Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karriereveiledning - tiltak i St. meld. 16 (2006- 2007) …og ingen sto igjen Rådgiverutdanningen i Oslo kommune 11., 14. og 26. mars 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karriereveiledning - tiltak i St. meld. 16 (2006- 2007) …og ingen sto igjen Rådgiverutdanningen i Oslo kommune 11., 14. og 26. mars 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karriereveiledning - tiltak i St. meld. 16 (2006- 2007) …og ingen sto igjen Rådgiverutdanningen i Oslo kommune 11., 14. og 26. mars 2008

2 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes2 Soria-Moria-erklaringen  Den politiske plattformen for regjeringssamarbeidet mellom A, SV og Sp 2005-2009. (grunnlaget for det regjeringen ønsker å oppnå)  Dokumentet sier kort at Regjeringen vil styrke rådgivningen og bidra til større sosial utjevning. Bortsatt fra at den gir føringer for tidlig innsats, styrking av grunnleggende ferdigheter i samsvar med Søgnen- utvalget, bedre samarbeidet mellom grunnskole og videregående skole, innføre Programfag til valg, øke elevmedvirkningen, gi entrepenørskap og elevbedrift og mulighet for bruk av alternative læringsarenaer større plass m.m., står regjeringen fritt i måten å styrke rådgivningen

3 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes3 Bakgrunn – veiledningsfeltet Bakgrunn – veiledningsfeltet  OECDs landrapport 2002  NOU 2003:13 I første rekke (Kvalitetsutvalget)  Rapporten ”Styrking av yrkes- og utdanningsveiledningen i Norge” 2003 (gruppe nedsatt av UFD og AAD)  St.meld. 30 (2003-2004) Kultur for læring  Rapporten ”Tiltak for bedre gjennomføring i videregående opplæring” 2006 (arbeidsgruppe ledet av Utdanningsdirektoratet)  St.meld. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering (AID)  St.meld. 16 (2006-2007)…og ingen sto igjen

4 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes4 OECDs landsrapport - styrke  en veletablert veiledningstjeneste internt i skolesystemet og med et sterkt lokalt eierskap.  et fleksibelt og sammenhengende utdanningssystem etter ungdomstrinnet med en velorganisert oppfølgingstjeneste til støtte for dem som faller utenfor hovedveiene.  etablert enkelte lovende nye tjenester, særlig i høyskolesystemet, i privat sektor og i utviklingen av webbaserte tjenester.  en gryende tradisjon for nyskaping gjennom systematisk utprøving og evaluering

5 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes5 OECDs landsrapport - svakhet  har fragmentert tjeneste med mange utdanningsbaserte tjenester uten sterke forbindelser til arbeidsmarkedet og uten et sammenhengende fokus på strategisk utvikling.  har åpenbare mangler i tjenesten, særlig overfor voksne.  mangler en systematisk veilederutdanning, noe som fører til svak profesjonalitet i tjenesten.  har en tendens til å fokusere mer på informasjon enn på veiledning.

6 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes6 OECDs landsrapport - forslag  å definere en nasjonal standard fore elevveiledning både i barne- og ungdomsskolen (eks. rett til 30 min. individuell veiledning med trenet rådgiver på hvert årstrinn fra 8.-10, minst to yrkespraksisperioder, mer spesifiserte emner i læreplanen og en utviklingsportefolio mht karriere for den enkelte elv), en nasjonal standard på effekten av veiledningen, med klare prosessbeskrivelser, nedfelt i skolens plan, tilgjengelig for innsyn for både elever og foreldre og overvåket gjennom nasjonale årlige spørreskjemamålinger (eks Elevundersøkelsen (faktisk innfridd fra og med revisjon i 2007))  å lovfeste rett til rådgivning fra en kvalifisert rådgiver  utvikle en ny modulstruktur for å trene profesjonelle rådgivere, sikre at rådgivere fra ulike sektorer kan bli trenet sammen samtidig som det vises respekt for de ulike sektorers egenart.  sikre tilgang til profesjonell veiledning fra kompetente praktikere innenfor et nasjonalt kvalitetssikret rammeverk  bedre bistand til skolesektoren fra aetat på en rekke områder som angår arbeidsmarkedet og deling av erfaring.

7 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes7 I første rekke …  Forslagene følger konklusjonene fra Delt rådgivningstjeneste, men forslaget om Oppfølgingstjenesten er nytt og fylkeskommunens ansvar etter siste punktet er utvidet og nærmere presisert:  Rådgivningstjenesten deles i en sosialpedagogisk og en utdnnings- og yrkesrådgivningsdel  Basislærer får ansvaret for den sosialpedagogiske rådgivningen i samarbeid med rådgiver.  Det utarbeides kompetansekrav til rådgiver innenfor begge delområdene  Tidsressursen til utdannings- og yrkesrådgivning styrkes.  Oppfølgingstjenesten tillegges ansvaret for utdannings- og yrkesrådgivning for sin målgruppe, og dette tas inn i forskriften.  Fylkeskommunene får det overordnede faglige ansvaret for utdannings- og yrkesveiledningen på ungdomstrinnet og tilføres ressurser for å utvikle tjenesten.

