Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Utvikling av DIPS Arena Sigurd From DIPS ASA På vei mot én innbygger – en journal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Utvikling av DIPS Arena Sigurd From DIPS ASA På vei mot én innbygger – en journal."— Utskrift av presentasjonen:

1 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Utvikling av DIPS Arena Sigurd From DIPS ASA På vei mot én innbygger – en journal

2 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE DIPS ASA Main office in Bodø TromsøTrondheim Oslo 220 employees Cover hospitals in 3 of 4 Norwegian Healthcare Regions, Public and private Revenue 2013: 280 MNOK Product areas Clinical Process Support - EHR Administative Process Support Medical Services & Integration > 25 years with knowledge in health informatics -ICT background -Healthcare background

3 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE DIPS i Norge  Leverer EPJ/PAS til 3 av 4 helseregioner  85.000 bruker DIPS hver dag  Omfattende funksjonalitet  Virksomhetskritiske systemer  Siste sykehus var OUS 20.10.2015

4 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Regjeringen lanserte i november 2012 Meld. St. 9 (2012- 2013) Én innbygger – én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren, som viser retningen og definerer de overordnede målene for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren:  Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger gjennom hele behandlingsforløpet, uavhengig av hvor i landet pasienten og brukeren blir syk eller får behandling. Beslutningsstøtte skal inngå i journalsystemet.  Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester.  Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. Innrapportering skal skje mest mulig automatisk og være en integrert del av arbeidsprosessene. Overordnede mål for IKT-utviklingen

5 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Norge er i dag ledende på EPJ- bruk

6 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE IKT-utfordringsbilde helse og omsorg

7 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE

8 Nasjonal handlingsplan for eHelse 2014 - 2016

9 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE

10 DIPS 1987-1999

11 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE DIPS 1999 - 2016

12 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE DIPS 2014 -

13 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Viktige egenskaper i neste generasjon EPJ SamhandlingBeslutningsstøtteStrukturert journal Prosses-støtte (Pasientforløp) Blod i urin (Hematuri)  Urografi  Cystoscopi (polikl.)  Lab, utr. hematuri Frist : 2 (6) uker Blod i urin (Hematuri)  Urografi  Cystoscopi (polikl.)  Lab, utr. hematuri Frist : 2 (6) uker Timebooking/ Ressurshåndterin g Pasientlogistikk

14 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE OpenEHR arketyper Arketype Mal (Template) Brukergrensesnitt Strukturert journal

15 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE  Inneholder strukturerte elementer – Avkrysningsbokser/nedtrekkslister – Sjekklister/Skjema  Kontrollert terminologi – ICD-10 – SNOMED CT – NCSP/NCMP – Andre  Kan leses av en datamaskin – «computable»  Kan designes av sykehusene selv Strukturert journal i DIPS Strukturert journal

16 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Strukturert journal og gjenbruk Strukturert journal

17 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Prosess-støtte Et pasientforløp kan bestå av mange aktiviteter i en rekkefølge som skal gjennomføres å forbedre helsetilstand hos en pasient Aktiviteter må kunne planlegges frem i tid Aktivitetene legges i en plan og følges opp Standardiserte forløp oppnås gjennom bruk av forløpsmaler Blod i urin (Hematuri)  Urografi  Cystoscopi (polikl.)  Lab, utr. hematuri Frist : 2 (6) uker Blod i urin (Hematuri)  Urografi  Cystoscopi (polikl.)  Lab, utr. hematuri Frist : 2 (6) uker Henvisning Pasienten har merket blod i urinen Henvisning Pasienten har merket blod i urinen Prosses-støtte Blod i urin (Hematuri)  Urografi  Cystoscopi (polikl.)  Lab, utr. hematuri Frist : 2 (6) uker Blod i urin (Hematuri)  Urografi  Cystoscopi (polikl.)  Lab, utr. hematuri Frist : 2 (6) uker

18 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE  En samling forordninger/bestillinger satt sammen til en pakke basert på situasjon eller tilstand  Kan gå på tvers av systemområder og inkludere – Laboratorieprøver – Radiologi – Klinisk vurdering (for eksempel time på poliklinikken) – Medikasjon – Pleie  Definerer (en del av) et forløp  Kan designes av sykehusene selv Forløpsmaler i DIPS Prosses-støtte Blod i urin (Hematuri)  Urografi  Cystoscopi (polikl.)  Lab, utr. hematuri Frist : 2 (6) uker Blod i urin (Hematuri)  Urografi  Cystoscopi (polikl.)  Lab, utr. hematuri Frist : 2 (6) uker

