Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

7.mai 2015. Grete Haaland Fagskolepoeng/Lærerutdanning for ansatte i fagskolen/ ansatte i vgo. med teknisk fagskole Grete Haaland, 07.05.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "7.mai 2015. Grete Haaland Fagskolepoeng/Lærerutdanning for ansatte i fagskolen/ ansatte i vgo. med teknisk fagskole Grete Haaland, 07.05.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 7.mai 2015. Grete Haaland Fagskolepoeng/Lærerutdanning for ansatte i fagskolen/ ansatte i vgo. med teknisk fagskole Grete Haaland, 07.05.2015

2 Innhold — Erfaringer med fagskolepoengenes og fagskolekompetansens betydning — I yrkesopplæringen — I yrkesfaglærerutdanningen — Realkompetansevurdering av fagskoleutdanning og yrkes-/ledererfaring i lærerutdanningen — Arbeidsplassbasert yrkesfaglærerutdanning — Utfordringer? Grete Haaland, 07.05.2015

3 Fagskolene like viktig som høyere utdanning (Lien, I. Teknisk ukeblad nr. 7, s. 58-59) Helt enig! -Men for hvem og i hvilke sammenhenger? Grete Haaland, 27.01.2015

4 Fagskoleingeniører skal være gode: — i yrkesfaglig arbeid på høyt nivå i arbeidslivet — i offentlige stillinger — som lærere i yrkesfag

5 Fagskolen blir for lite verdsatt i forhold til videre studier og jobber i det offentlige! — Vi trenger folk med fagskole til jobber i det offentlige (kommuner, fylkeskommuner, direktorater og departementer) — Der legges viktige rammer for yrkesopplæring og næringsvirksomhet Grete Haaland, 07.05.2015

6 For eksempel i videregående skoler Yrkesopplæringen trenger sterke fagfolk i skolen — Yrkeskompetanse: fagarbeidere som kan planlegge, begrunne, gjøre, vurdere og dokumentere faglig arbeid — Yrkeserfaring — Fordypning — Pedagogisk ledelse Grete Haaland, 07.05.2015

7 Eksempler Dokumentasjon -Av faglig arbeid til dagens arbeidsliv (bilder av arbeidsprosess og resultat, som ”bevis” og grunnlag for faglig dialog) -Av læring og kompetanse i skole og arbeidsliv Dokumentasjon har i skolen blitt til ”stilskriving” og refleksjonslogger, og skaper mye demotivasjon Grete Haaland, 07.05.2015

8 Vurdering Det er en del ”urettferdig” vurdering og vurdering som ikke vektlegger det bransjene mener er yrkeskompetanse — Praktisk arbeid vektlegges ofte lite i forhold til skriftlige rapporter? — Vurderingskriterier og kjennetegn er ofte veldig detaljerte og ikke i tråd med arbeidslivets kvalitetskrav Grete Haaland, 07.05.2015

9 Krav for å tilsettes i vg. skoler – yrkesfag: a)3-årig yrkesfaglærerutdanning (minimum 60 stp i relevante fag.) b)3-år høgskoleutdanning (180stp), (inkl. PPU eller tilsvarende) c)Faglærerutdanning (Design og Håndverk) d)Fag-/svennebrev + to år yrkesteoretisk utdanning utover videregående nivå + 4 års relevant yrkespraksis + PPU (eller tilsvarende) e)Lærerutdanning med spesialpedagogikk (60stp), dersom hovedoppgavene er spesialundervisning eller det anses som nødvendig Erfaringer: Ingeniører og sykepleiere prioriteres ofte før fagfolk med teknisk fagskole Grete Haaland, 07.05.2015

10 Realkompetansevurdring i forhold til høyskolestudier — Personer med teknisk fagskole bør ha studierett og få vurdert sin realkompetanse ved opptak og som grunnlag for å søke fritak fra deler av relevante studier (Eks. 3-årig yrkesfaglærerutdanning og master i yrkespedagogikk/yrkesdidaktikk) — De har reell studiekompetanse — De har overlappende kompetanse med innholdet i flere studier (her: 3 årig YFL) — Det er behov for studiepoeng og akademiske grader både i arbeidslivet og i utdanningssystemet – i større og større grad! Grete Haaland, 07.05.2015

11 7.mai 2015. Grete Haaland Her skal mange stener vendes!

