Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kurs avtalerett og kjøpsrett Kurs 7, Vår 2007 Advokat dr. juris Sverre Blandhol.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kurs avtalerett og kjøpsrett Kurs 7, Vår 2007 Advokat dr. juris Sverre Blandhol."— Utskrift av presentasjonen:

1 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kurs avtalerett og kjøpsrett Kurs 7, Vår 2007 Advokat dr. juris Sverre Blandhol

2 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Introduksjon - oversikt •Rettssystemet. Formuerett og formuerettigheter •Avtalerettens særpreg •Kjøpsrettens særpreg •Avtaleretten til første avdeling •Kjøpsretten •Inngåelse av avtaler •Avtaletolkning •Utviklingen av regelverket

3 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Rettsystemet. Formuerett og formuerettigheter •Offentlig og privat rett •Formuerett –Obligasjonsrett –Tingsrett –Avtalerett •Formuerettighetene •Formuesgodene •Ulike ervervsmåter

4 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Avtalerettens særpreg •En del av formueretten •Avtaleretten består av regler om: –inngåelse av avtaler –tolkning av avtaler –avtalebinding ved fullmakt og annen representasjon –ugyldige avtaler –særlig emner

5 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kjøpsrettens særpreg •En av de viktigste kontraktstyper i formueretten •Modell for reguleringen av andre kontraktstyper •Rettskildene i kjøpsretten –Partenes avtale –Kjøpsloven 13 mai 1988 nr 27 –Forbrukerkjøpsloven 21 juni 2002 nr 34 •Kjøpslovenes anvendelsesområde –objekt for kjøp –overdragelse ikke stiftelse av rettighet •Regler om: –innholdet av partenes forpliktelser –rettsvirkningene av kontraktsbrudd

6 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Avtaleretten til første avdeling •Reglene og prinsippene om inngåelsen av avtaler (disposisjonsspørsmålet) •Reglene og prinsippene om tolkning av avtaler (innholdsspørsmålet) •Sammenheng mellom de to spørsmålene: –samme metode for å behandle begge spørsmål –innholdet har betydning for spørsmålet om avtale kan anses inngått

7 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kjøpsretten •Bestemmelser om innholdet av partenes forpliktelser –levering –risiko for tingen –kravene til varens egenskaper –kjøpesummens størrelse –kjøpers medvirkningsplikt

8 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kjøpsretten (forts.) •Kontraktsbrudd –forsinket levering –mangel –forsinket betaling –manglende medvirkning fra kjøper •Regler om rettsvirkningene av kontraktsbrudd –detensjonsrett –retting eller omlevering –heving –prisavslag –erstatning

9 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Utviklingen av regelverket - avtaleretten •Avtaleloven 1918 •Begrenset praktisk betydning i dag •Hvorfor lære lovens modell? •Utviklingen fra konsensualavtaler til variasjon i typer •standardavtaler •masseavtaler •forhandlingsavtaler, etc

10 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Utviklingen av regelverket - kjøp •Kjøpsloven 1907 •Nordisk lovsamarbeid •CISG: FN’s konvensjon om løsørekjøp •Inkorporering eller transformasjon? •Norsk kjøpslov 1988: egen lov gjennom transformasjon •Forbrukervern •Forbrukerkjøpsloven 2002

11 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Dag 2: Hovedpunkter i avtaleretten •Avtaler som økonomiske instrumenter •Noen avtalerettslige grunnprinsipper •Hvordan kommer bindende avtale i stand? •Avtaletolkning

12 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Avtaler som økonomiske instrumenter •Alle og enhver inngår daglig avtaler •Det dynamiske element i det økonomiske liv •Det viktigste grunnlaget for stiftelse, endring, opphør og overføring av formuerettigheter

13 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Noen avtalerettslige grunnprinsipper •Privatautonomien •Pacta sunt servanda (avtaler skal holdes) •Rettslig bindende avtaler •Kontraktsfrihet •Formfrihet •Forventningsprinsippet

14 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Hvordan kommer bindende avtale i stand? •Avtaler kan inngås på mange forskjellige måter •Avtalefrihet og formfrihet •Kjernespørsmålet: hva skal til for at man blir forpliktet? •Avtaleloven 1918: •Tilbud •Aksept

