Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagskolepoeng/Lærerutdanning for ansatte i fagskolen/ ansatte i vgo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagskolepoeng/Lærerutdanning for ansatte i fagskolen/ ansatte i vgo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagskolepoeng/Lærerutdanning for ansatte i fagskolen/ ansatte i vgo
Fagskolepoeng/Lærerutdanning for ansatte i fagskolen/ ansatte i vgo. med teknisk fagskole Grete Haaland, 7.mai Grete Haaland

2 Innhold Erfaringer med fagskolepoengenes og fagskolekompetansens betydning I yrkesopplæringen I yrkesfaglærerutdanningen Realkompetansevurdering av fagskoleutdanning og yrkes-/ledererfaring i lærerutdanningen Arbeidsplassbasert yrkesfaglærerutdanning Utfordringer? Grete Haaland,

3 Fagskolene like viktig som høyere utdanning (Lien, I
Fagskolene like viktig som høyere utdanning (Lien, I. Teknisk ukeblad nr. 7, s ) Helt enig! Men for hvem og i hvilke sammenhenger? Grete Haaland,

4 Fagskoleingeniører skal være gode:
i yrkesfaglig arbeid på høyt nivå i arbeidslivet i offentlige stillinger som lærere i yrkesfag

5 Fagskolen blir for lite verdsatt i forhold til videre studier og jobber i det offentlige!
Vi trenger folk med fagskole til jobber i det offentlige (kommuner, fylkeskommuner, direktorater og departementer) Der legges viktige rammer for yrkesopplæring og næringsvirksomhet Grete Haaland,

6 For eksempel i videregående skoler
Yrkesopplæringen trenger sterke fagfolk i skolen Yrkeskompetanse: fagarbeidere som kan planlegge, begrunne, gjøre, vurdere og dokumentere faglig arbeid Yrkeserfaring Fordypning Pedagogisk ledelse Grete Haaland,

7 Eksempler Dokumentasjon
Av faglig arbeid til dagens arbeidsliv (bilder av arbeidsprosess og resultat, som ”bevis” og grunnlag for faglig dialog) Av læring og kompetanse i skole og arbeidsliv Dokumentasjon har i skolen blitt til ”stilskriving” og refleksjonslogger, og skaper mye demotivasjon Grete Haaland,

8 Vurdering Det er en del ”urettferdig” vurdering og vurdering som ikke vektlegger det bransjene mener er yrkeskompetanse Praktisk arbeid vektlegges ofte lite i forhold til skriftlige rapporter? Vurderingskriterier og kjennetegn er ofte veldig detaljerte og ikke i tråd med arbeidslivets kvalitetskrav Grete Haaland,

9 Krav for å tilsettes i vg. skoler – yrkesfag:
3-årig yrkesfaglærerutdanning (minimum 60 stp i relevante fag.) 3-år høgskoleutdanning (180stp), (inkl. PPU eller tilsvarende) Faglærerutdanning (Design og Håndverk) Fag-/svennebrev + to år yrkesteoretisk utdanning utover videregående nivå + 4 års relevant yrkespraksis + PPU (eller tilsvarende) Lærerutdanning med spesialpedagogikk (60stp), dersom hovedoppgavene er spesialundervisning eller det anses som nødvendig Erfaringer: Ingeniører og sykepleiere prioriteres ofte før fagfolk med teknisk fagskole Grete Haaland,

10 Realkompetansevurdring i forhold til høyskolestudier
Personer med teknisk fagskole bør ha studierett og få vurdert sin realkompetanse ved opptak og som grunnlag for å søke fritak fra deler av relevante studier (Eks. 3-årig yrkesfaglærerutdanning og master i yrkespedagogikk/yrkesdidaktikk) De har reell studiekompetanse De har overlappende kompetanse med innholdet i flere studier (her: 3 årig YFL) Det er behov for studiepoeng og akademiske grader både i arbeidslivet og i utdanningssystemet – i større og større grad! Grete Haaland,

