Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AMS og forbrukeren HAN: Lesegrensesnitt mot applikasjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AMS og forbrukeren HAN: Lesegrensesnitt mot applikasjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Smarte målere – smarte forbrukere Hva kan dette bety for norske sluttbrukere?

2 AMS og forbrukeren HAN: Lesegrensesnitt mot applikasjoner
Innen 1.januar 2019 skal alle norske husstander ha fått installert en AMS måler Synliggjøre forbruk i sann tid på et display eller en mobil, eller som input til smarthusløsninger HAN grensesnittet kan brukes for tilknytting av formidlingsløsninger i Enova programmet Bakteppet for dette prosjektet kan jo i stor grad sies å være utrullingen av AMS. Alle husstander skal få en smart måler innen 1. januar 2019. AMS er jo da ikke en smarthusløsning i seg selv, men det er en veldig viktig råvare inn i smarthusløsninger. Og det blir veldig spennende å se hva kraftbransjen kan få ut av de dataene, særlig med tanke på forbrukeren når det gjelder dette prosjektet. Det er vel rundt som har en smart måler allerede, og vi tror vel at de største utrullingene vil skje i 2016, 17 og 18. Dette vil vite mer om etter at vi har gjennomført den første formelle innrapporteringen til NVE nå i løpet av første kvartal Og dette vil jo være relevant for dette prosjektet fordi vi vil se når AMS vil være tilgjengelig. Formidlingsløsninger Og når det gjelder dette lesergrensesnittet, HAN grensesnittet, så har det jo vært mye snakk den siste tiden om valg av standard. Vi har fått god hjelp an Norsk Elektroteknisk Komite til å prøve å finne en nasjonalt anbefalt standard. Vi har spurt over 50 ulike aktører i kraftbransjen og fått omtrent 50 ulike svar, så det å gi en guiding på HAN grensesnittet har vært veldig vanskelig. Men nå prøver vi standardisere i alle fall den tekniske pluggen slik at alle i Norge som har en eller annen løsning vil kunne ta med seg denne når han flytter, uavhengig av AMS-leverandør. Hva som er på den andre siden av pluggen, hvem som vinner det økosystemet, det vet vi ikke – men vi håper dette programmet er med på å kick starte at det skjer en utvikling her i det norske markedet.

3 Forutsetninger for markedsprogram
Personvern Frivillig for kunden Kunden eier sine egne data Avhengig av tillit hos norske strømkunder Forsvarlig håndtering av data er en forutsetning for at programmet skal lykkes Markedsaktører som drivere Markedsaktøren hovedsøker - f.eks. kraftleverandør eller kraftselskap Markedsaktør trenger en villighetserklæring fra nettselskap(ene) Nøytralitet hos nettselskap Dersom nettselskap deltar i konkurranse med sin integrerte kraftleverandør, må også nettselskapet være åpen for minimum en ikke-integrert (dvs uten vesentlig eiermessig kobling) kraftleverandør/kraftselskap .. ellers åpne for gode innspill! Forutsetninger for at programmet skal lykkes. Først dette med personvern; viktig at vi ikke får noen uheldige opplevelser her. Viktig at kundene som deltar i programmet er sikre på at deres personvern ivaretas. Nettselskapene, monopolselskaper bygger ut AMS, de har mye kunnskap og det er viktig å ha nettselskapene med. Men samtidig så er det markedsaktører som har dialog med kunden og som skal sørge for markedsutviklingen. Det er noen som må ha lead i dette prosjektet -det trenger ikke være en kraftleverandør, men det må være noen som har den dialogen med kunden og det kommersielle ansvaret. Avhengig av å ha dialog med nettselskapene, så vi har snakket om at vi ser for oss at markedsaktør bør ha en villighetserklæring fra nettselskapet. Også har vi en liten utfordring i denne bransjen når det kommer til nøytralitet. Noen nettselskap jobber ekstra godt med den integrerte kraftleverandøren. Og det kan de gjerne gjøre i dette prosjektet, men da sier vi at nettselskapet også må være åpen for en annen kraftleverandør som banker på. Det skal veldig mye til for at vi endrer på akkurat disses Ellers er vi åpne for gode innspill

4 Enova Formål Virkemåte
Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Enova skal styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser Enova skal skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger. Virkemåte

