Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mellomleiaren - Krumtapp i kommunen* Harald Baldersheim

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mellomleiaren - Krumtapp i kommunen* Harald Baldersheim"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mellomleiaren - Krumtapp i kommunen* Harald Baldersheim
Foredrag i Norsk rådmannsforum 25. mars 2015 Mellomleiaren - Krumtapp i kommunen* Harald Baldersheim Universitetet i Oslo *Basert på forskingsprosjekt i samarbeid med Morten Øgård og Linda Hye, Universitetet i Agder

2 Definisjon av mellomleiar:
Bindeledd mellom strategisk og operativ funksjon i organisasjon

3 Definisjon av mellomleiar:
Bindeledd mellom strategisk og operativ funksjon i organisasjon Praktisk def.: ML rapporterer til overordna, og mottar sjølv rapportar frå underordna

4 To analytiske perspektiv:
Definisjon av mellomleiar: Bindeledd mellom strategisk og operativ funksjon i organisasjon Praktisk def.: ML rapporterer til overordna, og mottar sjølv rapportar frå underordna To analytiske perspektiv: A: Prinsipal-agent: Mellomleiaren som informasjons- og kontrollproblem B: Leiarskap: Mellomleiaren som motivasjons- og kompetanseproblem Prosjektet mest orientert mot B, litt A

5 «Managerial skills*»: Mellomleiar – krevande jobb
LEIARNIVÅ KOMPETANSEKRAV Faglege Relasjonelle Konseptuelle Toppleiar Låg Høg Mellomleiar Linjeleiar (Katz 1955)

6 Ledig stilling - rektor ved grunnskole
«Lavangen  kommune har høye ambisjoner for skolen, og til stillingen søker vi en rektor som er tydelig og målrettet i sitt lederskap og som har evne og vilje til å bygge en sterk læringskultur hos  ansatte og elever. Lavangen kommune søker en skoleleder som er løsningsorientert, engasjert i pedagogisk utviklingsarbeid, har åpen og tydelig kommunikasjon, har gode samarbeidsevner og arbeider målrettet med skoleutvikling. Rektor må kunne involvere personalet og skolens samarbeidspartnere i utviklingsprosessene ved skolen som skaper gode forutsetninger for elevenes læring, faglig og sosialt. Lederutdanning og ledererfaring  er ønskelig. For øvrig kvalifikasjonskrav i samsvar med opplæringsloven § 9-1». (Stillingsannonse)

7

8 Metode A: Utval – einingsleiarar i 64 kommunar + fylkeskommunar
(1354) (915) B: Datainnsamling – spørjeskjema, i hovudsak elektronisk C: Kvalitetssikring - spørjeskjema informert gjennom - etterutdanningsprogram for mellomleiarar ved UiA - testar og samtalar i fleire kommunar

9 Respondentar etter tenesteområde %
(primærkommunar)

10 Mandatet - Leiarfullmakter - % passar/passar godt
(i kva grad er respondentane leiarar?)

11 Mandatet - Leiarfullmakter - % passar/passar godt
(i kva grad er respondentane leiarar?)

12 Leiarfullmakter – additiv indeks Sum sp1a-1h; skala 0-25
Tal leiarar Sum fullmakter - indeks

13 Handlingsfridom i praksis
Delegasjonsreglementet gir tilstrekkeleg handlefridom i: % ja Personalspm (tilsetting, opprykk, lønnsfastsetting mv) 48 Økonomiske disposisjonar (flytte midlar mellom budsjettpostar, overføre innsparte midlar frå eit år til eit anna mv) 50 Organisasjonsspm (utforme arbeidsinstruksar, omplassere personale, prøve nye styringskonsept mv) 64