12 Arbeidsplassbasert Yrkesfaglærerutdanning (ABY), hvor Fagskole + diverse gav inntil 2 år reduksjon i studietid — Innhold i studiet: øvelse i å planlegge, begrunne, gjennomføre, vurdere og dokumentere lærerarbeid — Målet var blant annet — Å finne ut hvordan yrkesfaglærere kan møte utfordringene i yrkesopplæringen og hvilken kompetanse de trenger for å klare det — Relevans — Opplevelse av mening — Demokrati og elevmedvirkning — Helhet og sammenheng mellom fag og mellom Vg1, Vg2 og Vg3/bedriftsopplæringen — Å vurdere og å gi uttelling for realkompetanse — Å bruke daglige arbeidsoppgaver som læringsarena, observasjon og hverdagsdokumentasjon som vurderingsgrunnlag — Vektlegging av lærerdyktighet i vurderingen Grete Haaland, 07.05.2015

13 Studentenes planer var basert på deres realkompetanse: Realkompetanse: all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (VOX-2014) Grete Haaland, 07.05.2015

14 Det er viktig at vi er gode på realkompetansevurdering fordi — Det er riktig overfor de som innehar slik kompetanse og gir bedre motivasjon for å studere — Det gir anerkjennelse av yrkesfaglig kompetanse, inklusive teknisk fagskole, og status utover de yrkesfaglig miljøene — Det kreves formell utdanning på høgt nivå for å få mange jobber i det offentlige (bachelor/master) – og der trenger vi fagfolk — Det kreves formell utdanning for å ta videreutdanning i det offentlige systemet Grete Haaland, 07.05.2015

15 Innholdet i 3-årig Arbeidsplassbasert utdanning for yrkesfaglærere – Bachelor (PIL2009 og ABY 2012) Innhold 60 stp Yrkesfaglig DybdeKompetanse utover eget fagbrevnivå 60 stp Yrkesfaglig breddeKompetanse knyttet til yrkene i utdanningsprogrammet 30 stp Yrkespedagogikk 30 stp Yrkesdidaktikk Grete Haaland, 07.05.2015

16 Arbeidsplassbasert yrkesfaglærerutdanning (PIL2009 og ABY 2012) — De fleste studentene ble tatt opp på bakgrunn av realkompetanse — Mange studenter fikk fritak for deler av studiet (emner og arbeidskrav) — Reduksjon i studietiden var fra 0-2 år — Prinsipper for vurdering av realkompetanse ble utviklet av partssammensatt fagutvalg som var tilknyttet studiet — Realkompetanse ble vurdert i samarbeid med eksterne personer med spisskompetanse, basert på utvidet CV, dokumentasjon og samtale med studenten — Studenter som fikk reduksjon i studietida pga. av realkompetanse oppnådde minst like gode resultat som andre Grete Haaland, 07.05.2015

17 Fritak for de første delene av studiet 1 års studie1,5 års studie2 års studie2,5 års studie3 års studie Reduksjon 2 år Reduksjon 1,5 år Reduksjon 1 år Reduksjon 6 mnd Grete Haaland, 07.05.2015

18 Prinsipper for avkorting og reduksjon av studietida (fritak for emner og arbeidskrav). Under forutsetning av at kompetanse og erfaring kan dokumenteres/bekreftes (i form av CV, attester eller annen dokumentasjon fra oppdragsgivere, arbeidsgivere etc) kan følgende prinsipper ligge til grunn for reduksjon i arbeidskrav og fritak fra enkelteksamener: — Fagskole — Ekstra fagbrev og relevant yrkesfaglig praksis i andre fag i utdanningsprogrammet. — Lederpraksis (bas, prosjektleder, leder med faglig- /personalansvar — Lederpraksis i frivillige organisasjoner Grete Haaland, 07.05.2015

19 — Prøvenemnds-/ klagenemndsarbeid — Relevante faglige kurs, av minimum 2 ukers varighet, samt erfaring fra arbeid på området, — Deltagelse i læreplanarbeid — Medlem i faglig råd — Kursansvarlig på nasjonalt, regionalt nivå i etter- og videreutdanning av lærere/ instruktører/ fagfolk — Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) — Yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU) — Tillitsverv — Mester/ Installatør — Fagutvikling Grete Haaland, 07.05.2015

