Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vitenskapelige arbeidsmåter En innføring Profesjon, forskning og etikk Kjellrun Gangaune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vitenskapelige arbeidsmåter En innføring Profesjon, forskning og etikk Kjellrun Gangaune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vitenskapelige arbeidsmåter En innføring Profesjon, forskning og etikk Kjellrun Gangaune

2  Hvorfor forske?  Produsere ny kunnskap  Utvikle og utfylle eksisterende teori/vitenskap  Egeninteresse  Samfunnets interesse Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 2 Forskningsmetodikk

3  Tema  Skaffe seg kunnskap  Bestemme seg for ”hva”  Presisering av problemet  Bestemme seg for ”hvordan”  Undersøkelsesgruppe  Undersøkelsesopplegg  Teknikker for å samle informasjon  Gjennomføre  Bearbeide og analysere data  Tolkning av resultater  Rapportere resultatene Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 3 Forskningsprosessen

4  Undring / nysgjerrighet  Opplevelse av noe som er problematisk  Oppdrag  Er det behov for ny kunnskap?  Er det praktisk gjennomførbart? Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 4 Hva skal studeres?

5  Skaffe seg kunnskap gjennom;  Bøker  Tidsskrift  Tidligere forskning  Internett  Still deg selv følgende spørsmål;  Hva  Hvem  Hvor  Hvordan  Når  Hvorfor Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 5 Forforståelse av temaet

6  Beskrive et tema  løse et problem  Formuleres som et spørsmål eller en påstand  Tydelig formulering  Avklare og definere nøkkelbegrep Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 6 Problemformulering

7  Det presiserte problemet gir retningslinjer om hvilke opplysninger resultatet skal gi oss og hvordan vi skal komme frem til disse resultatene  ”Som vi spør, vil vi få svar” Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 7 Hvordan undersøke problemet

8  Forskningsplan  Hvilke data trenger en for å belyse problemstillingen?  Hvor finner en data?  Hvem kan gi oss data?  Hvilke egenskaper/variabler skal en fokusere på?  Hvilke begrensninger har en?  Hvordan innhente data (metode)?  Når innhente data?  Forskningsetiske spørsmål   disposisjon Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 8 Hvordan undersøke problemet

9  Velg den teknikken som vil gi best svar på spørsmålsstillingen i forhold til tid og ressurser som er til rådighet;  Litteraturstudie  Spørreskjema  Intervju  Observasjon  Eksperiment Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 9 Innsamling av informasjon/data

10  Det teoretisk definerte problemet er målbart i form av tall  En har en del forkunnskap om problemet (deduktiv tilnærming)  Ønsker å gå i bredden  Studere variasjon mellom enhetene  Få variabler  Mange enheter  Mulighet for statistisk generalisering Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 10 Kvantitativ metode

11  Metoder for informasjonsinnsamling:  Spørreskjema (enquete)  Strukturerte intervju  Eksperiment Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 11 Kvantitativ metode

12  Høy grad av standardisering;  Utforming av spørsmålene  Rekkefølge på spørsmålene  Høy grad av strukturering;  Faste svaralternativ  Liten mulighet for fri tolking av spørsmålene  For-undersøkelse  Eksperiment;  Undersøker noen enkelte variabler og  Forsøker å få kontroll over andre forhold som kan påvirke disse variabler Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 12 Kvantitativ metode

13  Enheter:  De/det som inngår i undersøkelsen  Problemstillingen klargjør hva som er enheter i undersøkelsen  Problemstillingen klargjør hvilke egenskaper ved enhetene en ønsker opplysninger om Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 13 Kvantitativ metode Begreper

14  Populasjon:  Summen av alle enhetene en ønsker informasjon om  Klar definisjon av populasjonen  Utvalg:  Utvalg av enheter;  Ikke-sannsynlighetsutvelgelse;  Skjønnsmessig/frivillige  Slumpmessig  Sannsynlighetsutvelgelse;  Tilfeldig (enkelt)  Stratifisert  Klynge  Generalisering Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 14 Kvantitativ metode Begreper

