Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krl-faget i skolen Alf Rolin, HiØ 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krl-faget i skolen Alf Rolin, HiØ 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 Krl-faget i skolen Alf Rolin, HiØ 2007
Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap Innført med L97 Revidert i 2002 og 2005 Samme plan inngår i Kunnskapsløftet Varslet ny revidert utgave 2008

2 Felles mål for faget I overensstemmelse med opplæringsloven § 2-4 skal KRL-faget gi grundig kjennskap til Bibelen og kristendommen som kulturarv, gi grundig kjennskap til evangelisk-luthersk kristendomsforståelse og ulike kristne kirkesamfunn. gi kjennskap til andre religioner og livssyn

3 Felles mål for faget, forts
gi kjennskap til etiske og filosofiske emner fremme forståelse av og respekt for kristne og humanistiske verdier, og fremme evne til dialog mellom menneske med ulik oppfatning av tros- og livssynsspørsmål.

4 Mer fra opplæringsloven:
Opplæringsloven § 2-4 sier også: KRL-faget er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elever Faget skal ikke være forkynnende Faget skal presentere alle religioner og livssyn ut fra sin egenart Samme (likeverdige) pedagogiske prinsipper skal legges til grunn for undervisningen i ulike emner

5 I tillegg sier læreplanenen i KRL i avsnittet ”Formål med faget” at
KRL-faget skal være en møteplass for elever med ulik bakgrunn KRL-faget skal stimulere til allsidig dannelse, til personlig utvikling og til bevissthet om egen identitet Kunnskap om religioner og livssyn og den funksjon de har både som tradisjon og som levende kilde til tro, moral og livstolkning, står sentralt i faget

6 Om det pedagogiske sier ”Formål med faget”:
Undervisningen skal gi kunnskap og forståelse, men ikke opplæring til en bestemt religion eller et bestemt livssyn Likeverdige pedagogiske prinsipper skal legges til grunn Alle religioner og livssyn skal presenteres ut fra sin egenart Undervisningen skal kombinere nærhet til fagstoffet med faglig distanse

7 Hovedområder i KRL-faget

8 1. basisferdighet: muntlig uttrykk
Å kunne uttrykke seg muntlig i KRL innebærer å bruke talespråket til å kommunisere, forklare og forstå religioner og livssyn, etikk og filosofi. Muntlige ferdigheter som samtale, dialog, fortelling og utgreiing er midler til undring og deltakelse, refleksjon og argumentasjon. I faget legges det stor vekt på fortellingen som muntlig uttrykk.

9 2. basisferdighet: lese Å kunne lese i KRL innebærer å oppleve og forstå tekster. Lesing brukes for å innhente informasjon, reflektere over, tolke, søke mening i og forholde seg kritisk og analytisk til fortellinger og fagstoff i så vel tradisjonell som multimedial formidlingsform.

10 3. basisferdighet: skrive
Å kunne skrive i KRL innebærer å kunne uttrykke kunnskaper, erfaringer og forestillinger om religion og livssyn, etikk og filosofi. Skriving klargjør tanker og meninger og er en hjelp til å tolke, argumentere og kommunisere. Skriving i KRL innebærer også å møte ulike estetiske skriftuttrykk og gjøre bruk av dem.

11 4. basisferdighet: regne
Å kunne regne i KRL innebærer å kunne anvende ulike tidsregninger og måter å framstille årsrytmen på, finne fram i religiøse skrifter, møte matematiske uttrykk og tallsymbolikk og tolke og bruke statistikk. Å kunne gjenkjenne og bruke geometriske mønstre i estetiske uttrykk og arkitektur forutsetter regneferdigheter.

12 5. basisferdighet: bruke digitale v.
Å kunne bruke digitale verktøy i KRL er en hjelp til å utforske religioner og livssyn for å finne ulike presentasjoner og perspektiver. En viktig ferdighet er å kunne benytte digitalt tilgjengelig materiale, som bilder, tekster, musikk og film, på måter som forener kreativitet med kildekritisk bevissthet. Digitale medier gir nye muligheter for kommunikasjon og dialog om religioner og livssyn. Disse mediene gir også muligheter for bred tilgang til materiale om aktuelle etiske problemstillinger.

13 Info foreldre: obligatorisk fag
KRL-faget er fortsatt obligatorisk. Behovet for kunnskap om ulike kulturer og religioner har økt. Samfunnet har blitt mer internasjonalisert, og Norge er i stigende grad blitt et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn. Grunnleggende kjennskap til kristendommen, andre religioner og livssyn er obligatorisk kunnskapsstoff for alle elever.

14 Info foreldre: ordinært fag
KRL-faget er et ordinært skolefag. Foreldrene har ansvaret for barns religiøse eller livssynsmessige oppdragelse. Faget skal gi kunnskap om ulike religioner og livssyn, ikke opplæring til en bestemt tro, og det skal bidra til gjensidig respekt og toleranse. Opplæringen skal gi innsikt og kunnskap om religioner og livssyn på en kvalitativt likeverdig måte, uten forkynnelse eller religiøs utøvelse.

15 Info foreldre: fritak 1 Opplæringslovens bestemmelser om adgang til fritak fra undervisning er regulert i § 2-3a: Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum.

16 Info foreldre: fritak 2 Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen. Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Skolen skal ved melding om fritak sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for tilpassa opplæring innanfor læreplanen.

17 Info foreldre: fritak 3 Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak. Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i første ledd. I kraft 17. juni 2005 Retten til fritak fra deler av undervisningen gjelder for alle fag og felles tiltak i skolen

18 Vurdering i KRL-faget

19 Eksamen i KRL-faget


Laste ned ppt "Krl-faget i skolen Alf Rolin, HiØ 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google