5 Bakgrunn Strømnettet er i ferd med å bli fulldigitalisert
Nye teknologiske muligheter Nye markedsmuligheter Store muligheter for effektivisering og sparing Dette må gjøres rimelig kort – både NVE og Phillip vil si noe om dette

6 Målet med pilotprosjektet
Demonstrere teknologier, tjenester og forretningsmodeller for sanntids informasjon om kraftforbruk som gir høyest mulig energibesparelser i norske husholdninger Tekniske løsninger for sanntids informasjon om eget kraftforbruk Plattform, funksjonalitet, brukervennlighet, design osv Tjenester til sluttbrukere og eventuelt andre Informasjon, veiledning, rådgivning, energistyring, automasjon mv Forretningsmodell Forretningside, verdi for kunde, verdi for selskap, samarbeidspartnere, fordeling av inntekter og kostnader mv  Øyvind – kommer med setning: forretningsideen bak (teknisk løsning , tjenesten(info, veiledning, styring) og forretningsmulighet(viktigst, beholde kunder, gjennomtenkt konsept bak – skaper verdier og fordeler kostnader/inntekter)) Motivere nett- og kraftselskap til å bidra til energieffektivisering økt interesse fra nettselskap skape varige effekter Gammel tekst: Teste ut ulike løsninger og detaljeringsnivåer for sanntidsinformasjon 1. Demonstrere og vise mulighetene ved bruk av sanntids tilbakemelding ved installasjon av AMS (ved full utrulling) 2. Avdekke dekke om energireduksjonen er varig eller kortsiktig 3.Undersøke hvordan løsningene kan bidra til økt forsyningssikkerhet

7 Målgruppen for pilotprosjektet
Nettselskap Kraft-leverandør Aggregator Tredjepartsaktør Teknologi-leverandør Andre Markedsaktør hovedsøker Tilbydere Nettselskap Kraftleverandører Teknologileverandører Eks tredjepart : Entro Eks aggregator Enfo

8 Prosjekt-beskrivelse
Funksjon kWh Antall Pris Oppstart Hvorfor konkurranse Tidsavgrenset tiltak Ønsker mangfold av løsninger (teknisk og forretningskonsepter) Mulighet for dialog med aktører – utvikle gode utvalgskriterier Ryddig og avklart prosess Bruker prosedyrene i Forskrift om anskaffelser (FOAL) del I og III Flytt lenger bak: Finnes ingen fasit – mer fleksibelt enn støtte program – område med rask utvikling Har et tidsvindu Vinn-vinn for alle parter FOALVeileder til forskrift om offentlige anskaffelser Side 35 5.2 Når kan man bruke konkurranse med forhandling over terskelverdiene? Vilkårene for å benytte forhandlinger over terskelverdiene er strenge og oppdragsgiver må kunne bevise at vilkårene er oppfylt dersom det blir stilt spørsmål om dette. Når tjenestenes art eller bygge- og anleggsarbeidets karakter eller tjenestens/arbeidets tilknyttede risiko ikke tillater samlet prisfastsettelse på forhånd. Det er neppe tilstrekkelig at det er vanskelig å gjøre et prisoverslag på forhånd. Bestemmelsen gjelder bare i «særlige tilfeller», og betegnelsen «ikke tillater» tilsier at en prisfastsettelse vil være så usikker at det ikke er mulig for leverandørene å levere inn et tilbud i en anbudskonkurranse. Når tjenesten er av en slik art at det ikke kan fastsettes nøyaktige spesifikasjoner på forhånd. Bestemmelsen åpner for forhandlinger ved anskaffelse av komplekse tjenester hvor kontrakten ikke kan tildeles i samsvar med kravspesifikasjonen og tildelingskriteriene i en anbudskonkurranse. Bestemmelsen må tolkes strengt, men det er neppe et krav at det må være umulig. I praksis vil det antagelig være svært sjeldent at unntaket kan komme til anvendelse på annet enn intellektuelle eller finansielle tjenester. Ved varekontrakter eller bygge- og anleggskontrakter hvor arbeidene skal utføres, eller varene produseres, utelukkende til forsknings- forsøks- eller utviklingsformål. Bestemmelsen åpner for at FoU-kontrakter i stor grad kan inngås etter forhandlinger. Tjenestekjøp i forbindelse med FoU-kontrakter vil imidlertid på visse vilkår være helt unntatt fra forskriften, jf. §1-3, 2. ledd bokstav g. Dersom ytelsen bare kan presteres av en leverandør av tekniske eller kunstneriske årsaker. I slike tilfeller vil det ha liten hensikt å gjennomføre en anbudskonkurranse. Bestemmelsen vil dekke for eksempel spesialutviklede leveranser eller utsmykking av offentlige rom.

