Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedverneombudet i Kristiansund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedverneombudet i Kristiansund"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedverneombudet i Kristiansund
Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift.” Henry Louis Mencken Hovedverneombudet i Kristiansund

2 Hovedverneombudet i Kristiansund

3 Verneombudets etiske retningslinjer
Vernetjenesten Verneombudets etiske retningslinjer Hovedverneombudet i Kristiansund

4 Hovedverneombudet i Kristiansund
Etikk og moral Etikk skiller seg fra moral ved at etikk er tankene om hva som er galt og riktig, mens moral er hvordan man oppfører seg i praksis. Etikk og moral I dagligtalen bruker vi ordene etikk og moral om hverandre. Men det er likevel vanlig å knytte moral til selve handlingene og etikk til grunnlaget for handlingene. Etikk skiller seg fra moral ved at etikk er tankene om hva som er galt og riktig, mens moral er hvordan man oppfører seg i praksis. En persons etikk (tanker) og moral (handlinger) behøver ikke alltid stemme overens. Man kan for eksempel mene det er galt å lyve, men likevel gjøre det i visse situasjoner. Hovedverneombudet i Kristiansund

5 Etiske retningslinjer
1. Verneombudet skal opprette og bevare en yrkesmessig/profesjonell relasjon til alle parter. 2. Verneombudet skal ikke ta parti ved konflikter, men søke etter å være nøytral slik at verneombudet klarer å se saken fra flere sider. 3. Verneombudet skal opprettholde en høy grad av respekt overfor den enkelte part. 4. Verneombudet har taushetsplikt i alle opplysninger av privat karakter. (Unntak fra dette er akutte nødssituasjoner der samtalepartneren eller andres sikkerhet er alvorlig truet). 1. Verneombudet skal opprette og bevare en yrkesmessig/profesjonell relasjon til alle parter. En sak kan gå over lang tid og vil bevege seg i spenningsfeltet mellom nærhet og avstand. Det kan være en hjelp for verneombudet å finne en balanse mellom disse polene ved å holde fokus på den oppgaven som skal løses eller det arbeidet som skal ferdigstilles. Det er viktig at verneombudet ikke lar seg styre av egne impulser, følelser og intuisjoner uten at dette er vurdert og fremmer saken. 2. Verneombudet skal ikke ta parti ved konflikter, men søke etter å være nøytral slik at verneombudet klarer å se saken fra flere sider. Ved å være nøytral i en konflikt, kan verneombudet se saken fra flere sider. Det er nødvendig for at saken løses til beste for partene. Det er viktig at ingen skal føle seg som taper i en konflikt. Her må verneombudet jobbe for en vinn – vinn løsning, få saken i gang.. Husk at det er leder som har ansvaret for at saken blir løst. 3. Verneombudet skal opprettholde en høy grad av respekt overfor den enkelte part. Respekt innebærer å akseptere den andres unikhet og egenart. Har verneombudet den nødvendige respekt for andre, kan den som ber om bistand klare å holde på sin selvstendige tenkning og gjøre sine valg uten å bli påvirket av verneombudets eget syn på saken. Verneombudet skal være en aktiv lytter og hjelpe til slik at den det gjelder klarer å finn den beste løsningen for sin situasjon. 4. Verneombudet har taushetsplikt i alle opplysninger av privat karakter. (Unntak fra dette er akutte nødssituasjoner der samtalepartneren eller andres sikkerhet er alvorlig truet). Verneombudet skal være nøye med taushetsplikten sin. Det som kommer fram i en samtale, skal behandles med varsomhet og diskresjon. Opplysninger behandles med fortrolighet og er taushetsbelagt. Taushetsplikten reguleres av lover og forskrifter. Hovedverneombudet i Kristiansund

