Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gyrodactylus salaris i Ranelva Vurdering av situasjonen nå og soneforskrift Konferanse i Rana rådhus 26.05.15 Ivar Hellesnes, veterinær/seniorrådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gyrodactylus salaris i Ranelva Vurdering av situasjonen nå og soneforskrift Konferanse i Rana rådhus 26.05.15 Ivar Hellesnes, veterinær/seniorrådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gyrodactylus salaris i Ranelva Vurdering av situasjonen nå og soneforskrift Konferanse i Rana rådhus 26.05.15 Ivar Hellesnes, veterinær/seniorrådgiver Hovedkontoret, seksjon fiskehelse og -velferd

2 Mattilsynets ansvar – Handlingsplan 2000, 2008, 2014 og Tiltaksplan 2002 Overvåkingsprogram, vs mistanke om sjukdom Vedtak om fristatus – EØS/EU Smittebegrensende tiltak Epidemiologisk kartlegging Smitteforebyggende tiltak ved behandling Informasjon om smittestatus og smitteforebyggende tiltak Soneforskrifter Forskning

3

4

5 Mattilsynets ansvar – mht aksjoner Beslutning om behandlingsform og rekkefølge Hovedkontoret, seksjon fiskehelse og -velferd ved repr. i Nasjonal styringsgruppe Vedtak om behandling Aktuelt Regionkontor (Jf for Vefsnregionen vedtak 18.06.10, behandling 2011 og 2012) Regionen – vil være representert i aksjonsgruppe Arbeid under behandling, tilsyn (desinfeksjon og dødfiskhåndtering) Aktuelt avdelingskontor

6 Informasjonsmateriell Brosjyrer – kan kopieres fra internett – revidert vår 2014 Bokmål og Nynorsk Samisk Tysk Engelsk Finsk Russisk Plakater – revidert vår 2014 Nordkalotten – med og uten finsk frisone og buffersone Nordland Midt-Norge Sør-Norge Padling

7

8

9

10

11

12

13 Regelverk Matloven (2003) § 19. Dyrehelse (…) b)oppretting av soner med ulik helse- og sykdomsstatus samt epidemiologisk atskilte regioner, (…)

14 Sjukdoms- og omsetningsforskriften Kapittel 12. Ville akvatiske dyr – tiltak ved påvisning av listeført sykdom § 47. Kontrollområde – ville akvatiske dyr Når det er påvist listeført sykdom i vassdrag eller sjø, kan Mattilsynet fastsette forskrift om opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone, for å hindre spredning av sykdommen. Forskriften kan inneholde påbud, forbud og tiltak som er nødvendige for å begrense eller bekjempe sykdommen, herunder: (…)

15 Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Rana, Hemnes, Saltdal, Beiarn, Meløy og Radøy kommuner, Nordland FOR-2015-03-04-196

16

17 Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner § 1.Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, begrense og utrydde sjukdom på grunn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr innenfor forskriftens virkeområde.

18 § 2.Virkeområde Forskriften oppretter kontrollområde som består av bekjempingssone og overvåkingssone i elver og deres nedslagsfelt i Rana, Hemnes, Saltdal, Beiarn, Meløy og Radøy kommuner, Nordland fylke. Bekjempingssonen omfatter anadrom strekning av Ranaelva. Overvåkingssonen omfatter områdene ovenfor anadrom strekning i Ranaelva og elveløp og nedslagsfelt for andre elver/bekker med utløp i Ranafjorden innenfor Hemnesberget. Nedslagsfeltet til Ranaelva er inkludert i overvåkingssonen. I vedlagte kart er bekjempingssonen merket med rødt og overvåkingssonen er merket med gult. Nedslagsfelt er lyseblått.

19 § 3.Definisjoner I forskriften menes med: Anadrom strekning: den strekning der laksefisk, inkludert yngel av slik fisk, kan vandre i et vassdrag opp til første vandringshinder. Nedslagsfelt: det området som bidrar med vann til et vassdrag. Tiltakshaver: instans som har fått i oppdrag av myndighetene å gjennomføre kjemisk behandling av vannforekomster. Vannsport: bruk av båt, padling, vindsurfing, rafting og dykking.