9 Konkurranse mellom demoprosjekter
- som kan levere: Energiresultater i form av sparte kWh pr år Erfaringsdata, energibruksdata Evaluering av resultater og erfaring

10 Konkurranse mellom demoprosjekter
- som svarer på følgende kriterier: Kvalifikasjonskriterier Avklart konsortsium bestående av minimum ett nettselskap og en kraftleverandør Sannsynliggjort avtale om deltagelse fra minimum 500 kunder Stiller med en kontraktspart (markedsaktør) Modne prosjekt uten FoU Rangeringskriterier Forventet energibesparelse (%, kWh) Pris ("Støtte" fra Enova) Prosjektinnhold Teknisk løsning Tjenester Forretningsmodell System for håndtering og overlevering av data Metode for analyse og dokumentasjon av resultater og erfaringer Oppstart, senest innen 2016

11 Prosessen videre Dialog-konferanser uke 10/11 Utlysning 1. mai
Pre-kval frist 15. juni Pre-kval deltagere 25. juni Konkurranse-grunnlag Tilbudsfrist 1.okt. Forhandlings-møter uke 43/46 Kontrakts-tildeling nov.

12 Kvalifikasjonskriterier
Konsortium A:Konsortiumavtale på plass Sammensetning: Nettleverandør (A) Kraftleverandør (A) Teknologileverandør (B) Tredjepartsaktør (for eksempel Entro, aggregatorer) (C) En kontraktspart (A)  Datatilgang Sannsynliggjort at avtale med sluttbrukere kommer på plass (godkjenning fra husholdningene) (A) Tilgang på historiske forbruksdata (A) Teknologi Ikke FoU - Dokumentert fungerende løsning (A) Må legges ved: Kortfattet prosjektbeskrivelse basert på vedlagt mal Formalia HMS, skatt, økonomi, etc. (A) )) Intensjon: Relativt enkel tilbudsprosess – ikke nødvendig med fullstendig prosjektbeskrivelse før det er avklart om man er med blant de som har reell mulighet til å få Avklart konsortsium bestående av minimum ett nettselskap og en kraftleverandør Sannsynliggjort avtale om deltagelse fra minimum 500 kunder En kontraktspart Ikke FoU Må legges ved: Kortfattet prosjektbeskrivelse basert på vedlagt mal (Formalia HMS, skatt, økonomi, etc. (A) ))

13 Rangeringskriterier 1: Energibesparelse, pris og oppstarttidspunkt
A: Energibesparelse i %: Pris A: Lav totalkostnad per kWh spart A: Høy egeninnsats Oppstart A: Dato for når alle målepunkt er operative B: Framdriftsplan Ulik modenhet på teknolog – vil ikke at all ny teknologi skal bli skadelidene Forventet energibesparelse (%, kWh) Pris Prosjektinnhold Teknisk løsning Tjenester Forretningsmoiell Systenm for håndtering og overlevering av data Metode for analyse og dokumentasjon av resultat/effekt Oppstartperiode (2016)

14 Rangeringskriterier Prosjektinnhold
Prosjektbeskrivelse A-kriterier Tjenester Forretningsmodell Teknisk løsning A-kriterier: Beskrivelse av teknologisk løsning Sanntid Systematikk A-kriterier: System for håndtering, overføring av data i henhold til dataprotokoll, hver time) Metode for dokumentasjon, og analyse av resultater av prosjektet Sluttrapportering (min innhold) Prosjektinnhold- og beskrivelse som sannsynliggjøre energibesparelsen Tekniskløsning Sanntid (minimum 1-15 min) Tjenester Forretningsmodell System for håndtering og overlevering av data i henhold til dataprotokoll (hvilken data prosjektet må innhente, lagre og oversende) Metode for analyse og dokumentasjon av resultater og effekter av prosjektet Skal sannsynliggjøre energibsparelsen - (Må sikre at vi får tilstrekkelig data, og i et anvendelig format, til at vi kan nå målet.) Dataprotokoll: timer, m2, boligtype, byggeår/rehab, klimasone) Sluttrapportering - kontrakts

