Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til praksismøte for ABLU Torsdag 19.mars 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til praksismøte for ABLU Torsdag 19.mars 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til praksismøte for ABLU Torsdag 19.mars 2015
Barnehagelærarutdanninga 2015 Noko blir muligens repetisjon frå praksismøtet i haust - Det er også nokre nye praksislærarar no denne våren som ikkje var i haust.

2 Organisering av dagen i Haugesund
: Velkomen, presentasjon og informasjon om praksisoppgåver : Møte mellom student og praksislærar: Praksisavtale, praksisplan mm. Barnehagelærarutdanninga 2015

3 Organisering av dagen på Stord
: Velkomen, presentasjon og informasjon om praksisoppgåver : Møte mellom student og praksislærar: Praksisavtale, praksisplan mm. Barnehagelærarutdanninga 2015

4 Ei estetisk innleiing https://www.youtube.com/watch?v=Rw9KkLAaL_I
Barnehagelærarutdanninga 2015

5 Presentasjon Faglærarar KKK Representantar frå praksis til kullteam
Barnehagelærarutdanninga 2015 Praksisleiar er knytta til alle kunnskapsområdene i BLU og til alt som vedrøre praksis i FLU Me har holdt på med barnehagelærarutdanninga i litt over ½ år. Alle faglærararne evaluerte rett før jul barnehagelærarutdanninga første halvår. Ein god har me fått til – men me ser også forbedringspotensiale både med tanke på undervisning, pensumlitteratur, opppgaver og samarbeid med praksisfeltet. Studentane har nettopp hatt mulighet til å uttrykke korleis dei har opplevd studiet på barnehagelærarutdanninga i årets tilfredshetsundersøkelse. Me vil gjerne visa den ferske filmen som nett er laga på HSH sammen med prakisbarnehagar og studentar i salen her.-

6 Kunnskapsområder i barnehagelærarutdanninga
Barns utvikling, lek og læring (BULL) Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) Språk, tekst og matematikk (STM) Kunst, kultur og kreativitet (KKK) Natur, helse og bevegelse (NHB) Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU) Barnehagelærarutdanninga 2015 Nasjonale bestemmelsar – som alle høgskular som har barnehagelærarutdanning skal bygga studiet rundt (nokon har ein annen modell / rekkefølge enn oss) SRLE er avslutta

7 Gjennomgåande tema for alle kunnskapsområde i studiet er:
Pedagogisk leiing Mangfald og likeverd Dei yngste barna Barn sin medverknad Didaktikk Barnehagelærarutdanninga 2015

8 Utdrag frå studieprogrammet 2014/2015 http://www. hsh
Utdanningen skal være integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert. Det skal være et forpliktende samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt. Pedagogikk og praksis skal inngå i alle kunnskapsområdene. Barnehagelærarutdanninga 2015 Legge ved linken – Her finn de då studieprogrammet Og emneplanar

9 Kunnskapsområde i barnehagelærarutdanninga, vår 2015
KKK = Forming, drama, musikk og pedagogikk NHB= Naturag, fysfos, pedagogikk Barnehagelærarutdanninga 2015

10 Praksis vår 2015 Er knytt til kunnskapsområdet: KKK
Veke 15,16, dag i veke 18 100 % oppmøte Barnehagelærarutdanninga 2015 Veke 13: knytta til forberedelse til overgang barnehage – skule (med grunnskulepraksis hausten etter) NB – studentar med praksis på småbarnsavdeling

11 Rammer i praksisperioden
Studentane skal vera tilstade i praksis 6,5 timar pr. dag. Dette inkludera 0,5 times matpause. Det er forventa at studenten tar del i dei daglege aktivitetane på avdeling/base, og Gjennomfører dei oppgåvene som er gitt av praksislærar og høgskule. Rettleiing (veiledning) foregår i studentane si tilstedeværelsestid. Barnehagelærarutdanninga 2015

12 Samarbeid og ansvar Praksisopplæring er eit fellesansvar mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt. Dette føreset at faglærarar, praksislærarar, barnehageleiarar og studentar deltek i utvikling, gjennomføring og vurdering av praksis. Styrar/einingsleiar i barnehagen har det overordna ansvaret for å legga til rette for gode rammevilkår i praksisopplæringa. Barnehagelærarutdanninga 2015 Dersom studentar står i fare for å stryke i praksis: NB STYRAR og faglærar koblast inn.

13 Praksisavtale og praksisplan
Praksisavtale og praksisplan skal vera dynamiske dokument mellom praksislærar og student. Dokumenta bør vera nokså klare ved oppstart av praksis Dokumenta bør evaluerast undervegs Barnehagelærarutdanninga 2015 Alle praksisperiodar skal ha ein praksisavtale – og studenten skal lage ein praksisplan i samarbeid med barnehagen.

