Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Fast eigedoms rettsforhold Hausten 2008 – Kåre Lilleholt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Fast eigedoms rettsforhold Hausten 2008 – Kåre Lilleholt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Fast eigedoms rettsforhold Hausten 2008 – Kåre Lilleholt

2 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Emnet Rettsreglar som gjeld fast eigedom –eigedomsrett og avgrensa rettar til fast eigedom –Inndeling av fast eigedom –erverv av rett til fast eigedom –offentleg kontroll med fast eigedom

3 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oversyn over førelesingane Allmenn del Fordjuping: sameige, tomtefeste, servituttar, grannerett

4 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Offentleg rett og privatrett Stat og kommune Offentleg rett Privatrett

5 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Krav og råderett Rett til å råde over formuesgode Krav på yting I mange land meir skarpe skilje mellom krav og råderettar enn i nordisk rett

6 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Statisk og dynamisk tingsrett Dynamisk tingsrett –stifting, overføring eller bortfall av rett –tilhøvet mellom fleire rettar i same formuesgode Statisk tingsrett –innhaldet i rettar til fast eigedom –grenser for eigedommen –m.m

7 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Nokre ord og uttrykk ”Beføyelse” = rett, eventuelt kvart element av retten ”Rådighet” = retten til å råde over eit formuesgode faktisk eller rettsleg ”Erverv”= det å bli innehavar av ein rett

8 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eigedomsrett til fast eigedom Retten til å råde faktisk og rettsleg over eigedommen innafor dei grensene som følgjer av rettar for andre og av offentlegrettslege reglar Negativ avgrensing av eigarens rett

9 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Hefte på fast eigedom Hefte (og ”heftelse”) – ord med fleire tydingar (jf. hefte ”på”, ”med” eller ”for”) Her: rett som knyter seg til fast eigedom, og som eigaren og seinare eigarar (i prinsippet) må respektere

10 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eigedomsrett og avgrensa rettar Avgrensa rett = rett som er positivt avgrensa, og som tilhøyrer ein eller fleire bestemte personar –bruksrett –panterett –løysingsrett

11 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Generelle avgrensingar av eigarens rett Allemannsretten Offentlegrettslege reglar Granneretten

12 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Sameige Sameige som ”parallell” deling av eigedomsretten ”Ideell del” og ”fysisk del” 50 %

13 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Fleire ord ”Utskifting” = oppheving av jordfellesskap ”Jordfellesskap” = utmarksameige og teigblanding Jordskifte som nyordning av rettsforhold til ein eller fleire faste eigedommar

14 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Jordskifte © Domstolsadministrasjonen

15 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Finst det alltid ein eigar? Spørsmålet om ”kløyvd eigedomsrett” Deling av utnyttinga utan at nokon er eigar? Kva med ”restrett”? Døme: Rt. 1978 s. 241

16 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Rt. 1978 s. 241 Fellesareal der nokre hadde rett til beite, andre hadde rett til skog Utskifting i 1776 av skogen Utskifting i 1903/11 av beitet Eigedomsretten utskifta saman med beitet

17 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Avgrensa rettar – oversyn Totale bruksrettar Partielle bruksrettar Panterettar m.m. Løysingsrettar Grunnbyrder Forbod mot rettslege disposisjonar Kollektive rettar

18 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Totale bruksrettar Eksklusiv eller dominerande rett til å bruke heile eller ein ikkje uvesentleg del av eigedommen Tomtefeste og anna leige av grunn –tomtefestelov, forpaktingslov Husleige –husleigelov

19 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Partielle bruksrettar og andre særlege råderettar Lov 29. november 1968 um særlege råderettar over framand eigedom –”einskilde slag bruk eller anna utnyttingsrådvelde” (også utvida bruk av eigen eigedom) –”forby einskilde slag verksemd, bruk eller tilstand” –rett som ”ligg til fast eigedom”, og rettar for ein person

20 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Ordbruken hos oss Positive og negative servituttar Realservituttar og personlege servituttar Strengt personlege servituttar

21 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett m.m. Pantelova (2/1980) ”Med panterett menes en særrett til å søke dekning for et krav (pantekravet) i ett eller flere bestemte formuesgoder (pantet).”