20 Kapittel II. Tiltak som gjelder i bekjempingssonen § 4.Forbud mot fiske og andre aktiviteter Det er forbudt å fiske med ethvert redskap eller drive vannsport i bekjempingssonen. Mattilsynet kan godkjenne fiske dersom rettighetshavere organiserer et nødvendig opplegg for å forebygge smittespredning, herunder desinfeksjon av utstyr. Vannsportaktivitet er likevel tillatt dersom utøverne ved skriftlig egenerklæring og gyldig klistremerking av utstyr, kan dokumentere nødvendig forebygging av smittespredning.

21

22

23 Kapittel II. Tiltak som gjelder i bekjempingssonen (forts.) § 5.Forbud mot flytting av vann Vann som er hentet fra anadrom strekning i Ranaelva skal ikke slippes ut i andre vassdrag eller ovenfor anadrom strekning. Uttak av vann fra anadrom strekning av Ranaelva skal meldes til Mattilsynet. Mattilsynet kan pålegge desinfeksjon av enheter som har vært brukt til slik henting.

24 Kapittel III. Tiltak som gjelder i hele kontrollområdet § 6.Restriksjoner på flytting og utsett Uten tillatelse fra Mattilsynet er det forbudt å flytte levende eller døde akvatiske dyr til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag i kontrollområdet. Det er forbudt å sette ut fisk i kontrollområdet uten tillatelse fra Mattilsynet. § 7.Kjemisk behandling av vassdrag Mattilsynet kan vedta kjemisk behandling av vassdrag i kontrollområdet for å begrense eller utrydde forekomsten av Gyrodactylus salaris.

25 Kapittel IV. Tiltak som gjelder i overvåkingssonen § 8.Tørking eller desinfeksjon av fiskeutstyr, båter og andre gjenstander Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag, skal tørkes fullstendig eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag.

26 Kapittel V. Tiltak ved kjemisk behandling § 9.Desinfeksjon av utstyr, personell og innretninger Desinfeksjon av utstyr, personell og innretninger og andre nødvendige smitteforebyggende tiltak, skal iverksettes av tiltakshaver. Mattilsynet behandler og godkjenner søknad om opplegg for smitteforebyggende tiltak. § 10.Oppsamling og håndtering av dødfisk Innsamling og forsvarlig håndtering av fisk som dør under kjemisk behandling i kontrollområdet skal iverksettes av tiltakshaver. Mattilsynet behandler og godkjenner søknad om detaljert opplegg for innsamling og håndtering av dødfisk.

27 Kapittel VI. Oppheving av bekjempingssonen § 11.Oppheving av bekjempingssonen Etter at kjemisk behandling i kontrollområdet er gjennomført, kan Mattilsynet oppheve bekjempingssonen og slå denne sammen med overvåkingssonen.

28 Ranaregionen – prøver og analyser 2006-2009 Totalt uttatt og analysert: 3874 laksunger Alle negative for G. salaris

29 Region Rana – behandla 2003 og 2004

30 Epidemiologisk kartlegging høsten 2014 ( det følgende er basert på utkast til rapport fra Veterinærinstituttet etter bestilling fra Mattilsynet) Totalt 382 laksunger

31

32 Gårdsdammer påvist ved gjennomgang av foto fra internett

33 Eksempel på gårdsdam funnet ved gjennomgang av foto

34 Mulige smittekilder for påvist smitte i Ranelva  Eksisterende reservoar blant laks i anadrom strekning  Eksisterende reservoar blant røye  Eksisterende reservoar blant andre arter (regnbueaure?)  Ny introduksjon via sjøen  Ny introduksjon via flytting av fisk  Smitten opprettholdt i nedslagsfeltet som følge av  Tidligere utsettinger  Flytting av fisk


Laste ned ppt "Gyrodactylus salaris i Ranelva Vurdering av situasjonen nå og soneforskrift Konferanse i Rana rådhus 26.05.15 Ivar Hellesnes, veterinær/seniorrådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google