Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - forvaltningsplanen - Anders Iversen, DN Jon Lasse Bratli, Klif.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - forvaltningsplanen - Anders Iversen, DN Jon Lasse Bratli, Klif."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - forvaltningsplanen - Anders Iversen, DN Jon Lasse Bratli, Klif

2 Forvaltningsplanen - rammer Det skal tilstrebes enighet. Hele VRU skal stille seg bak og ha eierskap til forvaltningsplan og tiltaksprogram. Planutkastet skal være klart til høring før 1. juli 2014. Vedtak i FK og sentral godkjenning før utgangen av 2015. Legges til grunn for regionale organers virksomhet, og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Rullere/oppdateres før utgangen av 2021, og hvert 6. år deretter.

3 Sammendrag (planbeskrivelse) Sammendrag på oversiktsnivå av de viktigste momentene: oversiktskart over vannregionen. planens formål hovedvirkninger ift beskyttelse/forbedring av vannmiljø miljøtilstand og overvåkning miljømål og tiltaksprogram. virkninger ift andre relevante berørte parter, interesser og hensyn forhold til andre rammer og retningslinjer som gjelder for området

4 Forslag til mal for forvaltningsplanen ( Se også VF § 26 og Vedlegg VII). 1.Forord 2.Innholdsfortegnelse 3.Sammendrag 4.Informasjon om Vannregionen (oversikt med kart), og organiseringen av arbeidet. 5.Karakterisering og klassifisering. 6.Vesentlige belastninger og risikovurdering 2021. 7.Beskyttede områder. 8.Klimaendringer.

5 Forslag til mal for forvaltningsplanen 9.Overvåking. 10.Miljømål. 11.Særlig om grensekryssende vannområder 12.Økonomisk analyse 13.Tiltaksprogrammet (sammendrag). 14.Temaplaner (oversikt). 15.Informasjon og medvirkning (opplegg og sammendrag). 16.Liste over ansvarlige myndigheter. 17.Liste over tilgjengelig bakgrunnsinformasjon.

6 Forvaltningsplanene – viktige forutsetninger Omfang og detaljeringsgrad må tilpasses at det skal bli et håndterbart dokument for beslutningstakere. Bruk kart, bilder, oppsummerende tabeller og diagrammer. Hvert kapittel bør ha en oppsummerende ingress. Regionalt tiltaksprogram er viktigste vedlegg. Kunnskapsgrunnlag og detaljer i vedlegg på nett. Viktig med etterprøvbarhet: oppgi referanser/kilder.

7 Informasjon om vannregionen Eksempel Vest-Viken / Lierelva

8 Risikovurdering: eksempel Vestlandet - Stryn

9 Vesentlige belastninger – eksempel Vestlandet

10 Beskyttede områder: Tabell (Glomma)

11 Beskyttede områder: kart (Vestlandet)

12 Overvåking: (Vest-Viken) Kart. Stasjonstype. Resultater som tabell eller diagram.

13 Miljømål – oppsummering (Norra Östersjön)

14 Oppsummering av tiltaksprogram Eksempel Vest-Viken (bør suppleres med informasjon om ansvarlig myndighet og antall vannforekomster der det er aktuelt).

15 Innholdet i kgl res - viktige signaler fra regjeringen Utgangspunkt for vurderingen av planene: oppfylles kravene i vannforskriften ? på tvers av statlig politikk ? har statlige etater fulgt opp ? har det vært uenighet som må avklares sentralt?

16 Om planprosessen Forankring / medvirkning er kjerneoppgave for VRM Viktig med god bilateral kontakt mellom VRM og sektorer/kommuner framover Visse svakheter, men planen gir et viktig grunnlag for å sette i gang tiltak

17 Om planene Tiltaksprogram ikke en del av planen, men sammenfatning  rikspolitiske forhold i tiltaksprogrammet må stå i planen (ellers blir de ikke vurdert) Hvem er ansvarlige for tiltak / typer av tiltak uten tiltakshaver

18 Om innholdet i planen, miljøtilstand/karakterisering Større krav til kunnskap / lokalt fokus Viktigheten av karakteriseringen understrekes Regjeringen signaliserer økt forskningsfokus / bedret kunnskapsgrunnlag

19 Om innholdet, miljømål Brukermål – tidligere mål – hensyntatt i karakteriseringen – helhet: bruk+ økologi Unntak – ”utsatt frist” – ”mindre strenge miljømål” Om usikkerhet / virkemidler Ikke adgang til å utsette målfastsetting

20 Avklaring- Biologiske påvirkninger Foto: Norges Jeger- og Fiskerforbund Foto: Marianne Gjørv

21 Avklaring - Miljømål i regulerte vassdrag Foto: Jo H. HallerakerKilde: Faksimile fra Aftenposten, 25.07.10

22 Om innholdet, tiltak Savner liste over allerede vedtatte/gjennomførte tiltak Økonomiske vurderinger generelt og tiltaksvurderinger spesielt er mangelfullt Unntak= der nyttevirkningene er vesentlig mindre enn kostnadene Forebyggende tiltak /akutt beredskap

23 Annet Vannbruksanalyse / økonomisk analyse Samordning Sverige og Finland/Russland

24 Takk for meg Se mer på: www.vannportalen.nowww.vannportalen.no


Laste ned ppt "Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - forvaltningsplanen - Anders Iversen, DN Jon Lasse Bratli, Klif."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google