Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om TPO: Utdrag fra artikkel Berit Bratholm: 12.1.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om TPO: Utdrag fra artikkel Berit Bratholm: 12.1.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om TPO: Utdrag fra artikkel Berit Bratholm: 12.1.10

2 Studentuttalelse ”Jeg tror begrepet tilpasset opplæring er et mektig begrep. Jeg tenker at det er et begrep som innebærer å se enkelteleven i fellesskapet. Man kan kanskje kalle det oppfølging av hvert individ.” Student Lut 3

3 Metode Løkensgard Hoel «blir inspirert av ønske om å forstå det spesielle ved ein situasjon. Kombinert med behovet for å forstå, er behovet for endring» (Hoel 1997: 380). Lærerforskning: Læreren undersøker sine egne undervisningsopplegg og ønsker også en forbedring av opplegget. Det kan blant annet være lærerens bruk av læremidler i undervisningen og selve utformingen av studentenes arbeidsoppgaver i et utvalgt emne.

4 Forskning om TPO 1976 fram til 2007: (Kristiansen 2007: 10–11). 1Tilpasset opplæring utgjør en skolepolitisk drøm om at skolen skal kunne gi hver enkelt elev, uansett forutsetninger, en opplæring som er tilpasset disse forutsetningene. 2Tilpasset opplæring er knyttet til organisering og differensiering av undervisningen til de enkelte fag. 3Tilpasset opplæring er rettet mot spesialundervisning og elevens behov for slik undervisning.

5 Teori Produktive læringsbetingelser i klasserommet (Engle og Conant 2002: 400–401). Med de fire stadiene får lærerne hjelp til å sekvensiere, det vil si å dele opp studentenes læringsarbeid. Som et resultat av dette kan læreren reflektere over sin pedagogiske praksis i lys av denne modellen. De fire prinsippene er (min oversettelse fra engelsk):

6 Fire stadier: 1problematisering: Studenter blir oppmuntret til å befatte seg med intellektuelle problemer 2autoritet: Studenter blir gitt autoritet til å påpeke slike problemer 3ansvar: Studenters intellektuelle arbeid blir tatt på alvor overfor andre og i forhold til faglige standarder 4ressurser: Studenter blir utfordret med alle tilgjengelige ressurser til å gjøre alle de tre punkter

7 Differensieringsformer Elevenes læreforutsetninger og læringspotensial Nivå og tempo Organisering av skoledagen Arbeidsmåter og arbeidsmetode (Dale og Wærness 2006: 79–116)

8 Mappeoppgaven: Etter å ha intervjuet en ungdomsskoleelev om tema fremtidsorientering med hensyn til valg av videre utdanning, hvilke refleksjoner gjør du deg rundt egen rolle som lærer og tematikken TPO? Knytt gjerne inn teori i refleksjonene.

9 Student om TPO: ”Hva er så tilpasset opplæring? Jeg kommer ikke til å komme med noe svar men heller noen tanker rundt det jeg mener er viktig å forholde seg til både i forhold til den enkelte elev, hver enkelt klasse, skolen som arena og utdanningssystemet. … Det er ingen felles plattform for hvordan man skal tolke og forstå differensiering og tilpasset opplæring, hver skole definerer dette på sin måte. ”

10 Studenter om TPO: ”Når jeg blir lærer, ønsker jeg selvsagt å gjøre hva jeg kan for å tilpasse opplæringen min etter beste for evne hver enkelt elev. Ikke et enkelt mål når man ser situasjonen i dagens skole. Men, hvorfor se etter problemer, hva med å vri om på flisa og kalle det utfordringer? En hverdag kan da aldeles aldri få for mange utfordringer!?”

11 Student om TPO: Man kan koble tilpasset opplæring opp mot treningslære. Og treningsplanlegging. Her kommer man ikke unna begreper som for eksempel variasjon, mengde trening, grunnlagstrening, situert trening, eller restitusjon etter trening, og jaggu gjør man det ikke i fagene på skolen heller.

12 Student om TPO: ”Utfordringen for meg i fremtiden blir å kunne finne eller justere oppgaver, metoder og arbeidsmåter som best passer hver enkelt elev.”

13 gammel og ny mappeoppgave Gammel: Etter å ha intervjuet en ungdomsskoleelev om tema fremtidsorientering med hensyn til valg av videre utdanning, hvilke refleksjoner gjør du deg rundt egen rolle som lærer og tematikken TPO? Knytt gjerne inn teori i refleksjonene. Ny: Lag et undervisningsopplegg i matematikk i 8. klasse på emnet algebra, der dere tilpasser opplæringen og legger vekt på elevaktivitet. I denne oppgaven bruker dere de kildene som er anvendt i forelesningene.

14 Om en mappeoppgave Det nye med denne oppgaveteksten i forhold til den forrige er: refleksjon i fag refleksjon i praksis refleksjon sammen med andre i læringsfellesskapet Anvendelse av forelesningenes kilder i oppgaven

15 Hva ville jeg gjort annerledes? Et av de seks hovedperspektivene i undervisningsopplegget, kompetansekrav til lærere, gjelder også for lærere i lærerutdanningen. Vi må styrke vår kompetanse i tilpasset opplæring, særlig med å kunne tenke noe om å gjøre TPO. Dette som en forutsetning for at lærerstudenter og praksisfeltet blir bedre på det samme området. Lærere i lærerutdanningen må bli dyktigere i å konkretisere sine emner for studentene. Dette for at vi lærere kvalifiserer oss sammen med studentene i TPO. Én ting er å snakke om tilpasset opplæring, en annen ting er å gjøre det i studiet og i klasserommet.

16 Kilder: Bratholm,B. (2009): «Jeg tror begrepet tilpasset opplæring er et mektig begrep». En drøfting av eget undervisningsopplegg om tilpasset opplæring i lys av studentbesvarelser I: Aagre,W. Lærerutdanning på ungdomstrinnet. Gyldendal. Dale, E.L og Wærness, J. (2006) Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen. Rom for alle – blikk for den enkelte. Oslo: Cappelen forlag. Kristiansen, A. (2007) Lik rett til kunnskap. En epistemologisk studie av tilpasset opplæring og sosial seleksjon i utdanning. Dr. polit. avhandling, Universitetet i Tromsø. Engle, R.A. og Conant, F.R (2002) Guiding Principles for Fostering Productive Disciplinary Engagement: Emergent Argument in a Community of Learners Classroom. Cognition and Instruction, 20 (4), 399–483.


Laste ned ppt "Om TPO: Utdrag fra artikkel Berit Bratholm: 12.1.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google