Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er utdanningskvalitet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er utdanningskvalitet?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er utdanningskvalitet?
Tilsynsdirektør Øystein Lund

2 Fra et samfunnsperspektiv:
NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning, Samfunnet skal kunne ha tillit til at det er høy kvalitet på relevans og kompetanse i studentenes faktiske læringsutbytte Samfunnet skal kunne ha tillit til at utdanninger som tilbys tilbyr det beste av faglig utdanning innenfor områdene, og at norsk utdanning ligger på et høyt internasjonalt nivå

3 NOKUTs rammeverk for tilsyn og kvalitetsfremmende arbeid

4 NOKUT akkrediterer: Institusjoner Fagområder Studieprogram
Universitet Vitenskapelig høyskole Høyskole Fagområder For fagskoler Studieprogram Fagskoleutdanninger Bachelor Master PhD Oppfølging av akkrediteringer etter tre år

5 Fem søyler i tilsyns- og evalueringsarbeidet
Rådgivning overfor institusjonene Arbeid med fremragende kvalitet gjennom Sentre for fremragende utdanning (SFU) Fem søyler i tilsyns- og evalueringsarbeidet Søyle 5 Evalueringer av fagdisipliner og fagområder – Forskning og utdanning Periodisk evaluering av institusjonenes kvalitetsarbeid Søyle 4 Tematisk tilsyn Indikasjons-basert tilsyn Hendelses-basert tilsyn En forbedret oversikt over institusjoner og program Søyle 3 Søyle 2 Søyle 1

6 Hva påvirker kvaliteten
Ressurstildeling / finansiering - Regelverk - Juridiske rammer Internasjonalt nettverk - FoU – Kompetanse Hva påvirker kvaliteten Kvalitetssikringssystem Bibliotek - Læringsarenaer i studentenes læringsbaner Organisasjon og infrastruktur – Ledelse – Ressurser

7 Seks studienære kvalitetsområder

8 Disse 6 kvalitetsområdene skal gjenfinnes / vektlegges i:
kriterier for initialakkreditering av studier kriterier for tilsyn med igangsatte studier tematisk tilsyn med utvalgte sider av studiene vurderingsgrunnlaget for periodisk tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid ved institusjonene; krav om studienær innretning evaluering av studier/fag – enkelte av områdene kan bli vektlagt kriterier for Sentre for fremragende utdanning

9 Studienært kvalitetsarbeid
Læringsutbytte Læringsutbytte: Vellykket innrulling i kunnskapskulturen Studieprogrammets beskrevne læringsutbytte Læringsutbytte i relasjon til vitenskapsfaget / kunnskapsbase Studentenes faktiske læringsutbytte Læringsutbytte i relasjon til praksisfelt (relevans) Læringsutbytte Det som kan måles/dokumenteres Det som ikke kan måles/dokumenteres Sluttproduktet speilerm minst tre ting. 1 Faglig nivå Benchmarking nasjonalt Benchmarking internasjonalt Nasjonal deleksamen SFU 2 Studentenes oppfatning av egen studiekvalitet 3 Lærernes oppfatning Arbeidsgivernes oppfatning av kvalitet/relevans

10 Studienært kvalitetsarbeid
Inntak Lærings-baner Læringsut-bytte Læringsutbytte Det som kan måles/dokumenteres Det som ikke kan måles/dokumenteres Sluttproduktet speilerm minst tre ting. 1 Faglig nivå Benchmarking nasjonalt Benchmarking internasjonalt Nasjonal deleksamen SFU 2 Studentenes oppfatning av egen studiekvalitet 3 Lærernes oppfatning Arbeidsgivernes oppfatning av kvalitet/relevans

11 Perspektiver som er integrert i kvalitetsområdene
Disse områdene bør ikke behandles separat, men integreres i kvalitetsområdene Internasjonalisering Praksis Relevansdimensjon i studiet «FoU-basert»

