Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av DIPS Arena

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av DIPS Arena"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling av DIPS Arena
På vei mot én innbygger – en journal Sigurd From DIPS ASA

2 Product areas Clinical Process Support - EHR Administative Process Support Medical Services & Integration > 25 years with knowledge in health informatics ICT background Healthcare background Main office in Bodø DIPS ASA Tromsø Trondheim 220 employees Distribuerte utviklingsorganisasjon. Produktutvikling foregår ved alle lokasjoner. Har bygget systemer og kompetanse siden 1987 Rammeavtaler med 3 av 4 norske helseregioner En hel rekke private sykehus og offentlige virksomheter Mange partnere innenfor samarbeid, integrasjon og forskning Det startet for 26 år siden, i 1987, og har hatt kontinuerlig vekst siden En av Nordens største leverandører av elektronisk pasientjournal Omsatte for XXX MNOK i 2012 Hovedkontor i Bodø Avdelingskontorer i Tromsø, Trondheim og Oslo 192 ansatte, de fleste med teknologi- eller helsefaglig kompetanse DIPS EPJ/PAS er i drift eller under innføring på alle sykehusene i Helse Nord Helse Vest Helse Sør-Øst, samt flere private foretak. EPJ/PAS-systemer Somatikk, psykiatri, BUP, habilitering Spesialsystemer Operasjonsplanlegging, Multimedia Laboratoriesystem Klinisk kjemi, immunologi m.m. Radiologisystem Samhandlingsløsninger Communicator, Interactor Cover hospitals in 3 of 4 Norwegian Healthcare Regions, Public and private Revenue 2013: 280 MNOK Oslo

3 DIPS i Norge Leverer EPJ/PAS til 3 av 4 helseregioner
bruker DIPS hver dag Omfattende funksjonalitet Virksomhetskritiske systemer Siste sykehus var OUS

4 Overordnede mål for IKT-utviklingen
Regjeringen lanserte i november 2012 Meld. St. 9 ( ) Én innbygger – én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren, som viser retningen og definerer de overordnede målene for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren: Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger gjennom hele behandlingsforløpet, uavhengig av hvor i landet pasienten og brukeren blir syk eller får behandling. Beslutningsstøtte skal inngå i journalsystemet. Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester. Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. Innrapportering skal skje mest mulig automatisk og være en integrert del av arbeidsprosessene.

5 Norge er i dag ledende på EPJ-bruk

6 IKT-utfordringsbilde helse og omsorg

7

8 Nasjonal handlingsplan for eHelse 2014 - 2016

9 DIPS Arena - neste generasjon EPJ/PAS
Som dere nok kjenner til, holder DIPS på med et stort utviklingsprosjekt Vi lager en helt ny versjon av EPJ/PAS-systemet vårt Dette kaller vi for DIPS Arena Vi skal bytte ut dagens DIPS EPJ/PAS (DIPS Classic) med Arena i løpet av noen år Investerer en milliard i utviklingen Ambisjonene for dette nye systemet er høye

10 DIPS

11 DIPS

12 DIPS

13 Viktige egenskaper i neste generasjon EPJ
Pasientlogistikk Strukturert journal Beslutningsstøtte Timebooking/ Ressurshåndtering Prosses-støtte (Pasientforløp) Blod i urin (Hematuri)  Urografi  Cystoscopi (polikl.) Lab , utr. hematuri Frist : 2 (6) uker Samhandling

14 OpenEHR arketyper Arketype Brukergrensesnitt Mal (Template)
Strukturert journal OpenEHR arketyper Arketype Brukergrensesnitt Mal (Template)

15 Strukturert journal i DIPS
Inneholder strukturerte elementer Avkrysningsbokser/nedtrekkslister Sjekklister/Skjema Kontrollert terminologi ICD-10 SNOMED CT NCSP/NCMP Andre Kan leses av en datamaskin – «computable» Kan designes av sykehusene selv

16 Strukturert journal og gjenbruk

17 Prosses-støtte Blod i urin (Hematuri) Frist : 2 (6) uker  Cystoscopi (polikl.)  Urografi Lab , utr. hematuri Prosess-støtte Et pasientforløp kan bestå av mange aktiviteter i en rekkefølge som skal gjennomføres å forbedre helsetilstand hos en pasient Aktiviteter må kunne planlegges frem i tid Aktivitetene legges i en plan og følges opp Standardiserte forløp oppnås gjennom bruk av forløpsmaler Blod i urin (Hematuri)  Urografi  Cystoscopi (polikl.) Lab , utr. hematuri Frist : 2 (6) uker Henvisning Pasienten har merket blod i urinen