14 Støtte & ressursar i leiarfunksjonen
(% passar/passar godt) Jeg får støtte og hjelp fra rådmannen, sentraladministrasjonen når det behøves 74 Politikerne har stor forståelse for enhetens oppgaver og utfordringer 40 Samarbeidet på tvers av enheter, avdelinger er en støtte i driften av enheten 70 Jeg får støtte og hjelp fra mine lederkollegaer når det behøves 85 Jeg får tydelig feedback på mine prestasjoner som leder fra mine nærmeste overordnede 55 De økonomiske ressursene, budsjettene er tilstrekkelig i forhold til oppgavene 38 De ansattes utdanning, kompetanse er tilstrekkelig i forhold til oppgavene 82

15 Usikkerhet, turbulens omkring leiarfunksjonen
(% passar/passar godt) Vi er utsatt for stadige organisasjonsendringer som skaper usikkerhet og lite forutsigbarhet 33 Jeg som leder mangler sparringspartnere om ledelsesmessige problemer 34 Støttefunksjonen angående IKT fungerer for dårlig 40 Det er uklare mål for min jobb 19 Vi blir presset av brukergrupper/interesseorganisasjoner 37 Vi blir presset av media som har fokus på vårt arbeidsområde 32 Statlige krav til rapportering og dokumentasjon tar for mye tid 61

16 Har leiarfaktorane noko å seie for prestasjonar?
Leiarfullmakt Leiarstøtte Handlefridom Måloppnåing Leiarressursar Usikkerhet

17 Har leiarfaktorane noko å seie? (regresjonsanalyse)
Avh. v.: I kva grad nådd vedtatte mål for eininga/avdelinga? Beta Sig leiarfullmakt indeks sp1a-1h ,124 ,004 Leiarstøtte indeks sp3d,e,f,i.u ,050 ,138 Handlefridom indeks sp3c1,c2,c3 -,005 ,903 Leiarressursar 3a,b ,209 ,000 Usikkerhet_indeks sp3 -,066 ,045 Folkemengde 2008 log ,072 ,032 Leiarerfaring, år ,094 ,016 Kjønn ,041 ,226 Alder -,026 ,515 Tenesteområde: -skole ,091 ,297 -barnehage ,260 ,002 -helse ,186 ,012 -pleie omsorg heimehjelp ,197 -barnevern ,015 ,718 -kultur ,144 ,013 -teknisk ,187 Adj r2=.130

18 Har leiarfaktorane noko å seie for prestasjonar?
Leiarfullmakt + Leiarstøtte Handlefridom Måloppnåing Leiarressursar ++ Usikkerhet

19 Har leiarfaktorane noko å seie for prestasjonar?
Leiarfullmakt Meir delegasjon > meir resultat - moderat Leiarstøtte Støtte spelar lita rolle for resultat Handlefridom Opplevd handlefridom har lite å seie Leiarressursar Opplevd ressurstilgang har stor effekt Usikkerhet Turbulens og usikkerhet har noko å seie, i negativ retning

20 Har leiarfaktorane noko å seie for prestasjonar?
Leiarfullmakt Meir delegasjon > meir resultat - moderat Leiarstøtte Støtte spelar lita rolle for resultat Handlefridom Opplevd handlefridom har lite å seie Leiarressursar Opplevd ressurstilgang har stor effekt Usikkerhet Turbulens og usikkerhet har noko å seie, i negativ retning Andre faktorar: Leiarerfaring, Tenesteområde: barnehage, helse, omsorg, kultur, teknisk

21 Mellomleiaren som problemløysar - aktuelle problemsituasjonar

22 Mellomleiaren som problemløysar - aktuelle problemsituasjonar (relativ frekvens)

23 Mellomleiaren som problemløysar - strategiar
Autoritet: Støtte frå overordna organ (rådmann, nemnd, formann- skap) Ny kunn- skap: Tilgang til ny kunn- skap, f.eks. gjennom konsu- lentar, fag- litteratur m.m. Kollegiale råd: Råd hos kontaktar i andre kommunar eller kollegar her i kommunen Meir ressurser: Søkte fleire ressursar, f.eks. større budsjett, nytil- settingar Sam- arbeid: Internt samarbeid i avd., tillits- valde, rådslag o.l. Nettverk: Private nettverk

