Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forvaltningsplanen for vannregion Finnmark og grensevassdragene (2016-2021) 03.12.2014 Kerry Agustsson Finnmark fylkeskommune/Vannregionmyndighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forvaltningsplanen for vannregion Finnmark og grensevassdragene (2016-2021) 03.12.2014 Kerry Agustsson Finnmark fylkeskommune/Vannregionmyndighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forvaltningsplanen for vannregion Finnmark og grensevassdragene (2016-2021) 03.12.2014 Kerry Agustsson Finnmark fylkeskommune/Vannregionmyndighet

2 Disposisjon Regional prosess Regional vannforvaltningsplan Tiltaksprogram Handlingsprogram Roof Report – samarbeid med Finland

3

4 Prosessen fram mot planen Startet i 2010: Planprogram Viktigste utfordringene/påvirkningene utpekt i vesentlige vannforvaltningsspørsmål Sektorbidrag Lokalt arbeid Arbeidet koordinert regionalt av vannregionmyndigheten, vannregionutvalget Utfordringer: sen veiledning fra nasjonalt hold

5 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Gruvedrift Avløp Forurensning fra diffuse kilder (bl.a. kommunale søppelfyllinger) Beredskap mot akutt forurensning Forurensning fra metallurgisk industri i Russland Fremmede arter (pukkellaks, ørekyt, lagesild), kongekrabbe* Vannkraftreguleringer Fiskevandringshindre Utslipp fra oppdrettsanlegg Forurensning i havnene Spredning av Gyrodactylus salaris Overbeskatning av anadrom laksefisk, påvirkning fra fiskeoppdrett på anadrom laksefisk*

6 Regionalt arbeid Arbeidet med tiltak startet i 2013 – Sektormyndigheter utredet tiltak – Vannområdene utarbeidet lokale tiltaksanalyser – Innspill til et regionalt tiltaksprogram Forslag til miljømål gjennomgått i vannregionutvalget (VRU) Utkast til plan og tiltaksprogram godkjent i VRU, sendt til politisk behandling Høringsperiode: 1. juli – 31. desember 2014 Oversatt til finsk og samisk

7 Regional vannforvaltningsplan - Innhold Plandel Tiltaksprogram Tiltakstabell Handlingsprogram Roof Report Ikke på høring: Regional overvåkingsprogram, lokale tiltaksanalyser

8 1. Plandelen Generell planbeskrivelse Eventuelle uenigheter om planforslaget Presentasjon av vannregionen og internasjonal vannregion Organisering av arbeidet, prosess fram mot utarbeidelse av planen Hvilke prioritertinger man har gjort Presentasjon av vannets tilstand, risikovurdering Miljømål: strengere miljømål, miljømål for regulerte vassdrag, unntak fra miljømål, tidsutsettelser og begrunnelse Oppsummering av overvåkingsforslag Oppsummering av tiltak (avbøtende og forebyggende)

9 Prioriteringer Lite data på økologisk og kjemisk tilstand i Finnmark Stort behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget, prioritert regionalt av vannregionutvalget Prioriteringer gjort innen vannkraft – Adamselv (prioritert av NVE), Mattiselv, Lafjord/Repvåg – minstevannføring? – Standard miljøvilkår ønskes for en rekke andre kraftverk med/uten konsesjon – gir anledning til problemkartlegging og miljøforbedrende tiltak Ingen prioritering av vannområder eller enkelte påvirkninger Alle tiltak må i utgangspunktet gjennomføres for å oppnå miljømål Ikke nok informasjon til å kunne prioritere mellom tiltak basert på kostnader/effekt

10 Miljømål Prinsipper for miljømål: – Generelt: Alle vannforekomster skal ha god økologisk og kjemisk tilstand. Vannforekomster som har god eller svært god tilstand skal beskyttes mot forringelse – Ulike miljømål for påvirkninger fra vannkraft (sterkt modifiserte vannforekomster: godt økologisk potensiale - GØP Definisjon: dagens tilstand/ fungerende økosystem? Vanskelig å beskrive når man ikke kjenner til tilstanden – Unntak: tidsutsettelse (oppnår miljømålet i 2027), mindre strenge miljømål Må begrunnes: tekniske årsaker, naturlige forhold, høye kostnader – Strengere miljømål: svært god økologisk tilstand

11 Miljømål Noe av det viktigste i planen er miljømål. – Når planen godkjennes i 2015 blir disse juridisk bindende for sektormyndighetene. – Tiltak er forslag til hvordan miljømålet skal oppnås, men er ikke bindende – Viktig at vi har riktig informasjon om påvirkningene, og tiltakene er kostnadseffektive og fører til miljømåloppnåelse. – Høringsinnspill spiller en viktig rolle

12 VannområdeForventes å nå GØT innen 2021 Utsatt frist GØT 2027 Forventes å nå GØP Strengere miljømål (svært god økologisk tilstand) (NLV) Innen 2015Innen 2021Innen 2027 Alta/Kautokeino/ Loppa/Stjernøya 4120704 Indre Varangerfjord 300003 Laksefjorden/ Nordkinnhalvøya 18000101 Lakselvvassdraget/ Porsangerfjorden 501209 Måsøy/ Magerøya 1210200 Neiden 1700003 Pasvik 35 1 0000 Sørøya/Seiland/ Kvalsund med innland 1120002 Tana 10007034 Varangerhalvøya 2251216 SUM 174112201062

13 2. Tiltaksprogrammet Lokale tiltaksanalyser legger grunnlag for tiltaksprogrammet Regionale og nasjonale føringer Klimatilpasninger Tiltak og påvirkningstyper – Forurensning – Biologiske påvirkninger – Fysiske inngrep – Andre påvirkninger – Beredskap og forebyggende tiltak Kostnader, kost-nytte vurderinger, samfunnsøkonomi Behov for nye virkemidler

