Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs avtalerett og kjøpsrett Kurs 7, Vår 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs avtalerett og kjøpsrett Kurs 7, Vår 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs avtalerett og kjøpsrett Kurs 7, Vår 2007
Advokat dr. juris Sverre Blandhol

2 Introduksjon - oversikt
Rettssystemet. Formuerett og formuerettigheter Avtalerettens særpreg Kjøpsrettens særpreg Avtaleretten til første avdeling Kjøpsretten Inngåelse av avtaler Avtaletolkning Utviklingen av regelverket

3 Rettsystemet. Formuerett og formuerettigheter
Offentlig og privat rett Formuerett Obligasjonsrett Tingsrett Avtalerett Formuerettighetene Formuesgodene Ulike ervervsmåter

4 Avtalerettens særpreg
En del av formueretten Avtaleretten består av regler om: inngåelse av avtaler tolkning av avtaler avtalebinding ved fullmakt og annen representasjon ugyldige avtaler særlig emner

5 Kjøpsrettens særpreg En av de viktigste kontraktstyper i formueretten
Modell for reguleringen av andre kontraktstyper Rettskildene i kjøpsretten Partenes avtale Kjøpsloven 13 mai 1988 nr 27 Forbrukerkjøpsloven 21 juni 2002 nr 34 Kjøpslovenes anvendelsesområde objekt for kjøp overdragelse ikke stiftelse av rettighet Regler om: innholdet av partenes forpliktelser rettsvirkningene av kontraktsbrudd

6 Avtaleretten til første avdeling
Reglene og prinsippene om inngåelsen av avtaler (disposisjonsspørsmålet) Reglene og prinsippene om tolkning av avtaler (innholdsspørsmålet) Sammenheng mellom de to spørsmålene: samme metode for å behandle begge spørsmål innholdet har betydning for spørsmålet om avtale kan anses inngått

7 Kjøpsretten Bestemmelser om innholdet av partenes forpliktelser
levering risiko for tingen kravene til varens egenskaper kjøpesummens størrelse kjøpers medvirkningsplikt

8 Kjøpsretten (forts.) Kontraktsbrudd
forsinket levering mangel forsinket betaling manglende medvirkning fra kjøper Regler om rettsvirkningene av kontraktsbrudd detensjonsrett retting eller omlevering heving prisavslag erstatning

9 Utviklingen av regelverket - avtaleretten
Avtaleloven 1918 Begrenset praktisk betydning i dag Hvorfor lære lovens modell? Utviklingen fra konsensualavtaler til variasjon i typer standardavtaler masseavtaler forhandlingsavtaler, etc

10 Utviklingen av regelverket - kjøp
Kjøpsloven 1907 Nordisk lovsamarbeid CISG: FN’s konvensjon om løsørekjøp Inkorporering eller transformasjon? Norsk kjøpslov 1988: egen lov gjennom transformasjon Forbrukervern Forbrukerkjøpsloven 2002

11 Dag 2: Hovedpunkter i avtaleretten
Avtaler som økonomiske instrumenter Noen avtalerettslige grunnprinsipper Hvordan kommer bindende avtale i stand? Avtaletolkning

12 Avtaler som økonomiske instrumenter
Alle og enhver inngår daglig avtaler Det dynamiske element i det økonomiske liv Det viktigste grunnlaget for stiftelse, endring, opphør og overføring av formuerettigheter

13 Noen avtalerettslige grunnprinsipper
Privatautonomien Pacta sunt servanda (avtaler skal holdes) Rettslig bindende avtaler Kontraktsfrihet Formfrihet Forventningsprinsippet

14 Hvordan kommer bindende avtale i stand?
Avtaler kan inngås på mange forskjellige måter Avtalefrihet og formfrihet Kjernespørsmålet: hva skal til for at man blir forpliktet? Avtaleloven 1918: Tilbud Aksept

15 Noen disposisjonskriterier:
partens vilje til å forplikte seg ordlyden språklig sammenheng (kontekst) forutsetninger, forhistorie, praksis form innhold handlemåte etterfølgende forhold

16 Sentrale begreper: Dispositivt utsagn (Jo Hov)
Disposisjonskriterier (Eng/Woxholt) Typisk relevante momenter for å avgjøre om avtale er inngått Avveining av relevante disposisjonskriterier Helhetsvurdering

17 Avtaletolkning hvorfor tolkning? tolkning og utfylling
tolkningsprosessen tolkningsprinsipper tolkningsmomenter tolkningsregler

18 Dag 3: Avtaleslutning etter avtalelovens modell
Nærmere om når et utsagn er forpliktende Avtalemekanismen i avtaleloven kapittel 1

19 Avtaleslutning etter avtalelovens modell
Hovedgrupper av rettslig forpliktende utsagn Løfter Påbud Tilbud Aksept Forholdet mellom vilje og erklæring

20 Nærmere om når et utsagn er forpliktende
Hva kan mottageren med rimelighet legge i utsagnet? Forhold ved selve utsagnet klarhet bestemthet fullstendighet Situasjonen utsagnet blir avgitt på bakgrunn av

21 Avtalemekanismen i avtaleloven kapittel 1
Utvekslingen av sammenfallende tilbud og aksept Løfteprinsippet Tilbakekall re integra Aksepten og dens rettsvirkninger

22 Dag 4: Andre kriterier for binding enn tilbud og aksept
Avtalelovens modell En generell modell for behandling av disposisjonsspørsmålet Disposisjonsspørsmålet Disposisjonskriterier

23 Avtalelovens modell (repetisjon)
Utvekslingen av sammenfallende tilbud og aksept Kjennetegn ved bindende partsutsagn Tilbakekall re integra Aksepten og dens rettsvirkninger

