Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IK – Akvakulturforskriftens krav og innhold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IK – Akvakulturforskriftens krav og innhold"— Utskrift av presentasjonen:

1 IK – Akvakulturforskriftens krav og innhold
1. Klikk på lysbildefremvisning (nede i venstre hjørne) 2. Klikk deg gjennom presentasjonen (venstre musknapp, eller ”enter knappen” på tastaturet). 3. Husk å legge ned powerpoint (klikk på det røde krysset (x) eller ( _ ) i høyre hjørne) for å komme tilbake til veilederen. Her er det viktig å poengtere at en starter gjennomgåelse av krav og innhold i forskriften. Få frem at dette er utdrag avhovedpoengene i forskriften – ikke ren avskrift.

2 Hva er IK – Akvakultur? Internkontroll innføres på akvakulturområdet.
Fastsatt 19.mars Ikrafttredelse

3 Internkontroll er Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i, eller i medhold av, lover og forskrifter for virksomheter. Mao: en arbeidsmetode for å etterleve lover og forskrifter.

4 Formålet med IK – akvakulturforskriften (§1) er å
sikre en systematisk gjennomføring av tiltak for å oppfylle akvakulturlovgivningen. etablere et verktøy for å sikre samfunnets krav til: balanse og bærekraft (miljø) dyrehelse dyrevelferd bidra til en lønnsom og livskraftig akvakulturnæring på lang sikt ved å arbeide systematisk med disse kravene.

5 Virkeområde (§2) – alle virksomheter som omfattes av
Fiskeoppdrettsloven Havbeiteloven Dyrevernloven Matloven(dyrehelseaspektet)

6 IK – Akvakultur gjelder for
Virksomhet IK – HMS Egen-kontroll IK – Akvakultur Oppdrett inkludert slaktemerder x Havbeite Kultivering x * Slakteri, avfallsbehandling og tilvirkning x* Transport av levende akvatiske dyr Notvaskerier Budskap1: Kravet til internkontroll etter denne forskriften vil også omfatte virksomheter som verken behøver tillatelse etter fiskeoppdretts-, havbeite- og /eller matloven. IK – kravet gjelder imidlertid kun i den utstrekning virksomhetene er regulert av de respektive lover. Virksomheter som bare er underlagt enkeltbestemmelser, plikter således bare å ha IK for oppfyllelse av disse bestemmelsene(f. eks slakteri, brønnbåter, notvaskeri og avfallsbehandling). Budskap 2: Virksomheter som omfattes av flere ulike internkontrollsystemer, må vurdere på hvilken måte kravene kan mest hensiktsmessig etterleves. For mange vil det være praktisk å utarbeide et samlet system som ivaretar alle lovene. Figuren viser de virksomhetene som blir berørt av IK – Akvakultur, IK – HMS og egenkontroll. De virksomhetene som er markert med stjerne (*) forholder seg til IK – Akvakultur så langt virksomheten er underlagt bestemmelser i Fiskeoppdrettsloven, Havbeiteloven, Dyrevernloven eller Matloven. Virksomhetene må selv få oversikt over hvilke lover de blir berørt av.

7 Krav til internkontroll – plikt (§4)
Den ansvarlige for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll. Skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne. Plikten til å innføre og utøve internkontroll påhviler den som er ansvarlig for den akvakulturrelatere virksomheten. Hvem som er ansvarlig for virksomheten vil avhenge av de ulike lover som forskriften er hjemlet i. For virksomhets som har tillatelse til å drive oppdrettsvirksomhet etter oppdrettsloven, havbeiteloven og matloven, vil den ansvarlige være det rettssubjektet som besitter tillatelsen. Selv om internkontroll må utøves på alle nivåer i virksomheten, tillegger ansvaret for å sette i gang arbeidet og holde det i gang det øverste nivået i virksomheten – virksomhetenes ledelse. Paragrafen presiserer ledelsens plikt til å innføre og utøve internkontroll sammen med arbeidstakerne.

8 IK – Akvakultur forskriftens innhold og dokumentasjonskrav (§5)
IK – Akvakultur innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon 1 Sørge for at de lover og forskrifter i akvakulturlovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelige. 2 Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige og oppdaterte kunnskaper og ferdigheter i virksomhetens internkontroll. 3 Fastsette mål for internkontrollarbeidet. Må dokumenteres skriftlig 4 Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet knyttet til etterlevelse av akvakulturlovgivningen er fordelt i virksomheten. 5 Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. 6 Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av akvakulturlovgivningen. 7 Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

9 De viktigste elementene i internkontrollen
Forpliktelse fra ledelsen Planer og mål Ledelsens gjennomgang Organisering/ ansvarsforhold Dokumentasjon Systematisk gjennomgang Oversikt Avviksbehandling og korrigerende tiltak Risikokartlegging Styring og måling av prosesser Forebyggende tiltak og handlingsplaner De viktigste elementene i internkontrollen

10 Krav til dokumentasjon
Internkontrollen skal dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens: Art Aktiviteter Risikoforhold Størrelse I det omfang som er nødvendig for å etterleve krav, i eller i medhold, av akvakulturlovgivningen. Budskap: Det er viktig å få med at det stilles ulike krav i forhold til store og små virksomheter. Små virksomheter har mindre ressurser og generelt en mer oversiktlig organisasjonsform. Dette fordrer til en lavere formaliseringsgrad når det gjelder dokumentasjon.

11 Administrative bestemmelser
Fiskeridirektoratet fører tilsyn og fatter vedtak ihht : Oppdrettsloven Havbeiteloven Mattilsynet ihht : Matloven Dyrevernloven Dispensasjon: Ved særlige grunner kan Mattilsynet og Fiskeridirektoratet dispensere fra forskriften. Straff: Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart ihht oppdrettsloven, havbeiteloven, matloven og dyrevernloven. Det skal særlig grunner til før en kan dispensere. Det må i vurderingen ta hensyn til hva konsekvensene av en dispensasjon vil bli for internkontrollarbeidet.


Laste ned ppt "IK – Akvakulturforskriftens krav og innhold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google