Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosiologiske metoder. Kvantitative metoder: ulike metoder for å måle mengder og er underlag for statistikk. Kvalitative metoder: et mangfold av teknikker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosiologiske metoder. Kvantitative metoder: ulike metoder for å måle mengder og er underlag for statistikk. Kvalitative metoder: et mangfold av teknikker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosiologiske metoder. Kvantitative metoder: ulike metoder for å måle mengder og er underlag for statistikk. Kvalitative metoder: et mangfold av teknikker som ønsker å forklare eller beskrive et fenomen. Deduktiv - fra teori til empiri. Induktiv - fra empiri til teori.

2 Hvilken metode vi benytter vil alltid få betydning for hva vi vil finne.
Et perspektiv er en spesiell måte å å betrakte en barnehage på. Foreldre perspektiv,barneperspektiv osv. Vi kan benytte oss av flere perspektiver, slik får vi fatt i flere sider ved ett fenomen. Modeller er en forenklet beskrivelse av hvordan ulike fenomener henger sammen.

3 Valg av metoder: Spørreskjema:
1.avklare fenomenet og eventuelt dele dette opp i delfenomener. 2.Lage spørsmål som dekker alle fenomenene. 3.sende/dele de ut 4. Behandle dataene statistisk. Eventuelt etterprøve spørsmålene. Krever mye forarbeid og kunnskap om data/statistikk.

4 Utvelging av enheter Skjønnsmessig utvelging – hva er som er det mest typiske eller for å skape variasjon. Kjønn for eksempel. Selvseleksjon - de som velger selv å bli med for eksempel styrerne Snøball metoden – eksperter om et spesielt felt. Kvoteutvelging – at man bestemmer seg på forhånd om aldersgrupper for eksempel Hva slags informasjon er vi ute etter – trenger vi informasjon om personenes bakgrunn for eksempel. (alder, kjønn,utdanning osv)

5 Kvalitative metoder Ser mer etter hvordan fenomener framtrer, og forsøker å forså og formidle dette. Ser etter helhetlige opplysninger og har derfor ofte færre enheter. Ser etter det særegne ved fenomenet Er nærere personene som undersøkes og kan være deltaker og aktør Ser etter sammenhenger, strukturer og mønster. Tilstreber et subjekt – subjekt forhold mellom forsker og informant

6 Kvalitative metoder forts.
Intervju: med faste eller åpne spørsmål. Mye om et lite område kalles dybdeintervju. Intervjue mange om lite – blir nesten som spørre skjema, men vi kan kontrollere om informantene forstår spørsmålet. Gruppe intervju: kan gjøres om et fenomen, eller bare få spørsmål. Her kan dere benytte overhead eller tavle for å skrive ned svarene. Det kan være lurt at informantene enten får spørsmålene på forhånd, eller at det settes av tid til å skriv/tenke før intervjuet starter.

7 Intervju forts. Spørsmål om atferd
Spørsmål om holdninger eller verdier Spørsmål om følelser Spørsmål om kunnskap Spørsmål om sansemessie opplevelser Bakgrunnsspørsmål

8 Hvordan sikre seg et godt intervju:
Er spørsmålene knyttet til temaet og problemstillingen? Er spørsmålene klare og utvetydige. Er spørsmålene ledene? Spør du om noe som ikke intervju personen har kvalifikasjoner til å svare på? Er spørsmålene for intime? For hvem? Er spørsmålene ladet dvs. at de uttrykker forventninger om et bestemt svar?

9 Husk på ! Still oppfølgingsspørsmål som; når hvem, hva hvilke. Be informanten utdype noe eller be om oppklaring eller presisering. Spørsmålenes rekkefølge Bruk gjerne både notater og båndopptaker Lag prøveintervju for å unngå uklarheter.

10 Logg – tykke beskrivelser
Fyldige beskrivelser av hendelser i hverdagen. Fremme den indre dialogen – ” hånden, øyet og håndens tilnærming til læring”. Vygotskij,Bruner og Eming

11 Hva lærer vi av logg; Hva du allerede vet. Hva du føler.
Hva du gjør og hvordan. Hvorfor du handler som du gjør. Loggen kan også ha ulike sjangere som : beskrivende, fortolkende og reflekterende. Eller tema, følelser og reaksjoner. Det finnes ulike måter se for eksempel: Kruuse 1999.

12 Intervju: med faste eller åpne spørsmål.
Mye om et lite område kalles dybdeintervju. Intervjue mange om lite – blir nesten som spørre skjema, men vi kan kontrollere om informantene forstår spørsmålet. Gruppe intervju: kan gjøres om et fenomen, eller bare få spørsmål. Her kan dere benytte overhead eller tavle for å skrive ned svarene. Det kan være lurt at informantene enten får spørsmålene på forhånd,eller at det settes av tid til å skriv/tenke før intervjuet starter.

13 Eksperimenter: Det er sjelden man utsetter folk for eksperimenter, fordi det sjelden sier noe om hva de egentlig gjør. Test eller prøver er for eksempel en måte å gjøre det på. Noe en kan gjøre som ligner er å ta tilfeldige personer og teste dem eller samle inn hva de har gjort. Dette kalles også mappe vurdering. Da analyseres materialet som samles innpå samme måte som et dokument.

14 Etnografiske studier:
Felt studier eller observasjoner. Deltakende – åpen observasjon. Ikke deltakende- åpen observasjon Ikke deltakende – skjult observasjon. Observasjon er rik på detaljer, og fanger nyanser. Faren er at en går seg bort i detaljene.

15 Case – studier: Studier av enkelt tilfeller. Dybde
Bruk av flere metoder Tidkrevende God metode til å se hva en organisasjon er god eller dårlig på. Følge en leder kan være en måte å gjøre dette på.

16 Metode triangulering;
Bruke flere metoder for å belyse et fenomen.(case) Problemstillingen bestemmer metoden. Spørreskjema- teste hypoteser og få tilstandsrapport. Eksperimenter- finne årsakssammenhenger. Etnografisk og intervju – beskrive det fra brukerens ståsted.

17 Etikk: Klargjøring av egen forforståelse.
Informere informantene – innhente tillatelser. Være nøyaktig i innhentningen av informasjonen. Anonymisering av informasjonen. Få informantene til å godkjenne det du mener de har sagt – intervjue flere ganger. Være flere om analysen og tolkningen av materialet- veiledning fra fagpersoner.

18 Analyse: Hva har vi funnet og hvordan fortolker vi det? Koding Vekting
Målenivå Å se mønstre og lage modeller.


Laste ned ppt "Sosiologiske metoder. Kvantitative metoder: ulike metoder for å måle mengder og er underlag for statistikk. Kvalitative metoder: et mangfold av teknikker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google