22 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Dekningsrett Allmenn dekningsrett –personleg hefte Særleg dekningsrett –typisk panterett

23 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Utleggspant Utgangspunkt: retten til å søkje dekning i formuesgode som tilhøyrer skyldnaren Lov om fordringshavernes dekningsrett (59/1984) § 2-2 –”… fordringshaverne [har] rett til dekning i ethvert formuesgode som tilhører skyldneren på beslagstiden …”

24 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Utleggspant (framh.) Lov om tvangsfullbyrdelse (86/1992) Namsstyresmaktene: tingretten og namsmannen Tvangsgrunnlag –også ”skriftstykke som fordringshaveren selv har sendt skyldneren og som viser kravets grunnlag og omfang” (§ 7-2 bokstav f)

25 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Kontraktspant Panterett stifta ved avtale Heimelskrav, pantel. § 1-2 andre ledd Typisk: sikring av lån

26 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Legalpant Nokre krav har utan vidare panterett Typisk: eigedomsskatt og kommunale avgifter

27 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Tvangsdekning Typisk: tvangssal av eigedommen gjennom namsstyresmaktene Medhjelparsal

28 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Løysingsrettar Lov om løysingsrettar (64/1994) Løysingsrett: rett ”til å overta ein fast eigedom seinare” Forkjøpsrett: løysingsrett som berre kan gjerast gjeldande ved eigarskifte

29 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Forkjøpsrett SeljarKjøpar Forkjøpsrettshavar

30 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Grunnlag Avtale –typisk: overføring til born med påhefta forkjøpsrett for sysken Lovfesta –forkjøpsrett ved avhending av sameigepart –kjøperett ved seksjonering av bustader

31 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Nokre reglar Lengstetid som hovudregel 25 år (§ 6) Førehandstilbod (§ 10) Regulering av løysingssum (§ 20)

32 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Grunnbyrde Yteplikt for den som er eigar til kvar tid Vedlikehaldsplikt Kåravtalar

33 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Råderettsband Salsforbod Pantsetjingsforbod

34 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Kollektive rettar Allmenningsrett Døme: rettar for folket i ei bygd Døme: rett til reinbeite Sjå Rt. 2001 s. 1229 (Manndalen, Svartskogen)

35 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Inndeling av fast eigedom Ordbruken Fast eigedom = grunnen og det som er varig knytt til grunnen Ein fast eigedom = ei eining av fast eigedom

36 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oppretting av nye einingar Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova), 101/2005 Lova er enno ikkje sett i kraft Registerføring (matrikkelen) Oppretting av nye einingar

37 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Register over fast eigedom Matrikkelen er eit register med faktiske opplysningar (kjem i staden for GAB- registeret) Grunnboka er eit rettsregister Samordning av matrikkel og grunnbok

38 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Einingar av fast eigedom Matrikkellova § 5: Grunneigedom Anleggseigedom Eigarseksjon Jordsameige Festegrunn

39 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Grunneigedom Gardsnummer for kvar kommune Bruksnummer under kvart gardsnummer Underinndeling eventuelt i festenummer eller eigarseksjonar

40 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Anleggseigedom ”… ein bygning eller konstruksjon, eller eit avgrensa fysisk volum som er tillate utbygt, og som er utskilt som eigen eigedom”

41 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Anleggseigedom Frå Ot.prp. nr. 70 (2004–2005)

42 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Anleggseigedom Frå Ot.prp. nr. 70 (2004–2005)

43 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Ny eining Oppmålingsforretning (§ 6) –høyrer under kommunen (§ 5 a) Eventuelt seksjonering (eigarseksjonslova, 31/1997) –kommunen seksjonerer (eiersl. § 5)


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Fast eigedoms rettsforhold Hausten 2008 – Kåre Lilleholt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google