Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitative og kvantitative metoder Forelesning 20/9.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitative og kvantitative metoder Forelesning 20/9."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitative og kvantitative metoder Forelesning 20/9

2 Viktige momenter fra sist To måter å koble sammen teori og empiri på: Det deduktive perspektivet – Lager først en teori om årsakssammenheng – Samler deretter empiri for å teste om teorien er riktig Det induktive perspektivet – Samler først inn empiri – Lager deretter en forklaring om årsakssammenheng basert på hva empirien forteller oss

3 Det deduktive perspektivet Tar utgangspunkt i følgende teori: ”The closer we are watched, the better we behave” Hvordan kan denne teorien testes empirisk? – Setter opp overvåkningskamera i et område hvor det tidligere har vært mye hærverk, tagging, osv. – Etter en viss tid samler vi inn data om forekomsten av hærverk, tagging, osv. i dette området – Hvis dataene viser en nedgang i tilfeller av hærverk, tagging, osv. sammenliknet med situasjonen før overvåkningskameraet ble satt opp, så er teorien sannsynliggjort – Hvis dataene ikke viser en slik nedgang, så er teorien falsifisert

4 Det induktive perspektivet Fremgangsmåte: – Samler inn data i to transportbedrifter – I den ene bedriften er bilene utstyrt med GPS- overvåkning – I den andre bedriften er bilene ikke utstyrt med GPS- overvåkning – Hvis leveringspunktligheten er størst i den første bedriften (som bruker GPS), så kan vi lage følgende teori: ”GPS fører til større punktlighet fordi sjåførene vet at arbeidsutførelsen blir overvåket”

5 Dagens forelesning Kvalitative og kvantitative metoder: 1.Generelle kjennetegn og ulikheter 2.Kvalitative og kvantitative teknikker – Intervju – Observasjon – Dokumentstudie

6 Generelle kjennetegn og ulikheter 1.Avstand og nærhet: – Kvalitative metoder – nærhet til enhetene – Kvantitative metoder – avstand til enhetene 2.Enheter og variabler: – Kvalitative metoder – få enheter, mange variabler (dybdekunnskap) – Kvantitative metoder – mange enheter, få variabler (oversiktskunnskap) 3.Gyldighetsområde: – Kvalitative metoder – begrenset gyldighetsområde (det spesielle, for eksempel case-studier) – Kvantitative metoder – stort gyldighetsområde (det generelle, representativitet viktig)

7 Bruk av kvalitative metoder Kvalitative metoder benyttes når: – Vi ønsker å studere et fenomen i dybden – Når vi ønsker å forstå et fenomen – Når vi ønsker å lage teorier – Når vi ikke har ambisjoner om å komme frem til resultater av generell eller allmenngyldig karakter

8 Bruk av kvantitative metoder Kvantitative metoder benyttes når: – Vi ønsker å skaffe oss oversikt over et fenomen – Når vi ønsker å beskrive et fenomen – Når vi ønsker å teste teorier – Når vi har ambisjon om å komme frem til resultater av generell eller allmenngyldig karakter

9 Kvalitative intervjuer Kan foregå på to måter: – Ansikt til ansikt – Telefon Struktur: – Faste spørsmål eller temaområder – Ingen svaralternativer Utfordringer: – Tidkrevende å planlegge og gjennomføre – En god del etterarbeid – Direkte kontakt mellom forsker og undersøkelsesenheter (påvirkning) Fordeler: – Detaljerte data (utfyllende svar) – Kan stille relevante oppfølgingsspørsmål

10 Kvantitative intervjuer Kan foregå på to måter: – Spørreskjema – Telefon Struktur: – Faste spørsmål – Faste svaralternativer Utfordringer: – Vet ikke hvordan spørsmål og svaralternativer blir tolket/forstått av undersøkelsesenhetene – Lite detaljerte data Fordeler: – Kostnadseffektiv datainnsamling (lave kostnader pr enhet som inngår i undersøkelsen) – Ingen direkte kontakt mellom forsker og undersøkelsesenheter – Svarene kan analyseres matematisk/statistisk

11 Observasjon Kvalitative opplegg: – Observerer enhetene i deres ”naturlige miljø” – Formålet er å forstå hvordan og hvorfor enhetene tenker og handler slik de gjør Kvantitativt opplegg: – Observere enhetene for å kategorisere forekomsten av ulike typer atferd – Skjer på basis av bestemte kriterier, for eksempel hvor ofte ulike handlinger utføres

12 Dokumentstudie Kvalitative opplegg: – Analysere relevante tekster som inneholder informasjon om temaet/problemstillingen – Kartlegge de argumenter, synspunkter, verdier, beskrivelser som kommer til uttrykk – Formålet er å forstå hvordan og hvorfor enhetene tenker og handler som de gjør Kvantitative opplegg: – Telle forekomsten av ulike ord/begreper, argumenter eller synspunkter som uttrykkes i teksten – Formålet er å kartlegge hva som er viktig for enhetene ved å rangere bruken av ord/begreper, argumenter eller synspunkter på basis av hvor ofte de forekommer

13 Masteroppgaver i forvaltningsinformatikk Det vanligste undersøkelsesopplegget: 1.Case-studier (for eksempel ved å studere hvordan bestemte organisasjoner anvender ulike IT-løsninger eller ivaretar forskjellige rettslige krav) 2.Kombinasjon av kvalitative intervjuer og dokumentstudier (dybdedata med tanke på å forstå/forklare) 3.Induktiv tilnærming (kan bli bedre på å trekke ut generelle lærdommer fra studiene)


Laste ned ppt "Kvalitative og kvantitative metoder Forelesning 20/9."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google