18 Prosses-støtte Blod i urin (Hematuri) Frist : 2 (6) uker  Cystoscopi (polikl.)  Urografi Lab , utr. hematuri Forløpsmaler i DIPS En samling forordninger/bestillinger satt sammen til en pakke basert på situasjon eller tilstand Kan gå på tvers av systemområder og inkludere Laboratorieprøver Radiologi Klinisk vurdering (for eksempel time på poliklinikken) Medikasjon Pleie Definerer (en del av) et forløp Kan designes av sykehusene selv

19 Tjenestekatalog – «alt» på ett sted
Prosses-støtte Blod i urin (Hematuri)  Cystoscopi (polikl.)  Urografi Frist : 2 (6) uker Lab , utr. hematuri Tjenestekatalog – «alt» på ett sted

20 Prosses-støtte Blod i urin (Hematuri) Frist : 2 (6) uker  Cystoscopi (polikl.)  Urografi Lab , utr. hematuri Bruk av forløpsmal for å «bestille» et standardisert forløp ved vurdering av henvisning

21 Beslutningsstøtte – kobling til veileder (Magic)

22 Beslutningsstøtte – kobling til veileder (Magic)

23 Samhandling Samhandling Blod i urin (Hematuri)  Urografi  Cystoscopi (polikl.) Lab , utr. hematuri Frist : 2 (6) uker Involvere nødvendige deltakere i pasientforløpet i «teamet» rundt pasienten Ny pasientjournallov endrer forutsetningene fra Dette vil være fastlege, klinikere på sykehus, PLO Det vil også gjelde pasienten selv etter hvert

24 Fra sykehusløsninger for EPJ
Samhandling EPJ Sykehus

25 Til regionale løsning Samhandling EPJ Sykehus

26 Til regionale løsning Samhandling Fastlege EPJ Sykehus PLO

27 Pasienters elektroniske innsyn i journal
Tove Sørensen, Eva Skipenes og Ragnhild Varmedal Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) HelsIT, Trondheim 18. september 2013

28 Arkitekturskisse Nasjonal løsning HF (UNN) Helsenorge.no
Innsynsløsning Offentlige register IHE XDS.b Offentlige register (folkeregisteret, norsk pasientregister?) Innsynsløsning (Autorisering, dokumentfiltrering, kommunikasjonslogikk) HF (UNN) Tjenestegrensesnitt DIPS EPJ/PAS (Arena)

29 Pasient tilgang via portal HelseNorge.no – «Min helse»

30 Innsyn i egen journal - Dokumentliste
Samhandling

31 Lese dokument Samhandling

32 Viktige egenskaper i neste generasjon EPJ
Pasientlogistikk Strukturert journal Beslutningsstøtte Timebooking/ Ressurshåndtering Prosses-støtte (Pasientforløp) Blod i urin (Hematuri)  Urografi  Cystoscopi (polikl.) Lab , utr. hematuri Frist : 2 (6) uker Samhandling

33 Modelldrevet utvikling
Stabil og enkel kjerne Tjenester og grensesnitt Referansemodeller Standarder Databaseskjema Datainnhold Skjermbilder Arbeidsprosesser Prosessmaler og behandlingsplaner Skjemamaler Variabler, arketyper og terminologi Domeneeksperter modellerer Sluttbrukere benytter Konfigurering Utvikling Utviklingsteamet programmerer OpenEHR – Two-level Modelling Beslutningsstøtte Kliniske regler …Tilgangskontroll

34 DIPS Arena – Systemarkitektur
National Systems National vital info Address register E-prescription Patient Portal Services Arena Suites Medication Scheduling Reporting Clinical Patient Admin Economy CPOE Lab Psychiatry Framework Connectivity Suite Local Third Party Systems Medical Devices Clinical Systems Laboratory Systems Radiology Systems PACS DIPS Cross Enterprise Integration Services Interactor Communicator

35 DIPS Arena – Teknologi Windows Client Windows Server Linux Program
Presentation Program Pakke Windows Client DIPS Arena Client .NET / WPF Business logic Windows Server Applikasjonsserver WS-I .NET Integrasjonsserver WS-I .NET Persistence Linux Oracle RDBMS PL/SQL REST Apache Solr

36 Teknologi for Integrasjoner
Bruker en velfungerende og utprøvd teknologi «IHE – Integrating the Healthcare» er en standardiseringsorganisasjon med rotfeste i hele verden «XDS.b – Cross Enterprise Document Sharing» er støtter datautlevering mellom aktører DIPS og Helsenorge har valgt CDA som informasjonsbærer Utvides med Støtte også innhold og spørringer basert på arketyper og openEHR (bl.a. AQL – Archetype Query Language)

