Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 2 2004-2007 Et tilbakeblikk på en bystyreperiode.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 2 2004-2007 Et tilbakeblikk på en bystyreperiode."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 2 2004-2007 Et tilbakeblikk på en bystyreperiode

3 Tilleggsinnstilling til Budsjett 2004

4 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 4 Utsikter høsten 2003: Planlagt underskuddsinndekning Sammenligning med forslag fra forrige byråd

5 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 5 Budsjettavvik 2001-2006 Samlet for tjenesteområdene

6 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 6 Netto driftsutgifter for utvalgte tjenesteområder 2003 og 2007. Korrigerte tall, 2001-prisnivå

7 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 7 Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

8 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 8 Arbeidsmarkedet Sysselsettingen øker - og ledigheten går ned

9 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 9 Byrådets forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008-2011

10 10 Hovedtall 2008 - Inntekter Vekst driftsinntekter 759 mill. (7,4 %) fra 2007 1) –Realvekst: 267 mill. (2,8 %) –Herav ca. 200 mill. til barnehager, ressurskrevende tjenester og psykiatri. Realvekst frie inntekter (skatt + rammetilskudd): +1,2 % fra 2007-anslag i tertialrapp.nr 1, og -0,2 % fra oppjustert anslag 2007. 1) Endring fra vedtatt budsjett 2007 ekskl. statlig overføring til kollektivforsøk

11 11 Hovedtall 2008 - Utgifter Vekst nettoutgifter tjenesteområdene 369 mill. (5,1 %) fra 2007 1) –Realvekst: 35 mill. (0,5 %) –Men i realiteten over 100 mill. til fordeling som følge av bla. økt tilskudd ressurskrevende tjenester, kollektivforsøk (omprioriteringer) og økt sentral lønnsavsetning p.g.a. lavere overheng fra 2007 til 2008 enn fra 2006 til 2007. –I tillegg økte renter og avdrag og driftsfinansiering av investeringer (116 mill.) 1) Endring fra vedtatt budsjett 2007 ekskl. statlig overføring til kollektivforsøk

12 12 Hovedtall 2008

13 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 13 Den økonomiske situasjon for Bergen i 2007, mill.kr

14 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 14 Forutsetninger i hovedopplegget (1) Vekst i frie inntekter 2007 – 2008 innenfor intervallet som forutsatt i Kommuneproposisjonen: 1 ½ - 1 ¾ mrd. Generell driftsfinansiering av investeringer: 115 mill. til ikke avgiftsfinansierte formål i 2008, økende til 219 mill. i 2011. Utbytte fra selskaper forutsatt på 2007-nivå.

15 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 15 Forutsetninger i hovedopplegget (2) Spesiell stor usikkerhet mht pensjonskostnadsanslagene –vil kunne dempes ved evt øremerket avsetning av eventuelle mindreutgifter i 2007-regnskapet Eiendomsskatt: Samme proveny som i 2007 Kollektivforsøket avvikles, ansvaret overføres til fylket fra 1.1 2008

16 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 16 Helse og omsorg Drift Pleie og omsorg: –Tilpasning til aktivitetsniv å et: +59,5 mill. –250 flere stillinger i hjemmesykepleien 2007- 2015: Fortsatt styrking med 60 å rsverk videref ø res fra 2007 til 2008, og 25 nye å rsverk hvert å r i 2009, 2010 og 2011. (+37,5 mill.) –Betydelig ø kning i antall trygghetsalarmer Sosialhjelp: –Indeksregulering av satser tilsvarende ø kningen i folketrygdens grunnbel ø p: +8,0 mill. –Oppjusterte satser for barnefamilier: +6,9 mill. –St ø tte til fritidsaktiviteter for barn: +2,3 mill.

17 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 17 Helse og omsorg Investering Pleie og omsorg: –Vedtatt utbyggingsprogram for sykehjem ferdigstilles 2008. Da åpnes et nytt sykehjem i Åsane, og Domkirkehjemmet, Ladegården og Bergen Røde Kors sykehjem vil stå ferdige. –Gamle Fyllingsdalen sykehjem (110 plasser) bygges om til kompetansesenter for demente med 45 heldøgnsplasser, dagsenter, pårørendeskole m.v: 300 mill. (2011) –i tillegg nytt sykehjem med 110 plasser (2014) –Nye omsorgsboliger: Første av 3 anlegg (50 boliger) 137,5 mill. (2011) –170 ekstra nye boliger til utviklingshemmede i tillegg til 55 boliger som vedtatt i forrige økonomiplan: 237 mill. (2008- 2015) –10 nye boliger til funksjonshemmede: 25 mill. Ytterligere 10 boliger innen 2013.

