Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Nettoperatørenes ansvar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Nettoperatørenes ansvar."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Nettoperatørenes ansvar

2 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Straffansvar og erstatningsansvar Straff er en ren negativ sanksjon –Kun aktuelt hvis noen har gjort noe straffverdig Erstatning skal kompensere et økonomisk tap –Noen har lidt et tap – hvem skal bære tapet? –Erstatning kan være resultat av en vurdering av hvem som bør bære risikoen og en interesseavveining

3 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Redaktøransvar Redaktørens ansvar for andres feil Redaktøransvaret er et straffansvar –=>redaktøren kan straffes for ulovligheter som andre har begått

4 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Redaktøransvaret – Straffeloven § 431 § 431. Redaktøren av et blad eller tidsskrift straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder såfremt bladet eller tidsskriftet offentliggjør noe som ville ha pådradd redaktøren straffansvar etter noen annen lovbestemmelse om han hadde kjent innholdet. Dog er han straffri såfremt han godtgjør at det ikke kan legges ham noe til last med hensyn til kontroll med innholdet av skriftet eller tilsyn med eller rettledning eller instruks for hans stedfortreder, medarbeidere eller underordnede. Når det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 6 måneder anvendes. Det kan dog ikke ilegges strengere straff enn etter den lovbestemmelse som ville ha vært anvendelig om redaktøren hadde kjent innholdet. Ved offentliggjøring gjennom kringkastingssending får disse bestemmelser tilsvarende anvendelse for kringkastingssjef, programdirektør og ansvarlig leder for programavdeling eller distriktskontor. Om påtalen gjelder det samme som om påtale av den lovovertredelse skriftet eller sendingen inneholder.

5 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Hvem er redaktør? Den som faktisk fungerer som redaktør, uansett hva denne person kalles (og uansett om andre kalles redaktør) Bare redigerte tjenester har redaktør

6 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Hvem er redaktør? Strl § 436 § 436. Ved redaktør av et blad eller tidsskrift forstås i dette kapitel den som treffer avgjørelse om skriftets innhold eller om en del av dette, enten han betegnes som redaktør eller som utgiver eller på annen måte.

7 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Nettoperatørens roller Ved redigerte tjenester, som nettaviser, kan redaktøransvar være aktuelt I det følgende den som tilbyr tekniske nettjenester til andre, og som ikke står for innholdet selv.

8 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Tre roller Ren videreformidling –Tradisjonelle post- og teletjenester Mellomlagring (caching) Tilby plass for andre som ønsker å tilby webtjenester (hosting) Se nærmere Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 3Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 3

9 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Ren videreformidling Mottar datapakker Kan bli mellomlagret Videreformidling uten at man går inn i innholdet

10 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Mellomlagring Lagring på tjenermaskin (server) Data lagres for å effektivisere tilgang til populære nettsider og for å utnytte overføringskapasiteten (båndbredden) mer effektivt Problemer –Siden er fjernet fra originalstedet –Telling av besøk m.m.

11 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Lagring (Hosting) Leie ut lagringsplass med nettilgang, slik at andre skal kunne gjøre materiale tilgjengelig på nett Kan gjennom dette bidra til å gjøre ulovlig materiale tilgjengelig på nettet

12 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Bakgrunnen for bestemmelsene i e- handelsdirektivet Som all EU-regulering: Sørge for harmonisering av regler for å skape like konkurransevilkår i hele det europeiske markedet Gjøre Europa konkurransedyktig i et globalt elektronisk marked Ønsket å hindre at de enkelte medlemsland innførte ulike regler og påla aktørene et omfattende ansvar Se nærmere Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) Kap 4 og Kap 6Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) Kap 4Kap 6 –Se avsnitt 6.2 om forholdet til ytringsfrihet

13 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO ”Ansvarsbestemmelsene” er immunitetsbestemmelser Bestemmelsene pålegger ikke ansvar, men sier hva man ikke kan holdes ansvarlig for Man må søke eventuelt grunnlag for å kreve erstatning andre steder Dersom andre regler i utgangspunktet gir grunnlag for ansvar, blir visse tjenesteytere likevel fritatt for ansvar

14 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO E-handelsloven § 15 Erstatnings- og straffeansvar for tjenesteyter For tjenesteyter som overfører informasjon, gir tilgang til et kommunikasjonsnettverk eller lagrer informasjon gjelder de alminnelige rettsregler om erstatningsansvar og straffeansvar hvis ikke annet følger av §§ 16- 18.