6 Etiske retnningsliner
5. Verneombudet må kontinuerlig søke å utvikle sin faglige kunnskap slik at han/hun hele tiden blir bedre i stand til å kunne oppdage og analysere de problemer og utfordringer som hun /han står overfor i ulike saker. 6. Verneombudet må være bevisst den makt og de påvirkningsmuligheter som ligger i ulike prosesser og strategier. 7. Verneombudet må kunne være oppmerksom på de påvirkningene og endringene som prosessen/e vil kunne føre til i partenes arbeidsliv og privatliv. 5. Verneombudet må kontinuerlig søke å utvikle sin faglige kunnskap slik at han/hun hele tiden blir bedre i stand til å kunne oppdage og analysere de problemer og utfordringer som hun /han står overfor i ulike saker. En interesse for kontinuerlig utvikling av faglig kunnskap signaliserer til andre at man tar verneombudsvervet alvorlig og er opptatt av kvalitet. Det igjen vil føre til tillit fra omgivelsene. Et verneombud som er opptatt av kvalitet på utførelsen av vervet, signaliserer samtidig ydmykhet overfor oppgaven. Alltid kan noe gjøres bedre, men vi handler ut ifra beste evne der vi er. Erfaringer vi gjør oss vil komme andre til gode ved en lignende anledning. 6. Verneombudet må være bevisst den makt og de påvirkningsmuligheter som ligger i ulike prosesser og strategier. Verneombudet har med sine kunnskaper og ferdigheter en kompetanse som de involverte partene ikke har. De som kontakter verneombudet, kan være i en utsatt og sårbar situasjon. Dette gjør at verneombudet bør være varsom og tenke over hvilken framgangsmåte som skal benyttes. Ved å velge den mest skånsomme framgangsmåten, kan både den som ber om bistand og verneombudet bli spart for ubehag. 7. Verneombudet må kunne være oppmerksom på de påvirkningene og endringene som prosessen/e vil kunne føre til i partenes arbeidsliv og privatliv. Verneombudet skal ha som målsetting å skape kvalitative endringer. Det krever at verneombudet er bevisst på rollen og mandatet han/hun har. Samtidig bør verneombudet være bevisst på hvilke endringer som kan skje. Hovedverneombudet i Kristiansund

7 Verneombudets oppgaver
Vernetjenesten Verneombudets oppgaver Hovedverneombudet i Kristiansund

8 Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål
Som hovedprinsipp  fastslås det at verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i arbeidsmiljøsaker. Dette medfører en plikt til å kontrollere at arbeidsmiljøet er i bestemmelse med lovens krav. Hovedverneombudet i Kristiansund

9 Hovedverneombudet i Kristiansund

10 Hovedverneombudet i Kristiansund
Verneombudene skal føre tilsyn med at Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljøet blir oppfylt. arbeidsgiver er pålagt hovedansvaret for at lovens krav etterheves Hovedverneombudet i Kristiansund

11 Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål
Arbeidsgiveren har plikt til å ta verneombudet med på råd i alle saker som angår arbeidsmiljøet. Dette omfatter både fysiske og psykiske arbeidsmiljøforhold som ergonomi, kjemisk helsefare, støy, inneklima, opplæring, informasjon, medmenneskelige forhold, trivsel, arbeidslokaler, brann og forurensning av ytre miljø. Verneombudene skal også tas med på råd under utøvelse av internkontroll og vedlikehold av internkontrollsystemet. Hovedverneombudet i Kristiansund

12 § 6-3. Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid
1) Dersom verneombudet mener at det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette. Arbeidet må bare stanses i det omfang verneombudet anser det nødvendig for å avverge fare. 2) Stansingen og grunnen til den skal omgående meldes til arbeidsgiveren eller dennes representant. 3)Verneombudet er ikke erstatningsansvarlig for skade som påføres virksomheten som følge av at arbeidet stanses i henhold til bestemmelsen i første ledd. Hovedverneombudet i Kristiansund

