Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Arbeidsmiljø for tilsette i ” STO-grupper” Rapport frå prosjektgruppa ”Arbeidsgjevaransvar for tilsette i grupper med særskilt tilpassa opplæring” HAMU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Arbeidsmiljø for tilsette i ” STO-grupper” Rapport frå prosjektgruppa ”Arbeidsgjevaransvar for tilsette i grupper med særskilt tilpassa opplæring” HAMU."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Arbeidsmiljø for tilsette i ” STO-grupper” Rapport frå prosjektgruppa ”Arbeidsgjevaransvar for tilsette i grupper med særskilt tilpassa opplæring” HAMU 28.april ’06

2 2 Bakgrunn for prosjektet Uroemeldingar frå skulane Manglande samla skaderapportering frå heile fylkeskommunen Sjukefråvær for assistentar 2% poeng høgare

3 3 Nokre problemstillingar Kva for rapporteringsrutinar og system for skademelding har skulane? Kva blir gjort for å førebyggje skadar? Har personalet i 4-gruppene høgare sjukefråvær enn det øvrige personalet i skulen? Har arbeidsgjevar sytt for at dei tilsette har tilstrekkeleg kompetanse til å møte den einskilde elev? Kva nettverk har ein for fagleg samarbeid, erfaringsutveksling og utvikling?

4 4 Mandat og forankring Gjere greie for situasjonen i dag Tilrå endringar som kan betre situasjonen Fylkesopplæringsdirektøren

5 5 Prosjektgruppa Ruth Brudvik, prosj.leiar Astrid Haugland, fylkeshovudverneombod Janne L.R.Strø, Opplæringsavd. Kristin Høines, Personalavd. Rektor Aud Eva Bjørdal Anne K.Hjermann, OT/PPT Sissel Reigstad, Fagforbundet Grethe Teigland, Utdanningsforbundet

6 6 Innhenting av info Generell spørjeundersøking til 20 skular: – Nøkkeltal, ressursbruk, sjukefråvere, skaderapportering og arbeidsmiljøkartlegging Telefonintervju (personalansv. 7 skular): – Organisering, medverknad, haldningar, og nettverk Nærværeundersøking (til personalet i STO-gruppene): – Trivnad og kompetanse Skulebesøk (Laksevåg vg.sk.) Lover og planverk (Juridisk seksjon, HFK)

7 7 Rammer for arbeidet med STO 20 skular 2004/05– ca. 150 elevar i 38 grupper – 129 tilsette Mange små fagmiljø – 10 skular med ei gruppe Knappe ressursar.Omveksling av læretimar til ass.timar.Dilemma?

8 8 ”Hol” i lovverket Opplæringslova: Ikkje høve til å bruke tvang.Straffelova: Nødrett og nødverje. Helselova: Høve til å bruke tvang etter vedtak (SFO-vilkår) Medisinutdeling og andre helsetenester uregulert.

9 9 Internkontroll hmt Førebygging og oppfølging Dårlege skaderapporteringsrutinar Manglande skadeførebygging/ risikovurdering Oppfølging varierande Smittevern ikkje følgt opp

10 10 Kompetanse God kompetanse – ønskje om meir Manglande rammeplan for særskilt tilrettelagt opplæring Etter-og vidareutdanning Inkludering i Kunnskapsløftet?

11 11 Fysiske rammer Bygningsmessige forhold varierande. Manglande godkjenning etter Forskrift om miljøretta helsevern for barnehager og skular Brannvern. For svak fokus og for få øvingar for STO-gruppene

12 12 Samarbeid Lita tid til møteverksemd og samarbeid på tvers. Felles planleggingsdag og nettverk i regionane Lite synlege i skulesamfunnet. Bygningar, plassering, heimesider

13 13 Assistentane sin arbeidssituasjon Frå 80 til 100% jobb? Jobbrotasjon? Særskild oppfølging av sjukefråvære

14 14 Tilrådingar i handlingsplanen LOVVERKET (Opplæringslova, helselova, arbeidsmiljøl.) Avklare bruk av ”tvang” Handtering og oppbevaring av medisinar Skaderapportering Risikovurdering og tiltak Kurstilbod til alle ”Meistring av truslar og vald”

15 15 Tilrådingar lovverket forts. Eit trygt arbeidsmiljø – nok ressursar Auka bemanning i STO-gruppene ved skulestart Tilsetting i 100% stilling for assistentane Smittevern – vaksinering Sjukefråvær – systematisk og særskilt oppfølging Bygningar. Brannvern

16 16 Tilrådingar BETRE ARBEIDSTILHØVE Betre kontakt med kommunane/oversikt i god tid Inkludere personalet i STO-gruppene i skulen sin vanlege drift og møteverksemd Jobbrotasjon – varierte arbeidsoppgåve Samle STO-gruppene på færre skular Synleggjering. Inn på skulane sine heimesider

17 17 Tilrådingar KOMPETANSEUTVIKLING Rammeplan for elevopplæringa i STO Styrke tilbodet om fagkurs Få del av kompetanseheving i K-løftet Alle tilsette med i evalueringa til Læringslab’en Vekeskurs for nye assistentar Halde fram m. felles planleggingsdagar og regionale nettverk


Laste ned ppt "1 Arbeidsmiljø for tilsette i ” STO-grupper” Rapport frå prosjektgruppa ”Arbeidsgjevaransvar for tilsette i grupper med særskilt tilpassa opplæring” HAMU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google