15  Fange opp mening og opplevelse som ikke lar seg tallfeste eller måle  Liten forkunnskap om fenomenet (induktiv metode)  Går i dybden – mange opplysninger om få undersøkelsesenheter  Få enheter  Mange variabler  Nærhet til feltet – naturlig kontekst, personlig kontakt  Helhet – forståelse  Kan ikke generalisere statistisk Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 15 Hvordan undersøke problemet Kvalitativ metode

16  Metoder for informasjonsinnsamling;  Intervju (åpne/delvis strukturert);  Innhente beskrivelser av intervjupersonens livsverden med hensyn til tolkninger av meningen med fenomenet som blir beskrevet  Observasjon,  Laboratorieundersøkelser, feltundersøkelser  Systematisk planlegging og registrering  Deltakende/ikke deltakende  Åpen/skjult  Fokusgruppe  Case-studier  Nedskrevne fortellinger, dokumenter, tekster Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 16 Kvalitativ metode

17  Kom med eksempler på en  Kvantitativ undersøkelse  Kvalitativ undersøkelse  Hvordan er studentenes trivsel på bioingeniørutdanningen?  Diskuter fordeler/ulemper ved bruk av hver av disse hovedmetodene.  Intervju personen ved din side for å få svar på problemstillingen (maks 3 minutter) Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 17 Tenkepause

18  Validitet – gyldighet;  En undersøker det en tar sikte på å undersøke (teori=empiri)  Instrumentet (metoden) måler det en vil måle  Klare og definerte begreper;  Operasjonalisere følgende begrep:  Livskvalitet  Helse  Lykke  Trivsel Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 18 Usikkerhet ved innsamling av informasjon

19  Reliabilitet – pålitelighet;  Påliteligheten/riktigheten av resultatene  Uavhengige målinger skal gi tilnærmet likt resultat  Unngår tilfeldige påvirkninger  Betinges av nøyaktig gjennomføring, bearbeiding og tolking av resultatene  Høy reliabilitet er ingen garanti for høy validitet  Lav reliabilitet gir lav validitet Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 19 Usikkerhet ved innsamling av informasjon

20  Deskriptiv statistikk;  Beskrive det innsamlede materialet ved hjelp av tall (tabeller, kurver og lignende)  Hypoteseprøvende statistikk;  Benytte statistiske tester for å bekrefte eller avkrefte en hypotese Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 20 Bearbeiding av innsamlet informasjon – Kvantitativ metode

21  Rådata;  Måledata er usortert og ubearbeidet  Frekvenstabell;  Samle og ordne data i en frekvenstabell  Absolutt frekvens;  Det eksakte antall i hver kategori  Relativ frekvens (prosent);  Absolutt frekvens i prosent av det hele  Relativ frekvens (proporsjoner);  Absolutt frekvens dividert på totalantallet  Datamatriser;  Mange variabler og mange enheter Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 21

22 Presentasjon av resultater – Kvantitativ metode  Univariat analyse – bare 1 variabel;  Frekvenstabell  Fordelingskurve  Stolpediagram  Histogram  Bivariat analyse – 2 variable  Firefeltstabell  Krysstabulering  Multivariat analyse – mange variabler;  Krysstabulering Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 22

23 Bearbeiding av innsamlet informasjon – Kvalitativ metode  Tolke tekst / bilde / lyd / og lignende hermeneutisk  Forsøke å forstå og analysere helheter  Finne mønstre, temaer, kategorier i materialet  Lete etter sammenhenger, motsetninger, tendenser og tolke mening ut fra problemstillingen Informantenes forståelse, mening Ny forståelse Ny teori Teori Problem forforståelse Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 23