37 Modning i e-helsemarkedet
Fra proprietære systemer til åpne standarder Økt interoperabilitet Økt valgfrihet for kundene Felles klinisk dokumentasjonslager på tvers av applikasjoner DIPS har valgt OpenEHR som standard for kliniske modeller Nasjonal IKT har opprettet arketypebibliotek Arketyper er nå i daglig bruk ved OUS

38 Helse Nord FIKS Regional løsning for Helse Nord
Takk for invitasjon til å komme hit og presentere FIKS programmet i Helse Nord. FIKS står for felles innføring av kliniske systemer – og de systemområdene som omfattes av dette programmet - er som dere ser her: Patologi LAB Elektronisk pasientjournal – som inkluderer både et utviklingsprosjekt og prosjekt for harmonisering, optimalisering og sammenslåing Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester - og Radiologi som omfatter både arkiverings- og visningssystem for diagnostiske bilder og røntgeninformasjonssystem - henholdsvis PACS og RIS i puslespillet

39 14 distriktspsykiatriske sentre (DPS)
5 helseforetak 11 somatiske sykehus 2 psykiatriske sykehus 14 distriktspsykiatriske sentre (DPS) 4 distriktsmedisinske sentre (DMS) Nord-Norges største virksomhet Omsetning ca 13 mrd NOK Ca ansatte, ca årsverk Helse Nord dekker geografisk 45 % av landarealet i Norge, inkl. Svalbard og 10 % av befolkningen 5 helseforetak 11 somatiske sykehus 2 psykiatriske sykehus 14 distriktspsykiatriske sentre (DPS) 4 distriktsmedisinske sentre (DMS) Nord-Norges største virksomhet Omsetning ca 13 mrd NOK Ca ansatte, ca årsverk

40 Bakgrunn – fra AKS til FIKS
Prosjekt høsten 2009-våren 2011 Kontraktssignering april 2011 Start) FIKS programmet er et resultat av at det høsten 2009 ble startet et nytt anskaffelsesprosjekt for elektronisk pasientjournal – og hvor det samtidig ble tatt med de andre nevnte systemområdene. At det ble nettopp disse områdene hadde sammenheng med behov for ny funksjonalitet, risiko ved drift av til dels gamle systemer og behov for kontraktsfornyelse. Klikk 1 )Det ble signert kontrakt med DIPS ASA for systemområdene EPJ, LAB og ERL. For patologi ble det inngått kontrakt med Tieto – som var leverandør fra før. Og på Radiologi ble det signert kontrakt med Sectra både for PACS og RIS. Klikk 2) Etablering av FIKS startet høsten 2011 – og samtlige system skal være ferdig implementert i 2016. Etablering startet høsten 2011 – og samtlige systemer skal være ferdig implementert i 2016.

41 Mål og visjon Bedre utnyttelse av behandlingskapasiteten
Bedre understøttelse av kliniske behandlingslinjer Økt kvalitet i pasientbehandlingen Regional drift - standardisering Fokus på at god helsehjelp forutsetter informasjonsdeling – opplysningene skal følge pasienten

42 Utvikling EPJ og LAB Utvikle morgendagens EPJ på DIPS Arena basert på
EPJ og LAB Utvikling DIPS Arena Utvikling EPJ og LAB Utvikle morgendagens EPJ på DIPS Arena basert på God arbeidsflyt og prosesstøtte Strukturerte data Massivt gjenbruk – ikke massivt dobbeltarbeid Riktig behandling – bedre pasientsikkerhet Utstrakt samarbeid med personell i helseforetakene og Helse Nord IKT – opp mot 100 deltakere Samarbeid med Helse Vest og Helse Sør Øst Utviklingsprosjektet har utspring i at vi i kontraktene med DIPS ASA for EPJ og Lab har enkeltkrav hvor det kreves utvikling av funksjonalitet. I kjølvannet av dette er vi dermed også sentrale bidragsytere i DIPS sitt arbeid med å utvikle DIPS Arena . Også i utviklingsprosjektet har vi et utstrakt samarbeid med personell utenfor selv FIKS – og til sammen nærmere det seg opp mot 100 deltakere i forbindelse med dette arbeidet. Utviklingsprosjektet med Anne Anderssen i spissen bidrar i stor grad til koordinering av disse personellressursene. Ny EPJ på DIPS Arena er sentral for å nå målene om God arbeidsflyt og prosesstøtte Strukturerte data Gjenbruk – for å unngå dobbeltarbeid – og for å sikre personvern og derav bedre pasientsikkerhet Strukturert journal Mulighet for å registrere strukturerte dataelementer og til å strukturere egne skjema Bedre mulighet for gjenbruk av data (både i journalen og i forhold til ulike rapporteringer) Pasientforløp Mulighet for å designe/planlegge pasientforløp og til å vise pasientens status i tidslinjevisninger Prosess- og beslutningsstøtte Mulighet for å legge inn støtte (forløpsmaler, videre henvisning eller rekvirering) for ulike diagnoser/behandlingsforløp Mulighet for å kople ulike beslutningsstøtteverktøy direkte i den kliniske arbeidsflaten _____________________________________________________________________ Spesielt for regionen er at UNN er i førersetet for å teste DIPS Arena

