Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem bør omfattes av dyrehelsepersonell loven?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem bør omfattes av dyrehelsepersonell loven?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvem bør omfattes av dyrehelsepersonell loven?
Britt Helene Villand Lindheim seniorrådgiver / veterinær Nasjonalt senter for dyr og animalsk mat RKRA      

2 Hvem skal utføre nødvendig hovpleie?

3 Status oppdrag Vurdering av om hovslagere bør få status som dyrehelsepersonell

4 Hovslagerforeningens ønsker
ønsker hovslagerne inn under lov om dyrehelsepersonell å få innført en obligatorisk registrering av alle som i dag driver som hovslager innføre obligatorisk krav om fagbrev/fagprøve for de som starter opp etter en gitt dato.

5 Vil lovregulering av hovslageryrket bidra til bedre velferd for hester i Norge?

6 Bakgrunn ca 50000 hester i Norge i dag.
Vanlig å beregne hester pr hovslager. Behov for minst årsverk som hovslager. 50 hovslagere har fagbrev, dvs de fleste som skor har det ikke. Pr 2006 er det 15 lærlinger Mange ”selvlærte” og evt. som tilbyr tjenesten etter et kort kurs Barfotbeskjæring

7 Mangel på hovslagere i mange områder
Feil skoing kan føre til lidelser i bevegelsesapparatet hos hest Er ”feilskoing” utbredt?

8 Forskrift om velferd for hest
§ 5. Kompetanse        Hesteholder skal ha nødvendig kunnskap om hest. Den som driver registreringspliktig hestehold, skal etter 1. januar 2009 gjennomgå utdanningsopplegg godkjent av Mattilsynet og kunne dokumentere kunnskap om hestens adferdsmessige, sosiale og fysiologiske behov, aktuelle driftsformer og bestemmelsene i denne forskriften.        Hesteholder har ansvar for at personell som håndterer og steller hestene, har den nødvendige kompetanse til å gjøre dette på en god måte.

9 Forskrift om velferd for hest
§ 17. Tilsyn og stell        Alle hester skal ha nødvendig tilsyn. Alle oppstallede hester, hester på utegang og på innmarksbeite skal ha tilsyn minst en gang daglig. Hester på utmarksbeite i sommerhalvåret skal ha tilsyn etter behov og minst en gang pr. uke. Hester som er nyfødte, sjuke, skadde eller opptrer unormalt, skal ha tilsyn flere ganger daglig. Kravet om hyppigere tilsyn gjelder også for høyt drektige hopper, og særskilt i tiden omkring fødsel.        Hestene skal gis nødvendig stell og holdes rene.        Hestene skal ha hovpleie etter behov.

10 Hvordan regulere hovslageryrket?
Forskrift om velferd for hest Dyrehelsepersonell loven

11 Dyrehelsepersonell loven
§ 1. Lovens formål        Lovens formål er å bidra til at dyrehelsepersonell utøver forsvarlig virksomhet og dermed bidrar til god dyrehelse, forsvarlig dyrevern, trygg mat og ivaretakelse av miljøhensyn.       …..

12 DHPL § 2. Definisjoner        Med dyrehelsepersonell forstås i denne loven personer som har autorisasjon eller lisens etter §§ 4 og 5.

13 § 4. Autorisasjon        Rett til autorisasjon som veterinær (dyrlege) og fiskehelsebiolog har den som dokumenterer relevant eksamen ved norsk universitet eller vitenskapelig høgskole.        Rett til autorisasjon har også den som har avlagt utenlandsk eksamen som er anerkjent etter avtale om gjensidig godkjenning etter § 6.        Autorisasjon som veterinær eller fiskehelsebiolog kan også gis den som har utenlandsk eksamen som departementet anerkjenner som faglig jevngod, eller som på annen måte godtgjør å ha nødvendig kyndighet. Departementet skal først innhente uttalelser fra norsk universitet eller vitenskapelig høgskole.        Departementet kan ved forskrift fastsette at andre enn de personellgruppene som omfattes av foregående ledd, kan gis autorisasjon.        Autorisasjon gis etter søknad. Søkeren må være under 75 år og ellers være skikket.        Departementet kan gi nærmere forskrifter om praktisk tjeneste, tilleggsutdannelse og krav om skriftlig løfte som vilkår for å få autorisasjon.

14 Er hovslagerutdanningen tilstrekkelig omfattende og ensartet som grunnlag for autorisasjon?
”Hovslagerutdanning” = fagbrev som hovslager Pr. i dag: Videregående opplæring: VG1-(naturbruk) VG2-(hest og hovslagerfag) + 2 års læretid

15 Fordeler ved å legge hovslagere inn under DHPL
beskyttet tittel med kvalifikasjonskrav ”autorisert hovslager” Plikter i henhold til DHPL Taushetsplikt Forsvarlig virksomhet Ordnede opptegnelser, journalplikt Tilsyn med virksomheten

16 Må vurderes Bør dyrehelsepersonell loven gjelde for yrkesgrupper uten universitets- eller høgskoleutdanning? Bør vi vurdere og eventuelt regulere hovslagerne for seg eller sammen med andre grupper (kjøttkontroll tekniker, semintekniker, dyreakupunktør og forsøkstekniker)?

17 Løsninger i sammenliknbare land Sverige
”Hovslagarregistret ” Djurskyddsmyndigheten certifierar hovslagare och håller ett register över dessa. För att bli certifierad krävs två saker: Att du genomgått och har en godkänd examen från någon av de hovslagarutbildningar som är godkända av Jordbruksverket, eller har en godkänd examen som Djurskyddsmyndigheten bedömer som likvärdig med dessa utbildningar. Att du har arbetat som hovslagare under minst ett år. Arbetstiden skall under detta år ha uppgått till minst 50 procent av en heltid

18 England Kun hovslager (+ veterinær og den som er under slik utdanning) er forbeholdt retten til å utføre alt arbeid i samband med verking og behandling av hestens høver som gjøres for å forberede skoing, samt det å sko.

19 Vår vurdering Hesteholder har ansvaret jfr. § 5
Hesteholder skal ha kunnskap og sørge for at personell har kompetanse §5 Trenger noen hesteholdere veiledning? - hobbyhestehold ?

20 Alternativer Autorisasjon etter § 4 DHPL ?
Kompetansekrav for hovslager i forskrift om velferd for hest ? Frivillig registrering ” hovslager godkjent av Mattilsynet” ?

21 Forslag Etablere en frivillig registrering
”Hovslager godkjent av Mattilsynet” - fagbrev - andre som har gått opp til en praktisk/teoretisk prøve og som har praktisert som hovslager i minst 1 år - registeret tilgjengelig på internett

22 Konklusjon?????

23 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Hvem bør omfattes av dyrehelsepersonell loven?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google