13 § 6-5. Utgifter, opplæring mv.
1) Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte. Departementet kan i forskrift stille nærmere krav til opplæringen. 2) Verneombud skal få nødvendig tid til å utføre vernearbeidet på forsvarlig måte. I alminnelighet skal oppgavene utføres innenfor vanlig arbeidstid. Hovedverneombudet i Kristiansund

14 Hovedverneombudet i Kristiansund
Tid til å utføre vervet! Det er et av verneombudets oppgaver å sette seg inn i lovverket som gjelder for sin arbeidsplass og å holde seg faglig oppdatert. Hvis ikke verneombudet gjør dette med jevne mellomrom, kan vi si at han/hun ikke utfører jobben sin som de er valgt til av sine medarbeidere. I vår hverdag har vi alle oppgaver som vi må utføre for å gjøre arbeidet vårt på en skikkelig måte. Det er da helt naturlig at vi får tid til å gjøre dette uten at vi får dårlig samvittighet. Men når vi skal gjøre jobben vår som verneombud på en skikkelig måte, får vi plutselig dårlig samvittighet og er redd for at det skal gå ut over våre medarbeidere. Selv om dette er noe vi skal gjøre i arbeidstiden og arbeidsoppgavene er nedfelt i loven. Det er arbeidsgivers oppgave at driften på arbeidsplassen blir utført på en forsvarlig måte og at Arbeidsmiljøloven blir overholdt. Det innbefatter også at verneombudet får tid til å utføre vervet sitt og utført sine oppgaver etter samme lov Hovedverneombudet i Kristiansund

15 Her ser du en måte å legge opp saksgangen på:
Arbeidstaker tar opp aktuell sak med virksomhetsleder. Virksomhetsleder unnlater å følge opp saken – eller er en part i saken. Arbeidstaker tar saken opp med sitt verneombud Verneombudet tar saken opp med virksomhetsleder. Virksomhetsleder neglisjerer fortsatt saken. Verneombudet sender skriftlig rapport til hovedverneombudet som tar opp saken med virksomhetsleder eller overordnet leder. Fortsatt neglisjering. Hovedverneombudet tar opp saken i arbeidsmiljøutvalget. Saken blir ikke fulgt opp. saken drøftes med Arbeidstilsynet og bringes inn der hvis alvorlig Hovedverneombudet i Kristiansund

16 Hovedverneombudet i Kristiansund
Lojalitet Som verneombud, er det viktig  å gå foran for å vise lojalitet utad for sin arbeidsplassen.  Å bruke media (presse) som et hjelpemiddel, skal være en siste vei å gå for å få løst konflikter. Og det skal alltid være  i henhold til Arbeidsmiljøloven.  Med det mener jeg at alle diskusjoner og uenigheter taes på arbeidsplassen og ikke i media. (sosiale nettverk, presse etc)Det er viktig å prøve å løse problemet på lavest mulig nivå. før man tar det skrittet å gå videre med saken. Det er viktig å følge tjenestevei. Etter å ha fulgt vanlig saksgang og det fortsatt ikke er noen løsning på problemet og verneombudet mener at media (pressen) bør vite om det, må verneombudet først se om det er klare brudd på Arbeidsmiljøloven og at arbeidsgiver ikke har fulgt sin plikt til å løse dette bruddet Hovedverneombudet i Kristiansund

17 Husk at det er viktig med Dokumentasjon.
Begrepet ”dokumentasjon” virker kanskje kjedelig, men er en nødvendighet for et effektivt verneombudsarbeid. Ønsker vi å få rettet på uheldige forhold av vesentlig betydning, nytter det sjelden med bare en muntlig fremstilling. Vi må legge frem en skriftlig dokumentasjon som klart formulerer hva som er galt og gjerne hvordan det bør rettes. Da har vi noe å forholde oss til i etterkant. Vi må også tenke på den nytten det vil være med dokumentasjon for den som skal overta verneombudsjobben etter meg. Hovedverneombudet i Kristiansund