24 Sentrale begreper: Dispositivt utsagn (Jo Hov)
Disposisjonskriterier (Eng/Woxholt) Typisk relevante momenter for å avgjøre om avtale er inngått Avveining av relevante disposisjonskriterier Helhetsvurdering

25 Disposisjonskriterier (ikke uttømmende):
partens vilje til å forplikte seg ordlyden språklig sammenheng (kontekst) forutsetninger, forhistorie, praksis form innhold handlemåte etterfølgende forhold

26 reelle hensyn passivitet culpasanksjon

27 Dag 6: Avtaleslutning utenfor avtaleloven
Forhandlingsavtaler Intensjonsavtaler Anbud Masseavtaler Standardavtaler

28 Forhandlingsavtaler avtaler som tar form etter hvert
trinnvis binding eller først når alt er omforent? ordrebekreftelse styreforbehold må være i samsvar med lojalitetsprinsipper enighet om hovedpunkter

29 Nærmere om bindingsspørsmålet ved forhandlingsavtaler
Konkret helhetsvurdering av de relevante disposisjonskriterier tidsmomentet Rt 1998 s. 946 (Vinagentur): ikke skriftlighetskrav nye og usedvanlige vilkår etter enighet om hovedpunkter den ene part forstår eller bør forstå at den annen har innrettet seg i tillit til at avtale er inngått

30 Intensjonsavtaler erklæring som angir mål og hovedpunkter for en mulig kontrakt har intensjonsavtalen løftevirkninger? andre rettsvirkninger: forbud mot parallelle forhandlinger plikt til konfidensialitet forbud mot konkurranse under forhandlingen presumsjon: ikke forpliktende, Rt 1995 s. 543

31 Anbud Avgivelse av tilbud og tildeling av kontrakt etter strengt formalisert prosedyre (”anbudskonkurranse”) brukes ved større anskaffelser offentlige anskaffelser skal i visse tilfeller skje ved anbudskonkurranse konkurransegrunnlag og tilbud utgjør det endelige avtaleinnhold.

32 Masseavtaler avtaler som inngås hyppig og gjentakende i dagliglivet
eks: innkjøp i supermarked, løsning av billett med offentlig kommunikasjon, parkering av bil, etc. relevante disposisjonskriterier: de enkelte handlinger som inngår i transaksjonen

33 Standardavtaler avtalevilkår utarbeidet av den ene part, som denne legger til grunn i alle avtaleforhold spørsmål om vilkårene kan anses vedtatt av den annen part (vedtakelsesspørsmålet). tidspunktets betydning innholdets betydning

34 Dag 7: Erstatning hvis avtale ikke kommer i stand; Avtaletolkning
Begrepet tolkning Tolkningsprosessen Tolkningsprinsipper Tolkningsmomenter Tolkningsregler

35 Erstatning hvis avtale ikke kommer i stand
Forhandlinger som ikke leder til avtale Kan medføre kostnader, mv. Utgangspunkt: hver part bærer egne kostnader Unntak: uaktsomhet i forhandlinger (culpa in contrahendo), jf juridisk teori Tap som kan kreves erstattet: negativ kontraktsinteresse Ansvarsgrunnlaget ikke fastslått i RP, men Rt 1998 s. 761 forutsetter at det finnes

36 Nærmere om ansvarsgrunnlaget
Rt 1998 s. 761 (”Kina Hansen”) ”kreves en klanderverdig opptreden under kontraktsforhandlingene illojalitet, uredelighet, forledelse eller liknende” Terskel Tidsmomentet Typetilfeller: opplysningsplikt parallelle forhandlinger forhandlinger uten disposisjonshensikt

37 Avtaletolkning Disposisjonsspørsmålet Innholdsspørsmålet Sammenheng
metodisk innholdet av betydning for om det foreligger disposisjon Tolkning = en metode for å fastlegge innholdet i en avtale Hvorfor tolkning? Tolkning og utfylling

38 Tolkningsprosessen Identifisere tolkningsalternativer
Valg av tolkningsalternativ identifisere tolkningsmomenter utlede innholdet i de ulike momenter avveining av momentene Eventuell justering av resultatet ut fra en tolkningsregel

39 Målet for tolkningen Det subjektive tolkningsprinsipp
forlengelse av viljesteorien gjelder gaveløfter og testamenter Det objektive tolkningsprinsipp hva en alminnelig fornuftig person rimeligvis kan legge i utsagnet (tolkningsgjenstanden) Modifikasjon: hvis felles partsoppfatning (jf avtalefrihet)

40 Tolkningsmomenter Ordlyden Bakgrunnen Formål
alminnelig mening etter vanlig språkbruk språklig sammenheng sentralt moment: hensyn til forutberegnelighet, tredjeparter Bakgrunnen forhandlinger, forarbeider faktisk bakgrunn forutsetninger Formål

41 Tolkningsmomenter (forts.)
Innhold vederlaget: sentralt moment hvor byrdefulle er de ulike tolkningsalternativer? Form samsvar mellom form og mulig innhold? Etterfølgende forhold Reelle hensyn Culpasanksjon Risikobetraktninger

42 Tolkningsregler Uklarhetsregelen Minimumsregelen
også kalt forfatterregelen lovfesting: avtl. § 37 (1) nr 3: ”Ved tvil om tolkningen av et avtalevilkår, skal vilkåret tolkes til fordel for forbrukeren” Minimumsregelen ved tvil velges det alternativ som er minst inngripende (byrdefullt) for løftegiver


Laste ned ppt "Kurs avtalerett og kjøpsrett Kurs 7, Vår 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google