Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammenhengen mellom partenes ytelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammenhengen mellom partenes ytelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammenhengen mellom partenes ytelser
På oppfyllelsesstadiet Begge parter forutsetter balanse mellom ytelse og motytelse Kontraktsreglene ivaretar partenes vederlagsforventning under oppfyllelsen Ved kontraktsbrudd Egen ytelse justeres dersom motytelsen justeres (gjensidighetsvirkningene) Oppfyllelsesinteressen trer i stedet for vederlagsforventningen

2 Prinsippet om ytelse mot ytelse
Rettslig avhengighetsforhold mellom leveringsplikt og betalingsplikt Hovedregel: Samtidig utveksling av ytelsene Alminnelig kontraktsrettslig prinsipp Kjl. §10(1), §22(1), jfr §42 og §49(1) og §49(2) Den side av prinsippet som beskytter selger er nedfelt i §10 Den side av prinsippet som beskytter kjøper er nedfelt bl a i §42 Avhl. § 5-5 og § 2-3

3 Egen ytelse suspenderes dersom den annen part ikke presterer samtidig
Risikoen går allikevel over Kjl §13(1) og (2) Plikt til å dra omsorg for tingen inntrer Kjl §72 flg Ytelsesplikten reaktiveres når misligholdet opphører

4 Samtidighetsprinsippets funksjoner
Gir en sikkerhetsrett i egen ytelse En part trenger ikke levere uten at motytelse blir prestert Jfr bl a kjl §10 og 42 Virker som et oppfyllelsespress Motytelsen avhengig av egen prestasjon Gir en undersøkelsesrett Samtidig utveksling gjør det mulig å overse den annens ytelse på forhånd Jf. kjl §31 Rt : Kreditor må ”kunne kræve en saadan foreløbig undersøkelse, som kunde foretages uten ulempe og uten at forrykke” besittelsen

5 Vilkår for utøvelse av tilbakeholdsrett
Krav til konneksitet Det må være en nær sammenheng den tilbakeholdte ytelse og motytelsen Ytelsene må skrive seg fra samme kontraktsforhold Ved løpende ytelser er det adgang til å holde tilbake senere ytelser inntil det leverte er betalt Arbeidsprestasjoner kan holdes tilbake ved betalingsmislighold Rt NS 8405 art 30.2: Vesentlig betalingsmislighold kreves Et mislighold i et kontraktsforhold kan ikke utløse tilbakeholdsrett i et annet Krav til proporsjonalitet Det må være samsvar mellom det som holdes tilbake og de krav som gjøres gjeldende “sikre” i kjl §42, avhl § 4-15, hvtj § 13, bustadl. § 24 og § 31 gir et visst slingringsmonn Udelelige ytelser Detensjonsretten står seg også for mindre (ikke bagatellmessige) krav

6 Unntak fra samtidighetsprinsippet
Avtalt kreditt Avtalt forskuddsbetaling Forsendelseskjøp kjl §10(2) Selger kan ikke la være å sende varen Kan sikre seg gjennom transportrettslige regler Selger hjelpes her av §49(3) som gjør det mulig for selger å kreve betaling mot transportdokumenter Løpende ytelser Samtidighet kan ikke gjennomføres i praksis Hovedregel: Realdebitor plikter å yte først om ikke særlige omstendigheter tilsier forskuddsbetaling

7 Misligholdsbeføyelsene
Gjensidighetsbeføyelser Gjenopprette likevekten i kontraktsforholdet Erstatning Økonomisk kompensasjon for tap

8 Rett til naturaloppfyllelse
Hva innebærer det at naturaloppfyllelse kan kreves Fastsettelsesdom Ikke uten videre fullbyrdelsesdom Forutsetning for rett til fastholdelse Også rettekrav kan gjennomføres ved dom på naturaloppfyllelse Rt Det kan alltid kreves naturaloppfyllelse av pengeytelser Eks. kjl § 52(1) Tingsytelser Naturaloppfyllelse kan kreves i kjøpsforhold Kjl. § 23 Eiendomskjøp: Naturaloppfyllelse Avhl. § 4-2 Hvtjl § 14: Naturaloppfyllelse kan fremtvinges Entreprisekontrakter Rt : Naturaloppfyllelse kan fremtvinges Bustadl: Ikke regulert, men prinsippet i hvtjl § 14 og Rt gjelder Personlige arbeidsytelser kan ikke kreves oppfylt in natura

