Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagpolitisk konferanse Telemark, Buskerud og Vestfold Lampelandkonferansen 21.september 2009 Universell utforming Fagsjef Toril Laberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagpolitisk konferanse Telemark, Buskerud og Vestfold Lampelandkonferansen 21.september 2009 Universell utforming Fagsjef Toril Laberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagpolitisk konferanse Telemark, Buskerud og Vestfold Lampelandkonferansen 21.september 2009 Universell utforming Fagsjef Toril Laberg

2 Universell utforming Del I Definisjon(er) Lover og rammebetingelser Del II Ergoterapi og universell utforming NETF og universell utforming

3 17.03.2005| Universell utforming | 3 Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. Miljøverndepartementet 2007

4 17.03.2005| Universell utforming | 4 Universell utforming Utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. FN- konvensjonen om menneskerettigheter for funksjonshemmede, artikkel 2

5 17.03.2005| Universell utforming | 5 De syv prinsippene for universell utforming 1.Like muligheter for bruk 2.Fleksibel i bruk 3.Enkel og intuitiv i bruk 4.Forståelig informasjon 5.Toleranse for feil 6.Lav fysisk anstrengelse 7.Størrelse og plass for tilgang og bruk

6 17.03.2005| Universell utforming | 6 Brukbarhetspyramiden Nivå 4: Personlig assistanse der individuell tilrettelegging og individuelle hjelpemidler ikke strekker til. Nivå 1: Universell utforming skal dekke behovene til flest mulig. Nivå 2: Tilrettelegging for grupper med sammenfallende behov for tilrettelegging. Nivå 3: Individuell tilrettelegging og individuelle hjelpemidler

7 Funksjonshemming før og nå Egenskaper ved personen Trene og kompensere Uavhengig av omgivelsene ICIDH- språk knyttet til diagnose Avvik mellom krav og yteevne Situasjonsbetinget Knyttet til utforming av samfunnet ICF- språk knyttet til deltakelse

8 17.03.2005| Universell utforming | 8 Gap - modellen Samfunnets krav Personforutsetninger Funksjonshemning (gap) Behandling Opplæring Hjelpemidler Yteevne

9 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 1.1.2009 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL)

10 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §1 Formål Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering pga. nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.

11 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §2 Virkeområde Loven gjelder på alle samfunnsområder med unntak av familieliv og andre forhold av personlig karakter.

12 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten…..

13 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §4 Forbud mot diskriminering Direkte: handling/unnlatelse med formål å behandle funksjonshemmede dårligere enn andre ville blitt i en tilsvarende situasjon Indirekte: enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse eller handling som fører til at funksjonshemmede stilles dårligere enn andre

14 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §3 Aktivitets-og rapporteringsplikt Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål…..

15 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Håndheving Likestillings- og diskrimineringsombudet www.ldo.no Felles diskrimineringslov NOU 2009:14

16 17.03.2005| Universell utforming | 16 Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet Planperiode 2009-2013 Alle departementer BLD koordinerer 4 prioriterte innsatsområder + flere sektorovergripende tiltak

17 Norge universelt utformet 2025 1.Bygg og anlegg 2.Planlegging og uteområder 3.Transport 4.IKT 5.Sektorovergripende tiltak

18 Norge universelt utformet 2025 1.Bygg og anlegg Øke antall universelt utformede boliger, og bygg og uteområder. Innfridd innen 2025

19 Norge universelt utformet 2025 2.Planlegging og uteområder Alle kommuner med plan innen 2015. Del av regionale planer innen 2015 Alle kommuner aktive i veiledning om ny PBL innen 2010

20 Norge universelt utformet 2025 3.Transport Nasjonal transportplan 2010-2019 NSB; 50 nye togsett 2012 Bybusser reg. etter 2004 100 knutepunkt og 1500-2000 holdeplasser innen 2019

21 Norge universelt utformet 2025 4.IKT All ny IKT mot allmennheten 2011 Eksisterende IKT inne 2021

22 Norge universelt utformet 2025 5.Sektorovergripende tiltak Kommuner Indikatorer og standarder Kommunikasjonspolitikken Barn og unge Forskning og utvikling

23 Flere lover og forskrifter….. Plan og bygningsloven Lov om offentlige anskaffelser Lover innen skoler og utdanning Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold Forskrifter om universell utforming på transportsektoren Forskrift om konsekvensutredning Forskrift om grunnlån fra Den norske stats Husbank

24 Plan- og bygningsloven Plandel, iverksatt 1.7.2009 Bygningsdel, forventes iverksatt 1.1.2010 Forskrifter er på høring, frist 1.10.2009

25 Samarbeid! Kommunale etater/ kommunale kollegaer Funksjonhemmedes organisasjoner Kommunale råd for funksjonshemmede Kommunale eldreråd


Laste ned ppt "Fagpolitisk konferanse Telemark, Buskerud og Vestfold Lampelandkonferansen 21.september 2009 Universell utforming Fagsjef Toril Laberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google