15 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Eksempel Peder Ås legger ut musikkfiler som krenker Lars Holms opphavsrett Lars Holm påføres et økonomisk tap som følge av dette Peder Ås har ikke penger, så der er det ikke noe å hente Peder Ås’ nettsider ligger på en tjenermaskin hos Telenor. –Kan Lars Holm kreve erstatning av Telenor for det tapet han er påført?

16 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO § 16. Ansvarsfrihet for visse overførings- og tilgangstjenester En tjenesteyter som overfører informasjon for en tjenestemottaker i et kommunikasjonsnettverk, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i den overførte informasjonen, forutsatt at –a)Overføringen ikke starter hos tjenesteyteren, –b)tjenesteyteren ikke selv velger mottakeren av overføringen og –c)tjenesteyteren ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres.

17 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO § 16 forts Overføring som nevnt i første ledd, omfatter også automatisk, mellomliggende og kortvarig lagring av den overførte informasjonen, forutsatt at –a) lagringen utelukkende tjener til gjennomføring av overføringen og –b) lagringen ikke varer lenger enn det som er nødvendig for slik overføring. Bestemmelsene i første og andre ledd gjelder tilsvarende for tjenesteytere hvis tjeneste består i å gi tilgang til et kommunikasjonsnettverk.

18 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Mer om videreformidler Se nærmere Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) Kap 7Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) Kap 7

19 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO § 17. Ansvarsfrihet for visse mellomlagringstjenester En tjenesteyter som nevnt i § 16 første ledd, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i informasjon som automatisk, mellomliggende og midlertidig lagres utelukkende for å gjøre overføringen til andre tjenestemottakere mer effektiv, forutsatt at tjenesteyteren –a) ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres, –b) overholder vilkår for tilgang til informasjonen, –c) overholder alminnelig godtatte regler for oppdatering av informasjonen og –d) ikke griper inn i lovlig anvendelse av alminnelig anerkjent teknologi, i den hensikt å oppnå data om bruken av informasjonen.

20 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO § 17, annet ledd Ansvarsfrihet etter første ledd gjelder bare dersom tjenesteyteren uten ugrunnet opphold fjerner eller sperrer tilgang til den lagrede informasjonen når tjenesteyter har fått kunnskap om at en domstol, en offentlig myndighet eller et særskilt organ utpekt av departementet i forskrift har gitt pålegg om å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen. Det samme gjelder når tjenesteyter har mottatt underretning om at informasjonen er fjernet fra opprinnelsesstedet eller at tilgangen til informasjonen er sperret.

21 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO § 17, annet ledd Ansvarsfrihet etter første ledd gjelder bare dersom tjenesteyteren uten ugrunnet opphold fjerner eller sperrer tilgang til den lagrede informasjonen når tjenesteyter har fått kunnskap om at en domstol, en offentlig myndighet eller et særskilt organ utpekt av departementet i forskrift har gitt pålegg om å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen. Det samme gjelder når tjenesteyter har mottatt underretning om at informasjonen er fjernet fra opprinnelsesstedet eller at tilgangen til informasjonen er sperret.