24  Substansielle forklaringer;  Hvordan tolker vi dataene våre  Resultatbeskrivelse  Metodologiske forklaringer;  Tolker resultatene på bakgrunn av de ulike egenskapene ved undersøkelsen – diskusjon  Validitet - reliabilitet Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 24 Tolking av informasjon

25  Skal dekke 2 formål;  Den faktiske redegjørelsen for undersøkelsen  Et underlag for den vitenskapelige vurdering av arbeidet  Rapporten må skrives slik at;  Forankring i teori og tidligere undersøkelser kommer frem  Problemet er presisert  Metode for gjennomføring av undersøkelsen kommer frem  Resultatene blir klart presentert  Konklusjonene blir klargjort Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 25 Rapportering

26  Hvem skal en rapportere til?  Allmennheten  Vitenskapelig publikum  Artikkel i vitenskapelig tidsskrift  Forskningsrapport  Bok eller avhandling  Vær klar og entydig Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 26 Rapportering

27  Tittel  Forord  Sammendrag  Innholdsfortegnelse  Innlednig med problemstilling  Litteraturgjennomgang/teori  Materiale og metodebeskrivelse  Resultatbeskrivelse  Drøfting/Diskusjon  Referanser, litteraturfortegnelse  Vedlegg Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 27 Rapportens deler

28  Hvordan opplever studenter med ulik faglig og sosial bakgrunn møtet med bioingeniørutdanningen?  Hvordan vil dere skaffe forkunnskaper?  Presisere en problemstilling  Hvordan vil dere gå frem for å finne svar på problemstillingen?  Hvordan gjennomføre undersøkelsen?  Hvordan vil dere bearbeide, analysere og presentere dataene?  Hvordan vil dere gå frem for å tolke resultatene?  Hvordan rapportere resultatene? Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 28 Oppgave

29  Oppgave bygd på kunnskap fra bøker og andre skriftlige kilder – litterær/teoretisk oppgave.  Avhengig av gode og relevante skriftlige kilder.  Krever bruk av bibliotek, men husk at bøker kan være på utlån eller må hentes inn fra andre bibliotek.  Tidsskriftene er en viktig kilde.  Bruk bibliotekaren flittig Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 29 Litteraturstudium

30  Metodekapittelet skal inneholde:  Hvorfor en bestemt type litteratur er valgt  Hvordan utvalget av litteratur er gjort (hva er tatt med, hva er utelatt) Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 30 Litteraturstudium

31  Innledende litteratursøking;  Plassere problemområdet innenfor et hovedemne  Få en oversikt over hva som er skrevet  Teorier og kunnskap fra undersøkelser  Bruk det som egner seg best til å forklare og beskrive  Bruk litteraturlistene i bøker som er relevante  Vær åpen for nye ideer  Er det behov for en ny avgrensning og presisering av problemstillingen?  Gjør rede for eget faglig ståsted Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 31 Litteraturstudium - litteraturorientering

32  Målrettet litteratursøk i forhold til problemstillingen  Klargjør begreper som kan benyttes som søkeord  Søke etter artikler i tidsskrift  Begrense søkingen:  Fagområde  Tidsrom  Nivå  Språk  Geografi Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 32 Litteraturstudium Datainnsamling

33  Vurdere og kritisere litteratur som er benyttet  Relevans og gyldighet for problemstillingen  Tilstrekkelig oppdatert  Primærlitteratur  sekundærlitteratur  Begrunne valg av kilder Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 33 Litteraturstudium Kildekritikk

34  Forsøk å beholde egen uttrykksform  Unngå for mange direkte sitater  Indirekte sitater krever innlevelse, forståelse og omformulering  sammenheng i teksten  Bruk gode eksempler som kan utdype og illustrere spørsmål som tas opp Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør 34 Litteraturstudium Rapportskriving


Laste ned ppt "Vitenskapelige arbeidsmåter En innføring Profesjon, forskning og etikk Kjellrun Gangaune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google