43 Harmonisering, optimalisering og sammenslåing
Finnmarkssykehuset HF EPJ og LAB Harmonisering, optimalisering og sammenslåing (HOS) Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Klikk 1) Før vi startet var UNN med sine 3 sykehus konsolidert. I 2007 ble de 3 sykehusene i foretaket samlet i en base men fortsatt som 3 ulike sykehus. I 2009 ble de så slått sammen til en organisasjon. Klikk 2) Vi har bestemt oss for å gjøre det samme for hele regionen – Vi etablerer en regional database – Klikk 3) Så flytter vi inn alle sykehusene som ikke tidligere er konsolidert. Helgelandssykehuset ble flyttet tidligere i år, og Finnmarkssykehuset forrige helg. Nordlandssykehuset skal etter planen flyttes inn rett over jul. Klikk 4) Så flytter vi til slutt inn UNN som en egen organisasjon (sykehusene henger i hop) Klikk 5) Så lager vi egen organisasjon for de andre helseforetakene – på samme måte som for UNN Klikk 6) og da har vi en felles database i Helse Nord – med logisk adskilte virksomhetsgrenser – og hvor det med tilgangsstyring er mulig å la opplysningene følge pasienten gjennom hele Helse Nord. Helgelandssykehuset HF 11 Somatiske sykehus 2 Psykiatriske sykehus 14 DPS 4 DMS

44 Regionale konsolideringer
Ny pasientjournalov har åpnet for regional konsolidering og felles tilgangsregler i regionene Helse Nord og Helse Vest er i gang med å regionalt konsolidere EPJ-løsningene Helse Sør-Øst planlegger også for regional konsolidering av EPJ Helse Midt planlegger å kjøpe en ny regional løsning Den databehandlingsansvarlig må sette inn tilstrekkelige teknologiske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningenes konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Informasjonssikkerhet skiller seg fra personvern ved at det kun er et verktøysett for å ivareta personvernet og andre informasjonskritiske elementer. Jf. opphevning av HRL §13 Det er jo den totale sikkerheten i systemet og samhandling (integrasjoner) mellom systemene som gjelder, ikke hvordan de er organisert. Historisk: Sammenslåing av virksomheter til større enheter – Helseforetak Det er mange integrasjoner mellom behandlingsrettede fagsystemer som RIS, LAB, operasjonsplanlegging, pleieplan, kurvesystem som Helse Nord Helse Vest Helse Sør-Øst Helse Midt

45 Én nasjonal journal – på toppen av de regionale?
Én innbygger – én journal Helse Vest (2015) 1,3 mill mennesker Helse Nord (2016) mennesker Helse Sør-Øst (2018?) 2,7 mill mennesker Helse Midt-Norge? mennesker

46 Fremtidig samhandlingsarkitektur…
CKM Helse Nord Helse Vest Helse Sør-Øst Helse Midt

47 … med pasienten i sentrum
Helse Nord Helse Vest Helse Midt Helse Sør-Øst

48 Nord-Norge har et miljø for avansert eHelse
Helse Nord med det sentrale utviklingsprosjekt FIKS innen eHelse Helse Nord IKT - En seriøs IKT driftsleverandør Industribedrifter som DIPS ASA Et aktivt forskningsmiljø innen eHelse NST – Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin UiT – Norges Arktiske Universitet NORUT

49 Hva ønsker vi å oppnå med DIPS Arena?
Enkelt, elegant, og brukervennlig system Et system som gjør det enkelt å følge opp alle arbeidsoppgavene ut fra prosess og kontekst Gi klinisk beslutningsstøtte Muliggjøre god samhandling i pasientforløpet Gjøre informasjon tilgjengelig for pasienten selv God forankring hos brukerne i Helse Nord og de andre regionene

50 Takk for oppmerksomheten!
Sigurd From


Laste ned ppt "Utvikling av DIPS Arena"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google