Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereformen er i gang Valgerd Svarstad Haugland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereformen er i gang Valgerd Svarstad Haugland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereformen er i gang Valgerd Svarstad Haugland
Fylkesmannens rolle og oppdrag Prosessen i hovedstadsregionen Valgerd Svarstad Haugland fylkesmann i Oslo og Akershus KA,høstkonferanse 24. september 2014 Fylkesmannen i Oslo og Akershus

2 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

3 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

4 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

5 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

6 Regjeringens mål med kommunereformen?
Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Gode og likverdige tjenester til innbyggerne Styrke lokaldemokratiet Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner med økt makt og myndighet. Nødvendig for morgendagens utfordringer og økte forventninger fra innbyggerne. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

7 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

8 Historisk reform - grip muligheten
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

9 Oslo og Akershus Oslo = Hovedstad, kommune og eget fylke
Akershus = Fylke med 22 kommuner Oslo

10 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

11 Hovedutfordringer fremover
Storbyregion med vekstsmerter krevende utbyggingsoppgaver – bolig, næring, skoler, barnehager og infrastruktur Norges kornkammer og økologisk ”hot spot” For å unngå kø, kork og kaos må det bygges konsentrert i regionale kollektivknutepunkt Utvikle regionale byer med godt kollektivtilbud og gangavstand til daglige gjøremål Fylkesmannen i Oslo og Akershus

12 Hvorfor kommunesammenslåing i Oslo og Akershus?
Funksjonell samfunnsutvikling = Helhetlig ivaretagelse av areal- og transportinteresser - sikre positiv utvikling i storsamfunnet Arealpress og befolkningsøkning krever samlet utbyggingsmønster og transport i sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregioner Rattsø-rapporten: “Fragmentert kommunestruktur svekker grunnlag for samlet planlegging og utbygging i byregionene Pendling og tettstedsutvikling de siste tiårene viser at dagens kommuner i byregionene ikke utgjør en funksjonell enhet Funksjonell samfunnsutvikling spesielt viktig i vår region Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

13 Fordel med større kommuner
Bedre forutsetninger for gode og helhetlige planer Mer robust kommuneøkonomi muliggjør konsentrert vekst – utvikling av regionale byer Bedre forutsetninger for trendskifte fra ”bygdetradisjon” med byspredning til storbytenkning og utvikling av urbane kvaliteter Mindre behov for tidskrevende interkommunale samarbeidsfora og statlig detaljstyring Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør kommunereformen

14 “Tiden er overmoden for kommunereform” (Sanner)
Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

15 Fylkesmannen i Oslo og Akershus

16 Akershus gode forutsetninger for kommunesammenslåing
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

17 Fylkesmannen sentral rolle i gjennomføringen
Tilrettelegge og koordinere kommunereformprosesser lokalt/regionalt Hvorfor? Fylkesmannen har god kunnskap om hvilke utfordringer fylket har, og om de enkelte kommuners situasjon Hvordan? - Sikre gode lokalt forankrede prosesser - Avklare hensiktsmessig samarbeidsform med KS regionalt Fylkesmannen i Oslo og Akershus

18 Fylkesmannens oppdrag - flerdelt
Sikre at alle kommuner igangsetter reformprosessen høsten 2014 Sikre at alle kommuner vurderer kommunesammenslåing, samt gjør vedtak innen våren 2016 … og følger opp kommuner som ikke tar eget initiativ Tilrettelegger og veileder lokalt og regionalt – godt forankrede prosesser – samarbeid med KS, Kompetansesenter etc. Vurdere behovet for prosesser på tvers av fylkesgrenser

19 Fylkesmannens oppdrag - flerdelt
Fylkesmannen skal i tillegg på selvstendig grunnlag vurdere de samlede kommunestyrevedtakene der det legges vekt på helheten i regionen og fylket. Departementet ber Fylkesmannen om å vurdere om vedtakene er i tråd med hovedmålene i reformen.

20 Fylkesmannen må også tegne kart
Flertallet i Stortinget understreker at: “Fylkesmennene må fylgje opp dei kommunane som ikkje på eige initiativ tar nødvendig lokal leiarskap.” Fylkesmannens anbefaling: Nytt hovedstadskart – ta styring - vesentlig at alle kommuner deltar aktivt med sine innspill Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør kommunereformen

21 Kommunereformens 3 faser.
Fase 1: Igangsette Forankre - medvirkning Fase 2: Vurdere Faktainnhenting - mulighetsbildet Fase 3: Avslutte Vedtak om kommune- sammenslåing Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

22 Prosess Fase 1 – Forankring, høsten 2014 Kommunene setter i gang kommunereformen - medvirkning Fylkesmannen tilrettelegger – forankre reformen lokalt og regionalt Fase 2 – Faktainnhenting, hele 2015 Kommunene drøfter utfordrings- og mulighetsbildet - medvirkning Fase 3 – Fatte vedtak, våren 2016 Sluttfase - vedtak om ja eller nei for konkret kommunesammenslåing i kommunestyrene Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør kommunereformen

23 Fylkesgruppen – konstitueres 22.10.2014
Drøfte reformen i et mer overordnet og regionalt perspektiv Sikre samhandling, dialog og god koordinering Gi Fylkesmannen gode råd til reformprosessen Hvem deltar? Regionrådslederne, KS, Akershus fylkeskommune og representanter for Vestregionen og Oslo kommune Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør kommunereformen

24 Fase 2: Vurdere fakta Fase 2 – hele 2015:
Faktainnhenting – vurder muligheter blant annet for funksjonell samfunnsutvikling Kommunene drøfter utfordrings- og mulighetsbildet, og vurderer kommunesammenslåing – flere alternativer? Bred medvirkning i kommunen; politisk, administrativt, ansatte, tillitsvalgte, innbyggere etc. Folkemøter? Bruk verktøyene med kunnskapsgrunnlag fra departementet Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør kommunereformen

25 Verktøy og faktaoppsett
Arbeidskraft Økonomi Befolkningsvekst Pendling Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør kommunereformen

26 Tidsperspektiv for kommunereformen
Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør kommunereformen

27 Kommunereform og kirkelig organisering?
Alle interesser blir ivaretatt i de kommende prosessene, det gjelder alle som blir påvirket av endringer av kommunegrensene. Viktig at sammenslåing av kirkelige fellesråd skjer i de samme prosessene som vil pågå i kommunene Eventuelle nødvendige engangskostnader i forbindelse med sammenslåingen av kirkelige fellesråd må inn i den kommunale prosessen Departementet kan også gjøre unntak for regler, for eksempel ved valg til kirkelig fellesråd, i forbindelse med en kommunesammenslåing. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

28 Kirken anbefales å følge prosessene
Kirken kan også komme med sine innspill til kommunene – bred medvirkning ønskelig Kirken kan gjerne ta kontakt med sin kommune i fase 2, for å høre hvilke alternativer kommunen vurderer å utrede i 2015. Ikke spesielle utredningsmidler til KA. Alle kommuner får ,- til utredning og informasjon. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

29 Blir det en reell kommunereform?
Ja! Vi trur på en historisk reform som gir nytt hovedstadskart Signalene er tydelige fra Storting og Regjering, og sammenfaller med endringer i Norden Likevel er vi bare i startfasen av prosessen, og må avvente utviklingen for å se det endelige kartet Klikk for å legge inn navn / epost / telefon


Laste ned ppt "Kommunereformen er i gang Valgerd Svarstad Haugland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google