14 Tiltak Mesteparten av påvirkningene i Finnmark er knyttet til forurensning Omtrent halvparten av tiltakene er problemkartlegging – For å fastslå påvirkningsgrad og økologisk tilstand – Gjelder mange vannforekomster påvirket av vannkraft (SMVF) I liten grad tilstrekkelig kunnskap om påvirkning, miljøtilstand og konkrete tiltak til å vurdere kostnader – Ingen informasjon om fordelingsvirkninger – hvem må gjøre mest? Lite grunnlag for å foreta prioritering mellom tiltak – Stor behov for økt kunnskapsgrunnlag – prioritert regionalt

15 Tiltak Tiltak knyttet til forurensning – Søppelfyllinger - problemkartlegging – Avløp – sanering og oppgradering av avløpsnett, tilsyn og kontroll – Avrenning fra industrier, miljøgifter, havner – Forsøpling: krigsmateriell (f.eks. Karasjok) Tiltak knyttet til fysiske inngrep – Fiskevandringshindre – utbedre kulverter – Kongsfjordreguleringen – problemkartlegging, vurdere biotoptiltak – Flomverk – fjerne og ombygge anlegg, åpne gamle elveløp – Vannkraftverk og regulerte vassdrag – biotoptiltak, problemkartlegging – Sterkt modifiserte vannforekomster i kystvann – er nå fjernet

16 Tiltak Tiltak knyttet til biologiske påvirkninger – Fremmede arter: Hvitfinnet steinulke og pukkellaks Problemkartlegging/overvåking, uttak etter behov – Fiske: Miljødirektoratet har meldt inn opprettelsen av Nasjonale Laksevassdrag og –Fjorder – vurderes som et forebyggende tiltak Bilaterale forhandlinger med Finland Bestandsregulerende tiltak Vedlikehold av fisketrapp (f.eks. Langfjordelva) Forebyggende tiltak: Gyrodactylus salaris og ballastvann – Mattilsynet, Sjøfartsdirektoratet

17 3. Tiltakstabell Vedlegg til tiltaksprogrammet og forvaltningsplanen Utfyllende informasjon om tiltakene Behov for mer informasjon – kostnader, juridisk/administrativ virkemiddel, effekt av tiltak, osv. – Viktig for å kunne ta en prioritering av tiltak ved senere anledning Tiltakene skal registreres i databasen vann-nett – Skal være mulig å se hvor langt tiltakene er kommet i planleggingen/gjennomføring Alle tiltak skal være på plass i vann-nett etter 1. desember – Unntak: regulerte vassdrag, forebyggende tiltak og generelle tiltak for hele vassdrag og vannområder (blir kun beskrevet i planen)

18 4. Handlingsprogram Krav etter plan- og bygningsloven Oversikt over behov for ressurser og oppfølging fra 2016 og utover Oversikt over oppgaver og aktiviteter i neste planperiode, samt hvem som har ansvar for disse Rapportering av tiltak

19 5. Roof Report Norsk-finsk vannregion: Tana, Pasvik og Neiden Samarbeidsavtale mellom Norge og Finland inngått i 2013, trådte i kraft i 2014 Krav om harmonisering av metodikk, organisering og planarbeid Grunnet ulike arbeidsmetoder og organisering har man valgt å lage et overordnet kapittel – Roof Report Oppsummerer forskjeller, samarbeid, veien videre – Hovedutfordringer: inndeling av vannforekomster, karakterisering, organisering På høring fra 1. oktober 2014 – 31. mars 2015 – Følger Finsk høringsperiode Plan for finsk del av Tana, Pasvik og Neiden er tilgjengelig på vannportalen

20 Oppsummering Mange utfordringer… – Mangelfullt kunnskapsgrunnlag – Komplisert å vurdere samfunnsnytte i kroner – Sektorisert forvaltning, lite ressurser Men mange muligheter… – Økt kunnskap, synergieffekter, lokal og regional vannpolitikk – Regional plan blir instrument for samordning – Verdiskaping

21 Takk for oppmerksomheten

22 Spørsmål som må besvares i høringsperioden Har vi riktig informasjon? Mangler det opplysninger? Er noen tema glemt/ikke godt nok belyst? Hvilke tiltak bør prioriteres? Er man enig i prioriteringen som er foreslått i planen? Hva med miljømålene? Til ettertanke: hvordan kan man bidra i dette arbeidet? Hvordan styrke medvirkning? Sektormyndigheter må svare på: – Hvordan arbeidet med å utpeke SMVF skal foregå Mangler kunnskap om tilstand, ingen forslag til tiltak Kan vannforekomster beholde kSMVF-status etter 2015? – Oversikt over vannforekomster med strengere miljømål (Miljødirektoratet) – Mer informasjon om miljømål, kostnader, osv.

23 Fremdriftsplan Høringsperioden varer til 31. desember 2014 Overordnet kapittel med Finland er på høring fra oktober 2014 til mars 2015 Alle tiltak registreres i vann-nett Innspill og annen informasjon på vannportalen.no/finnmark Behandling av innspill, evt. endringer i planen og tiltaksprogrammet foretas våren 2015 – Endringene skal behandles og godkjennes i vannregionutvalget – Møte i regional referansegruppe – Politisk behandling i fylkestinget Må sendes til nasjonale godkjennelse senest 1. juli 2015

24 3 planperioder: 2010-2033


Laste ned ppt "Forvaltningsplanen for vannregion Finnmark og grensevassdragene (2016-2021) 03.12.2014 Kerry Agustsson Finnmark fylkeskommune/Vannregionmyndighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google