19 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Tjenestekatalog – «alt» på ett sted Prosses-støtte Blod i urin (Hematuri)  Urografi  Cystoscopi (polikl.)  Lab, utr. hematuri Frist : 2 (6) uker Blod i urin (Hematuri)  Urografi  Cystoscopi (polikl.)  Lab, utr. hematuri Frist : 2 (6) uker

20 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Bruk av forløpsmal for å «bestille» et standardisert forløp ved vurdering av henvisning Prosses-støtte Blod i urin (Hematuri)  Urografi  Cystoscopi (polikl.)  Lab, utr. hematuri Frist : 2 (6) uker Blod i urin (Hematuri)  Urografi  Cystoscopi (polikl.)  Lab, utr. hematuri Frist : 2 (6) uker

21 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Beslutningsstøtte – kobling til veileder (Magic) Beslutningsstøtte

22 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Beslutningsstøtte – kobling til veileder (Magic) Beslutningsstøtte

23 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE  Involvere nødvendige deltakere i pasientforløpet i «teamet» rundt pasienten  Ny pasientjournallov endrer forutsetningene fra 1.1.2015  Dette vil være fastlege, klinikere på sykehus, PLO  Det vil også gjelde pasienten selv etter hvert Samhandling Blod i urin (Hematuri)  Urografi  Cystoscopi (polikl.)  Lab, utr. hematuri Frist : 2 (6) uker Blod i urin (Hematuri)  Urografi  Cystoscopi (polikl.)  Lab, utr. hematuri Frist : 2 (6) uker

24 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Fra sykehusløsninger for EPJ EPJ Sykehus Samhandling

25 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Til regionale løsning EPJ Sykehus Samhandling

26 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Til regionale løsning Fastlege PLO EPJ Sykehus Samhandling

27 Pasienters elektroniske innsyn i journal Tove Sørensen, Eva Skipenes og Ragnhild Varmedal Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) HelsIT, Trondheim 18. september 2013

28 Arkitekturskisse Offentlige register Innsynsløsning DIPS EPJ/PAS (Arena) Helsenorge.no Nasjonal løsning Tjenestegrensesnitt HF (UNN) IHE XDS.b

29 Pasient tilgang via portal HelseNorge.no – «Min helse»

30 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Innsyn i egen journal - Dokumentliste Samhandling

31 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Lese dokument Samhandling

32 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Viktige egenskaper i neste generasjon EPJ SamhandlingBeslutningsstøtteStrukturert journal Prosses-støtte (Pasientforløp) Blod i urin (Hematuri)  Urografi  Cystoscopi (polikl.)  Lab, utr. hematuri Frist : 2 (6) uker Blod i urin (Hematuri)  Urografi  Cystoscopi (polikl.)  Lab, utr. hematuri Frist : 2 (6) uker Timebooking/ Ressurshåndterin g Pasientlogistikk

33 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Stabil og enkel kjerne Tjenester og grensesnitt Referansemodeller Standarder Databaseskjema Datainnhold Skjermbilder Arbeidsprosesser Prosessmaler og behandlingsplaner Skjemamaler Variabler, arketyper og terminologi Domeneeksperter modellerer Sluttbrukere benytter Konfigurering Utvikling Utviklingsteamet programmerer OpenEHR – Two-level Modelling Beslutningsstøtte Kliniske regler …Tilgangskontroll Modelldrevet utvikling

34 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE DIPS DIPS Arena – Systemarkitektur Connectivity Suite Local Third Party Systems Medical Devices Clinical Systems Laboratory Systems Radiology Systems PACS National Systems National vital info Address register E- prescription Patient Portal Services DIPS Cross Enterprise Integration Services Interactor Communicator Arena Suites Medicatio n Schedulin g Reporting Clinical Patient Admin EconomyCPOE Lab …Psychiatry Framework

35 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Program Pakke Program Pakke Persistence Oracle RDBMS PL/SQL REST Apache Solr Business logic Presentation DIPS Arena Client DIPS Arena Client.NET / WPF DIPS Arena – Teknologi Linux Windows Server Windows Client Applikasjonsserver WS-I.NET Integrasjonsserver WS-I.NET

36 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Bruker en velfungerende og utprøvd teknologi – «IHE – Integrating the Healthcare» er en standardiseringsorganisasjon med rotfeste i hele verden – «XDS.b – Cross Enterprise Document Sharing» er støtter datautlevering mellom aktører – DIPS og Helsenorge har valgt CDA som informasjonsbærer Utvides med – Støtte også innhold og spørringer basert på arketyper og openEHR (bl.a. AQL – Archetype Query Language) Teknologi for Integrasjoner