22 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO § 17, annet ledd Ansvarsfrihet etter første ledd gjelder bare dersom tjenesteyteren uten ugrunnet opphold fjerner eller sperrer tilgang til den lagrede informasjonen når tjenesteyter har fått kunnskap om at en domstol, en offentlig myndighet eller et særskilt organ utpekt av departementet i forskrift har gitt pålegg om å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen. Det samme gjelder når tjenesteyter har mottatt underretning om at informasjonen er fjernet fra opprinnelsesstedet eller at tilgangen til informasjonen er sperret.

23 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO § 17, annet ledd Ansvarsfrihet etter første ledd gjelder bare dersom tjenesteyteren uten ugrunnet opphold fjerner eller sperrer tilgang til den lagrede informasjonen når tjenesteyter har fått kunnskap om at en domstol, en offentlig myndighet eller et særskilt organ utpekt av departementet i forskrift har gitt pålegg om å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen. Det samme gjelder når tjenesteyter har mottatt underretning om at informasjonen er fjernet fra opprinnelsesstedet eller at tilgangen til informasjonen er sperret.

24 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO § 17, annet ledd Ansvarsfrihet etter første ledd gjelder bare dersom tjenesteyteren uten ugrunnet opphold fjerner eller sperrer tilgang til den lagrede informasjonen når tjenesteyter har fått kunnskap om at en domstol, en offentlig myndighet eller et særskilt organ utpekt av departementet i forskrift har gitt pålegg om å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen. Det samme gjelder når tjenesteyter har mottatt underretning om at informasjonen er fjernet fra opprinnelsesstedet eller at tilgangen til informasjonen er sperret.

25 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Ansvarafrihet for mellomlagring Overholde regler for tilgang Overholder regler om oppdatering Ikke hindrer lovlig registrering om bruk av informasjon Gjelder ikke hvis pålegg om å fjerne –Fra særskilt organ –Ikke generell ”notice and take down” Må fjerne hvis underretning om at det er fjernet fra opprinelsesstedet Se nærmere Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 8Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 8

26 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO § 18. Ansvarsfrihet for visse lagringstjenester En tjenesteyter som lagrer informasjon på oppfordring fra en tjenestemottaker, kan bare –a) straffes for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett, eller –b) holdes erstatningsansvarlig for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

27 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO § 18, annet ledd Tjenesteyteren er i alle tilfelle straffri eller fri fra erstatningsansvar dersom han uten ugrunnet opphold treffer nødvendige tiltak for å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen etter at forsettet eller den grove uaktsomheten etter første ledd forelå. => Når man blir oppmerksom på ulovlig materiale –Eks at en student har lagt ut filmer ulovlig på UiOs nett … =>Ikke formalisert prosedyre

28 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO § 18 tredje ledd En tjenesteyter er ikke ansvarsfri etter denne paragraf dersom tjenestemottakeren handler på tjenesteyterens vegne eller under hans kontroll. => Handler jeg på vegne av Universitetet i Oslo når jeg legger ut materiale på folk.uio.no/olavt ? => Handler studenter på vegne av UiO når de legger ut materiale på sine nettsider?

29 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Mer om ansvar for lagring Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 9Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 9

30 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO § 19. Overvåking mv. Bestemmelsene i §§ 14-16 medfører ikke at tjenesteyteren har en generell plikt til å kontrollere eller overvåke den informasjonen som lagres eller overføres på oppfordring fra en tjenestemottaker, eller en generell plikt til å undersøke forhold som antyder ulovlig virksomhet.

31 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Overvåkning En eventuell plikt til overvåkning ville lett komme i konflikt med regler om kommunikasjonsintegritet, –Telefonavlytting … Se nærmere Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 10Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 10

32 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO § 20. Pålegg om at overtredelsen skal opphøre eller forhindres Bestemmelsene i §§ 16-18 er ikke til hinder for at en domstol eller en forvaltningsmyndighet på annet rettsgrunnlag enn denne loven krever at tjenesteyteren bringer en overtredelse til opphør eller hindrer den. Se nærmere Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 11Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 11


Laste ned ppt "© Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Nettoperatørenes ansvar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google