24 Mellomleiaren som problemløysar – valde strategiar %
Støtte fra over- ordna organ (rådmann nemnd, formann- skap) % Tilgang til kunn- skap, f.eks. gjennom konsult faglittera tur Råd hos kontaktar i andre komm eller kollegar her i kommun en Søkte fleire ressursar f.eks. større budsjett, nytil- settingar Internt sam- arbeid i avd., tillits- valde, rådslag o.l. Private nett- verk b. Personalspørsmål: Oppsigelser, nedbemanning, personalkonflikter 35 7 19   1 34 3 d. Særlig vanskelige/urimelige brukere 26 9 27  33 j. Stigende sykefravær i enheten 22 12 18 4 42 2 l. Introduksjon av nye måter å organisere og drive enheten på 16 24

25 Forholdet politikk – administrasjon/mellomleiarane:
Korleis artar det seg? Embetsmannstradisjonen – kjøleg, distansert forhold? Lekmannstradisjonen – involverte politikarar, frustrerte leiarar? Bestillar/utførar-modellen - kjøp og salg? Verkstadsmodellen – nyskapande politikk?

26 Mellomleiarane – forholdet til politikarane (% passar/p. bra)
Jeg har hyppig kontakt med de folkevalgte som har ansvar for mitt arbeidsområde 16 Det er lite konflikt mellom de folkevalgte på mitt arbeidsfelt 48 De folkevalgte detaljstyrer ikke enheten og griper i liten grad inn i faglige beslutninger 74 De folkevalgte opptrer saklig overfor administrasjonen 70 De folkevalgte gir klare og entydige politiske signaler 32 Fra de folkevalgtes side blir det stilt til rådighet tilstrekkelige budsjettmidler slik at vi kan gjennomføre pålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte 18 De folkevalgte har forståelse for min enhets utfordringer 36 De folkevalgte er villig til å ta de valg og prioriteringer som er nødvendig 22 De folkevalgte gir ikke urealistiske løfter innenfor mitt fagområde 41 De folkevalgte har visjoner for utviklingen av mitt arbeidsområde 37 Det er aksept i det politiske miljøet for ukonvensjonelle løsninger 23 De folkevalgte er ikke for ettergivende overfor særinteresser/pressgrupper 25 Det kommer ideer til kreative prosjekter og løsninger fra de folkevalgte 8

27 Til dels Lite Tja Forholdet politikk – adm, iflg. mellomleiarane
Embetsmannstradisjonen – kjøleg, distansert forhold? Til dels Lekmannstradisjonen – involverte politikarar, frustrerte leiarar? Lite Bestillar/utførar-modellen - ? Tja Verkstadsmodellen – nyskapande politikk?

28 Kor fruktbart samspel politikk – mellomleiarar?
Kva påverkar samspelet? a. Dependent Variable: politisk styring sp10c-q . beta sig leiarfullmakt indeks sp1a-1h unormert ,078 ,051 Leiarstøtte indeks sp3d,e,f,i.u ,363 ,000 Handlefridom indeks sp3c1,c2,c3 -,034 ,378 leiarressursar 3a,b ,157 Usikkerhet_indeks sp3 -,042 ,162 folkemengde 2008 log ,011 ,730 I hvor mange år i alt har du vært leder? ,024 ,507 Kjønn -,110 Hvor gammel er du? ,037 ,315 skole -,175 ,030 barnehage -,226 ,003 helse -,137 ,045 pleie omsorg hjemmehjelp -,246 ,001 barnevern -,018 ,653 kultur -,086 ,107 teknisk -,127 ,034 a. Dependent Variable: politisk styring sp10c-q . chronbach’s alpha = Adj r2=.261

29 Har leiarfaktorane noko å seie for pol-adm?
Leiarfullmakt + Leiarstøtte ++ Handlefridom samkvem p-a Leiarressursar ++ Usikkerhet Tenesteområde + -

30 Trivest mellomleiarane med jobben?

31 Trivest mellomleiarane med jobben?
%

32 Takk for meg!


Laste ned ppt "Mellomleiaren - Krumtapp i kommunen* Harald Baldersheim"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google