Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PSY2405: Innføring i arbeidspsykologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PSY2405: Innføring i arbeidspsykologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 PSY2405: Innføring i arbeidspsykologi
Eksamen: kl 9 (3 timer) Forelesninger: v/ Cato Bjørkli Januar: 14 (Roald), 21, 28 Februar: 4, 11, 18, 25 Mars: 4, 25, April: 1 Forelesningsnotater legges på nettsidene til UiO under PSY2405: Detaljert forelesningsplan

2 Utkast til Eksamensoppgaver
Kap 1: Beskriv noen metoder som benyttes i arbeidspsykologien og diskuter fordeler og ulemper ved disse. Karaktersystemet - to forhold vurderes: Vurderingsevne Selvstendighet

3 Karakterskalaen A Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

4 Hva gjør arbeidspsykologer
Muchinsky (1983) angir: Personell psykologi Organisasjons atferd Organisasjons utvikling Idustrielle relasjoner Yrkes- og karriere rådgivning Industripsykologi

5 Hva gjør arbeidspsykologer
Den britiske psykologforeningen har skissert 16 aktiviteter: Seleksjon og testing Trening Prestasjonsmåling Organisasjonsutvikling Industrielle relasjoner Ergonomi Yrkesveiledning og rådgivning Karriereutvikling Helse, miljø og sikkerhet Holdninger

6 Hva gjør arbeidspsykologer (forts)
11. Stresshåndtering 12. Like rettigheter for kvinner, minoriteter o.a. 13. Design av ny teknologi 14. Arbeidsledighet 15. Jobb, arbeid og jobbutforming 16. Interpersonlige prosesser

7 Individ-miljø debatten
Trekk-teoretikere er opptatt av å beskrive egenskaper ved personen uavhengig av miljø. Miljø-teoretikerne beskriver forhold ved situasjonen som avgjør hvordan atferden vil utvikle seg, nærmest uavhengig av personegenskaper Interaksjonistene lager et kompromiss eller syntese av de to tilnærmingene.

8 Kausalitet i arbeidspsykologien
Ingen sammenheng mellom arbeid og personlighet Personligheten avgjør hvordan arbeidet utføres. Arbeidet avgjør hvordan personligheten utvikler seg Personlighet og utføring av arbeid påvirker hverandre gjensidig Arbeid og personlighet påvirkes av utenforliggende forhold, 3-variabels effekter Arbeid og personlighet korrelerer, men uklart hva som påvirker hva

9 Norsk arbeidspsykologi
Etter 2. verdenskrig fikk Norge betydelig støtte gjennom Marshall-hjelpen ( ) På begynnelsen av 1960-tallet oppstod behovet for å stimulere aktivitet blant arbeidstakere. I 1964 startet det Store Samarbeidsprosjektet mellom arbeidsgivere (NAF) og arbeidstakere (LO) Resultat: Arbeidsmiljøloven 1977

10 Arbeidsmiljøloven Her er referansen på lovdata.no

11 Arbeidsmiljøloven Bygger på 3 hjørnesteiner: Samarbeidsprinsippet
Forebyggingsprinsippet Medvirkningsprinsippet Loven endret hvor det bl.a. står: Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.

12 Arbeidsmetoder i arbeidspsykologien
Laboratoriestudier Felteksperimenter Kvasieksperimenter Deltagende observasjoner Arkivariske studier Simulering og rollespill Survey, spørreskjema og intervjuer

13 Arbeidsmetoder Når dere leser om studier i arbeidspsykologien: forsøk å finn ut hvilken metode som er benyttet.

14 Laboratoriestudier + Muligheten til å kontrollere variabler som virker inn på atferden, dette er nødvendig for å vurdere årsak og virkning Ikke relevant (ikke økologisk valid) Deltagerne er passivisert og ikke aktivt deltagende Eksperimentets forventninger (Rosenthal-effekten) Vansker knyttet til etikk

15 Felteksperimenter (katastrofer – endringer)
+ Arbeidstakere studeres i sitt naturlige miljø, observasjonene blir valide, De ansatte er ikke klar over hva som studeres og søker ikke å tilfredsstille forskerne Det er vanskelig å kontrollere de uavhengige variablene Det er vanskelig å måle de avhengige variablene Etiske forhold: er det mulig å studiere ansatte uten at de er informert om dette?

16 Kvasieksperimenter + Studie av variabler som ikke kan manipuleres av eksperimentator - Det er mulig at andre 3. variabel effekter overskygger det fenomen som eksperimentator er opptatt av. Det kan inntre upåregnelige variabler Mye av tidsrekkefølgen er utenfor eksperimentators kontroll

17 Deltagende observasjoner
+ Forhold som inntrer i arbeidslivet kan studeres direkte. + Lang observasjonstid tillater innhenting av prosessinformasjon som ikke kan dekkes gjennom kortvarig datainnsamling + Mange typer informasjon kan innhentes Stor datamengde samles inn, men man har ikke kontroll over hva som er viktig Eksperimentators tilstedeværelse kan påvirke de ansatte

18 Arkivariske studier + Kan følge informasjon langt tilbake i tid
+ Selve datainnsamlingen påvirker ikke informasjonen (ingen reaktive prosesser) Det kan være begrenset tilgang på viktig informasjon Det kan være vanskelig å kategorisere informasjonen Informasjonen kan endre karakter over tid

19 Simulering og rollespill
+ Hendelser kan utprøves som ikke kan gjennomføres i det virkelige liv + Man kan prøve ut forskjellige scenarier Simulering kan resultere i at deltagerne utfører aktiviteter men likevel vet at dette er simulering

20 Survey, spørreskjema og intervjuer
+ Forskeren kan formulere temaene svært spesifikt + Dataene er som regel ”enkle” å bearbeide i ettertid + Spørreskjema kan fordeles til store antall arbeidstakere + Intervjuer tillater at temaene tilpasses den enkelte - Spørreskjemaene krever betydelig arbeid ved utforming - Intervjueren kan påvirke intervjuobjektene

21 Guruer innen ledelse (s.53)
Adair: Ledere av suksessrike grupper overvåker arbeidsoppgavene, gruppen og dens moral og enkeltindividene Bennis: Ledere må ha en visjon og evne til å formidle denne De Bono: Ledere må være kreative og inneha evne til lateral tenking Drucker: Ledelse gjennom blare målsettinger Kanter: desentraliserte organisasjoner og ”empowerment”

22 Oppsummering Arbeidspsykologi favner et vidt spekter av aktiviteter
Individ-miljø debatten er fremdeles sentral i arbeidspsykologien Årsakssammenheng mellom arbeidstaker og arbeidsmiljø er komplisert Arbeidspsykologien benytter et bredt utvalg av metoder


Laste ned ppt "PSY2405: Innføring i arbeidspsykologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google