organisering av vernetjenesten
SAK Sentralt hovedverneombud Kriminalomsorgens sentrale forvaltning RAMU Regions administrasjon LAMU Lokalt hovedverneombud/ verneombud Lokal leder

3 AMU

4 AMU’s roller Besluttende Behandlende Rådgivende Styringsorgan
Koordinator Samarbeidsorgan

5 § 7-2 Arbeidsmiljøutvalget
Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

6 (2) AMU skal behandle: Spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste, Spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten som har betydning for arbeidsmiljøet, Planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9, Andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak, Etablering og vedlikehold av virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1, Helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.

7 (3) Utvalget kan også behandle spørsmål om arbeidstakere med redusert arbeidsevne, jf. § 4-6.

8 (4) Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker, søke å finne årsaken til ulykken eller sykdommen, og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre gjentakelse. Utvalget skal i alminnelighet ha adgang til Arbeidstilsynets og politiets etterforskningsdokumenter. Når utvalget finner det nødvendig, kan det vedta at undersøkelser skal foretas av sakkyndige eller granskningskommisjon som utvalget oppnevner. Arbeidsgiver kan uten ugrunnet opphold forelegge vedtaket for Arbeidstilsynet til avgjørelse. Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater. Før utvalget behandler rapporter som nevnt i dette ledd, skal medisinske opplysninger av personlig karakter tas ut av rapportene, med mindre den opplysningene gjelder, samtykker i at de legges fram for utvalget.

9 (5) Hvis arbeidsmiljøutvalget finner det påkrevet for å verne arbeidstakernes liv eller helse, kan utvalget vedta at arbeidsgiveren skal gjennomføre konkrete tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet, innenfor rammen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov. For å kartlegge om det foreligger helsefare, kan utvalget vedta at arbeidsgiveren skal utføre målinger eller undersøkelser av arbeidsmiljøet. Utvalget skal sette en tidsfrist for gjennomføringen av vedtaket. Hvis arbeidsgiveren ikke finner å kunne gjennomføre utvalgets vedtak, skal spørsmålet uten ugrunnet ophold forelegges for Arbeidstilsynet for avgjørelse.

10 (6) Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Direktoratet for arbeidstilsynet kan gi nærmere regler om årsrapportens innhold og utforming.

11 VERNEOMBUDET

12 VERNEOMBUDET Ansattes representant.
Skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Lovpålagt funksjon for virksomheter med mer enn 10 ansatte (aml § 6-1). Oppgavene beskrevet i aml § 6-2.

13 Ansattes representanter og ARBEIDSMILJØLOVEN
Verneombudet ”forvalter” den offentligrettslige delen av arbeidsmiljøloven. Tillitsvalgte den privatrettslige delen av arbeidsmiljøloven.

14 VO’s Arbeidsoppgaver

15 VAKTBIKKJE

16 Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

17 VARSLER

18 RÅDGIVER

19 SAMARBEIDSPARTNER

20 TILRETTELEGGER

21 INITIATIVTAGER - aktivt medvirkende…

22 STANSINGSRETT § 6-3 Rett til å stanse farlig arbeid når VO mener at det foreligger umiddelbar fare for liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte. Arbeidet må bare stanses i det omfang VO anser at det er nødvendig for å avverge fare. Kan stanse inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette.

23 IKKE Politi Arbeidsmiljøsjef Byråkrat Klagemur Ensom ulv

24 Verneombudet og HA, § 29 Når spørsmål som går inn under arbeidsmiljølovens § 7-2(2) skal behandles etter reglene i Hovedavtalen, skal hovedverneombudet/verneombudet delta i møtene. Ombudet er ikke part, men har tale- og forslagsrett og kan kreve sine standpunkter tatt inn i protokollen/referatet. Ombudet kan la seg bistå av virksomhetens bedriftshelsetjeneste.

25 HMS-rutine - VO’s medvirkning.
Rutinen skal sikre at vernetjenesten får informasjon om og tas med på råd og vurderinger under planlegging, gjennomføring og oppfølging av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet, på sentralt-, regionalt- og lokalt nivå i kriminalomsorgen. Rutinen skal også sikre at verneombudsmedvirkningen blir ivaretatt uavhengig av om saker som har betydning for arbeidsmiljøet behandles etter reglene i Arbeidsmiljøloven eller Hovedavtalen.

26 VO’s medvirkning - lokalt nivå
Forum for samarbeid mellom arbeidsgiver og verneombud/hovedverneombud. Planlegging og oppfølging av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Arbeidsmiljøutvalget. Møter etter Hovedavtalen (informasjons-, drøfting- og forhandlingsmøter) der det behandles saker som har betydning for arbeidsmiljøet. Prosjekter som vil kunne få betydning for arbeidsmiljøet.

27 Arenaer der VO/HVO skal delta:
AMG-møter (arbeidsmiljøgruppe der det ikke er AMU) Endrings- og omstillingsprosesser (eks. omorganisering) Byggesaker (ombygninger og nybygging) Strategi(er) Opplæringsplaner Planer for øvelser / krisehåndtering Innkjøp maskiner og utstyr (vurdere forhold som ergonomi og sikkerhet m.v.). Prosjekter som har arbeidsmiljømessige konsekvenser Fastsettelse av visjon og mål for helse, miljø og sikkerhet. Handlingsplaner for HMS-området Handlingsplan for BHT’s virksomhet

28 Arenaer der VO/HVO skal delta:
Avviksbehandling etter uønskede hendelser, ulykker og yrkesskader Arbeidsmiljøkartlegging / -undersøkelser HMS-overvåking/kontroll (kontrollrunder og revisjon) Risikovurderinger. Oppfølging av handlingsplaner og årshjul. Organisering og tilrettelegging av arbeid og arbeidsplasser Samarbeidsmøter mellom arbeidsgiver og vernetjeneste – planlegge og evaluere HMS-aktivitetene (HVO med enhetsleder og verneombud med leder i sitt verneområde). Tilsyn fra Arbeidstilsynet. Forbedringsarbeid. Forebyggende aktiviteter Verneombud fast post på personalmøter og lignende Personalmøter med ulike HMS-temaer

29 Arenaer der VO/HVO bør delta:
Budsjett. Turnus- og bemanningsplanlegging som ikke behandles i AMU. Virksomhetsplaner (og BMS-møter) Ferieplanlegging. IA-arbeid (forebyggende og tilretteleggende).

30 BEDRIFTSHELSE- TJENETSE

31 § 3-3 Bedriftshelsetjeneste (BHT)
BHT skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. BHT skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.


Laste ned ppt "Arbeidsmiljø 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google