Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status og utfordringer i vergemålsreformen pr. oktober 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status og utfordringer i vergemålsreformen pr. oktober 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status og utfordringer i vergemålsreformen pr. oktober 2012

2 Vergemålsreformen Lovreform –Ny vergemålslov –Representantordningen for enslige mindreårige asylsøker inn i utlendingsloven Forvaltningsreform –Flytting av oppgavene fra kommunene til staten ved Fylkesmann Kvalitetsreform –Profesjonalisering av vergemålsområdet –Økt ressursinnsats Holdningsreform –Fra ”å beslutte på vegne av andre» til ”å støtte andre i sine beslutninger” www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 2

3 Målsettinger Sikre rettssikkerheten og rettslikheten for mennesker som er under vergemål Profesjonalisere vergemålsforvaltningen Styrke arbeidet med veiledning, klage og tilsyn innenfor vergemålsområdet Sikre en enhetlig og nasjonal forvaltning av de finansielle midler som er under vergemålsmyndighetens forvaltning Styrke rettssikkerheten og profesjonalisere vergemålsbehandling for enslige mindreårige asylsøkere(EMA) Gjøre nødvendige tilpasninger i den norske lovgivningen for å kunne ratifisere FNs konvensjon om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 3

4 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Organisering vergemålsreformen fra 1.9.2012 Prosjekteier JD, SIA v/Anne K Herse Prosjektleder Håvard Bekkelund/ Oddbjørn Vassli Referansegruppe • FFO • NFU • Pensjonistforbundet • Redd Barna • FOFF • Nettverket Prosjektgruppe leder SRF 18 ledere FM 1 FAD 2 JD (LOV og INN) Samarbeidsutvalg • LO Stat, LO kommune • YS stat, YS kommune • Unio • Akademikerne Stat, Ak. Kommune • KS, Oslo kommune • Fylkesmennene • FAD SRF FM 18 FM InfoOpplæringBank Data

5 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Planen Område1. halvår 20122. halvår 20121. Halvår 2013 Prosjektledelse Lokal vergemåls- myndighet Sentral vergemåls- myndighet Personal Data Bank/finans Informasjon og opplæring Regelverk JD SRF FM SRF Avklare overføringRekruttering JD AvklaringGjennomføre Strategi og planGjennomføre UtlendingslovenUtl.forskrift Vergl.forskrift

6 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Framdriftsplan Nordland Vergemålsreformen6

7 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Andel overførte av mulige stillinger Vergemålsreformen7

8 Vergemålsapplikasjonen Statens sivilrettsforvaltning Fylkesmannen Verge Andre interessenter Vergemålsportalen Saksbehandlingsløsning vergemål Vergemåls- registret Regnskaps- modulen Arkiv Bank Andre offentlige registre www. vergemaal.no

9 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Vergemålsportalen http://vergemaal.no/ Vergemålsreformen9

10 Datafangstprosjektet

11 Bakgrunn •Hente inn data om vergemål fra 429 (44) kommuner •Hjelpeverktøy/portal for avlevering av data og dokument fra kommune til ny saksbehandlingsløsning

12 Fylkesmannen sin rolle Lede kommunene sitt arbeid med avlevering av data Konkrete oppgaver: •Informere kommunene •Avtale avlevering med kommunene •Bistå/rettlede/lære opp kommunene •Følge opp avleveringen •Framskaffe forventet antall løpende saker per kommune

13 Kommunen sine oppgaver •Rydde og oppdatere vergemålsarkivet •Overføre data og dokumenter i aktive saker til sentralt register (datafangstportalen) innen 1. mars 2013 •Organisere vergemålsarkivet slik at Fylkesmannen kan innhente dokumenter ved behov etter 1. juli 2013 •Arkivene er kommunens eiendom og skal håndteres etter arkivloven (deponering)

14 Datafangstportalen http://datafangstdemo.fylkesmannen.no/Wiz Ny.aspx Datafangst.fylkesmannen.no

15 Kritisk viktig •At det ryddes opp i arkiver og saker der det er behov for det •At den enkelte overformynder ikke får eneansvaret for å levere data •At det gis merkantil bistand til overformynderiet •At ansvaret er klart definert •At vergene trygges på oppfølging og opplæring Kommunen har det organisatoriske og økonomiske ansvaret for overformynderiene

16 Økonomi Ressursramme på ca 235 mill. – engangskostnader på 48 mill. kroner Tilsvarende 169 stillinger til FM og 14 til SRF – totalt 183 103 mill. i reduserte overføringer til kommunene pr år – avklart gjennom konsultasjonsordningen med KS Uttrekk 2013 blir 38,5 mill. Kommunene beholder 13 mill. det første året til for- og etterarbeid www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 16


Laste ned ppt "Status og utfordringer i vergemålsreformen pr. oktober 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google