37 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE  Fra proprietære systemer til åpne standarder  Økt interoperabilitet  Økt valgfrihet for kundene  Felles klinisk dokumentasjonslager på tvers av applikasjoner  DIPS har valgt OpenEHR som standard for kliniske modeller  Nasjonal IKT har opprettet arketypebibliotek  Arketyper er nå i daglig bruk ved OUS Modning i e-helsemarkedet

38 Helse Nord FIKS Regional løsning for Helse Nord

39 –5 helseforetak –11 somatiske sykehus –2 psykiatriske sykehus –14 distriktspsykiatriske sentre (DPS) –4 distriktsmedisinske sentre (DMS) –Nord-Norges største virksomhet –Omsetning ca 13 mrd NOK –Ca 12 000 ansatte, ca 10 000 årsverk –5 helseforetak –11 somatiske sykehus –2 psykiatriske sykehus –14 distriktspsykiatriske sentre (DPS) –4 distriktsmedisinske sentre (DMS) –Nord-Norges største virksomhet –Omsetning ca 13 mrd NOK –Ca 12 000 ansatte, ca 10 000 årsverk

40 Bakgrunn – fra AKS til FIKS Prosjekt høsten 2009-våren 2011 Kontraktssignering april 2011 Etablering startet høsten 2011 – og samtlige systemer skal være ferdig implementert i 2016.

41 Mål og visjon Bedre utnyttelse av behandlingskapasiteten Bedre understøttelse av kliniske behandlingslinjer Økt kvalitet i pasientbehandlingen Regional drift - standardisering Fokus på at god helsehjelp forutsetter informasjonsdeling – opplysningene skal følge pasienten

42 Utvikle morgendagens EPJ på DIPS Arena basert på –God arbeidsflyt og prosesstøtte –Strukturerte data –Massivt gjenbruk – ikke massivt dobbeltarbeid –Riktig behandling – bedre pasientsikkerhet Utstrakt samarbeid med personell i helseforetakene og Helse Nord IKT – opp mot 100 deltakere Samarbeid med Helse Vest og Helse Sør Øst EPJ og LAB Utvikling DIPS Arena Utvikling EPJ og LAB

43 Harmonisering, optimalisering og sammenslåing Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF 11 Somatiske sykehus 2 Psykiatriske sykehus 14 DPS 4 DMS EPJ og LAB Harmonisering, optimalisering og sammenslåing (HOS)

44 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Ny pasientjournalov har åpnet for regional konsolidering og felles tilgangsregler i regionene  Helse Nord og Helse Vest er i gang med å regionalt konsolidere EPJ-løsningene  Helse Sør-Øst planlegger også for regional konsolidering av EPJ  Helse Midt planlegger å kjøpe en ny regional løsning Regionale konsolideringer Helse Nord Helse Vest Helse Sør- Øst Helse Midt

45 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Én nasjonal journal – på toppen av de regionale? Helse Vest (2015) 1,3 mill mennesker Helse Nord (2016) 470 000 mennesker Helse Sør-Øst (2018?) 2,7 mill mennesker Helse Midt-Norge? 700 000 mennesker Én innbygger – én journal

46 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Fremtidig samhandlingsarkitektur… Helse Nord Helse VestHelse Midt Helse Sør-Øst CKM

47 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE … med pasienten i sentrum Helse NordHelse VestHelse MidtHelse Sør-Øst

48 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE  Helse Nord med det sentrale utviklingsprosjekt FIKS innen eHelse Nord-Norge har et miljø for avansert eHelse  Helse Nord IKT - En seriøs IKT driftsleverandør  Industribedrifter som DIPS ASA  Et aktivt forskningsmiljø innen eHelse  NST – Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin  UiT – Norges Arktiske Universitet  NORUT

49 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE  Enkelt, elegant, og brukervennlig system  Et system som gjør det enkelt å følge opp alle arbeidsoppgavene ut fra prosess og kontekst  Gi klinisk beslutningsstøtte  Muliggjøre god samhandling i pasientforløpet  Gjøre informasjon tilgjengelig for pasienten selv  God forankring hos brukerne i Helse Nord og de andre regionene Hva ønsker vi å oppnå med DIPS Arena?

50 ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Takk for oppmerksomheten! Sigurd From sfr@dips.no


Laste ned ppt "ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE Utvikling av DIPS Arena Sigurd From DIPS ASA På vei mot én innbygger – en journal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google