20 Forslag til godkjenning av realkompetanse skjer i samarbeid mellom den enkelte student, fagekspertise (+ eventuelt andre) og klasselærer. Vurderingen er basert på utvidet CV, dybdeintervju med studenten og samtaler med fagekspertise. Grete Haaland, 07.05.2015

21 Mål: Utvikling av hensiktsmessig dokumentasjon -Som grunnlag for utvikling og vurdering av kvalitet på fagarbeid (og yrkesfaglærerarbeid?) -Som grunnlag for læring og kompetansevurdering Grete Haaland, 07.05.2015

22 7.mai 2015. Grete Haaland Hensiktsmessig dokumentasjon? — Hva skal dokumenteres for hvem? – hvorfor? — Hvordan – hva skal til for at dere/ vi skal kunne vurdere yrkeskompetanse på bakgrunn av en dokumentasjon? Eks: Kokk: http://basis.fiff.no/Fiff.Web/Work/Index?work=11519 http://basis.fiff.no/Fiff.Web/Work/Index?work=11519 Verktøymaker: http://basis.fiff.no/Fiff.Web/Work/Index?work=613 http://basis.fiff.no/Fiff.Web/Work/Index?work=613

23 Resultater Evaluering/tendenser så langt: — Praktisk eksamen — Studentene er svært fornøyd — fungerer svært godt i forhold til vurdering av studentens kompetanse som yrkesfaglærer — Både ekstern og intern sensor bør være tilstede ved observasjonen — Realkompetansevurdering — Viktig for studentenes motivasjon — ”Riktig” i forhold til ramme- og programplan – vi er på rett vei. Har sannsynligvis noe å gå på i forhold til Yrkesdidaktikk og pedagogikk — Vi (i yrkesfaglærerutdanningen) må bli enda bedre på yrkesfaglig dybde — Samarbeidet med eksterne fungerer svært godt — Kvalitativ dokumentasjon sammen med observasjon dokumenterer studentenes lærerkompetanse godt — Karakterene er gode! Grete Haaland, 07.05.2015

24 I ABY blir fagskole og annen realkompetanse formalisert som del av 3- årig bachelor Grete Haaland, 07.05.2015

25 Praksisbaserte og yrkesrettede utdanninger er viktige for samfunnet! -Fagskoler -Y-veien -Arbeidsplassbaserte høgskoleutdanninger (ABY)

26 7.mai 2015. Grete Haaland Veien videre?

27 Utfordring: Hvordan øke anerkjennelsen og den formelle verdien av teknisk fagskole også utover stillinger i næringslivet? — Studiepoeng eller formell avklaring av forholdet mellom fagskolepoeng og studiepoeng — Mer fleksibilitet i 3-årig YFL (og høgskoleutdanninger generelt) — Fast system for vurdering av realkompetanse ved YFL og andre høgskole-/universitetsstudier — Samarbeid mellom fagskole og høyskoler? — Tilsettingspolitikk og verdsetting av teknisk fagskole i offentlige etater og institusjoner — … Grete Haaland, 27.01.2015

28 7.mai 2015. Grete Haaland TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

29 Aktuelle kilder — Dahlback, J., Haaland, V., Vagle, I. (2015). Arbeidsplassbasert yrkesfaglærerutdanning. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus (Under utgivelse) — Dahlback, J., Hansen, K., Haaland, G. & Sylte, A.L. (2011). Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg1. Lillestrøm: Høgskolen i Akershus. — Hansen,K. & Haaland,G. (2015). Utfordringer i norsk yrkesopplæring. i Tett på yrkesopplæring. Hansen, K., Haaland, G., Løkensgard Hoel, T. (red). Bergen: Fagbokforlaget — Meld. St. 18 (2012 - 2013). Lange linjer – kunnskap gir muligheter. Oslo: Kunnskapsdepartementet. — Meld. St. 20 (2012–2013). På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen, Oslo: Kunnskapsdepartementet. Grete Haaland, 27.01.2015


Laste ned ppt "7.mai 2015. Grete Haaland Fagskolepoeng/Lærerutdanning for ansatte i fagskolen/ ansatte i vgo. med teknisk fagskole Grete Haaland, 07.05.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google