8 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes8 Rapporten ”Styrking av yrkes- og utdanningsveiledningen i Norge” 2003  Organisatorisk samarbeid og felles nasjonal satsing utredes.  Retten til veiledning gjøres gjeldende for alle.  Det utarbeides felles kvalitetsmål og etiske retningslinjer for arbeid med utdannings- og yrkesveiledning. Dette danner grunnlag for kvalitetssikring av veiledningstjenestene.  Ressursen til utdannings- og yrkesveiledning i grunnutdanningen økes.  Ressurs til samordning av veiledningstjenester og samarbeid mellom utdannings- og arbeidsliv øremerkes.  Utdannings- og yrkesveiledningen i grunnutdanningen styrkes enten ved deling av rådgivningstjenesten eller ved særskilt dokumentasjon av innsats på dette området.  Det utvikles et modulbasert utdanningstilbud til veiledere, der veiledningsmetodikk, arbeidslivskunnskap, kunnskap om utdanningssystemet og om utdannings- og yrkesveiledning står sentralt.  Lærerutdanningen utfordres til å satse bredere, og til å bevisstgjøre studentene på læreplanens muligheter for utdannings- og yrkesveiledende tiltak og opplegg.  Det iverksettes tiltak for modulbasert etterutdanning av rådgivere i grunnutdanningen med fokus på arbeidslivskunnskap, veiledning av fremmedkulturelle, internasjonalisering, det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og økt IKT-kompetanse.  Det opprettes en veiledningstelefon.

9 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes9 St.meld. 30 (2003-2004) Kultur for læring  Elevenes rett til rådgivning opprettholdes  Internasjonale rapporter tyder på at en kvalitativt god utdannings- og yrkesrådgivning kan bidra til sikrere valg, mindre forsinkelser og bedre muligheter for den enkelte til å realisere sine evner og anlegg.  Skoleeier har ansvar for lokal tilrettelegging av rådgivningstjenesten. Det gir skoleeier frihet til selv å bestemme best egnet organisering, bruk av personale og andre ressurser tilpasset de lokale behov og forutsetninger.  Departementet vil derfor ikke innføre nye nasjonale bestemmelser om organisering og ressursinnsats, eller stille krav til rådgivningstjenestens kompetanse.  Rådgivningstjenesten på Læringsplakaten

10 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes10 Rapporten ”Tiltak for bedre gjennomføring i videregående opplæring” 2006 (1) Seks sentrale tiltak:  Videreutvikling og formalisering av lærekandidatordningen  Flere og mer varierte opplæringsplasser i bedrifter og skoler  Satsing på karriereveiledning  Styrke kompetansen rundt elevene  Innsats for flerkulturell opplæring  Tiltak rettet mot voksne

11 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes11 Rapporten ”Tiltak for bedre gjennomføring i videregående opplæring” 2006 (2)

12 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes12 St.meld. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Hovedmålet med meldingen er å legge fram forslag til strategier og tiltak for å styrke inkluderingen i arbeidslivet av personer i yrkes­ aktiv alder som har problemer med å få innpass i arbeidslivet eller er i ferd med å falle ut av det. I Kap 5.7 omtales samarbeid med utdanningssektoren. I et eget punkt om karriereveiledningen, heter det at det er behov for tverrsektorielt samarbeid om karriereveiledning som er nøytral og brukerorientert.

13 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes13 St. meld. 16 (2006-2007) …og ingen sto igjen  Hovedutfordring: reproduksjon av sosial ulikhet  Hovedgrep: tidlig innsats, ikke ”vente og se”  Tiltaksområder: Tidlig innsats for grunnleggende ferdigheter Tidlig innsats for grunnleggende ferdigheter Økt kompetanse og kvalitet Økt kompetanse og kvalitet Økt gjennomføring i VGO Økt gjennomføring i VGO ”Kunnskapsløft for voksne ” ”Kunnskapsløft for voksne ”

14 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes14 Perspektiver på veiledningstjenestene i meldingen  Forskningsmateriale peker på at veiledningstjenester må ses i sammenheng, på tvers av opplæringsnivåer og på tvers av sektorer  Det ble derfor lagt et tverrsektorielt perspektiv (skolen, UH-sektoren, NAV, fylkeskommuner etc.)  Veiledningstjenestene skal ha som felles overordnede mål å: fremme den enkeltes livslange læring, sysselsetting og verdiskapning fremme den enkeltes livslange læring, sysselsetting og verdiskapning forhindre frafall og øke effektiviteten i utdanningssektoren og arbeidslivet forhindre frafall og øke effektiviteten i utdanningssektoren og arbeidslivet bidra til inkludering og likestilling bidra til inkludering og likestilling

15 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes15 Perspektiver… forts. For å realisere disse målene, er følgende faktorer avgjørende: Utvikling av innholdet i tjenestene Definere kjerneoppgaverDefinere kjerneoppgaver Stimulere til nytenkningStimulere til nytenkningProfesjonalisering Veiledernes kompetanseVeiledernes kompetanse Fagmiljøer og forskningFagmiljøer og forskning KoordineringKoordinering lokalt/regionalt – mellom aktørenelokalt/regionalt – mellom aktørene Nasjonalt – mellom regioneneNasjonalt – mellom regioneneKvalitetssikring Indikatorer/datainnsamlingIndikatorer/datainnsamling