15 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Noen disposisjonskriterier: •partens vilje til å forplikte seg •ordlyden •språklig sammenheng (kontekst) •forutsetninger, forhistorie, praksis •form •innhold •handlemåte •etterfølgende forhold

16 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Sentrale begreper: •Dispositivt utsagn (Jo Hov) •Disposisjonskriterier (Eng/Woxholt) –Typisk relevante momenter for å avgjøre om avtale er inngått •Avveining –av relevante disposisjonskriterier •Helhetsvurdering

17 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Avtaletolkning •hvorfor tolkning? •tolkning og utfylling •tolkningsprosessen •tolkningsprinsipper •tolkningsmomenter •tolkningsregler

18 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Dag 3: Avtaleslutning etter avtalelovens modell •Avtaleslutning etter avtalelovens modell •Nærmere om når et utsagn er forpliktende •Avtalemekanismen i avtaleloven kapittel 1

19 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Avtaleslutning etter avtalelovens modell •Hovedgrupper av rettslig forpliktende utsagn •Løfter •Påbud •Tilbud •Aksept •Forholdet mellom vilje og erklæring

20 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Nærmere om når et utsagn er forpliktende •Hva kan mottageren med rimelighet legge i utsagnet? •Forhold ved selve utsagnet –klarhet –bestemthet –fullstendighet •Situasjonen utsagnet blir avgitt på bakgrunn av

21 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Avtalemekanismen i avtaleloven kapittel 1 •Utvekslingen av sammenfallende tilbud og aksept •Løfteprinsippet •Tilbakekall re integra •Aksepten og dens rettsvirkninger

22 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Dag 4: Andre kriterier for binding enn tilbud og aksept •Avtalelovens modell •En generell modell for behandling av disposisjonsspørsmålet •Disposisjonsspørsmålet •Disposisjonskriterier

23 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Avtalelovens modell (repetisjon) •Utvekslingen av sammenfallende tilbud og aksept •Kjennetegn ved bindende partsutsagn •Tilbakekall re integra •Aksepten og dens rettsvirkninger

24 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Sentrale begreper: •Dispositivt utsagn (Jo Hov) •Disposisjonskriterier (Eng/Woxholt) –Typisk relevante momenter for å avgjøre om avtale er inngått •Avveining –av relevante disposisjonskriterier •Helhetsvurdering

25 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Disposisjonskriterier (ikke uttømmende): •partens vilje til å forplikte seg •ordlyden •språklig sammenheng (kontekst) •forutsetninger, forhistorie, praksis •form •innhold •handlemåte •etterfølgende forhold

26 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO •reelle hensyn •passivitet •culpasanksjon

27 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Dag 6: Avtaleslutning utenfor avtaleloven •Forhandlingsavtaler •Intensjonsavtaler •Anbud •Masseavtaler •Standardavtaler

28 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Forhandlingsavtaler •avtaler som tar form etter hvert •trinnvis binding eller først når alt er omforent? •ordrebekreftelse •styreforbehold –må være i samsvar med lojalitetsprinsipper •enighet om hovedpunkter

29 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Nærmere om bindingsspørsmålet ved forhandlingsavtaler •Konkret helhetsvurdering av de relevante disposisjonskriterier •tidsmomentet •Rt 1998 s. 946 (Vinagentur): ikke skriftlighetskrav •nye og usedvanlige vilkår etter enighet om hovedpunkter •den ene part forstår eller bør forstå at den annen har innrettet seg i tillit til at avtale er inngått

30 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Intensjonsavtaler •erklæring som angir mål og hovedpunkter for en mulig kontrakt •har intensjonsavtalen løftevirkninger? •andre rettsvirkninger: –forbud mot parallelle forhandlinger –plikt til konfidensialitet –forbud mot konkurranse under forhandlingen •presumsjon: ikke forpliktende, Rt 1995 s. 543

31 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Anbud •Avgivelse av tilbud og tildeling av kontrakt etter strengt formalisert prosedyre (”anbudskonkurranse”) •brukes ved større anskaffelser •offentlige anskaffelser skal i visse tilfeller skje ved anbudskonkurranse •konkurransegrunnlag og tilbud utgjør det endelige avtaleinnhold.

