Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VERGEMÅL OG REPRESENTANTORDNING HOVEDTREKK I NYTT REGELVERK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VERGEMÅL OG REPRESENTANTORDNING HOVEDTREKK I NYTT REGELVERK"— Utskrift av presentasjonen:

1 VERGEMÅL OG REPRESENTANTORDNING HOVEDTREKK I NYTT REGELVERK
v/fagansvarlig Nils Aadnesen

2 FORMÅLET MED REGELVERKET
«Det sentrale siktemålet for vergemålslovgivningen er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egen hånd, likevel blir ivaretatt, og at dette skjer med respekt for den enkelte persons verdighet og integritet» Ot. prp. nr 110 ( ) side 7

3 NYTT REGELVERK Stortinget har vedtatt: Ny vergemålslov
Endringer i utlendingsloven Departementet arbeider med: Forskrift til vergemålsloven Endringer i 56 andre lover Ikrafttredelse: 1. juli 2013

4 RELEVANT FOR KOMMUNENE / OVERFORMYNDERI?
Koordinering i fht andre ordninger Fremdeles en velferdsordning for kommunens innbyggere Ansvarlige i kommunene får oppgaver etter ny lov Overformynderi er i kontakt med verger – informasjon/veiledning Kunnskap om både gammelt og nytt regelverk kan gjøre det lettere å få til en god overføring Kommunens generelle informasjonsplikt

5 NY LOV OM VERGEMÅL Erstatter lov 28. november 1898 om umyndiggjørelse og lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige Bakgrunn: Vergemålsutvalgets utredning i NOU 2004:16 Vergemål Nærmere detaljer: Ot.prp. nr. 110 ( )

6 NY ORGANISERING Fylkesmannen blir vergemålsmyndighet i første instans («lokale vergemålsmyndigheten») Statens Sivilrettsforvaltning overtar funksjonen som i dag ligger til fylkesmennene («sentral vergemålsmyndighet») Domstolene beslutter hel eller delvis fratakelse av rettslig handleevne Ikke lenger politisk valgte overformyndere

7 OVERGANGEN…. § 101 punkt 2: Beslutninger truffet med hjemmel i lov 28. november 1898 om Umyndiggjørelse eller lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige skal gjelde også etter ikrafttredelsen av loven her. Beslutninger nevnt i første punktum kan likevel oppheves eller endres med hjemmel i loven her.

8 PERSONER UNDER VERGEMÅL
Personer under 18 år Personer som har fylt 18 år og som det er vedtatt vergemål for Loven avgrenset i fht foreldreansvar

9 VERGEMÅL FOR VOKSNE Dagens umyndiggjøring og hjelpevergemål erstattes av vergemål evt med hel/delvis fratakelse av rettslig handleevne, jf § 22 Formål å kunne skreddersy tiltak etter behov – minste inngreps prinsipp. Uttrykkelig ta stilling til omfang. Vergemål kan omfatte både personlige og økonomiske formål

10 ORDINÆRT VERGEMÅL Vil i hovedtrekk tilsvare dagens hjelpevergemål
Frivillig – skriftlig samtykke Medisinske vilkår omtrent de samme, men omfatter alvorlig spilleavhengighet Krav om behov

11 § 56: RETT TIL Å BEGJÆRE VERGEMÅL
Personen selv Personens ektefelle, samboer, foreldre, nærmeste livsarving eller søsken Vergen, hvis personen allerede er under vergemål Behandlende lege eller tilsynslege ved helseinstitusjon der personen er innlagt eller bor

12 § 57: MELDEPLIKT « Må det antas at det er behov for vergemål for en person som er innlagt i institusjon, skal institusjonen melde fra til Fylkesmannen. Meldeplikten gjelder også ansvarlig for kommunens sosialtjeneste og kommunens helse- og omsorgstjeneste utenfor institusjon. Meldingen skal begrunnes». Gjennom internkontroll må kommunen sikre at dette ansvaret er kjent og ivaretas.

13 ALTERNATIVER TIL VERGEMÅL
Fremtidsfullmakter (kapittel 10) Nærståendes representasjonsrett (§ 94)

14 ANDRE ORDNINGER SOM INNEBÆRER DISPONERING
«Frivillig forvaltning» gjennom Nav-kontoret «Tvungen forvaltning», jf folketrygdloven § 22-6, gjennom Nav-kontoret Flere forskrifter om «disponering av kontantytelser fra folketrygden» for personer innlagt i ulike institusjoner, herunder sykehjem. Frivillige ordninger som involverer ansatte i hjemmetjeneste mv

15 FORVALTNING AV MIDLER Vergemålslovens løsning at alt skal forvaltes individuelt på egen bankkonto Hovedregel forvaltning under fylkesmannen, men midler under en nærmere fastsatt grense forvaltes av vergen

16 § 26: «FASTE VERGER» Fylkesmannen kan engasjere faste verger
Vil ha mange under vergemål Må legge frem uttømmende politiattest (Fylkesmannen skal sørge for beredskapsordning, jf forslag til forskrift)

17 FORSKRIFTEN VIL BLANT ANNET AVKLARE:
Kontroll av vergeregnskapene Nærmere regler om begjæring/ meldeplikt Krav til politiattester for verger Godtgjøring til vergen Dekning av vergens utgifter Vergens regnskapsplikt Grensen for hvilke midler som forvaltes av fylkesmannen

18 RETT TIL «REPRESENTANT» FOR ENSLIGE, MINDREÅRIGE ASYLSØKERE
Se Prop. 51 L ( ) – endring i utlendingsloven «Representant» har likhetstrekk med verge, men f eks ikke samme fokus på økonomi. Fylkesmannen rekrutterer, lærer opp mv. Permanent oppholdstillatelse; kan få verge etter vergemålsloven


Laste ned ppt "VERGEMÅL OG REPRESENTANTORDNING HOVEDTREKK I NYTT REGELVERK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google