16 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes16 Tiltakene i meldingen - 1 Rådgivertjenesten 1. Utvide omtalen av rådgivningens formål og innhold i forskriften. Rådgivningen skal som hovedregel deles mellom sosialpedagogiske rådgiving og yrkes- og utdanningsveiledning 2. Utarbeide veiledende kriterier for kompetanse 3. Vurdere om en individuell utviklingsplan skal benyttes som verktøy for å gi yrkes- og utdanningsveiledning 4. Høste erfaringer fra programfag til valg og prosjekt til fordypning for å styrke yrkes- og utdanningsveiledningen 5. Vurdere om det skal tas initiativ ovenfor partene (KS og Utdanningsforbundet) for å fjerne eller endre felles ressursbestemmelse for sosialpedagogisk rådgivning og utdannings- og yrkesveiledning

17 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes17 Tiltakene i meldingen - 2 Koordinering og profesjonalisering: 1. Evaluere de tre forsøkene med regionale partnerskap for karriereveiledning med henblikk på landsdekkende implementering 2. Sette ned en tverrdepartemental arbeidsgruppe for å vurdere opprettelse av et nasjonalt koordinerende organ for utdannings- og yrkesveiledning

18 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes18 Tiltakene i meldingen - 3 Øvrige tiltak: 1. Videreutvikle de etablerte nettstedene for utdannings- og yrkesveiledning 2. Følge opp de høyere utdanningsinstitusjonenes arbeid med studie- og karriereveiledning

19 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes19 KUF-komiteens innstilling Merknadene  Generell støtte til satsning på veiledning  Bredt flertall for deling av rådgivertjenesten (unntatt Venstre)  Kommentarer til evt. endring av ressursbestemmelsen  Støtte til kompetansekriterier, men et mindretall vil gjøre dem mer forpliktende  Støtte til partnerskapsmodellen

20 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes20 Departementets oppfølging  Tiltakene for rådgivertjenesten i skolen følges opp både internt i departementet og i samarbeid med Utdanningsdirektoratet  Fylkesvise partnerskap og et eventuelt nasjonalt koordinerende organ utredes av en tverrdepartemental gruppe (KD, AID, NHD, KRD og FAD). Rapport ferdig 1.10.2007.  Finansiering av tiltakene følger ordinær budsjettprosess

21 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes21 Bakgrunn – veiledningsfeltet  Lisboastrategien  EU skal bli verdens mest konkurransedyktige, dynamiske og kunnskapsbaserte økonomi i verden.  Utdanningsministerte ble enige om tre hovedmål som skulle oppnås før 2010: _ Bedre kvaliteten og effektiviteten av utdannings- og opplæringssystemer i Europa _ Gjøre disse tilgjengelig for alle _ Åpne utdanning og opplæring til ”verden”

22 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes22 Education and Training 2010 (handlingspl. for å nå målene  Måltall på en rekke områder, her 2007 rap for Norge, vedr karriereveilednig: Challenges include that   the services in the various sectors are not coordinated well enough,   a high number of counsellors have insufficient competence.   a lack of services aimed at adults, as well as a lack of reporting and data collection routines. Major policy measures: An evaluation of the pilot programmes of regional partnerships for career guidance with a view to nationwide implementation The establishment of a national authority for career guidance is to be considered A strengthening of the school counselling service, including competence development for career counsellors. Further development of Internet services for career guidance Systematic follow-up of work done by HEIs with respect to career guidance http://ec.europa.eu/education/policies/2010/natreport07/no_en.pdf

23 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes23 EUs benchmarking nov 2007  http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/ publ/pdf/educ2010/indicatorsleaflet_en.pdf http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/ publ/pdf/educ2010/indicatorsleaflet_en.pdf http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/ publ/pdf/educ2010/indicatorsleaflet_en.pdf

24 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes24 What skills will Europeans need in the years to come? First EU forecast of skill needs is published 18.02.2008 Cedefop, the European Centre for the Development of Vocational Training, The study "Future skill needs in Europe: medium-term forecast" concludes that demand for skills and qualifications is being driven upwards in most occupations, including in so-called elementary jobs, by the continuing rise of the service sector and sweeping technological and organisational changes.

25 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes25

26 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes26

27 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes27

28 Rådgiverutdanningen i Oslo mars 2008 Høgskolen i Vestfold, Arne Aarnes28 1 Yrker som krever fagbrev/svennebrev 2 Yrker som krever universitetsutdanning/høgskoleutdanning 3 4 Yrker hvor arbeidsgiveren krever at den som skal ansettes er i stand til å utføre bestemte arbeidsoppgaver Yrkesfaglige utdanningsprogram Studieforberedende utdanningsprogram Fire yrkesfelter Fire yrksfelter


Laste ned ppt "Karriereveiledning - tiltak i St. meld. 16 (2006- 2007) …og ingen sto igjen Rådgiverutdanningen i Oslo kommune 11., 14. og 26. mars 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google