Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Nasjonale målsettinger ved bosetting og integrering av flyktninger Tromsø 11. mars 2004 Statssekretær Cathrin Bretzeg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Nasjonale målsettinger ved bosetting og integrering av flyktninger Tromsø 11. mars 2004 Statssekretær Cathrin Bretzeg."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Nasjonale målsettinger ved bosetting og integrering av flyktninger Tromsø 11. mars 2004 Statssekretær Cathrin Bretzeg

2 2 Norge er gjennom internasjonale avtaler og konvensjoner forpliktet til å ta sin del av det internasjonale samfunns ansvar for å gi beskyttelse og hjelp til flyktninger. De som søker asyl i Norge har rett til å få en individuell vurdering av saken sin. Sakene er ofte kompliserte og tar lang tid å behandle. De som får asyl eller opphold på humanitært grunnlag her i landet har vært gjennom en nøye og grundig vurdering. Internasjonale forpliktelser

3 3 I 2003 kom det 15 600 asylsøkere fra 114 land til Norge. De største gruppene var fra  Serbia og Montenegro  Afghanistan  Russland  Somalia Prognosen for 2004 er at antallet vil falle til om lag 10 000. Asylankomster

4 4 I 2003 fikk nesten 600 asylsøkere innvilget asyl etter flyktningkonvensjonen. 50 personer asyl på grunn av kjønnsbasert forfølgelse. Totalt fikk 4 700 personer beskyttelse i Norge i 2003 Beskyttelse i Norge

5 5 Det vil være behov for 5 500 plasser til bosetting i 2004 4 100 plasser til bosetting i 2005 Behov for kommuneplasser

6 6 Januar 2003 var innvandrerbefolkningen i Norge på om lag 332 800 personer. Det utgjør 7,3 prosent av hele befolkningen. Inkluderer personer som er født i Norge med to utenlandsfødte foreldre. I 2002 økte innvandrerbefolkningen i Norge med 22 100 personer. Innvandrerbefolkningen

7 7 Regjeringens overordnete målsetting med integreringspolitikken er bidra til å skape et samfunn der alle, uavhengig av opprinnelse og kjønn, skal kunne få arbeid og ha like muligheter til å delta i det norske samfunnet, enten det er i skolen, i bomiljøet eller i organisasjonslivet Målsetting

8 8 Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere var i november 2003 på 9,6 prosent. I hele befolkningen var ledigheten på 3,7 prosent. Det betyr at hver sjette arbeidsledig er en førstegenerasjons innvandrer. Over 80 prosent av ledige innvandrere kommer fra ikke-vestlige land. Arbeidsmarked

9 9 Rask og god bosetting. Etablering av ordningen med introduk- sjonsprogram og introduksjonsstønad. Innføring av ordningen med obligatorisk deltakelse i opplæring i norsk og samfunns- kunnskap for nyankomne innvandrere. Bekjempelse av rasisme og diskriminering. Regjeringen prioriterer

10 10 Kommunene vedtok å bosette vel 5600 personer i 2003. Det ble bosatt 5241 personer. I tillegg kom det 1452 personer på familiegjenforening Til sammen mottok kommunene 6693 personer. Bosetting

11 11 Målet er at alle skal bosettes innen 6 måneder. Gjennomsnittlig ventetid for dem som ble bosatt fra mottak i 2003 var 7,14 måneder etter vedtak om opphold. 45 prosent hadde ventet mer en 6 måneder på bosetting. Ved årsskiftet var det 1935 personer med vedtak om opphold i statlig mottak. Ventetid på bosetting

12 12 Kombinerer et introduksjonsprogram med en introduksjonsstønad Skal styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Skal vri inntektssikringen fra passiv sosialstøtte til aktive kvalifiseringstiltak. Fra 1. september 2004 gjelder introduksjonsloven for samtlige kommuner. Introduksjonsordning

13 13 Regjeringen utreder en ordning med plikt og rett til 300 timer norsk Derav 50 timer samfunnskunnskap på et språk innvandreren forstår. Utover 300 timer pliktig opplæring, kan det tilbys inntil 2700 timer opplæring ved behov. Obligatorisk norsk

14 14 Regjeringen har vedtatt en Handlings- plan mot rasisme og diskriminering for perioden 2002-2006. Tiltakene i planen retter seg særlig mot satsingsområder som arbeidslivet, skole og utdanning, tilpasning av offentlige tjenester osv. Handlingsplan mot rasisme og diskriminering

15 15 Regjeringen vil legge fram et lovforslag høsten 2004 Opprette nye håndhevingsorganer – samle likestillingsarbeidet hos et nytt Likestillings-og diskrimineringsombud Ny lov mot etnisk diskriminering

16 16 Rask og god bosetting. Etablering av introduksjonsordning Innføring av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Bekjempelse av rasisme og diskriminering. Regjeringen prioriterer


Laste ned ppt "1 Nasjonale målsettinger ved bosetting og integrering av flyktninger Tromsø 11. mars 2004 Statssekretær Cathrin Bretzeg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google