Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det er ikkje - men idéen din som tel Roar Stokken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det er ikkje - men idéen din som tel Roar Stokken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det er ikkje - men idéen din som tel Roar Stokken

2 Om Roar Stokken Lærarskule IKT for lærarar No prosjektstilling om nettbasert læring Har utvikla både kurs og teknologi Bruk av Fronter har endra mitt syn på teknologi – på godt – og sikkert på galt Vil ikkje vere misjonær......men blir det lett...

3 Ane spurde meg: Kan du seie noko om korleis Fronter skal vere om det er: –supplement til den vanlege undervisninga –som kontaktledd mellom samlingar –som einaste kursarena Mitt svar: Nei! –Ein slik tankegang føreset at aktørane tilhøyrer ein kultur med felles konvensjonar for bruk av Fronter

4 Jerome Bruner: Å tilhøre en kultur innebærer blant annet å gjøre det ”tingene” rundt oss krever [...] Vi vet ofte hvordan vi skal gjøre disse tingene lenge før vi kan forklare begrepsmessig hva vi gjør eller hvorfor vi bør gjøre det.

5 Skulekultur... Undervisnings- kultur Oppgåve- kultur Gruppearbeid- kultur Litteratur- kultur Pausekultur Sjølvstudium- kultur

6 Har verktya ein kultur? Arkiv? Nyheiter? Innleveringsmapper ? Diskusjonsforum? Fellesdokument? Prøve? Kalender? Portefølje?

7 Fronterkultur ? Fronter har ein metafor Fronter har ingen kjerneverkty Fronter har prosjekt som bakteppe Fronter har ei referansegruppe Fronter har ingen klar idé – men eit slagord: –Kunnskap gjennom samarbeid

8 Kva er samarbeid? Samarbeid er moteord -> nesten utan tyding Mange ulike tidsdefinisjonar –frå minutt og til generasjonar Læring ved samarbeid: –psykologisk prosess eller pedagogisk metode? –oftast skildrar ordet ein situasjon Ein lærer ikkje fordi ein er to, men fordi det å vere to startar spesielle læringsmekanismar.

9 Kva er samarbeid? Ein situasjon? –må vere symmetrisk –t.d medarbeidarar kontra meister-svein Ein interaksjon? –må påverke forståing på båe sider –t.d. forhandling kontra instruering Ein prosess? –må forklare kva ein tenkjer –kollektiv problemløysing kontra læring av rutinar Ein effekt? –Samarbeid kan vere eit mål i seg sjølv... –Kva er då samarbeid?

10 Kva er kunnskap? FragmentertDel av ein vev Kan overførastMå konstruerast Utan kontekstDel av samanheng Klar og eintydig Diffus og skapt av utfordringar Visast ved reproduksjon Visast gjennom nyskapande bruk InformasjonKunnskap

11 Marknadsføring: Teamfronter: –Kunnskap forvaltes Projectfronter: –Kunnskap skapes Classfronter: –Kunnskap formidles Kjerne: –Samarbeid og enkelt

12 har ingen klar idé Dette gjer at Fronter ikkje tvingar deg inn i Roger Larsen og Ane Torvanger sine private og kanskje inkonsistente idear om samarbeidsgeneret kunnskapsdanning Til gjengjeld er det DU som må ta styringa

13 Vi har eit verkty der det ikkje er skapt eit felles sett av kulturelt overførte spesifikasjonar for bruk

14 Det første eg spør nye brukarar: Kvifor vil du bruke Fronter? –utan eg veit dette kan eg ikkje rettleie i bruk To hovudgrupper: –Fronter som læremiddel –Fronter som læringsarena

15 Når er Fronter læremiddel? Når Fronter formidlar informasjon og kunnskapinga skjer på andre arenaer.

16 Når er Fronter læringsarena? Når Fronter er det mediet som overfører kommunikasjon som fører til at dei lærande driv kunnskaping

17 Kvifor skilje slik? Fokus på: NÅR og KVAR læring skjer God bruk: Totalbilete –Fronter er berre ein del –...aldri alt... –...håpar eg... Nokre gonger er det rett å informere......andre gonger er det rett å kunnskape

18 Korleis nytte verktya InformeringKunnskaping Nyheiter Arkiv Innlevering s-mapper Gi info om endringar Skape awareness Formidle fagstoff Felles eksternt minne Levere oppgåver Dokumentere ei utvikling

19 Korleis nytte verktya InformeringKunnskaping Forum Prøve Portefølje Kontroll av læring Sjølvvurdering og sjølvevaluering Spor av individuelle læringsprosessar Skriftleg etterbrenning PorteføljeFor å følje aktivitet Som bakteppe ved munnleg eksamen

20 Læring i Fronter Dei lærande må utvikle sine tankar –ikkje få servert tankar –Fronter må vere arena for samhandling......mellom dei lærande. Høve til både internalisering og eksternalisering –Internalisering: lære korleis ein prosess vert gjennomført –Eksternalisering: skape nye kulturelle verkty

21 Læring Utvikling av identitet som medlem av eit fellesskap, og det å bli kunnskapsrik og dyktig, ein del av den same prosessen Vi må la dei lærande vise kva dei kan, og dermed utvikle identitet Viss ikkje: Manglande samsvar mellom sjølvbilete og posisjon i fellesskapet

22 Vi må syte for samhandling mellom dei lærande

23 Modell av vitskaplege fellesskap Bygge vidare på kvarandre sine kunnskapar Forstå at ein må dele av sin kunnskap... dette er føresetnaden for effektiv framgang Mi erfaring: Dette er vanskeleg –Skuldast dette at det tradisjonelt er viktig å skilje seg ut som meir kunnskapsrik enn dei andre i gruppa?

24 Deltaking er dermed: Ikkje spor av individ sin læreprosess......men bygging av ei gruppe sitt felles eksterne minne Sentralt i ein slik prosess er eksternalisering

25 Aktivitet: for den lærande sin eigen del Ikkje personlege notat......for å tilfredstille læraren Læraren må stimulere til samarbeid og felles kunnskapsbygging Aktivitetane må kreve samarbeid der IKT tilfører ein ny dimensjon

26 Innreiinga...ved informering og kunnskaping er identisk......men bruken av verktya er svært ulik Det som verkeleg tel: –Ideen – grunngivinga – tanken – rasjonale – målet

27 Ein kan ikkje berre ta i bruk ein struktur...og tru at ein er i hamn Strukturar: –ofte skapte for å oppretthalde ein organisasjon –som igjen er danna for å oppretthalde ein kultur Når ein då adopterer ein struktur......følgjer kulturen med

28 Vi må: Vi må lage aktivitetar som passar til vårt eige rasjonale –og med vårt meiner eg gruppa av studentar og lærar(ar). Med aktivitetane må vi finne verkty som passar Det er bruken av verktya som skil kvalitativt mellom ulik bruk av Fronter

29 Eg trur ikkje det er organiseringa eller rammene som tel -men: - ideen - grunngivinga - tanken -rasjonale - målet Det er ikkje Fronter – men ideen din som tel!

30 Det er ikkje - men idéen din som tel Takk for meg...


Laste ned ppt "Det er ikkje - men idéen din som tel Roar Stokken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google