Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 4b. Revisjon og omlegging Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006 Sondre Dyrland og Herman.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 4b. Revisjon og omlegging Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006 Sondre Dyrland og Herman."— Utskrift av presentasjonen:

1 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 4b. Revisjon og omlegging Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006 Sondre Dyrland og Herman Bruserud

2 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Revisjon og omlegging Hva er revisjon og omlegging? Hvilken betydning får revisjon og omlegging for partenes forpliktelser og rettigheter? Mulige alminnelige grunnlag for revisjon og omlegging –Avtl. § 36 –Forutsetningslæren –Mulige alminnelige prinsipper om konsekvensene av force majeure-hendelser?

3 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Revisjon og omlegging Tilblivelse Innholdet i forpliktelsene Opphør og endring av forpliktelser Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Kontraktsbrudds- sanksjoner Hvor er vi nå?

4 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Revisjon og omlegging Hvilken betydning kan forhold inntrådt etter avtaleslutningen få? –Omlegging (evt. bortfall) av partenes rettigheter og forpliktelser –”Beskjæring” av misligholdssanksjonene »Adgangen til å kreve naturaloppfyllelse Misforholdsbegrensning »Adgangen til å kreve avhjelp (retting/omlevering) Misforholdsbegrensning »Adgangen til å kreve erstatning Kontrollansvar Culpaansvar

5 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Revisjon og omlegging Forutsetningslæren –Innledning »Forutsetningers betydning i ulike sammenhenger For spørsmålet om det er inngått avtale Hvor de er uriktige, kan de være grunnlag for en avtales ugyldighet –Avtl. § 33 og lojalitetsprinsipper For fastleggelsen av avtaleinnholdet – tolking og utfylling Som grunnlag for bortfall eller justering av rettigheter og forpliktelser - forutsetningslæren »Forutsetningslæren – konseptet »Mulige virkninger Bortfall av forpliktelser og rettigheter Justering av rettigheter og forpliktelser

6 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Revisjon og omlegging –De tradisjonelt oppstilte vilkårene »Forutsetning for løftegiver Både forhold løftegiver har hatt et bevisst og ubevisst forhold til ved avtaleslutningen »Kausal/motiverende forutsetning for løftegiver Må ha vært en vesentlig forutsetning for løftegiver »Forutsetningen og dens kausalitet/motiverende virkning for løftegiver, må være synbar for løftemottaker Skillet mellom individuelle forutsetninger og typeforutsetninger –Typeforutsetninger og deres kausalitet/motiverende virkning anses for å være synbare ved en type kontrakt uten individuell tilkjennegivelse –Individuelle forutsetninger og deres kausalitet/motiverende virkning krever individuell tilkjennegivelse

7 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Revisjon og omlegging »Relevans – risikokriteriet Objektiv vurdering av risikospørsmålet – hvem skal bære byrden ved at risikoen materialiserer seg –Nyere tendenser »Høyesteretts argumentasjon mer objektivt orientert, Rt 1999 s. 922 (Salhusbrudommen) –Typetilfeller for forutsetningslærens anvendelsesområde »Fysisk mer farlig å oppfylle? Kan utgjøre en relevant forutsetningsbrist hvor fareøkningen er vesentlig »Økonomisk mer byrdefullt å oppfylle? Vil kanskje unntaksvis kunne tenkes, men vil trolig i større grad vurderes etter avtl. § 36 i dag Relevansen av misligholdsreglenes regulering

8 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Revisjon og omlegging »Rettslige eller fysiske hindre for normal gjennomføring av kontraktsforholdet? Risikofordelingen må normalt skje etter misligholdsreglene Størst relevans hvor hindringen inntrer etter levering for løpende ytelser – hindrer fortsatt gjennomføring av avtalen »Svikt i partenes interesse i kontraktsforholdet? Kan tenkes relevant i enkelte tilfeller, men normalt må hver part bære risikoen for egne forutsetninger knyttet til interessen i kontraktsforholdet

9 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Revisjon og omlegging Avtl. § 36 –Bestemmelsens ulike funksjoner »Ugyldighetsregel for innholdsmangler »Opphørs- og lempingsregel for urimelighet som følge av forhold inntrådt etter avtaleslutningen »Hvor det foreligger kombinasjon av momenter med tilknytning til avtaleslutningen og forhold inntrådt etter avtaleslutningen »Grensegangen mellom tolking og rimelighetssensur – bestemmelsen som styrende element i tolkingsprosessen

10 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Revisjon og omlegging –Kriteriet ”virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den [avtalen] gjeldende” »Innledende om utgangspunkter for fastleggelsen av urimelighetsterskelen Konkret rimelighetsvurdering Relativt restriktiv tendens i rettspraksis ved anvendelsen av bestemmelsen som revisjonsgrunnlag – særlig i avtaleforhold med profesjonelle parter »Bestemmelsens orientering til oppfyllelsesstadiet Urimeligheten kan oppstå etter avtaleslutningen Opprinnelig urimelighet kan avdempes ved etterfølgende endring i oppfyllelsesrelevante omstendigheter

11 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Revisjon og omlegging »Momentene i bestemmelsens andre ledd Avtalens innhold Partenes stilling Forholdene ved avtalens inngåelse Senere inntrådte forhold Omstendighetene for øvrig –Konsekvensene av at en avtale finnes å være i strid med bestemmelsen »Hel eller delvis tilsidesettelse »Endring

12 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Revisjon og omlegging Forholdet mellom avtl. § 36 og forutsetningslæren ”La oss håpe at Høyesterett gir oss et klarere svar å bygge på i fremtiden!” (Stud.jur nr. 5/2005, side 56) –Uklarhet i forholdet mellom avtl. § 36 og forutsetningslæren »Etter en alminnelig tolking av begge grunnlag vil man få overlapping – men overlappingen er neppe fullstendig Forutsetningslæren har ofte en mer individualisert vinkling enn avtl. § 36 –Tilknytningen til de partstilknyttede berettigede forventningene –Ikke gitt at urimelighetskriteriet i avtl. § 36 vil slå til i disse tilfeller

13 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Revisjon og omlegging »Et forslag fra teorien til avgrensning mellom avtl. § 36 og forutsetningslæren Forutsetningslæren mindre betydning for typeforutsetningene, men fortsatt betydning for de individuelle forutsetninger Men Rt. 1999 s. 922 (Salhus Flytebru) – mulig forklaring Forutsetningslæren – mer karakter av å være en forlengelse av tolkingslæren? »Siste ord er neppe sagt!

14 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Revisjon og omlegging Kort om force majeure –Force majeure-begrepet »Grunnleggende trekk »Betydningen i dag? –Avtaleregulerte virkninger av inntrådt force majeure »Suspensjons- og bortfallsvirkninger »Unntak fra erstatningsplikt ved kontraktsbrudd –Er det grunnlag for å oppstille alminnelige prinsipper om virkningene av inntrådt force majeure ?


Laste ned ppt "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 4b. Revisjon og omlegging Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006 Sondre Dyrland og Herman."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google