Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS5880 Finansmarkedsrett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS5880 Finansmarkedsrett"— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS5880 Finansmarkedsrett
Forelesninger i valgfag (H 2014) Trude Myklebust Stipendiat, tilknyttet Finansmarkedsprosjektet (IFP)

2 Nobelprisen i økonomi Jean Tirole, professor i Toulouse
«Han har vist for all verden hvorfor mange markeder trenger regulering og hvordan spillteorien kan forhindre at de mest naive reguleringsideene vinner frem. Sammen med avdøde Jean-Jacques Laffont utviklet han reguleringsteorien som etter finanskrisen kanskje er mer aktuell enn noensinne. De anvendte den såkalte prinsipalagent-teorien til å studere alt fra offentlige innkjøpsordninger til regulering av bedrifter med markedsmakt.» Kalle Moene, DN

3 Dagens temaer Børs- og verdipapirrett: Viktige definisjoner
Viktige institusjoner og aktører Oversikt over rettskildebilde Konsesjonskrav for verdipapirforetak Krav til organisering Krav til virksomhetsutøvelse

4 Kilde: Norges Bank, Norske finansmarkeder og finansiell stabilitet

5 Kanalisering av sparemidler til investering
Vi husker fra tidligere - to hovedkanaler for finansiering Gjennom verdipapirmarkedet (direkte) Gjennom finansinstitusjon (indirekte/ intermediær) I dag dreier det seg om reglene om den direkte finansieringskanalen - verdipapirmarkedet

6 Finansiering gjennom verdipapirmarkedet
Viktige begreper: Finansielle instrumenter, bl.a.: aksjer, obligasjoner, derivater Utstedere og investorer Første-/annenhåndsmarked (emisjon) Noterte/ikke-noterte instrumenter

7 Finansiering gjennom verdipapirmarkedet (fortsatt)
Markeder for: Egenkapital Aksjer Egenkapitalbevis Gjeld Obligasjoner Sertifikater Derivater (standardiserte/OTC)

8 Finansiering gjennom verdipapirmarkedet (fortsatt)
Hvordan verdipapirmarkedet letter formidlingen av kapital: Markedsplass hvor utsteder og investor kan møtes Likviditet Diversifisering Løser informasjonsproblemer (ref. «market failure») Monitorere investeringen Reduserte transaksjonskostnader

9 Omfordeling av risiko Forskjellige former for risiko
Betydningen av å kunne omfordele risiko Hvordan bidrar finansmarkedene til å håndtere risiko? Oppsplitting i andeler Mulighet for diversifisering Risikovurdering Derivater, forsikring

10 Viktige aktører Oslo Børs
Andre regulerte markeder infrastrukturforetak (FishPool, Nasdaq OMX) VPS Clearing Norges Banks rolle - VPO Utstedere Investorer Verdipapirforetak Multilateral handelsfasilitet Verdipapirfond

11 Viktig hensyn - velfungerende markeder
Viktig hensyn i børs- og verdipapirretten Verdipapirhandelloven § 1-1 Lovens formål er å legge til rette for sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle instrumenter. Børsloven § 1 Lovens formål er å legge til rette for effektive, velordnede og tillitvekkende markeder for finansielle instrumenter. Verdipapirregisterloven § 1-1 Lovens formål er å legge til rette for sikker, ordnet og effektiv registrering av finansielle instrumenter (…)

12 Velfungerende markeder (forts)
Tillit til markedsfunksjonene og markedsaktørene er avgjørende Hva menes med effektiv? Hvilke risikofaktorer kan true markedenes funksjonsmåte? Bl.a.: Asymmetrisk informasjon Prinsipal-/agentproblemer (interessekonflikter) Atferdsrisiko (moral hazard) Systemrisiko, bl.a. ved oppgjør og gjennomføring av handler

13 Velfungerende markeder (forts)
Regulatoriske virkemidler Regler om investorbeskyttelse Krav til god forretningsskikk Krav til markedsplassens innretning, integritet og nøytralitet Regler som øker og utjevner informasjon og hindrer misbruk av informasjon Krav til oppgjør, clearing og soliditet

14 Tilsyn, kontroll og sanksjoner
Finansdepartementet, vphl. § 15-1 (1) Finanstilsynet, vphl. § 15-1 (2), børsl. § 44 flg Regulerte markeder, vphl. § 15-1 (5) Regulerte markeders «tilsyn» med virksomhet på eget marked, eks. børsl. §§ 24, 26 og 27 Børsklagenemnda, børsl. § 41 Økokrim ESMA

15 Rettskildebildet Verdipapirhandelloven m/forskrift fordelingen
Børsloven m/forskrift

16 Rettskildebildet Verdipapirregisterloven Verdipapirfondloven
Lov om alternative investeringsfond Børsens regelverk

17 Rettskildebildet (forts.)
EU-regelverket MiFID, MAD, rapporteringsdirektivet, prospektdirektivet, direktivet om overtakelsestilbud («take over»), AIFM Forarbeider Ot.prp. nr. 34 ( ) Rettspraksis Innsidehandel og markedsmanipulasjon (Lognvik), Fokus Bank og Røeggen Børsklagenemndas avgjørelser

18 Finansielle instrumenter
Vphl. § 2-2 første ledd Omsettelige verdipapirer Verdipapirfondsandeler Pengemarkedsinstrumenter Derivater Nærmere definert i § 2-2 annet til femte ledd Finansielle instrumenter – et viktig koblingsbegrep vphl. og børsloven.

19 Multilateral handelsfasilitet (MHF)
Hva er en MHF? Vphl. § 2-3 fjerde ledd Multilateralt system Legges til rette for omsetning av finansielle instrumenter I samsvar med objektive regler Konsesjonspliktig investeringstjeneste, jf. vphl. § 2-1 første ledd nr. 7

20 Multilateral handelsfasilitet (forts.)
Vphl. kapittel 11 Krav til organisering i henhold til 9-11 Og: Objektive handelsregler Regler om hvilke papirer som kan handles Tilstrekkelig informasjon til å foreta en velfundert investeringsbeslutning Regler om oppgjør


Laste ned ppt "JUS5880 Finansmarkedsrett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google