Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsbasert gjennomføring av ungdomsarbeidet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsbasert gjennomføring av ungdomsarbeidet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsbasert gjennomføring av ungdomsarbeidet
Føredragshaldar: DORIS RUTLEDAL, Folkehelse- og SLT koordinator Dato:

2 Kunnskapsbasert ungdomsarbeid i Førde…
DETTE ER BILDE NR. 2 AV TIL SAMAN 936 BILDE

3 SATSING PÅ BARN OG UNGDOM – REGJERINGA SINE MÅL OG INNSATSOMRÅDE
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - NASJONALE MÅL - KOMMUNALE MÅL

4 KUNNSKAPSBASERT GJENNOMFØRING AV UNGDOMSARBEIDET I FØRDE
KOR ER PLANANE ? KOR ER MÅLA ? KOR GÅR VEGEN ?

5 FORSKNINGSBASERT UNGDOMSARBEID
FORSKNING LEGG GRUNNLAG FOR : POLITIKK OFFENTLEG ARBEID FRIVILLIG ARBEID STIMULERINGSMIDLAR I FRÅ STATEN TIL Å SIKRE FORSKNING SOM UTVIKLE BETRE POLITIKK

6 BARN OG UNGE SINE RETTAR
OMSYNET TIL BARNAS BESTE BARNA SINE RETTAR TIL MEDBESTEMMELSE PRINSIPP OM IKKJE DISKRIMINERING BARNAS RETT TIL LIV, OVERLEVING OG OPTIMAL UTVIKLING Regjeringa har styrka overvakings - og pådrivaransvaret i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med omsyn til ansvaret for implementering på alle nivå. Først i 2003 vart FN sin konvensjon om barnas rettigheitar inkorporert i norsk rett.

7 Barneombodet Uavhengig, sjølvstendig og partipolitisk nøytral organ
Tryggleik for barn og unge Tilgang på tenester i samfunnet Deltaking og innverknad frå barn og unge

8 Menneskerett – opplæring og arbeid
Forankra i lærarplanverket generelle del (grunnskuleopplæringa) Menneskerettar er også del av Rammeplanen for barnehagar Arbeidsmiljølova eiget kapittel om vern av unge på arbeidsplassen - auke arbeidsmiljøkunnskap hos unge arbeidstakarar slik at flest får god start i arbeidslivet

9 BARN OG UNGE SIN DELTAKING OG PÅVERKNAD I SAMFUNNET
RETT TIL INVOLVERING I LOKALPOLITISKE PROSESSAR Plan- og byggingslova 2009 – barn og unge sine oppvekstvilkår skal ivaretakast i planlegginga. Kommunane har ansvar for at : barn og unge har aktiv medverknad i planlegginga barn og unge er med i lokalpolitiske prosessar barn og unge får delta på eigne premissar

10 BARN OG UNGE SITT OPPVEKSTMILJØ
Miljøverndepartementet – satsing på kompetanseheving og nettverksbygging for å sikre barn og unge sin innverknad rapporteringsansvar til fylkesmannen korleis kommunen har tenkt å følgje opp barn- unge sine rettar til deltaking i planlegginga og til politisk påverknad Kunnskapsdepartementet – elevar og lærlingar/lærekanditater sine rettar til innverknad er lovfesta i opplæringslova

11 FØRDE KOMMUNE – TAL BARN OG UNGE
Til saman Førde Jølster Naustdal Gaular I dag innbyggarar - folketalet har auka med 1600 på 10 år.

12 Førde kommune sine handlingsmål
Alle barn og unge skal oppleve eit inkluderande oppvekstmiljø Helse og sosial skal ha fokus på samarbeid og målretta arbeid på tvers av einingar for å oppnå trygge oppvekstvilkår. Særleg vekt på haldnings- og rusførebyggjande arbeid. (helsestasjonen har godt utvikla program for tidleg intervensjon) Skal ha barn i fokus ved tildeling av tenester til familiar med rus og psykiatri Barnevern – betre og koordinere tenestetilbodet til brukarar – og tidleg intervensjon (modellkommuneforsøket) Folkehelseperspektivet og universell utforming skal vere sentrale prinsipp i all kommunal planlegging (bygg- og arealplan og miljøretta helsevern)