14 PRAKSISAVTALEN Arbeidsreiskap! Avtale mellom student og praksislærar
Skal innehalda gjensidige forventningar og mål Lurt å skriva så konkret som mogleg Lurt å bruka avtalen aktivt i rettleiing og den kontinuerlege evalueringa Barnehagelærarutdanninga 2015

15 PRAKSISPLAN Fordela oppgåver Rettleingstimar Møter Anna?
Barnehagelærarutdanninga 2015

16 Praksisopplæringa skal leggast opp slik at studentane:
skal øva opp sin utøvande kompetanse i samspel med barn, foreldre og tilsette. reflekterer over eigne handlingar, haldningar og fagkunnskap (pedagogisk grunnsyn) i møte med barn og vaksne opplever samanheng mellom teoriundervisning, oppgåver og praksis møter krav om progresjon, sjølvstendighet og ansvar som pedagogisk leiar blir utfordra på didaktisk arbeid knytt til både formelle og uformelle situasjonar Barnehagelærarutdanninga 2015 Høgskulen sender nokre praksisoppgåver med studentane ut i praksis. Desse skal Nils Tore få gå gjennom no.

17 PRAKSISLÆRAR og STUDENT (1)
Gje studenten nødvendig med utfordringar, rettleiing og støtte Praksislærar er studenten sin lærar i praksis! Praksislærar er også studenten sin rettleiar. Studenten skal ha 2 timer rettleiing pr. veke. Rettleiing kan foregå individuelt eller i gruppe. Hugs: Ikkje meir enn totalt eitt skriftleg arbeid per dag. Barnehagelærarutdanninga 2015 slik at studenten får meir kjennskap til, og erfaring med det å arbeide i barnehage og gjennom progresjon utvikle seg til å være/bli pedagogisk leiar på ei avdeling eller base.

18 PRAKSISLÆRAR og STUDENT (2)
Rettleiing skal vere planlagt, og studenten skal levera skriftleg rettleiingsgrunnlag seinast dagen før rettleiing etter avtale med praksislærar. Alle tidspunkta for rettleiing i heile praksisperioden skal avtalast ved starten av kvar praksisperiode. Studenten gjennomfører praksisoppgåver gitt av praksislærar og HSH. Studenten deltek på barnehagen sine møte i praksisperioden. Barnehagelærarutdanninga 2015

19 Generelt om vurdering i praksis
Praksis skal vera ein integrert del av emneplanen for det enkelte kunnskapsområde og fordjupning. Både faglærar, pedagogikklærar, praksislærar og styrar/einingsleiar har ansvar for evaluering av studenten i praksis, men praksislærer har eit overordna ansvar. Praksis er ein eigen eksamensdel i kunnskapsområdet, og skal vurderast til Bestått/Ikkje bestått. Ein student som får karakteren Ikkje bestått i praksis kan likevel gå opp til eksamen i dei andre deleksamenane innan kunnskapsområdet, men får ikkje tilskrive studiepoenga før praksis er vurdert til bestått. Barnehagelærarutdanninga 2015 Ikkje bestått under tvil..

20 INFORMASJON OM FARE FOR IKKJE BESTÅTT PRAKSIS
Det er i dag ………………. blitt informert om at………………… står i fare for å få ikkje bestått i praksis. Mål som studenten treng å jobbe med for å få bestått: Styrar / dagleg leiar i barnehagen er informert og trekt inn i praksis den (dato):……………. Faglærar / praksisleiar ved HSH er informert den(dato): ………………. angåande dette. ___________________________________________________________________________________________________ Student Styrar og praksislærar Faglærar Kopi av utfylt skjema sendes til praksiskoordinator på HSH Barnehagelærarutdanninga 2015

21 Praksisbesøk og drøftingsforum
Individuelle praksisbesøk frå faglærarar (se reiseruter på fronter). Drøftingsforum: Torsdag 16.april kl Haugesund kl Stord Barnehagelærarutdanninga 2015

22 Undervisning før praksisperioden:
Didaktikk Observasjon Sosial kompetanse Dei yngste i barnehagen Kritisk refleksjon Musikalitet, musikalsk utvikling, didaktisk planlegging av musikkaktivitetar Handdokker Forteljing som formidlingsform Barnehagelærarutdanninga 2015

23 Møte mellom praksislærar og student
Byrja å skriva på praksisavtalen og praksisplan med konkretisering av praksisoppgåver Avtala vakter i praksis, særleg leiardagar Barnehagelærarutdanninga 2015

24 Praksismappa og oppgåver
Sjå praksismappe Barnehagelærarutdanninga 2015

25 Takk for oppmøte og lukke til med samarbeidet!
Barnehagelærarutdanninga 2015


Laste ned ppt "Velkommen til praksismøte for ABLU Torsdag 19.mars 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google