Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vergemålsreformen – ny lov om vergemål v/ seksjonssjef Janne Woie Tlf: 71 25 84 38/ 986 58 289.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vergemålsreformen – ny lov om vergemål v/ seksjonssjef Janne Woie Tlf: 71 25 84 38/ 986 58 289."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vergemålsreformen – ny lov om vergemål v/ seksjonssjef Janne Woie janne.woie@fylkesmannen.no Tlf: 71 25 84 38/ 986 58 289 Informasjon til leger i Møre og Romsdal, mars 2013

2 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Hva er vergemål? ”Det sentrale siktemålet med vergemålsloven er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egenhånd, likevel blir ivaretatt, og at dette skjer med respekt for den enkelte persons verdighet og integritet”

3 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Noen utgangspunkter 36 kommuner og 36 overformynderier i Møre og Romsdal – 5 m/fast formann Ca. 2.500 personer står under vergemål, ca. 2.000 verger (1.900 hj.vergemål) Nesten 390 mill. kr. til forvaltning etter dagens lovgivning Oppgaven er beregnet å kreve 8,7 årsverk i MR

4 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Hvorfor er det behov for en reform? Gammelt regelverk som ikke i tilstrekkelig grad fanger opp de utfordringer som finnes i vårt samfunn Tradisjonelt særlig rettet mot økonomiske interesser, i dag stadig økende behov for rettslig representasjon også i personlige anliggender Behov for å øke rettssikkerhet, rettslikhet og kvalitet i vergemålsarbeidet Behov for modernisering for at vi skal kunne tiltre FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

5 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Hva er vergemålsreformen? Ny vergemålslov Ny organisering av vergemålsarbeidet En teknologisk reform En holdningsreform

6 Fylkesmannen i Møre og Romsdal De viktigste endringene i loven Ny lov skal øke rettssikkerheten for de vergetrengende og ivareta deres integritet på best mulig måte – Ved tydeliggjøring av begrep som rettslig handleevne og økt medinnflytelse – Nye materielle regler om vergemål for voksne – Skjerpede saksbehandlingsregler – Skjerpede krav til vergens utførelse av sitt arbeid Regler som sikrer at vergemålet tilpasses det enkelte individs hjelpebehov og ønsker i større grad enn i dag Nye regler om private alternativ til vergemål

7 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Viktige nyheter for dere! Typer vergemål – Vergemål for mindreårige – Vergemål for voksne, med eller uten fratakelse av rettslig handleevne Legalfullmakt og fremtidsfullmakt Grunnlaget for FMs avgjørelse Hvem begjærer opprettelse/endring av vergemål, og hva begjæringen skal inneholde Meldeplikt Forholdet til taushetsplikten

8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Ny organisering Fylkesmannen blir vergemålsmyndighet i første instans – Kommunene har i utgangspunktet ingen rolle i den nye organiseringen – Politisk valgte overformyndere forsvinner Ny sentral vergemålsmyndighet overtar funksjonen som i dag ligger til fylkesmennene Justisdepartementet har lovansvar

9 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Datafangst FM skal sørge for at alle eksisterende vergemål (aktive saker) er lagt inn i datafangstportalen innen 1.mars, og at den holdes ajour fram til 1.juli.

10 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Finansforvaltning Midler som OF har til forvaltning i dag, skal overføres til vergemålskonti (kapitalkonti) 1.juli. Overføringen bygger på data fra datafangsten I MR dreier det seg anslagsvis om 600- 700 vergemål – 390 mill. kr. Målsetningen er at vergene skal velge bank for plassering av midlene

11 Fylkesmannen i Møre og Romsdal En teknologisk reform Går fra tilnærmet 100 % manuell saksbehandling til digital forvaltning Etableres en egen portalløsning for vergemålsfeltet www.vergemal.no

12 Fylkesmannen i Møre og Romsdal En holdningsreform Vergemålsreformens verdiplattform – Alle mennesker har en ubetinget verdi upåvirket av personens egenskaper, ferdigheter og funksjoner – Innebærer at alle mennesker har rett til selvbestemmelse (autonomi) og vern om integritet (ukrenkelighet) Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar Implementering av de etiske verdiene

13 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Forberedelse av reformen Internt – oppbygging av vergemålsseksjonen hos FM Tett dialog med overformynderiene Informasjon til kommuneledelsen Informasjon til aktører i vergemålsforvaltningen: – Leger – Kommunens helsetjeneste – Kommunens sosialtjeneste Opplæring av vergene – ca. 2.000 i MR


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vergemålsreformen – ny lov om vergemål v/ seksjonssjef Janne Woie Tlf: 71 25 84 38/ 986 58 289."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google