9 Unntak Umulighet Praktisk umulighet likestilles med fysisk umulighet
Kjl. §23: Naturalytelse utelukket ”om det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne” Selgeren kan ikke på kort sikt overvinne hindringen uten helt spesielle vansker Rettslig umulighet Rt Misforholdsbegrensningen Interesseavveing Vil det være urimelig overfor realdebitor å gjøre gjeldende kravet? Lojalitet i kontraktsforhold Kjl. § 23: ”for så vidt oppfyllelse vil medføre så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller” Avhl. § 4-2(1), hvtjl § 14, husl. § 2-9, bustadl. § 32 Misforholdvurderingen skal baseres på verdimessige vurderinger Tapsbegrensningsplikt Kan ikke fastholde der det er klart at det ikke blir oppfylt med virkning for erstatningsberegningen, Rt Samfunnsmessige hensyn Moral

10 Retting - generelt Retting har en dobbeltstilling:
Misligholdsbeføyelse fra realkreditor Krever at realdebitor retter eller omleverer for egen regning Eks. Kjl § 34 Defensiv beføyelse fra realdebitor Formål: Skal avverge videre misligholdskrav Eks. Kjl § 36 Retting vanligvis i begge parters interesse Så lenge retting er aktuelt er andre misligholdsbeføyelser sekundære Kjl § 37, fkjl § 32, jf §31, hvtjl §25, jf. §26, bustadl. § 33 jf § 34, NS 8405 pkt 36.2 Andre misligholdsbeføyelser suspenderes

11 Realkreditors krav på retting
Ubetinget, objektivt krav på reparasjon Mangel tilstrekkelig Kjl § 34, fkjl § 29, bustadl § 32(1), NS 8405 pkt 36.2, 1. ledd, Rt , hvtjl § 24, husl § 2-10 og §5-7 I eiendomskjøp har selger ikke retteplikt Avhl. § 4-10(2): retteplikt kun der ”seljaren har ført opp hus eller anna innretning for sal” Retting må foretas innen rimelig tid §37 forutsetningsvis Selger bærer alle omkostninger Selger kan ikke kreve kjøper for eventuell merverdi som følge av retting Mao: Krav på retting også der resultatet for kjøper blir en ytelse som er bedre enn avtalt, forarbeidene til avhl. §4-10 (Ot prp nr 66 ( ) s. 106 NB: Merverdi relevant for spm om retting påfører selger ”urimelig kostnad eller ulempe”, jf kjl §34(1) Selger kan møte krav om retting med krav om omlevering

12 Unntak fra realdebitors retteplikt
Unntak fra retteplikten der retting volder selger ”urimelig kostnad eller ulempe” Eks: kjl §34(1), bustadl § 32(1), NS 8405 pkt 36.2, 1. ledd, Rt , hvtjl § 24, husl § 2-10 og §5-7 ”Misforholdsbegrensning” Tilsvarende som misforholdsbegrensningen ved naturaloppfyllelse Interesseavveining avgjørende Realdebitors oppofrelser er så store at det sammenholdt med kjøpers interesse er urimelig å få gjennomført retting Ved ”urimelig kostnad” kan realkreditor allikevel forlange retting mot å betale mellomlegget

13 Unntak fra selgers retteplikt (2)
Urimelig ulempe Praktiske og tekniske muligheter for retting Retting av privatpersoner Urimelig kostnad Kan utelukke retting selv om det er praktisk mulig Selger fritas uansett fra retteplikten der retting er umulig

14 Realkreditors medvirkning ved retting
Realkreditor plikter å yte rimelig medvirkning Manglende medvirkning kan ”volde selgeren urimelig kostnad eller ulempe” jf. kjl §34(1)

15 Mislighold av retteplikt
Mislighold foreligger dersom Reparasjon ikke foretas Reparasjon ikke utføres ”innen rimelig tid etter at kjøper har klaget på mangelen” Kjl §37 og bustadl § 32 forutsetningsvis Realdebitor pålegges et rent objektivt ansvar for reparasjonsomkostninger Eks: Kjl §34(3), NS 8405 pkt 36.2 Hvtjl. § 24 angir prisavslag som beføyelse Realkreditor får dekket ”forsvarlige utgifter” til retting Jf kjl § 34(3) Ns 8405 pkt 36.2: ”dekke kostnadene” Tolkes i tråd med kjl § 34(3), jf pkt 36.3 Valg av fremgangsmåte skal være forsvarlig Ved for dyr retting taper kjøperen bare tilleggskostnadene

16 Realdebitors rett til avhjelp
Selger har adgang til å rette mangler Foreligger i alle kontraktsforhold der realkreditor hat et krav på retting Rett til å rette etter avhl. § 4-10(1) selv om det ikke foreligger noen plikt til årette Urimelighetsbegrensningen retting må kunne skje ”uten vesentlig ulempe” for realkreditor Jf kjl § 34 Skjønnsmessig vurdering Realdebitor kan påvirke ulempevurderingen indirekte ved å redusere realkreditors ulempe F eks ved å tilby erstatningseksemplar i rettetiden

