Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2013

2 Emnet Former for disposisjonsrett til bustad God forståing av dei nærare reglane om –husleige –eigarseksjonar –burettslag –bustadbyggjelag

3 Litteratur Christian Fr. Wyller: Boligrett 5. utgave (2009)

4 Bustadretten Rettsleg tilknyting til bustaden Den sosiale og politiske bakgrunnen Bustadretten som sosial vernelovgjeving –oppseiingsvern –leigeprisvern –offentleg finansiering, bustønad m.m. –ufråvikelege reglar i det privatrettslege forholdet

5 Eineeige I eige

6 Eineeige II eige

7 Vanleg sameige I

8 Vanleg sameige II eige

9 Seksjonssameige bruksrett eige

10 Burettslag eige medeige (andel) bruksrett Indirekte eige

11 Leigar Utleigar Avtale Eigar/hovudleigar Leige

12 Oversyn tilknytingsformer Eigarbustader –direkte eige –einebustad –eigarseksjon –indirekte eige –burettslagsbustad –aksjebustad Leigebustader

13 Retten til grunnen Grunnen kan tilhøyre eineeigaren, sameigarane eller samanslutninga Festegrunn: eineeigaren, sameigarane eller samanslutninga leiger rett til å ha bygningane ståande –tomtefestelova 1996 –maksimalprisregulering av festeavgift –rett til innløysing eller lenging av festet –grunnlov og menneskerettar

14 Eigarseksjonar Eigarseksjonslova 1997 Seksjonering Bruksrett, vedlikehald, felleskostnader m.m. Styringsorgan, fleirtalsvedtak

15 Burettslagsbustader Burettslagslova 2003 Eige av andel, overføring Bruksrett, vedlikehald, felleskostnader m.m. Styringsorgan, fleirtalsvedtak

16 Husleige Husleigelova 1999 Husleigelova § 1 første ledd: «Loven gjelder avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag.»

17 Andre former Aksjebustader –hovudsakleg som burettslagsbustader, men utan registrering Obligasjonsleilegheiter –utleige mot lån –ikkje tillatne etter husleigelova frå 1999

18 Bustadrett og bustadmarknad Retten til bustad –helse- og omsorgslova § 3-7, EMK art. 8 Bustadprisar Eige og leige Bustad og skatt Bustad og sosialpolitikk

19 Husleigeforholdet Lovregulering –husleigelova frå 1939; overgangsreglar; kap. 9 –husleigelova frå 1999 –husleigereguleringslova oppheva frå 1. januar 2010 Husleigekontrakten som kontraktstype –samanhengen med anna kontraktslovgjeving –utfylling med allmenn kontraktsrett

20 Husleigelova Verkeområdet, oversyn –avtale –om bruksrett –til husrom –mot vederlag

21 Husrom Tilknyting til fast eigedom «Vegger og tak» –del av rom? Tilknyting til Noreg? –jurisdiksjon, Lugano-konvensjonen art. 22 nr. 1 –lovval, norske lovvalsreglar, Roma I-forordninga art. 3 og 4

22 Avtale Husleigelova gjeld for avtalar Andre grunnlag for bruksrett –familieforhold (Rt. 2007 s. 1090 A) –arv –offentleg vedtak

23 Bruksrett Leige som «total» bruksrett Husleige som eksklusiv bruksrett Kan bruksretten vera alltidvarande?

24 Føremålet med avtalen Bruken av husrom må vera det vesentlege Bruksrett ved kjøp og sal av eigedom Opphald i institusjon m.m. –Rt. 2005 s. 1 U om asylmottak

25 Leige og arbeidsavtale Bruk av bustad som ledd i arbeidsavtale er omfatta Tenestebustader

26 Hotell, ferie- og fritidsbruk Unntak for hotell m.m. Unntak for husrom til ferie- og fritidsbruk

27 Skiljet mellom næring og bustad Bustad –buføremål for «en ikke helt ubetydelig del» Lokale –alt som ikkje er bustad

28 Ufråvikelege føresegner Utgangspunktet er at lova ikkje kan fråvikast til skade for leigaren Men mange unntak, dels i § 1-2 andre ledd, dels i kvar lovføresegn

29 Forbod mot diskriminering Husleigelova § 1-8 «Kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller nedsatt funksjonsevne» «Seksuell orientering»

30 Tvisteløysing Husleigetvistutval –Oslo, Akershus, Hordaland, Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag Takstnemnd etter § 12-2 –leige, vederlag for forbetringar Domstolane


Laste ned ppt "Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google