12 Studienært kvalitetsarbeid
Inntak Lærings-baner Lærings-utbytte Kvalitet og relevans Utdanningsfaglig kompetanse og ledelse Læring / undervisning Faglig infrastruktur og design Hvordan kunnskap tilrettelegges og settes i spill Læringsutbytte Det som kan måles/dokumenteres Det som ikke kan måles/dokumenteres Sluttproduktet speilerm minst tre ting. 1 Faglig nivå Benchmarking nasjonalt Benchmarking internasjonalt Nasjonal deleksamen SFU 2 Studentenes oppfatning av egen studiekvalitet 3 Lærernes oppfatning Arbeidsgivernes oppfatning av kvalitet/relevans Kunnskapsbase/vitenskapsområde Etablering av kunnskap

13 Studienært kvalitetsarbeid
Inntak Lærings-baner Lærings-utbytte Kvalitet og relevans Utdanningsfaglig kompetanse og ledelse Læring / undervisning Faglig infrastruktur og design Hvordan kunnskap tilrettelegges og settes i spill Læringsutbytte Det som kan måles/dokumenteres Det som ikke kan måles/dokumenteres Sluttproduktet speilerm minst tre ting. 1 Faglig nivå Benchmarking nasjonalt Benchmarking internasjonalt Nasjonal deleksamen SFU 2 Studentenes oppfatning av egen studiekvalitet 3 Lærernes oppfatning Arbeidsgivernes oppfatning av kvalitet/relevans Kunnskapsbase/vitenskapsområde Etablering av kunnskap

14 Kunnskapsbase / vitenskapsområde
God utdanning forutsetter både at studentene blir integrert i en kunnskapskultur av hør standard, og at studentene i undervisning og læring får del i «state of the art» når det gjelder kunnskap. Dermed er det en forutsetning at det til grunn for utdanningen finnes et dynamisk fagmiljø av høy kvalitet – med internasjonal orientering. Det skjer i miljøer som Er store nok til å representere en bredde innenfor vitenskapsområdet Samarbeider aktivt med andre fagmiljø Arbeider aktivt med vedlikehold og utvikling av kunnskapsbasen Utøver forskning av høy kvalitet (evt. Kunstnerisk utviklingsarbeid) Driver utviklingsarbeid i forhold til praksisfeltet Utvikler erfaringsbasert kunnskap Forsker på / utvikler egen undervisning

15 Faglig infrastruktur og design
Faglig begrunnelse for hvorfor studiet er komponert sik det er. Sikre internasjonalt høyt nivå FoU-basert utdanning: Fagmiljøene må konkretisere hvordan de operasjonaliserer FoU-baseringen i sine studieprogram. Relevans Fysiske forutsetninger for god faglig aktivitet (IKT, lab, romutforming etc.) Planer for utveksling hjemme og ute. Tilrettelagt plattform for organisert faglig kommunikasjon i studieprogrammet Tilrettelagt for gode vurderingsordninger (eksamen) God administrativ infrastruktur

16 Utdanningsfaglig kompetanse og ledelse
Hva slags kompetanse må de faglige ansatte ha for at studentenes baner blir vellykket? Den gode underviseren Den enkelte faglige ansatte må ha: Svært god faglig innsikt, og god fagdidaktisk innsikt, evne til å tilrettelegge undervisningen i forhold til studentenes kollektive og individuelle læringsbaner evne til kvalitativ høy utførelse av selve undervisningssesjonen Evne til å lede læringsprosesser innenfor sitt kompetanseområde evne til samarbeid Fagmiljøet må : Være enige om hvilke utdanningsfaglige krav stilles – både på individnivå og på programnivå. Være ledet på en måte som styrker utdanningskvaliteten Være bevisst på hvordan fagmiljøets kunnskapsbase forholder seg til undervisning og læring? Samarbeide om å velge gode læringsstrategier, for eksempel gjennom digitale verktøy Ha en bevisst strategi for å gi gode tilbakemeldinger på studentenes læring. Fagmiljøet må samlet sett være Sammensatt på måte som sikrer tilstrekkelig faglighet og størrelse