13 - Førde kommune sine handlingsmål
Skulen skal legge til rette for elevmedverknad, sikre bevisste verdival og val av utdanning og framtidig arbeid Barnehage – alle barn skal vere inkluderte, legge til rette for læring og utvikling, og gje rom for barnet sine eigne interesser og uttrykksformer. Kultur – kulturskule for alle. (alle barn og unge skal oppleve .....) (samarbeid med Førde Norsksenter og Bergum Mottak)

14 - Vidare om handlingsplanar
Godt og levande organisasjonsliv som driv svært mykje positivt ungdomsarbeid Gode tilbod innan kultur og musikk men det er også grupper som ikkje finn seg til rette innan det meir tradisjonelle kultur-, idretts- og organisasjonslivet. Nokre av desse kjem i ei risikosone for å utvikle ulike typar sosiale problem. Manglar grunnlag for å legge til rette og for å skape fleire møteplassar for uorganisert ungdom

15 - Vidare står det å lese i handlingsmål
At born og ungdom skal sikrast trygge og gode møteplassar i kommunen : Tilbod for born og ungdom er eit satsingsområde i kommunen. kriminalitetsførebygging og SLT arbeidet skal intensiverast førebyggande arbeid innan rus og dop (interkommunalt samarbeid) Uformelle møteplassar for ungdom skal prioriterast Økonomiplanen la opp til å auke leiarstillinga til 75 % i 2010 og 100% stilling i 2011 (Skrivarløa) vi har fortsett 50 % stilling og auke er ikkje med i 2012 ! - det manglar pengar til dagleg drift...

16 Samtidig veit vi .. Det er mange hybelbuarar i Førde
Daglege helseplager aukar - fysiske - føle seg ”nedfor” - Fokus på kropp og det å vere ”vellukka” er sentrale tema - vekt - ha venar og vere akseptert - foreldre som ser/lyttar/stillar opp Talet på barn og unge vil stige framover i Førde

17 - vi veit ……….. Talet på folk mellom 0 – 24 år er høgt i Førde
tilseier prioritet av barn og unge nedprioritet av pleie/omsorg men halvparten i pleie/omsorg vert gitt til personar under 67 år god barnehagedekking (mange born mellom 0-5år) Helsestasjonen mindre enn på landsplan det same gjeld førebyggande arbeid sosialhjelp langt mindre enn på landsplan barnevern ligg vi godt under landsgjennomsnitt Kultur like stor del som landsgjennomsnitt (meir enn i fylket) vesentleg mindre ressurs til aktivitetstilbod til barn og unge enn samanlikna kommunar Musikk/kultur brukar vi meir enn gjennomsnitt

18 - dei gode sider Talet går nedover på alle dei negative sider
Og oppover på dei positive sider (Breidablik) Talet på ungdom som droppar ut av vidaregåande skule har gått nedover dei siste åra Dei fleste unge er med i organisert fritidsaktivitet Stort tal unge møtast i fritida på ein eller anna måte………. Låg arbeidsløyse Færre skilte og separerte enn landet elles

19 PÅ LEITING …. KUNNSKAP SANNINGA LØYSINGAR KUNNSKAPSBASERT STRATEGIAR

20 Kor mange glas tåler barnet ditt ??
AV-OG-TIL : ein kampanjeorganisasjon som arbeider for alkoholfrie soner. Gjennom aktivitetar og kampanjar vert det sett fokus på situasjonar der alkohol kan føre til skade eller skape angst og frykt. Alle er einige i dette ……

21 KVEN PASSER BARNET DITT ?
AV-OG-TIL FORELDRE…. Foreldra er ambisiøse (vidareutdanning) Foreldra er opptekne av løn/inntekt (jobbrelatert karrierestige) Mor/far skal realisere seg (gjere noko for seg sjølv…) Dei vaksne skal trimme kroppen og halde seg i form (førebyggande helse) Organisasjonsliv og diverse på kveldstid …. Dei vaksne skal ta vare på samlivet…….. (ferie for seg sjølv) tilbod om aktivitetar for berre vaksne og for berre borna er tallause……..