18 VÆR ET AKTIVT VERNEOMBUD
Hovedverneombudet i Kristiansund

19 Verneombudet må arbeide aktivt
Som verneombud kan du ikke bare passivt vente på henvendelser fra arbeidskameratene om forhold som bør rettes opp. Du har en aktiv tilsynsoppgave. Hovedverneombudet i Kristiansund

20 Hovedverneombudet i Kristiansund
Formel Sikkerhet = Teknikk x Organisering x Kunnskap x Motivasjon x Oppfølging. Hovedverneombudet i Kristiansund

21 Hovedverneombudet i Kristiansund
Formel Med Teknikk mener vi det fysiske enten det er maskiner, sikkerhetsutstyr, arbeidslokaler mm. Med Organisering mener vi hvorledes arbeid tilrettelegges og ansvar fordeles. Kunnskap innebærer at hver enkelt person har nødvendige kvalifikasjoner om de arbeidsoppgavene som skal utføres og har forståelse for risiko knyttet til arbeidet. Motivasjon knyttet til helse, miljø og sikkerhet er nødvendig for å unngå uheldige situasjoner. Oppfølging er forbedringer av de forhold man finner nødvendig å gjøre noe med. Hovedverneombudet i Kristiansund

22 Hovedverneombudet i Kristiansund
Oppsummering Verneombudet må gjøre seg kjent med og være bevist på sitt verneområde og få god kjennskap til de arbeidsoppgaver som utføres og hvem som arbeider der. Verneområdet skal være klart avgrenset slik at verneombudet kan ha full oversikt og kan ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte. Det er også viktig at verneombudet setter seg inn i lover, forskrifter og veiledninger som gjelder arbeidsfeltet og påse at disse blir fulgt. Du skal få den tiden du trenger til å utføre dine oppgaver på en forsvarlig måte ( §6-5.2). Det er lurt å gjøre rutinejobber til faste tider. Avtal med din nærmeste leder om hvordan dette skal ordnes rent praktisk. Hovedverneombudet i Kristiansund

23 Hovedverneombudets oppgaver
Vernetjenesten Hovedverneombudets oppgaver Hovedverneombudet i Kristiansund

24 Hovedverneombudet i Kristiansund
Formål Hovedverneombud er representant for arbeidstakere og verneombud i sentrale saker som angår arbeidsmiljøet, i tilegg til å samordne, støtte og veilede verneombudene i deres arbeid. Hovedverneombud skal også se til at arbeidsgiver følger arbeidsmiljølovens krav, slik at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt Hovedverneombudet i Kristiansund

25 Hovedverneombudet er arbeidstakernes talerør i Arbeidsmiljøutvalget
Hovedverneombudet i Kristiansund

26 ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDE
Samordne  verneombudene i kommunen. Orientere verneombudene om HMS aktiviteter på sin arbeidsplass. Holde meg orientert om aktivitetene til verneombudene på arbeidsplassen. Er fast medlem i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og kommunens byggekomité, Har samarbeid med bedriftshelsetjenesten sammen med HMS-ansvarlig i kommunen Samarbeid med Arbeidstilsynet (får råd og veiledning ved behov). Hovedverneombudet i Kristiansund

27 ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDE
Delta på arbeidstilsynets inspeksjoner. Egne befaringer på virksomheter, der dette er ønskelig. Besøke alle enhetene i kommunen en gang i året Avholde faste møter med verneombudene og prøve å hjelpe og støtte dem, komme med veiledning slik at de kan utføre de oppgavene de er valgt til å ivareta. Veilede verneombudene i verne- og arbeidsmiljøsaker. Få til et nettverkssamarbeid og bedre kontakt mellom verneombudene, slik at de kan lære av andres erfaring og få hjelp og støtte i sitt arbeid. Hjelpe til med å løse verne- og arbeidsmiljøsaker, der saken ikke blir løst på lavest mulig nivå. Hovedverneombudet i Kristiansund

28 Hovedverneombudet i Kristiansund


Laste ned ppt "Hovedverneombudet i Kristiansund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google