18 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 18 Oppvekst Drift Barnehage: –Barnehageutbyggingen fortsetter i 2008 for å sikre full barnehagedekning i løpet av året: 200 mill. –Tydeliggjøre barnehagenes profil innen f. eks. kultur, idrett, miljø og friluftsliv. Øke realfagskompetansen gjennom lek, eksprimentering og hverdagsaktiviteter –Forsøksprosjekt for å få flere minoritetsspråklige til å søke barnehageplass: +1 mill. Skole: –Øke undervisningsressurene +54 mill. (helårsvirkning) –gir flere lærere og økte muligheter for å gi elevene tilpasset opplæring –Forpliktende satsing på realfag Idrett –Økt rammeåpningstid ved idrettsanlegg (+2,1 mill.) –Økt tilskudd for å kompensere for bortfall av automatinntekt: 13 mill.

19 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 19 Oppvekst Investering Barnehage: –Fortsatt Barnehageutbygging – full dekning i 2008 –Samlet investering 2008-2011: 130 mill. Skole: –F ø lger opp skolebruksplanen. Samlet investering 2008- 2011: 1 550 mill. –Satsing p å IKT i bergensskolen: 9 mill. –Bevilgningen til Bergen Vitensenter økes med 1 mill. Idrett: –Fullføre gjeldende prioriteringsliste for idrettsanlegg i økonomiplanperioden, bla. Sentralidrettsanlegget på Seimsmyrane tilføres nødvendige midler for å bygges i ett byggetrinn.

20 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 20 Kultur Drift Kulturfeltet styrkes med over 16,5 mill. Kunstbyen Bergen: –6,9 mill til nye tiltak i Kunstplanen. Arbeidsstipender, Bergen kunsthall, design, Festspillene, kunstnerleilighet, BIT, fagtidsskrift, friby, talentutvikling m.m. –Amatørplan 1 mill – bla amatørkulturråd, kor og korps, oppstartsmidler, Kulturhus Fana og Sandviksboder –Kulturnæring 1 mill – film, design, publikumsutvikling –Tall Ships Races, Hauge/ Tveit, Stavanger 08. Kunstbienale, havnefestival, Ole Bull 2010, Bergenhus festning 750 år i 2011

21 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 21 Kultur Investering -Investeringsfond for musikkbransjen 5 mill -Hovedbibliotek - utvidelse, innleveringsautomat -Kulturhus Fana -Sandviksboder og Schøtstuene -Bibliotek inventar/it og utsmykking -Ny-Krohnborg kulturhus 18 mill -Troldhaugen -Kulturhus Åsane 50 mill -Kulturhus Fyllingsdalen 23 mill

22 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 22 Byutvikling Drift –Kollektivfors ø ket avvikles, og ansvaret overtas av Hordaland fylkeskommune fra 1.1. 2008 –Kommunal egenfinansiering (37,1 mill.) omprioriteres til andre form å l –Brann: Bortfall av inntekter fra ambulansekontrakt mm. kompensert med 4 mill. –Panteordningen for piggdekk videreføres og vintervedlikehold styrkes –Styrking av parkdriften: +3 mill. årlig i økonomiplanperioden, som kommer i tillegg til den allerede vedtatt satsing.

23 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 23 Byutvikling Investering –Nye innfartsparkeringer ved innfartsårene til Bergen (40 mill.) –Miljøsatsing: Regulering av bybanen fra Nesttun til Rådal, videreføring av panteordningene og Miljø- og energihandlingsplan. –6 nye millioner til sykkelveier: Sammenhengende gang- og sykkelveg fra Danmarksplass til Søfteland i Os kommune. –Områdeutvikling Damsgårdsundet: Markusplassen (55 mill.) og gangbro (Bergens andel 35 mill.) –etablering av boligfond på 60 millioner

24 Oversikt over noen investeringer 2008-2011

25 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 25 Utvikling i frie inntekter sett i forhold til behov for nødvendige tiltak, 2005 =100

26 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 26 Lovkrav til innarbeiding av planer i Økonomiplanen Kommunelovens §44, punktene 4 og 5: 4.I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr. 6. 5.Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen Hvordan unngå å komme i dagens situasjon med usalderte planvedtak i enkeltstående bystyrevedtak? Ny gjennomgang av alle investeringsprosjekter

27 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 27 Mørke skyer i horisonten ? Nytt inntektssystem fra 2009 har betydelig tapspotensiale for Bergen. (0-200 mill.?). Forskutterer ikke mulig tap. - Selskapsskatt - Inntektsutjevning - Sosialhjelpskriterier Fortsatt kostnadsvekst i byggebransjen Konjunkturomslag i løpet av økonomiplanperioden ?

28


Laste ned ppt "BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 2 2004-2007 Et tilbakeblikk på en bystyreperiode."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google