32 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Masseavtaler •avtaler som inngås hyppig og gjentakende i dagliglivet •eks: innkjøp i supermarked, løsning av billett med offentlig kommunikasjon, parkering av bil, etc. •relevante disposisjonskriterier: –de enkelte handlinger som inngår i transaksjonen

33 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Standardavtaler •avtalevilkår utarbeidet av den ene part, som denne legger til grunn i alle avtaleforhold •spørsmål om vilkårene kan anses vedtatt av den annen part (vedtakelsesspørsmålet). •tidspunktets betydning •innholdets betydning

34 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Dag 7: Erstatning hvis avtale ikke kommer i stand; Avtaletolkning •Erstatning hvis avtale ikke kommer istand •Avtaletolkning •Begrepet tolkning •Tolkningsprosessen •Tolkningsprinsipper •Tolkningsmomenter •Tolkningsregler

35 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Erstatning hvis avtale ikke kommer i stand •Forhandlinger som ikke leder til avtale •Kan medføre kostnader, mv. •Utgangspunkt: hver part bærer egne kostnader •Unntak: uaktsomhet i forhandlinger (culpa in contrahendo), jf juridisk teori •Tap som kan kreves erstattet: negativ kontraktsinteresse •Ansvarsgrunnlaget ikke fastslått i RP, men Rt 1998 s. 761 forutsetter at det finnes

36 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Nærmere om ansvarsgrunnlaget •Rt 1998 s. 761 (”Kina Hansen”) ”kreves en klanderverdig opptreden under kontraktsforhandlingene illojalitet, uredelighet, forledelse eller liknende” •Terskel •Tidsmomentet •Typetilfeller: –opplysningsplikt –parallelle forhandlinger –forhandlinger uten disposisjonshensikt

37 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Avtaletolkning •Disposisjonsspørsmålet •Innholdsspørsmålet •Sammenheng –metodisk –innholdet av betydning for om det foreligger disposisjon •Tolkning = en metode for å fastlegge innholdet i en avtale •Hvorfor tolkning? •Tolkning og utfylling

38 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Tolkningsprosessen 1.Identifisere tolkningsalternativer 2.Valg av tolkningsalternativ a)identifisere tolkningsmomenter b)utlede innholdet i de ulike momenter c)avveining av momentene 3.Eventuell justering av resultatet ut fra en tolkningsregel

39 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Målet for tolkningen •Det subjektive tolkningsprinsipp •forlengelse av viljesteorien •gjelder gaveløfter og testamenter •Det objektive tolkningsprinsipp •hva en alminnelig fornuftig person rimeligvis kan legge i utsagnet (tolkningsgjenstanden) •Modifikasjon: hvis felles partsoppfatning (jf avtalefrihet)

40 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Tolkningsmomenter •Ordlyden –alminnelig mening etter vanlig språkbruk –språklig sammenheng –sentralt moment: hensyn til forutberegnelighet, tredjeparter •Bakgrunnen –forhandlinger, forarbeider –faktisk bakgrunn –forutsetninger •Formål

41 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Tolkningsmomenter (forts.) •Innhold –vederlaget: sentralt moment –hvor byrdefulle er de ulike tolkningsalternativer? •Form –samsvar mellom form og mulig innhold? •Etterfølgende forhold •Reelle hensyn •Culpasanksjon •Risikobetraktninger

42 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Tolkningsregler •Uklarhetsregelen –også kalt forfatterregelen –lovfesting: avtl. § 37 (1) nr 3: ”Ved tvil om tolkningen av et avtalevilkår, skal vilkåret tolkes til fordel for forbrukeren” •Minimumsregelen –ved tvil velges det alternativ som er minst inngripende (byrdefullt) for løftegiver


Laste ned ppt "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kurs avtalerett og kjøpsrett Kurs 7, Vår 2007 Advokat dr. juris Sverre Blandhol."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google