Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ole Kr. Fauchald1 Formålet med forelesningen n Gi en oversikt over grunnstrukturene i miljøretten og menneskerettighetene n Gi et bilde av hvordan miljøretten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ole Kr. Fauchald1 Formålet med forelesningen n Gi en oversikt over grunnstrukturene i miljøretten og menneskerettighetene n Gi et bilde av hvordan miljøretten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ole Kr. Fauchald1 Formålet med forelesningen n Gi en oversikt over grunnstrukturene i miljøretten og menneskerettighetene n Gi et bilde av hvordan miljøretten forholder seg til andre fag ä Menneskerettigheter, folkerett, forvaltningsrett, privatrettslige fag n Oversiktsbilde over noen forskjellige tilnærmingsmåter i jussen n Overføringsverdi?

2 Ole Kr. Fauchald2 M.R., hva er det? n Hvordan gjenkjenne en m.r.? ä Innholdsmessige og formelle kriterier n Liberalismen / sosialismen ä Begge er anerkjent, men forskjeller n Menneskerettighetskatalogen i Grl. ä Liberalistiske ideer n Internasjonalisering av m.r. ä Globalt – regionalt n Anerkjennelse av nye m.r. n Individer som rettssubjekter i folkeretten

3 Ole Kr. Fauchald3 Miljørett – hva er det? n Ny rettsdisiplin vs. integrering i eksisterende ä Virkemiddelorientert, utvikling av nye virkemidl. n Offentlig rett eller privatrett? ä Fra privat til offentlig og tilbake? n Folkerett eller nasjonal rett? ä Problemenes art n ”Trinnhøyde” i rettssystemet ä Anerkjennelsen av visse verdier som grunnleggende ä Fra ordinær lov til grunnlov ä Utviklingen av prinsipper n Antroposentrisme vs. økosentrisme

4 Ole Kr. Fauchald4 Interessefellesskap/-konflikt n Eksempler på interessefellesskap mellom m.r. og miljø ä Helse ä Naborettslige problemstillinger ä Fri flyt av informasjon ä Deltagelse i beslutningsprosesser ä Organisasjonsfriheten ä Eiendomsrettigheter / ressursutnyttelse ä Retten til mat n Eksempler på interessekonflikter ä Eiendomsrettigheter / ressursutnyttelse ä Retten til mat ä Retten til arbeide

5 Ole Kr. Fauchald5 Retten til miljø som m.r.? n Retten til viss miljøkvalitet ä Hvordan angi miljøkvalitet? ä Helse / ressurser / biologisk mangfold ä Bærekraftig utvikling n Ulike interesser ä Antroposentrisme/økosentrisme ä Individ – samfunn – fremtidige generasjoner – miljø n Prosessuelle rettigheter ä På vei inn, men nivået for m.r.? ä Forankret, men ikke foreskrevet i Grunnloven

6 Ole Kr. Fauchald6 Forholdet miljø/m.r. i praksis n Undersøkelse av praksis under EMK ä 42 relevante saker: 16 til fordel, 26 til skade ä 25 av sakene angikk plan- og bygningsrett n Ikke ubetinget “win-win”-forhold, hvorfor? ä Menneskerettigheter: individenes interesser ä Individene og miljøet: interessefellesskap og interessekonflikter n Aktuelle saker ä Naborettslige tvister (tilbake der miljøretten startet) ä Hatton-saken (2001 / 03) ä Guerra-saken (1998) ä Lopez Ostra-saken (1994)

7 Ole Kr. Fauchald7 Grl. § 110b n Rent politisk erklæring? ä Er det noe som skiller § 110b fra §§ 110, 110a og 110c? ä Er det noe ved miljøretten som gjør grl. § 110b viktig? n Selvstendig rettsgrunnlag? ä Rettstomme rom n Påvirke balansen i Grl.? ä § 97: Når vil inngrep i forhold til handlinger i fortiden / bestående rettigheter være ulovlige ä § 105: Når innebærer rådighetsinnskrenkninger erstatningsplikt + innholdet i ”fuld Erstatning” n Tolkningsfaktor

8 Ole Kr. Fauchald8 Konsekvenser av Grl. § 110 b n Konsekvenser for forvaltningsrettens materielle del ä Unnlatelse av bruk av fullmakter – handlingsplikt? ä Hjemmelsproblematikk – manglende eller tvilsom hjemmel, ”spesialitetsprinsippet”. –Rt. 93/528 – Lunner pukkverk ä Andre grenser for utøvelsen av forvaltningsskjønnet – formålsbetraktningers betydning ä Vilkårslæren –Tolkning av lovhjemmel / adgangen forøvrig ä Omgjøring til skade / til gunst –Gasskraftsaken

9 Ole Kr. Fauchald9 Konsekvenser … II n Forvaltningsrettens prosessuelle del ä Offentlighetsprinsippet – miljøinformasjonslov, offentlighetsloven, utvidelse til ”private” ä Informasjonsplikt ä Klageadgang ä Deltagelse i beslutningsprosesser n Konsekvenser for domstolene ä Domstolenes prøvelseskompetanse –Forvaltningsskjønnet: Faglig / politisk – rettslig? ä Rettslig interesse – Rt 2003/1630 ä Bruken av domstoler som rettspolitisk arena –Eks.: Ulvesaken

10 Ole Kr. Fauchald10 Miljørettslige prinsipper n Hva er et ”prinsipp”? ä Ulike kriterier –Stor grad av enighet om hovedinnholdet, men ikke nødvendigvis alle enkeltheter –Generelt og kortfattet –Backer: Vidt begrep ä Rettslige prinsipper vs. politiske prinsipper –Prinsippets funksjon – prinsipper og m.r. n Samme prinsipp kan ha ulikt innhold ä Avhengig av anvendelsesområde og profesjonstilhørighet ä Eks. føre var, forurenseren betaler og bærekraftig utvikling

11 Ole Kr. Fauchald11 Nærmere om noen prinsipper n Bærekraftig utvikling ä Generell målsetning ä Bringer inn tidsperspektivet og solidaritetsperspektivet ä Formelt gjennomslag i rettssystemene internasjonalt og nasjonalt ä Reelt gjennomslag? Problemer mht. operasjonalisering – genteknologiloven § 10 ä Forholdet til m.r. –Solidaritetsperspektivet n Føre var prinsippet ä Forvaltning av usikkerhet – teknologiutvikling ä Håndtering av risiko ä Speilvending/bevisbyrde/int’le standarder

12 Ole Kr. Fauchald12 Nærmere om prinsipper II n Føre var prinsippet forts. ä Konfliktlinjer –Internasjonal handel, næringsregulering –Nytte/kostnadsanalyser, samfunnsøkonomisk effektivitet ä Forholdet til m.r. –Helse og risiko – genteknologi n Forurenseren betaler / tiltakshaveren betaler ä Vid betydning –Korreksjon av markedsimperfeksjoner og valg av virkemidler –Rettsøkonomisk interessant –effektivitet vs. rettferdighet ä Snever betydning - rettslig prinsipp? –Subsidieforbud –Erstatningsrettslig: Hvem skal holdes ansvarlig ä Forholdet til m.r. –Fordeling av kostnader v/ miljøinngrep – eierrådighet


Laste ned ppt "Ole Kr. Fauchald1 Formålet med forelesningen n Gi en oversikt over grunnstrukturene i miljøretten og menneskerettighetene n Gi et bilde av hvordan miljøretten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google