22 Ein gong var det ein familie….
Den gode samtalen forsvinn og foreldra kjennar ikkje lengar borna sine….. FÅ DEN GODE SAMTALEN TILBAKE.. FÅ FAMILIEN TILBAKE…

23 OG KVA YNSKJER UNGDOMEN ?
Uformell møteplass Vaksne er til stades Faste aktivitetar Lågterskel aktivitetar Mat Varme Nokon å prate med Nokon som kan gå i mellom i ”ekle” situasjonar Prate med sine venar Vere i lag med nokon…. Er ikkje så ”hipp” på politikk….

24 Folkehelsekoordinator sin plass… og arbeid
Eininga for Fagutvikling og koordinering (stab til rådmannen) Har fast arbeidsgruppe for folkehelse og miljøretta helsevern.. Har faste rapporteringsmøte med rådmann og kommunalsjefar Vert kalla inn til møte i arealplan Det er Politiråd - møte to gonger for året SLT arbeidet gjeld også Konfliktråd, stormøte og ansvarsteam arbeidsgruppe rundt Skrivarløa og fritidsaktivitetar (i fråvær av ungdomsarbeidar ) Folkehelsekoordinator lagar Økonomi- og Handlingsplan - det dryp litt….. - det er sagt at ungdom skal prioriterast……

25 - folkehelsekoordinator …..
SLT - Konfliktrådet – ansvarsteam Saman mot barne- og ungdomskriminalitet har som hovudmål : Sikre avtalte og rask oppfølging Forpliktande og strukturert samarbeid Tilrettelegging og samordna bruk av virkemidlar Desse mål krev nært og forpliktande samarbeid mellom retts- og hjelpeapparatet, nærmiljø, skule, føresette og ungdomen sjølv.

26 - folkehelsekoordinator ….
SLT- modellen er utvikla for å hjelpe norske kommunar til å bruke kreftene sine mest mulig effektivt i møte med desse utfordringane: Dei største utfordringane for unge menneske i din kommune? Kven er spesielt utsett for å hamne i enda større problem? Korleis hjelpe desse til å meistre livet sitt og unngå rus og kriminalitet?

27 - folkehelsekoordinator ….
Miljøretta helsevern (forslag til ny Folkehelselov) 2 – delt : førebyggande del og tilsynsdelen Den førebyggande delen gjeld m.a. planlegging kopla opp mot befolkninga sin helsetilstand. Styrka veiledning i kommunal planlegging for å sikre helsehensyn i nærmiljøutforming for blant anna å fremme tilgjengelighet for alle, daglig fysisk aktivitet, førebygge ulykker og fremme sosiale møteplassar.

28 - folkehelsekoordinator . … aktuelle problemstillingar
Meir aktivitetar retta mot familien – som familie Dyrt å vere med på dansen……… Gode (og gratis) høve for rørsle i naturen Bustadpolitikk Førebygging rus, vald og psykiske problem - samarbeid med ungdomen (t.d. alternativ til Bli kjent festar) - samarbeid med næringslivet - samarbeid med frivillige - sentrums utvikling

29 - folkehelse og miljøretta helsevern
Departementet foreslår at kommunen fortsatt skal ivareta oppgavene innenfor miljørettet helsevern herunder godkjennings‐ og tilsynsmyndighet ovenfor kommunale virksomheter. Men fordi det er krevende å ivareta disse to rollende samtidig mener departementet at dette krever at kommunene må dokumentere at de har en god styring med denne tjenesten. (krav om internkontroll for folkehelsearbeidet)

30 Planarbeid Helseutfordringane i den enkelte kommune skal danne grunnlag for strategiar, mål og tiltak forankra i plansystemet etter plan‐ og bygningsloven. KORLEIS STÅR DET TIL I VÅR KOMMUNE ?

31 Planarbeid Alle dei tusen planar Korleis få til god oversikt
– med den ressurs vi har – og til beste for flest mulig ? - og utan at alle skal jobbe med det same….

32 Planarbeid Rusmiddelpolitisk Handlingsplan Rehabiliteringsplanen
SLT og ansvarsteam Barn – unge og oppvekst (Universell utforming – miljøretta helsevern) Kulturplan Samkøyre desse planane ! Dei handlar om dei same personane og brukarmedverknad får betre oversikt ….(innsikt).


Laste ned ppt "Kunnskapsbasert gjennomføring av ungdomsarbeidet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google