17 Lærings-baner Lærings-utbytte Inntak
Kvalitet på inntaksprosess og læringsforutsetninger Inntakskompetansen må være optimal. Kvaliteten på kompetansen fra tidligere utdanning Hvorvidt kompetansen er tilpasset det aktuelle studiet, og hvorvidt studiet bygger på tidligere kompetanse. Riktige og motiverte studenter Eventuelle inntakssamtaler / motivasjonssamtaler Informasjon om forventet krav til studieinnsats De første månedene Hvordan innrullere studentene i en adekvat kunnskapskultur? Hvordan gi studentene funksjonelle læringsstrategier

18 Lærings-baner Lærings-utbytte Inntak Fokus på studentenes læringsbaner
Læringsbaner, er forstått som den læring studenter erfarer i rammen av et sosialt læringsfellesskap og en faglig kunnskapskultur. Ved oppstarten av et studium blir studenten deltager i et praksisfellesskap (fagfelt), og tilegner seg kunnskap i samspill med andre aktører (lærer, medstudenter, praksisfelt) og lære å bruke kunnskap og å lære å skape ny kunnskap. Studentene beveger seg fra å være ekstern, til perifer deltager, til full deltager. Denne bevegelsen kaller vi læringsbaner. Dette kvalitetsområdet får full uttelling når studentene opplæres til å ha bevissthet rundt egen læring, lærer å lære, samt utvikler en sunn læringsstrategi. Institusjonen (programmet) og lærerne på sin side må ha fokus på å skape gode læringsarenaer for studenten. Læringsmiljøet må legge til rette for ulike individuelle og kollektive læringsaktiviteter - og strategier for hvordan studentene skal utfordres.

19 Fokus på studentenes læringsbaner
God program- og emneledelse som har studentens læring i fokus Arbeid med motivasjon – arbeid med læringsstrategi / «lære å lære» Etablering av godt læringstrykk med høy studieinnsats som resultat Faglige aktiviteter som gir meningsfull bruk av studentenes tid Relevans og arbeidslivskontakt integreres i løpet God sammenheng mellom læringsformer og vurdering/evaluering Etablering av læringsrelasjoner: Student - lærer - praksisfelt - medstudenter Formelle og uformelle læringsarenaer Utviklet tilbakemeldingskultur Studentinvolvering i utforming og diskusjon av studentenes egen utdanning

20 Lærings-baner Lærings-utbytte Inntak Hvordan måle læringsutbytte:
Sluttproduktet speiler minst fire ting. 1 Faglig nivå Karakterer Benchmarking nasjonalt Benchmarking internasjonalt Nasjonal deleksamen SFU 2 Studentenes oppfatning av egen studiekvalitet 3 Lærernes oppfatning 4 Arbeidsgivernes oppfatning av kvalitet/relevans

21 Veien videre

22 De 6 kvalitetsområdene skal gjenfinnes / vektlegges i:
kriterier for initialakkreditering av studier kriterier for tilsyn med igangsatte studier Kriterier for institusjonsakkreditering vurderingsgrunnlaget for periodisk tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid ved institusjonene; krav om studienær innretning kriterier for Sentre for fremragende utdanning

23 Hva har skjedd Arbeid med nytt rammeverk for NOKUTs tilsyn og evaluering ( ) Forsøk med ny modell for evaluering av kvalitetsarbeidet ved institusjonene (2014) Pilotprosjekt: Tilsyn med studieprogram Historiske og filosofiske fag Presentasjon av modell i styret Dialog med utvalgte KD og UHR (høst 2014) Arbeidsmøte med sektoren (desember 2014) Seks områder for studienært kvalitetsarbeid i styret

24 Fremover Ferdigstilling av arbeidsdokument «6 områder»
Internt arbeid for å sikre kvalitet og konsistens Arbeid med å beskrive kvalitative og kvantitative indikatorer Dialog med aktører i sektoren(e) Forankring av hovedkonsept Arbeidsgrupper med representanter for sektorene Utforming av tekst Beskrivelse av god praksis Utarbeidelse av NOKUTs policy-dokument for kvalitet i utdanning Utarbeidelse av nye forskrifter (kriterier)


Laste ned ppt "Hva er utdanningskvalitet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google