17 Relevante faktorer i ulempevurderingen
Realkreditors behov for gjenstanden Hvor viktig er tingen for kjøper Oppstår det tap eller ulempe som et resultat av at realkreditor må vente på gjenstanden Tidsmomentet Ville tiden det tar representert vesentlig forsinkelse? Gjentatte reparasjonsforsøk Realdebitor kan gjøre flere reparasjonsforsøk Samlet vurdering av de totale ulempene Fkjl § 30: To rettingsforsøk

18 Realkreditors egen avhjelp
Realkreditors rett til å rette modifiseres av realkreditors interesse i rask retting Kjøper kan rette selv der det er ”urimelig” å vente på selgers retting Kjl § 34(3) Men i entrepriseforhold kun om det er ”tvingende nødvendig at utbedring foretas raskere enn entreprenøren har anledning til”, NS 8405 pkt 36.2

19 Hvilket resultat må godtas?
Kontraktgjenstanden etter retting må sammenholdes med kontraktens krav Alle beføyelser faller bort etter vellykket retting Med unntak av tap i forbindelse med reparasjonen Mislykket retting: Mangelsbeføyelser kan gjøres gjeldende Tingen kan avvises med endelig virkning dersom mangelen er vesentlig

20 Realkreditors krav på omlevering
Omlevering kan bare forekomme ved fungible ytelser Kjl §34(2) 2 pkt: utelukket for ting som ”har slike egenskaper at den ut fra partenes forutsetning ikke med rimelighet kan erstattes med en annen” Partenes forutsetninger avgjørende, ikke om tingen faktisk kan byttes med en annen Utelukket i rene spesiekjøp Men ikke i tilvirkningskjøp Omlevering forutsetter helt ny ytelse Omlevering av deler av tingen Det må derfor være levert så mangelfullt at det foreligger en vesentlig mangel Forskjellig fra vesentlig kontraktsbrudd i §39(2)? Ytelsen må kunne tilbakeleveres i vesentlig samme stand §66 Ytelse mot ytelse

21 Prisavslag pga mangel Ved mangelfull ytelse har realkreditor et ubetinget krav på prisavslag Kjl § 38 Uavhengig av mangelens størrelse Uavhengig av mangelens betydning Uavhengig av skyld

22 Forholdet til erstatning
Prisavslag kan funksjonelt sidestilles med erstatning For det verdiminus mangelen utgjør Allikevel ikke erstatning Skiller seg fra erstatning ved at det beregnes i forhold til kjøpesummen Innebærer en korreksjon av kjøpesummen Gjensidighetsbeføyelse

23 Nærmere om vilkårene (1)
Mangel Ekskurs: Prisavslag ved forsinkelse? Tingens omsetningsverdi må reduseres pga mangelen Krav til årsakssammenheng Markedsverdien avgjørende Jfr ”verdi” i §38

24 Nærmere om vilkårene (2)
Bruksverdien ikke relevant Motstridende uttalelse i forarbeidene? Prisavslag kan skje ”på grunnlag av mangelens betydning for kjøperen” Ot prp nr 80 ( ) s 90 Konsekvenstap kompenseres eventuelt ved erstatning

25 Beregningen av prisavslag (1)
Kjøp Prisavslaget skal være forholdsmessig, kjl § 38, avhl. § 4-12 Slik at ”forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand” Prosentvis reduksjon: Avslaget skal tilsvare mangelens prosentvise verdi Markedspris: prisavslag = verdireduksjon Overpris: prisavslag > verdireduksjon Underpris: prisavslag < verdireduksjon Entreprise Ns 8405 pkt 36.4: ”Prisavslagets størrelse fastsettes på grunnlag av den reduksjon av byggets verdi som mangelen representerer” Går rett på verdiminus, ikke veien om forholdsmessighet

26 Beregningen av prisavslag (2)
Prisavslagsregelen best tilpasset objekter med lett konstaterbar markedspris For ting av mer unik karakter må prisavslaget beregnes mer skjønnsmessig ”verdi” uansett avgjørende Reparasjonskostnader o l gir ingen veiledning Prisavslag fastsatt ved ”lovlig skjønn” Rt 1926 s 704

27 Øvre grense for prisavslagets størrelse?
Realdebitor kan ønske å omgjøre avtalen pga lavt sluttvederlag Allikevel en absolutt rett for realkreditor? Rimelighetsbetraktninger ikke forenlig med en absolutt retten, jf avtl § 36


Laste ned ppt "Sammenhengen mellom partenes ytelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google