15 Konkurransen - oppsummering
Tilbyder er ansvarlig for at løsning implementeres Uttesting skal foregå i Norge Fokus - husholdninger Utbetaling til ansvarlig for gjennomføringen To-trinns prosess Prekvalifisering Konkurranse - tilbud med forhandling Valgte tilbydere må tilfredsstille kvalifikasjonskriterier Avklart konsortsium bestående av minimum ett nettselskap og en kraftleverandør Sannsynliggjort avtale om deltagelse fra minimum 500 kunder En kontraktspart Ikke FoU Rangeringskriterier (Konkurransen) Forventet energibesparelse (%, kWh) Pris Prosjektinnhold Teknisk løsning Tjenester Forretningsmodell System for håndtering og overlevering av data Metode for analyse og dokumentasjon av resultat/effekt Oppstartperiode (2016) Prosjektperiode Erfaringene fra prosjektet skal sendes inn og bearbeides statistisk av ekstern part Kjøpet gjennomføres i hht til Lov om offentlige anskaffelser Gjerne geografisk fordeling, men ikke absolutt krav Husholdninger; Enebolig, Fleremannsbolig, Leiligheter Rangeringskriterier Forventet energibesparelse, % og KWh pr år Pris pr. kWh spart Lav totalkostnad pr kWh spart Høy egeninnsats Prosjektinnhold- og beskrivelse som sannsynliggjøre energibesparelsen Tekniskløsning Sanntid (minimum 1-15 min) Tjenester Forretningsmodell System for håndtering og overlevering av data i henhold til dataprotokoll (hvilken data prosjektet må innhente, lagre og oversende) Metode for analyse og dokumentasjon av resultater og effekter av prosjektet

16 Tentativ liste – ssvis tidligere
Ringerikskraft Hafslund eXibea

17 Vi ønsker dialog www.enova.no/ams ams@enova.no Dialogmøter
Stavanger 3. mars Oslo 4. mars Trondheim 6. mars Bergen 13. mars Tromsø 10. mars Vi ønsker dialog med aktørene – har foreslått disse datoene – 1-2 timers fellesmøte med mulighet for individuelle samtaler. Referat skrives fra dialogmøtene, FAQ samt referat legges ut på nettsiden Ta gjerne kontakt Vil gjerne ha tilbakemelding – hvor lang tid trengs til å skrive tilbudet

18 Overordnet prosjektplan
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Q3 Q4 Q1 Q2 Q12 Q34 Oppstart SOTA Utarbeidelse av kriterier/krav Markedsføring/markedsdialog Uke10/11 Kunngjøring /Utlysning 1.05. Søknadsfrist - kvalifikasjonskriterier 15.06 Utvelgelse Uke 25 Tilbudskonferanse 25.06 Konkurransegrunnlag Frist konkurranse 1.9/1.10 Forhandling +2-3 uke Kontraktsinngåelse +4 uke Klager +10 dag. 1.1 Halvårsevaluering xx x Sluttrapportering tilbydere Evaluering/MF Slutt prosjekt

19 Hvorfor er dette interessant å delta i?
Kunnskap og kompetanseheving i alle ledd Naturlig utvikling av de(t) fremtidige energisystemene Sørge for fysisk infrastruktur som kan bane vei for tiltak og marked innen energieffektivisering Øke etterspørsel fra forbrukere etter display og energieffektiviseringstiltak Gi grobunn for forretningsutvikling innen kraftmarkedet Hvor mye fleksibilitet er det i husholdningsmarkedet Utvikle nye tjenester og produkter Effekt av demand side management Prising- og tariffstrukturer Storskala demonstrasjon av ny teknologi i Norge Hvorfor delta i konkurransen? Etterspørselen er i utvikling – fremtidens energisystem har vi enda ikke sett – kan bidra til å gjøre energisystemet mer robust – bygget går sammen med energisystemet I lys av fremtidsbildet – hvorfor skal nettselskap og kraft være med - utdyp Etterspørselssiden – utsette investeringer, Mulighet til å teste ut ideer til forretningskonsept Storskala demo – referansekunde – fortrinn i markedet – (first in) Ill: © Energy Technologies Perspectives 2014, IEA.org

20 Nyttige tips? Prosjektplan Iterativ prosess
Avklaring juridisk & innkjøpsteknisk Konkurranseform Involvering av kommunikasjon Pressemeldinger Flyer IT

21


Laste ned ppt "AMS og forbrukeren HAN: Lesegrensesnitt mot applikasjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google