Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kåre Lilleholt Obligasjonsrett hausten 2012. Om førelesingane Føremål –hjelpe til å gje oversyn over faget –ajourføre lærestoffet –utdjuping på utvalde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kåre Lilleholt Obligasjonsrett hausten 2012. Om førelesingane Føremål –hjelpe til å gje oversyn over faget –ajourføre lærestoffet –utdjuping på utvalde."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kåre Lilleholt Obligasjonsrett hausten 2012

2 Om førelesingane Føremål –hjelpe til å gje oversyn over faget –ajourføre lærestoffet –utdjuping på utvalde punkt Føresetnad –førelesaren byggjer på at studentane har førebudd seg til førelesingane

3 Obligasjonsretten Spørsmål kring rettsleg yteplikt –innhald av yteplikta –mishald av yteplikta –bortfall av yteplikta –overføring av rett og plikt

4 Yteplikt og partar Debitor har plikt til å yte Kreditor har krav på yting Rettsforhold Obligasjon

5 Gjensidige yteplikter Pliktene er avhengige av kvarandre –typisk slik at plikta er betinga av at den andre plikta blir oppfylt –døme: ytepliktene etter ein kjøpekontrakt KD D K

6 Grunnlag for yteplikt Avtale Skadevalding (delikt) Lov Ulovfesta reglar om vederlag, tilbakeføring av yting, avlegging av vinst m.m. Osv.

7 Avgrensing til formueretten PrivatrettOffentleg rett FormuerettArverettFamilierett

8 Pengekrav og andre krav Prinsipal plikt til å yte pengar Prinsipal plikt til å yte anna enn pengar (realyting) Uttrykka realdebitor og realkreditor

9 Obligasjonsretten i Formuerett I og II Formuerett I –innhald av yteplikt –mishald av yteplikt –kontraktsrevisjon –andre grunnlag enn avtale Formuerett II –bortfall av yteplikt (forelding m.m.) –fleire debitorar, fleire kreditorar –personskifte –tilbakesøking –motrekning –renter

10 Modell for framstillinga av kontraktsrettsleg yteplikt Kontraktsretten Innhald av yteplikta Når skal det ytast? Når? Kvar? Kva skal ytast? Kvalitet Kvantitet Mishald av yteplikt Verknader for mishaldarens yting FasthaldingAvhjelp Omlevering Retting Verknader for den andre partens yting PrisavslagHeving Tilbakehalding av vederlag Skadebot ForseinkingMangel Kontrakts- revisjon

11 Kontraktsretten Innhald av ytepliktaMishald av yteplikta

12 Innhald av yteplikta Når skal det skal ytast?Kva skal ytast? Når? Kvar? Kvantitet Kvalitet

13 Mishald av yteplikt ForseinkingMangel Verknader for mishaldarens yting Verknader for den andre partens yting Skadebot

14 Verknader for mishaldarens yting Retting Omlevering AvhjelpFasthalding

15 Verknader for den andre partens yting (gjensidigverknader) PrisavslagHevingTilbakehalding av yting

16 Kontraktsrevisjon Verknaden av uventa oppfyllingsvanskar Avtalelova § 36 Brestande føresetnader Avtala endring, hardshipklausular Fritak for mishaldsverknader

17 Kontraktsretten Innhald av yteplikta Mishald av yteplikta Kontrakts- revisjon

18 Forbrukarkontraktar og andre kontraktar Forbrukar: ein fysisk person som ikkje hovudsakleg handlar som ledd i næringsverksemd Vern for typisk svakare part –ressursar –forhandlingsstyrke –informasjon

19 Rettskjeldespørsmål Lovgjeving Førearbeid Rettspraksis Annan praksis Omsyn til tenlege løysingar Ulovfesta obligasjonsrett Oppgåva i obligasjonsretten –materiale og resonnement

20 Internasjonal påverknad Lovgjevinga –CISG –EU-retten Kontraktspraksis Modellreglar Særleg om utkastet til europeisk kjøpsrett


Laste ned ppt "Kåre Lilleholt Obligasjonsrett hausten 2012. Om førelesingane Føremål –hjelpe til å gje oversyn over faget –ajourføre lærestoffet –utdjuping på utvalde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google