Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vergemålsreformen – ny lov om vergemål

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vergemålsreformen – ny lov om vergemål"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vergemålsreformen – ny lov om vergemål
v/ seksjonssjef Janne Woie Tlf: / Informasjon til leger i Møre og Romsdal, mars 2013

2 Hva er vergemål? ”Det sentrale siktemålet med vergemålsloven er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egenhånd, likevel blir ivaretatt, og at dette skjer med respekt for den enkelte persons verdighet og integritet”

3 Noen utgangspunkter 36 kommuner og 36 overformynderier i Møre og Romsdal – 5 m/fast formann Ca personer står under vergemål, ca verger (1.900 hj.vergemål) Nesten 390 mill. kr. til forvaltning etter dagens lovgivning Oppgaven er beregnet å kreve 8,7 årsverk i MR

4 Hvorfor er det behov for en reform?
Gammelt regelverk som ikke i tilstrekkelig grad fanger opp de utfordringer som finnes i vårt samfunn Tradisjonelt særlig rettet mot økonomiske interesser, i dag stadig økende behov for rettslig representasjon også i personlige anliggender Behov for å øke rettssikkerhet, rettslikhet og kvalitet i vergemålsarbeidet Behov for modernisering for at vi skal kunne tiltre FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

5 Hva er vergemålsreformen?
Ny vergemålslov Ny organisering av vergemålsarbeidet En teknologisk reform En holdningsreform

6 De viktigste endringene i loven
Ny lov skal øke rettssikkerheten for de vergetrengende og ivareta deres integritet på best mulig måte Ved tydeliggjøring av begrep som rettslig handleevne og økt medinnflytelse Nye materielle regler om vergemål for voksne Skjerpede saksbehandlingsregler Skjerpede krav til vergens utførelse av sitt arbeid Regler som sikrer at vergemålet tilpasses det enkelte individs hjelpebehov og ønsker i større grad enn i dag Nye regler om private alternativ til vergemål

7 Viktige nyheter for dere!
Typer vergemål Vergemål for mindreårige Vergemål for voksne, med eller uten fratakelse av rettslig handleevne Legalfullmakt og fremtidsfullmakt Grunnlaget for FMs avgjørelse Hvem begjærer opprettelse/endring av vergemål, og hva begjæringen skal inneholde Meldeplikt Forholdet til taushetsplikten

8 Ny organisering Fylkesmannen blir vergemålsmyndighet i første instans
Kommunene har i utgangspunktet ingen rolle i den nye organiseringen Politisk valgte overformyndere forsvinner Ny sentral vergemålsmyndighet overtar funksjonen som i dag ligger til fylkesmennene Justisdepartementet har lovansvar

9 Datafangst FM skal sørge for at alle eksisterende vergemål (aktive saker) er lagt inn i datafangstportalen innen 1.mars, og at den holdes ajour fram til 1.juli.

10 Finansforvaltning Midler som OF har til forvaltning i dag, skal overføres til vergemålskonti (kapitalkonti) 1.juli. Overføringen bygger på data fra datafangsten I MR dreier det seg anslagsvis om vergemål – 390 mill. kr. Målsetningen er at vergene skal velge bank for plassering av midlene

11 En teknologisk reform Går fra tilnærmet 100 % manuell saksbehandling til digital forvaltning Etableres en egen portalløsning for vergemålsfeltet

12 En holdningsreform Vergemålsreformens verdiplattform
Alle mennesker har en ubetinget verdi upåvirket av personens egenskaper, ferdigheter og funksjoner Innebærer at alle mennesker har rett til selvbestemmelse (autonomi) og vern om integritet (ukrenkelighet) Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar Implementering av de etiske verdiene

13 Forberedelse av reformen
Internt – oppbygging av vergemålsseksjonen hos FM Tett dialog med overformynderiene Informasjon til kommuneledelsen Informasjon til aktører i vergemålsforvaltningen: Leger Kommunens helsetjeneste Kommunens sosialtjeneste Opplæring av vergene – ca i MR


Laste ned ppt "Vergemålsreformen – ny lov om vergemål"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google