11 Her skal mange stener vendes!
7.mai Grete Haaland

12 Arbeidsplassbasert Yrkesfaglærerutdanning (ABY), hvor Fagskole + diverse gav inntil 2 år reduksjon i studietid Innhold i studiet: øvelse i å planlegge, begrunne, gjennomføre, vurdere og dokumentere lærerarbeid Målet var blant annet Å finne ut hvordan yrkesfaglærere kan møte utfordringene i yrkesopplæringen og hvilken kompetanse de trenger for å klare det Relevans Opplevelse av mening Demokrati og elevmedvirkning Helhet og sammenheng mellom fag og mellom Vg1, Vg2 og Vg3/bedriftsopplæringen Å vurdere og å gi uttelling for realkompetanse Å bruke daglige arbeidsoppgaver som læringsarena, observasjon og hverdagsdokumentasjon som vurderingsgrunnlag Vektlegging av lærerdyktighet i vurderingen Grete Haaland,

13 Studentenes planer var basert på deres realkompetanse:
Realkompetanse: all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (VOX-2014) Grete Haaland,

14 Det er viktig at vi er gode på realkompetansevurdering fordi
Det er riktig overfor de som innehar slik kompetanse og gir bedre motivasjon for å studere Det gir anerkjennelse av yrkesfaglig kompetanse, inklusive teknisk fagskole, og status utover de yrkesfaglig miljøene Det kreves formell utdanning på høgt nivå for å få mange jobber i det offentlige (bachelor/master) – og der trenger vi fagfolk Det kreves formell utdanning for å ta videreutdanning i det offentlige systemet Grete Haaland,

15 Innholdet i 3-årig Arbeidsplassbasert utdanning for yrkesfaglærere – Bachelor (PIL2009 og ABY 2012)
60 stp Yrkesfaglig Dybde Kompetanse utover eget fagbrevnivå 60 stp Yrkesfaglig bredde Kompetanse knyttet til yrkene i utdanningsprogrammet 30 stp Yrkespedagogikk 30 stp Yrkesdidaktikk Grete Haaland,

16 Arbeidsplassbasert yrkesfaglærerutdanning (PIL2009 og ABY 2012)
De fleste studentene ble tatt opp på bakgrunn av realkompetanse Mange studenter fikk fritak for deler av studiet (emner og arbeidskrav) Reduksjon i studietiden var fra 0-2 år Prinsipper for vurdering av realkompetanse ble utviklet av partssammensatt fagutvalg som var tilknyttet studiet Realkompetanse ble vurdert i samarbeid med eksterne personer med spisskompetanse, basert på utvidet CV, dokumentasjon og samtale med studenten Studenter som fikk reduksjon i studietida pga. av realkompetanse oppnådde minst like gode resultat som andre Grete Haaland,

17 Fritak for de første delene av studiet
1 års studie 1,5 års studie 2 års studie 2,5 års studie 3 års studie Reduksjon 2 år Reduksjon 1,5 år Reduksjon 1 år Reduksjon 6 mnd Grete Haaland,

18 Prinsipper for avkorting og reduksjon av studietida (fritak for emner og arbeidskrav).
Under forutsetning av at kompetanse og erfaring kan dokumenteres/bekreftes (i form av CV, attester eller annen dokumentasjon fra oppdragsgivere, arbeidsgivere etc) kan følgende prinsipper ligge til grunn for reduksjon i arbeidskrav og fritak fra enkelteksamener: Fagskole Ekstra fagbrev  og relevant yrkesfaglig praksis i andre fag i utdanningsprogrammet. Lederpraksis (bas, prosjektleder, leder med faglig-/personalansvar  Lederpraksis i frivillige organisasjoner Grete Haaland,

