Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

4b. Revisjon og omlegging Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "4b. Revisjon og omlegging Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3"— Utskrift av presentasjonen:

1 4b. Revisjon og omlegging Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3
4b. Revisjon og omlegging Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten Sondre Dyrland og Herman Bruserud

2 Revisjon og omlegging Hva er revisjon og omlegging?
Hvilken betydning får revisjon og omlegging for partenes forpliktelser og rettigheter? Mulige alminnelige grunnlag for revisjon og omlegging Avtl. § 36 Forutsetningslæren Mulige alminnelige prinsipper om konsekvensene av force majeure-hendelser?

3 Revisjon og omlegging Tilblivelse Innholdet i forpliktelsene
Opphør og endring av forpliktelser Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Hvor er vi nå? Kontraktsbrudds-sanksjoner

4 Revisjon og omlegging Hvilken betydning kan forhold inntrådt etter avtaleslutningen få? Omlegging (evt. bortfall) av partenes rettigheter og forpliktelser ”Beskjæring” av misligholdssanksjonene Adgangen til å kreve naturaloppfyllelse Misforholdsbegrensning Adgangen til å kreve avhjelp (retting/omlevering) Adgangen til å kreve erstatning Kontrollansvar Culpaansvar

5 Revisjon og omlegging Forutsetningslæren Innledning
Forutsetningers betydning i ulike sammenhenger For spørsmålet om det er inngått avtale Hvor de er uriktige, kan de være grunnlag for en avtales ugyldighet Avtl. § 33 og lojalitetsprinsipper For fastleggelsen av avtaleinnholdet – tolking og utfylling Som grunnlag for bortfall eller justering av rettigheter og forpliktelser - forutsetningslæren Forutsetningslæren – konseptet Mulige virkninger Bortfall av forpliktelser og rettigheter Justering av rettigheter og forpliktelser

6 Revisjon og omlegging De tradisjonelt oppstilte vilkårene
Forutsetning for løftegiver Både forhold løftegiver har hatt et bevisst og ubevisst forhold til ved avtaleslutningen Kausal/motiverende forutsetning for løftegiver Må ha vært en vesentlig forutsetning for løftegiver Forutsetningen og dens kausalitet/motiverende virkning for løftegiver, må være synbar for løftemottaker Skillet mellom individuelle forutsetninger og typeforutsetninger Typeforutsetninger og deres kausalitet/motiverende virkning anses for å være synbare ved en type kontrakt uten individuell tilkjennegivelse Individuelle forutsetninger og deres kausalitet/motiverende virkning krever individuell tilkjennegivelse

7 Revisjon og omlegging Relevans – risikokriteriet Nyere tendenser
Objektiv vurdering av risikospørsmålet – hvem skal bære byrden ved at risikoen materialiserer seg Nyere tendenser Høyesteretts argumentasjon mer objektivt orientert, Rt 1999 s. 922 (Salhusbrudommen) Typetilfeller for forutsetningslærens anvendelsesområde Fysisk mer farlig å oppfylle? Kan utgjøre en relevant forutsetningsbrist hvor fareøkningen er vesentlig Økonomisk mer byrdefullt å oppfylle? Vil kanskje unntaksvis kunne tenkes, men vil trolig i større grad vurderes etter avtl. § 36 i dag Relevansen av misligholdsreglenes regulering

8 Revisjon og omlegging Rettslige eller fysiske hindre for normal gjennomføring av kontraktsforholdet? Risikofordelingen må normalt skje etter misligholdsreglene Størst relevans hvor hindringen inntrer etter levering for løpende ytelser – hindrer fortsatt gjennomføring av avtalen Svikt i partenes interesse i kontraktsforholdet? Kan tenkes relevant i enkelte tilfeller, men normalt må hver part bære risikoen for egne forutsetninger knyttet til interessen i kontraktsforholdet

9 Revisjon og omlegging Avtl. § 36 Bestemmelsens ulike funksjoner
Ugyldighetsregel for innholdsmangler Opphørs- og lempingsregel for urimelighet som følge av forhold inntrådt etter avtaleslutningen Hvor det foreligger kombinasjon av momenter med tilknytning til avtaleslutningen og forhold inntrådt etter avtaleslutningen Grensegangen mellom tolking og rimelighetssensur – bestemmelsen som styrende element i tolkingsprosessen

10 Revisjon og omlegging Kriteriet ”virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den [avtalen] gjeldende” Innledende om utgangspunkter for fastleggelsen av urimelighetsterskelen Konkret rimelighetsvurdering Relativt restriktiv tendens i rettspraksis ved anvendelsen av bestemmelsen som revisjonsgrunnlag – særlig i avtaleforhold med profesjonelle parter Bestemmelsens orientering til oppfyllelsesstadiet Urimeligheten kan oppstå etter avtaleslutningen Opprinnelig urimelighet kan avdempes ved etterfølgende endring i oppfyllelsesrelevante omstendigheter

11 Revisjon og omlegging Momentene i bestemmelsens andre ledd
Avtalens innhold Partenes stilling Forholdene ved avtalens inngåelse Senere inntrådte forhold Omstendighetene for øvrig Konsekvensene av at en avtale finnes å være i strid med bestemmelsen Hel eller delvis tilsidesettelse Endring

12 Revisjon og omlegging Forholdet mellom avtl. § 36 og forutsetningslæren ”La oss håpe at Høyesterett gir oss et klarere svar å bygge på i fremtiden!” (Stud.jur nr. 5/2005, side 56) Uklarhet i forholdet mellom avtl. § 36 og forutsetningslæren Etter en alminnelig tolking av begge grunnlag vil man få overlapping – men overlappingen er neppe fullstendig Forutsetningslæren har ofte en mer individualisert vinkling enn avtl. § 36 Tilknytningen til de partstilknyttede berettigede forventningene Ikke gitt at urimelighetskriteriet i avtl. § 36 vil slå til i disse tilfeller

13 Revisjon og omlegging Et forslag fra teorien til avgrensning mellom avtl. § 36 og forutsetningslæren Forutsetningslæren mindre betydning for typeforutsetningene, men fortsatt betydning for de individuelle forutsetninger Men Rt s. 922 (Salhus Flytebru) – mulig forklaring Forutsetningslæren – mer karakter av å være en forlengelse av tolkingslæren? Siste ord er neppe sagt!

14 Revisjon og omlegging Kort om force majeure Force majeure-begrepet
Grunnleggende trekk Betydningen i dag? Avtaleregulerte virkninger av inntrådt force majeure Suspensjons- og bortfallsvirkninger Unntak fra erstatningsplikt ved kontraktsbrudd Er det grunnlag for å oppstille alminnelige prinsipper om virkningene av inntrådt force majeure?


Laste ned ppt "4b. Revisjon og omlegging Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google