19 Prøvenemnds-/ klagenemndsarbeid
Relevante faglige kurs, av minimum 2 ukers varighet, samt erfaring fra arbeid på området,  Deltagelse i læreplanarbeid Medlem i faglig råd Kursansvarlig på nasjonalt, regionalt nivå i etter- og videreutdanning av lærere/ instruktører/ fagfolk Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) Yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU) Tillitsverv Mester/ Installatør Fagutvikling Grete Haaland,

20 Forslag til godkjenning av realkompetanse skjer i samarbeid mellom den enkelte student, fagekspertise (+ eventuelt andre) og klasselærer. Vurderingen er basert på utvidet CV, dybdeintervju med studenten og samtaler med fagekspertise. Grete Haaland,

21 Mål: Utvikling av hensiktsmessig dokumentasjon
Som grunnlag for utvikling og vurdering av kvalitet på fagarbeid (og yrkesfaglærerarbeid?) Som grunnlag for læring og kompetansevurdering Grete Haaland,

22 Hensiktsmessig dokumentasjon?
Hva skal dokumenteres for hvem? – hvorfor? Hvordan – hva skal til for at dere/ vi skal kunne vurdere yrkeskompetanse på bakgrunn av en dokumentasjon? Eks: Kokk: Verktøymaker: 7.mai Grete Haaland

23 Resultater Evaluering/tendenser så langt: Praktisk eksamen
Studentene er svært fornøyd fungerer svært godt i forhold til vurdering av studentens kompetanse som yrkesfaglærer Både ekstern og intern sensor bør være tilstede ved observasjonen Realkompetansevurdering Viktig for studentenes motivasjon ”Riktig” i forhold til ramme- og programplan – vi er på rett vei. Har sannsynligvis noe å gå på i forhold til Yrkesdidaktikk og pedagogikk Vi (i yrkesfaglærerutdanningen) må bli enda bedre på yrkesfaglig dybde Samarbeidet med eksterne fungerer svært godt Kvalitativ dokumentasjon sammen med observasjon dokumenterer studentenes lærerkompetanse godt Karakterene er gode! Grete Haaland,

24 I ABY blir fagskole og annen realkompetanse formalisert som del av 3-årig bachelor
Grete Haaland,

25 Praksisbaserte og yrkesrettede utdanninger er viktige for samfunnet!
Fagskoler Y-veien Arbeidsplassbaserte høgskoleutdanninger (ABY)

26 Veien videre? 7.mai Grete Haaland

27 Utfordring: Hvordan øke anerkjennelsen og den formelle verdien av teknisk fagskole også utover stillinger i næringslivet? Studiepoeng eller formell avklaring av forholdet mellom fagskolepoeng og studiepoeng Mer fleksibilitet i 3-årig YFL (og høgskoleutdanninger generelt) Fast system for vurdering av realkompetanse ved YFL og andre høgskole-/universitetsstudier Samarbeid mellom fagskole og høyskoler? Tilsettingspolitikk og verdsetting av teknisk fagskole i offentlige etater og institusjoner Grete Haaland,

28 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
7.mai Grete Haaland

29 Aktuelle kilder Dahlback, J., Haaland, V., Vagle, I. (2015). Arbeidsplassbasert yrkesfaglærerutdanning. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus (Under utgivelse) Dahlback, J., Hansen, K., Haaland, G. & Sylte, A.L. (2011). Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg1. Lillestrøm: Høgskolen i Akershus. Hansen,K. & Haaland,G. (2015). Utfordringer i norsk yrkesopplæring. i Tett på yrkesopplæring. Hansen, K., Haaland, G., Løkensgard Hoel, T. (red). Bergen: Fagbokforlaget Meld. St. 18 ( ).  Lange linjer – kunnskap gir muligheter. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Meld. St. 20 (2012–2013). På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen, Oslo: Kunnskapsdepartementet. Grete Haaland,


Laste ned ppt "Fagskolepoeng/Lærerutdanning for ansatte i fagskolen/ ansatte i vgo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google